Beslutningsprotokol

torsdag den 27. september 2012 kl. 15:00

Mødested: K3, Kallemosen 20
Udvalg: Det Lokale Beskæftigelsesråd
Medlemmer: Kjeld Matthiesen, Claus Lund-Olesen, Bent Bräuner Sørensen, Uffe Elbæk, Jan Toft Jensen, Paul Anker Claussen, Gurli Johnsson, Jan Thomsen, Bent Poulsen, Jens Lærkesen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/35350, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Jf. beslutning på rådsmødet d. 30.08.2012 afholdes temadrøftelse vedr. LBR’s virksomhedsplan for 2013 fra kl. 15.00 – 16.00.

  Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer er inviteret til mødet.

  Dagsorden til temadrøftelse medsendes sammen med udkastet til Virksomhedsplan for 2013.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at oplægget vedr. virksomhedsplanen for 2013 drøftes.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27-09-2012

  Ministerens udmeldte indsatsområder for 2012 medtages i virksomhedsplanen.

  Det endelige forslag til virksomhedsplan behandles på LBR-mødet i november 2012.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/33481, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra formandskabet og ledelsen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27-09-2012

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/48578, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Det lokale Beskæftigelsesråd bevilligede d. 22. marts 2012 en ansøgning om midler til igangsætning af Projektet ”Find din Flexjobber”. Der blev søgt om økonomi til at afprøve, om det er muligt at drive et fleksjobnetværk på frivillig basis, og samtidig fungere som et tilbud til ledige fleksjobbere. Projektet var tænkt som at udvikle og drive en internetportal, samt etablering af et mødested for ledige fleksjobbere. I ansøgningen var der søgt om midler til fleksjobportal og leje af lokaler inkl. forbrug og kontorartikler m.m.

  Et af formålene var at gøre ledige mere synlige for virksomhederne, samt at skabe et socialt netværk for ledige fleksjobbere.

  Jobcentret var fra starten positiv over for projektet og så det som et godt frivilligt supplement til eksisterende tilbud. Jobcentret tilbød at markedsføre projektet ved at opfordre til at deltage i projektets aktiviteter, samt udlevere en udarbejdet folder om projektet ved jobsamtalerne med de ledige. For at sikre en formel aftale mellem jobcentret og projektets kontaktpersoner blev det aftalt, at der skulle indgås en samarbejdsaftale i forlængelse af bevillingen.

  Fra starten af projektet viste det sig, at der var forskellige opfattelser af, hvordan borgerne skulle ”visiteres” til projektet. Projektansøgerne havde en opfattelse af, at de fleksjobvisiterede skulle visiteres til projektet via et kapitel 10 tilbud, hvis de ledige selv ønskede det, mens jobcentret fastholdt, at dette lovmæssigt ikke var muligt, bl.a. i forhold til borgernes retssikkerhed. På den baggrund blev der afholdt et par møder mellem jobcentret og projektansøgerne. Indtil afklaring af dette spørgsmål, blev underskrivning af samarbejdsaftalen udsat. En forespørgsel ved revisionen bekræftede, at tilbuddet ikke kunne tilbydes som et kapitel 10 tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

  Det viste sig imidlertid også, at der ikke kom besøgende til projektet, idet der i projektforløbet til d.d. kun har været 2 besøgende og de to har kun været der den ene gang. På den baggrund blev der d. 12. september 2012 afholdt et møde i jobcentret, mellem 2 kontaktpersoner og en frivillig fra projektet, samt afdelingslederne Nikolaj Stage Jensen og Helle Hockerup. Fra mødet blev det drøftet/aftalt følgende:

  • Der er ikke grundlag for videreførelse af projektet
  • Der indstilles til Det lokale Beskæftigelsesråd at projektet lukkes ned.
  • Huslejen er betalt frem til udgangen af 2012, øvrige forbrugsudgifter betales at projektmidlerne.
  • Alle øvrige udgifter stoppes d.d.
  • Mobilabonnementer opsiges hurtigst muligt.
  • 2 bærbare pc’ere afleveres til jobcentret.
  • Fleksjobportalen opsiges hurtigst muligt.
  • Projektdeltagerne sørger for oprydning af lokaler og inventar samt aflevering af lokaler
  • Samarbejdsaftalen for projektet er underskrevet.
  • Ansøgeren vil blive bedt om at udarbejde en rapport/evaluering af projektet, samt fremsende et revisorpåtegnet regnskab for projektperioden.

  Referat fra mødet er vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at projekt ”Find din flexjobber” lukkes ned.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27-09-2012

  De fremmødte medlemmer anbefaler, at projektet lukkes ned.

  P.g.a. frafald var rådet ikke beslutningsdygtig, hvorfor sagen medtages på LBR-mødet i november 2012 til beslutning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/48578, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Det lokale Beskæftigelsesråd behandlede på Rådsmødet den 26. januar 2012 en ansøgning fra AOF SYD om midler til igangsætning af Projekt Initiativ Syd, der er et projekt der er støttet Social- og Integrationsministeriet.

  Projektet tilbyder et rehabiliteringsforløb for flygtninge/indvandrere (fædre med traumelidelser eller PST) samt støtte til nydanske kvinder.

  Formålet er bl.a. at bringe projektdeltagerne nærmere arbejdsmarkedet og opnår kendskab til arbejdspladskultur. Endvidere er formålet at fremme trivsel og sundhed hos den enkelte deltager og dennes familie.

  Der blev af LBR bevilliget 596.875,- kr. i indeværende år til følgende poster:

  • Projektledelse, herunder:

  o Vejledere/undervisere

  o Virksomhedskonsulent

  Øvrige udgifter er der søgt midler til ved Social- og Integrationsministeriet. Projektet er 2-årigt. Der vil være mulighed for at søge om midler til projektets videreførelse i det kommende år.

  Der skal fremsendes en midtvejsevalueringen, hvor det skal fremgå, i hvilket omfang de opstillede mål er nået, og om projektforløbet har fulgt den plan, der oprindeligt er blevet lagt.

  Administrationen har modtaget en midtvejsevaluering, hvor det er angivet, at der er behov for ændringer i projektbeskrivelsen. Der har været behov for ændringer i forhold til selve indholdet, samt ændringer i forhold til deltagerantallet og en nedjustering i forhold til projektets succeskriterier og forventede resultater.

  I midtvejsevalueringen er det angivet, at der er fremsendt en anmodning om ændret projektbeskrivelse til Ministeriet, hvor der forventes positivt svar fra indenfor den nærmeste fremtid.

  Jf. proceduren for bevillinger samt den til AOF SYDs fremsendte bevillingsskrivelse skal de bevilligede beløb holdes indenfor de poster, der angives i ansøgningen. Det vil sige, at midlerne ikke kan anvendes til andre formål uden forudgående godkendelse i LBR efter skriftlig anmodning. Det påhviler tilskudsmodtageren straks at informere LBR, hvis projektet ikke forløber som planlagt.

  Det er administrationens vurdering at de angivne ønsker til ændringer i projektbeskrivelsen stadig er inden for de angivne formål i den oprindelige projektbeskrivelse og dermed holdes indenfor rammen. Det skal bemærkes, at der ikke er ændringer i økonomien i forhold til det, som LBR har bevilliget.

  På rådsmødet kommer AOF SYD og uddyber midtvejsevalueringen.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at midtvejsevaluering tages til efterretning, og

  at de ændrede projektbeskrivelser godkendes under forudsætning af, at Ministeriet ligeledes godkender ændringerne.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27-09-2012

  De fremmødte medlemmer anbefaler indstillingen.

  P.g.a. frafald var rådet ikke beslutningsdygtig, hvorfor sagen medtages på LBR-mødet i november 2012 til beslutning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/3112, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af afrapporteringen, at der fortsat en er svag arbejdsmarkedsudvikling i Aabenraa. Dertil kommer, at Opfølgningsrapporten fra Beskæftigelsesregionen peger på, at arbejdskraftreserven har været stigende det seneste år. Dette betyder, at det vil være en udfordring at imødegå, at ledige risikerer at miste dagpengeretten, selvom der er en meget bred virksomhedskontakt og Akutpakken er igangsat. D.d. er der således 290 borgere, der er omfattet af denne indsats. Det bør derfor overvejes, hvorledes virksomhederne og jobcenteret kan samarbejde om at tilvejebringe jobåbninger.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at LBR drøfter muligheden for at igangsætte yderligere initiativer, der kan styrke Jobcenterets mulighed for at tilvejebringe jobåbninger.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27-09-2012

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/3112, Sagsinitialer: ktr
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/1812, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Evt. forslag til temaer drøftes.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at tema drøftes og aftales

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27-09-2012

  Forslag:

  • Virksomhedsservice i Jobcentret (oplæg om, hvad der reelt og aktuelt er af service samt oplæg til debat om, hvad der kan og bør være).
  • Borgere med mellemlang uddannelse som vækstfremmere i virksomheder.
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/33489, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Næste formandsmøde/rådsmøde:

  • Formandsmøde den 12. november kl. 08.00
  • Rådsmøde den 22. november kl. 16.00

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27-09-2012

  Taget til efterretning.

  Orientering om møde mellem praktiserende læger og Jobcentret.