Beslutningsprotokol

tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 137, Rådhuset, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
Udvalg: § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa
Medlemmer: Jonas Nicklas Haase, Julie Bojtang, Kathrine Lund, Jesper Nelleberg Fallesen Ravn, Hans Fedder Hinrichsen Kley, Sebastin F. Larsen, Anton Henneberg
Bemærkninger: Afbud fra: Julie Bojtang, Sebastian F. Larsen og Anton Henneberg.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Med nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalget vedrørende Ung i Aabenraa har Byrådet i Aabenraa Kommune ønsket at styrke forholdene for unge i Aabenraa Kommune i målgruppen 15 – 25 år.

   

  Et § 17, stk. 4 udvalg er et særligt udvalg, der kan nedsættes af byrådet til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for byrådet, Økonomiudvalget eller et stående udvalg.

   

  Ung i Aabenraa refererer til Børne- og Uddannelsesudvalget og er således rådgivende i forhold til dette udvalg.

   

  Byrådet har med nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalget også godkendt et kommissorium for udvalgets virke, der er vedlagt som bilag.

   

  Jf. kommissoriet skal Ung i Aabenraa ultimo 2019 udarbejde et inspirationskatalog med råd og anbefalinger indenfor de temaer, udvalget har valgt at arbejde med.

  Inspirationskataloget forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget og evt. andre relevante udvalg og fora.

   

  Udvalget kan også fungere som høringspart i konkrete og relevante sager vedr. unge.

   

  Udvalget udøver sin virksomhed i møder og i dialog og samskabelse med frivillige foreninger, eksterne aktører og ressourcepersoner i kommunen og nationalt.

   

  Sekretariatsbetjeningen af § 17 stk. 4 udvalget varetages af Børn og Skole.

   

  Indstilling

  Formanden indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 01-10-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud fra: Julie Bojtang, Sebastian F. Larsen og Anton Henneberg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Lokaler til afholdelse af møder er et af de temaer §17, stk. 4 – Ung i Aabenraa har prioriteret.

   

  Stig Munk-Hansen fra Ung Aabenraa deltager i punktet, hvor han fortæller om muligheder for at låne lokaler i Ung Aabenraa’s lokaler på Dr. Margrethes vej.

   

  Derudover er der mulighed for at låne lokaler, hvis man er registreret som en folkeoplysende forening i borger og aktivitetshusene:

  • NygadeHuset
  • Aktivitetshuset i Padborg
  • Borgerhuset i Tinglev
  • Borgerhuset i Rødekro
  • Damms Gård i Felsted

   

  Der er ligeledes mulighed for at lave aftale om lån af lokaler på skoler for folkeoplysende foreninger.
   

   

  Indstilling

  Formanden indstiller,

  at sagen drøftes.

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 01-10-2019

  Drøftet.

  D3. Margrethesvej 13 er et hus til unge i aldersgruppen 13-25 år. Huset har en række  aktivitetstilbud og fungerer som et mødested i dag- og aftentiderne.

  Der kan bookes lokaler ved at man ringer (7376 7800) eller skriver en mail (ung@aabenraa.dk)

   

  Afbud fra: Julie Bojtang, Sebastian F. Larsen og Anton Henneberg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag ses der på, hvilke ungdomsboliger der generelt findes i Aabenraa Kommune, herunder kollegier.

  Der findes to boligselskaber, der udlejer ungdomsboliger i Aabenraa Kommune, Bolig Syd og Salus.

   

  På mødet deltager administrationschef Toke Arndal og vicedirektør Lisbeth Jacobsen fra Salus, og fra BoligSyd, direktør Peder Damgaard.

  De vil fortælle om, deres syn på markedet for ungdomsboliger: Hvordan ser markedet ud aktuelt, og hvilke tanker gør de sig om fremtiden? Hvad skal der til for at sikre attraktive ungdomsboliger i Aabenraa Kommune – set fra deres stol?

   

   

  Indstilling

  Formanden indstiller,

  at sagen drøftes.

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 01-10-2019

  Drøftet.

  Der er generelt mulighed for, at unge kan få en ungdomsbolig i Aabenraa hvis det ønskes.

  Der er ledige ungdomsboliger, primært i ejendomme der ikke ligger centralt i Aabenraa, og boliger der er store og dermed dyre.

   

  Udvalget anbefaler at der etableres en fælles strategi for udvikling af attraktivt og tilsvarende boligmarked til unge.

  Udvalget anbefaler endvidere at ikke attraktive boliger i perifere områder afvikles.

   

  Afbud fra: Julie Bojtang, Sebastian F. Larsen og Anton Henneberg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag gives der et overblik over rådgivningstilbud til unge i Aabenraa.

   

  Charlotte J. Have, Aabenraa Kommune – Børn og Skole, deltager i punktet.

  En oversigt over rådgivningstilbud fremgår af vedhæftede bilag.

   

  Indstilling

  Formanden indstiller,

  at sagen drøftes

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 01-10-2019

  Drøftet.

  Udvalget vurderer ikke umiddelbart at der mangler tilbud. Der kan være en opmærksomhed på rådgivning også findes på tysk.

  Tilbud fra Aabenraa Kommune kan findes på kommunens hjemmeside, eller på hjemmesiden www.ungeindsatsen.dk.

  Med en søgning på internettet er det muligt at finde mere generel rådgivning.

   

  Afbud fra: Julie Bojtang, Sebastian F. Larsen og Anton Henneberg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På §17, stk. 4 Ung i Aabenraa udvalgets møde den 30. oktober 2018, blev følgende temaer prioriteret:

  1. Nattelivet (behandlet den 15. januar 2019)

  2. Transport/trafik (behandlet den 23. april 2019)

  3. Rådgivning (behandlet den 1. oktober 2019)

  4. Studiebolig (behandlet den 1. oktober 2019)

  5. Lokaler til lektiecafé, klubber og foreninger (behandlet den 1. oktober 2019)

  6. Grænseoverskridende samarbejde

  7. Flere kultur- og sportstilbud, også mere alternative

   

  Indstilling

  Formanden indstiller,

  at det besluttes hvilke(t) tema, der skal behandles på næste møde i udvalget, og hvad temaet skal indeholde.

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 01-10-2019

  Grænseoverskridende samarbejde (kultur)

  - samarbejde over grænsen, f.eks. teater og udveksling i skolesammenhæng 

   

  Flere kultur- og sportstilbud

  - billede af hvilke tilbud der findes.

   

   

  Afbud fra: Julie Bojtang, Sebastian F. Larsen og Anton Henneberg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes tirsdag den 19. november 2019, kl. 15.30 – 18.30

  Mødet afholdes i lokale 137, Aabenraa Rådhus, Skelbækvej 2.

   

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 01-10-2019

  Godkendt.

   

  Afbud fra: Julie Bojtang, Sebastian F. Larsen og Anton Henneberg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning § 17, stk. 4-udvalg - Ung i Aabenraa den 01-10-2019

  -

   

  Afbud fra: Julie Bojtang, Sebastian F. Larsen og Anton Henneberg.