Beslutningsprotokol

tirsdag den 17. december 2019 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik
Medlemmer: Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Kurt Andresen, Bent Sørensen, Michael Christensen, Janne Bonde, Jørgen Ravn Storgaard, Kim Callesen, Lotte Dalegaard Pedersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 17-12-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte andet udkast til oplæg til sundhedspolitik og godkende, at oplægget sendes til Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Det første udkast til sundhedspolitik, der blev behandlet på 17.4-udvalgets møde den 22. oktober 2019, er tilrettet udvalgets bemærkninger til form og indhold. Derudover har forvaltningen i udarbejdelsen af det andet udkast, der er vedhæftet, foretaget enkelte yderligere ændringer.

   

  Alle ændringerne er beskrevet i vedhæftede notat ’Tilretning af 1. udkast til sundhedspolitik’.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at  andet udkast til oplæg til tværgående sundhedspolitik drøftes og

  at  oplægget fremsendes med anbefaling til Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 17-12-2019

  1. at: Drøftet.

  2. at: Godkendt med de faldne bemærkninger, idet Social- og Sundhedsudvalget anbefales at være opmærksomme på følgende:

   

  • Den grønne omstillings betydning for sundhed bør nævnes.
  • Det bør overvejes, om fokus på lighed i sundhed samt fokus på digital sundhed i tilstrækkelig grad afspejles i beskrivelsen af de 9 fokuspunkter.
  • Det bør overvejes, om der skal udarbejdes en borgerrettet pixi-udgave af sundhedspolitikken.
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget præsenteres i denne sag for en kort opsummering af processen for udarbejdelse af et oplæg til tværgående sundhedspolitik. På baggrund af denne kan medlemmerne drøfte og evaluere processens form og indhold.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at arbejdet i 17.4-udvalget for tværgående sundhedspolitik evalueres. 

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 17-12-2019

  Evalueringen fokuserede på input, aktiviteter og resultat.
   

  • Input: Der var tilfredshed med de input som 17,4-udvalget og forvaltningen/erne havde bidraget med. Enkelte af de eksterne oplæg fra andre kommuner var der ikke så stor tilfredshed med.
  • Aktiviteter: Der var tilfredshed med de gennemførte aktiviteter i form af vidensopbygning, temamødet og til sidst fokus på produktion og drøftelse af oplæg, mens det var ærgerligt, at dialogmødet for interessenter måtte aflyses.
  • Resultat: Der var tilfredshed med resultatet i form af oplægget, der sendes til Social- og Sundhedsudvalget, men samtidig rettes opmærksomheden på, at det store arbejde ligger efter en godkendelse, når politikken skal implementeres.    

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Beslutning § 17, stk. 4 udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik den 17-12-2019

  Formanden for 17,4 udvalget giver på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. januar 2020 stafetten videre til formanden for Social- og Sundhedsudvalget, der herefter arbejder videre med oplægget.

   

  Medlemmerne af 17,4 udvalget vil modtage dagsordenspunktet samt oplægget til sundhedspolitik, hvor de på dagens møde aftalte rettelser er indarbejdet.