Beslutningsprotokol

tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
Udvalg: § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa
Medlemmer: Jonas Nicklas Haase, Thor Røber, Jeppe Barsø Petersen, Emil Mads Kronborg Christensen, Anna Adelborg, Melisa Alijagic, Julie Bojtang, Tobias Klindt, Casper Nomanni
Bemærkninger: Afbud fra: Julie Bojtang, Casper Nomanni, Emil Mads K. Christensen og Melisa Alijagic.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Med nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalget vedrørende Ung i Aabenraa har Byrådet i Aabenraa Kommune ønsket at styrke forholdene for unge i Aabenraa Kommune i målgruppen 15 – 25 år.

  Et § 17, stk. 4 udvalg er et særligt udvalg, der kan nedsættes af byrådet til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for byrådet, Økonomiudvalget eller et stående udvalg.

  Ung i Aabenraa refererer til Børne- og Uddannelsesudvalget og er således rådgivende i forhold til dette udvalg.

  Byrådet har med nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalget også godkendt et kommissorium for udvalget virke, der er vedlagt som bilag.

  Jf. kommissoriet skal Ung i Aabenraa ultimo 2019 udarbejde et inspirationskatalog med råd og anbefalinger indenfor de temaer, udvalget har valgt at arbejde med.

  Inspirationskataloget forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget og evt. andre relevante udvalg og fora.

  Udvalget kan også fungere som høringspart i konkrete og relevante sager vedr. unge.

  Udvalget udøver sin virksomhed i møder og i dialog og samskabelse med frivillige foreninger, eksterne aktører og ressourcepersoner i kommunen og nationalt.

  Sekretariatsbetjeningen af § 17 stk. 4 udvalget varetages af Børn og Skole.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 30-10-2018

  Taget til efterretning.

  Generelt informeres og indkaldes der til møder via mail.

  Afbud fra: Julie Bojtang, Casper Nomanni, Emil Mads K. Christensen og Melisa Alijagic.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Af Ung i Aabenraas kommissorium fremgår det, at udvalgets arbejde omhandler bedre forhold for unge i Aabenraa Kommune i målgruppen 15 – 25 år.

  For at opnå så bredt et perspektiv som muligt på det at være ung i Aabenraa Kommune, blev der forud for arbejdet med kommissoriet afholdt et brainstormmøde, hvor der kom idéer til temaer, som §17, stk. 4 udvalget kan arbejde med.

  I brainstormmødet deltog repræsentanter fra Det Fælles Elevråd, Campusrådet samt ungdomsmedlemmer fra de politiske partier.

  Med baggrund i bl.a. det afholdte brainstormmøde er følgende temaer omdrejningspunkt for udvalgets arbejde:

   • Transport/trafik
   • Studieboliger
   • Ungdomsstrategi
   • Nattelivet
   • Større samarbejde mellem uddannelsesstederne
   • Udvikling af Campusrådet
   • Tiltrækning af uddannede aktive og nyskabende unge
   • Kultur-, sports- og fritidstilbud
   • Grænseoverskridende samarbejde
   • Rådgivning for unge (økonomi, psykologisk og studie)
   • Lokaler/væresteder til f.eks. lektiecafé, klubber og foreninger.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udvalget prioriterer de temaer de ønsker at arbejde med

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 30-10-2018

  Følgende prioritering blev besluttet:

  1. Nattelivet

  2. Transport/trafik

  3. Rådgivning

  4. Studiebolig

  5. Lokaler til lektiecafé, klubber og forretninger

  6. Grænseoverskridende samarbejde

  7. Flere kultur- og sportstilbud, også mere alternative

  Afbud fra: Julie Bojtang, Casper Nomanni, Emil Mads K. Christensen og Melisa Alijagic.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 30-10-2018

  Næste møde i udvalget afholdes tirsdag den 15. januar 2019, kl. 15.30 – 18.30 på Aabenraa Rådhus, Skelbækvej 2.

  På mødet vil der være forslag til mødekalender for 2019.

  Der planlægges med, at udvalget afholder to møder i løbet af foråret og to møder i løbet af efteråret.

  Møderne afholdes tirsdage kl. 15.30 – 18.30.