Beslutningsprotokol

torsdag den 22. november 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale K3, Kallemosen 20
Udvalg: Det Lokale Beskæftigelsesråd
Medlemmer: Kjeld Matthiesen, Claus Lund-Olesen, Bent Bräuner Sørensen, Jan Toft Jensen, Paul Anker Claussen, Jan Thomsen, Bent Poulsen, Jens Lærkesen
Bemærkninger: Afbud: Gurli Johnsson og Uffe Elbæk
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/1812, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Oplæg på mødet fra Administrationen indeholdende:

  • Hvad der reelt og aktuelt er af service
  • Hvad der kan og bør være af service

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at oplægget drøftes.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 22-11-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/33481, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra formandskabet og ledelsen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 22-11-2012

  Formanden orienterede om:

  • Organisationsændringer i Aabenraa Kommune.
  • Kristian Jørgensen er konstitueret som Jobcenterchef frem til marts 2013.
  • Anvendelse af sociale klausuler er undersøgt og sagen er videresendt til Økonomiudvalget.
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43279, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med LBR’s virksomhedsplan er der udarbejdet vedlagte beskrivelse af procedure for bevilling og anvendelse af LBR’s midler. Proceduren danner grundlag for behandling af ansøgninger til LBR og beskriver gældende kriterier for ansøgning, arbejdsgangen ved behandlingen af ansøgningerne og efterfølgende opfølgning.

  Proceduren skal ses i forlængelse af virksomhedsplanen og erstatter tidligere udgave, hvor det fremgik, hvilke indsatsområder LBR havde peget på i det indeværende år. Idet disse indsatsområder er fremstillet i den årlige virksomhedsplan, fremgår de ikke længere i proceduren. Proceduren er dermed gjort flerårig.

  Endvidere er arbejdsgangen blevet præciseret, således at Rådet orienteres om eller behandler alle ansøgninger. Tidligere er Rådet ikke blevet orienteret om de ansøgninger, hvor sekretariatet grundet manglende lovhjemmel har meddelt ansøger et afslag.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at proceduren for bevilling og anvendelse af LBR’s midler godkendes.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 22-11-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/52966, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Jobcenter Aabenraa har fremsendt en ansøgning om midler til en særlig virksomhedsvendt indsats. Der ansøges om midler til projektet i perioden 1. december 2012 til 31. december 2013. Projektet skal udvikle og kvalificere Jobcenter Aabenraas virksomhedsservice og kontakt til virksomhederne gennem udvikling af en operativ systematisering af virksomhedskontakten på et niveau, der er markant bedre end det, der aktuelt er muligt at praktisere.

  Målet med projektet er at sikre, at den viden, der opsamles i kontakten til virksomhederne anvendes effektivt til målrettet formidling og opkvalificering af de ledige, så jobcentret kan understøtte arbejdsmarkedet og erhvervslivet i forhold til den bedst kvalificerede arbejdskraft.

  Jobcenter Aabenraa ønsker at udvikle en indsats, der omfatter virksomhedskonsulenter og den opsøgende virksomhedsvendte indsats på tværs af jobcentrets afdelinger. En del af indsatsen er igangsat med indkøb og udvikling af et salgsstyringssystem med henblik på at systematisere virksomhedsbesøg, registrere efterspørgsel og aktiviteter. For at styrke og udvikle denne indsats er der behov for at kunne gøre indsatsen mobilt.

  For at løse projektets overordnede mål er der i ansøgningen angivet følgende SMARTE mål, der endvidere er uddybet i vedlagte ansøgning:

  • Etablering af en virksomhedsvendt hjemmeside som udgangspunkt for Jobcentrets virksomhedsvendte dialog
  • Udvikling af salgsstyringssystemer, herunder implementering af systemet i forhold til mobilt kontor for virksomhedskonsulenterne
  • Virksomhedskonference som udgangspunkt for etablering af et virtuelt virksomhedspanel
  • Udarbejdelse af arbejdsmarkedets prognoser på baggrund af virksomhedspaneler
  • Fast afrapportering til LBR på hvert møde
  • Min. 2000 registrerede virksomhedskontakter i 2013

  Der er i ansøgningen angivet følgende tidsplan:

  1. december 2012 – 31. januar 2013:

  • Udarbejdelse af kommunikationsplan
  • Igangsætning af virksomhedsvendt hjemmeside
  • Udvikling af virtuelt virksomhedspanel
  • Implementering og afprøvning af mobilt kontor

  1. februar 2013 – 30. november 2013:

  • Primo 2013 afholdelse af virksomhedskonference med henblik på igangsætning af virksomhedspanel
  • Opsøgende besøg hos virksomheder
  • Juni 2013: Projektstatus til LBR

  December 2013:

  • Processer omkring forankring af projektet i driften

  Januar 2014:

  • Slutevaluering til LBR

  I det vedlagte budget søges der i 2012 om midler til frikøb af medarbejdere, udvikling af hjemmeside, indkøb af licenser og hardware, samt eksterne konsulenttimer til igangsætning af drift på i alt 0,2166 mio. kr.

  For 2013 søges der om 0,370 mio. kr. til frikøb af virksomhedskonsulent til implementering af projektet, systemudvikling, udarbejdelse af relevant afrapportering i forhold til LBR, sikring af hjemmeside, etc.

  Beskæftigelsesministeren har for 2013 fastsat et ministermål, hvor det er angivet, at jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Samtidig har LBR i virksomhedsplanen for 2013 peget på, at der skal ydes støtte til en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. I lovgivningen og vejledningen, der knytter sig til anvendelsen af tilskud til LBR er det angivet, at ”midlerne kan anvendes til efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud”.

  Det er forvaltningens opfattelse, at projektet ligger inden for de rammer, der er angivet i lovgivningen og samtidig er i tråd med beskæftigelsesplanen og virksomhedsplanen for 2013.

  Lovgrundlag

  Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lovbek. Nr. 731 af 15. juni 2010, §§ 47 og 48.

  Vejledning for anvendelse af tilskud til De lokale Beskæftigelsesråd af 7. juli 2006, stk. 1.

  Økonomi og afledt drift

  I det vedlagte budget søges der om 0,2166 mio. kr. i indeværende år og om 0,370 mio. kr. i 2013, i alt 0,5866 mio. kr.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at der bevilliges 0,2166 mio. kr. i 2012 og 0,370 mio. kr. i 2013

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 22-11-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/48578, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Det lokale Beskæftigelsesråd behandlede på Rådsmødet den 26. januar 2012 en ansøgning fra AOF SYD om midler til igangsætning af Projekt Initiativ Syd, der er et projekt der er støttet Social- og Integrationsministeriet.

  Projektet tilbyder et rehabiliteringsforløb for flygtninge/indvandrere (fædre med traumelidelser eller PST) samt støtte til nydanske kvinder.

  Formålet er bl.a. at bringe projektdeltagerne nærmere arbejdsmarkedet og opnår kendskab til arbejdspladskultur. Endvidere er formålet at fremme trivsel og sundhed hos den enkelte deltager og dennes familie.

  Der blev af LBR bevilliget 596.875,- kr. i indeværende år til følgende poster:

  • Projektledelse, herunder:

  o Vejledere/undervisere

  o Virksomhedskonsulent

  Øvrige udgifter er der søgt midler til ved Social- og Integrationsministeriet. Projektet er 2-årigt. Der vil være mulighed for at søge om midler til projektets videreførelse i det kommende år.

  Der skal fremsendes en midtvejsevalueringen, hvor det skal fremgå, i hvilket omfang de opstillede mål er nået, og om projektforløbet har fulgt den plan, der oprindeligt er blevet lagt.

  Administrationen har modtaget en midtvejsevaluering, hvor det er angivet, at der er behov for ændringer i projektbeskrivelsen. Der har været behov for ændringer i forhold til selve indholdet, samt ændringer i forhold til deltagerantallet og en nedjustering i forhold til projektets succeskriterier og forventede resultater.

  I midtvejsevalueringen er det angivet, at der er fremsendt en anmodning om ændret projektbeskrivelse til Ministeriet, hvor der forventes positivt svar fra indenfor den nærmeste fremtid.

  Jf. proceduren for bevillinger samt den til AOF SYDs fremsendte bevillingsskrivelse skal de bevilligede beløb holdes indenfor de poster, der angives i ansøgningen. Det vil sige, at midlerne ikke kan anvendes til andre formål uden forudgående godkendelse i LBR efter skriftlig anmodning. Det påhviler tilskudsmodtageren straks at informere LBR, hvis projektet ikke forløber som planlagt.

  Det er administrationens vurdering at de angivne ønsker til ændringer i projektbeskrivelsen stadig er inden for de angivne formål i den oprindelige projektbeskrivelse og dermed holdes indenfor rammen. Det skal bemærkes, at der ikke er ændringer i økonomien i forhold til det, som LBR har bevilliget.

  På rådsmødet kommer AOF SYD og uddyber midtvejsevalueringen.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at midtvejsevaluering tages til efterretning, og

  at de ændrede projektbeskrivelser godkendes under forudsætning af, at Ministeriet ligeledes godkender ændringerne.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27-09-2012

  De fremmødte medlemmer anbefaler indstillingen.

  P.g.a. frafald var rådet ikke beslutningsdygtig, hvorfor sagen medtages på LBR-mødet i november 2012 til beslutning.

  Supplerende sagsfremstilling

  Arbejdsmarked og Social modtog den 8. november 2012 to mails fra AOF SYD vedr. Social og Integrationsministeriets godkendelse af projektændringer for Projekt ”Initiativ Syd”. Begge mails er vedlagt som bilag.

  I den første mail sendt fra Social og Integrationsministeriet til AOF SYD den 14. maj 2012 fremgår det, at Ministeriet godkender et reduceret deltagerantal til min. 16 personer i forløbet. Ministeriet anerkender, at der kan være behov for at revidere formål og succeskriterier. Samtidig fastholder Ministeriet, at det beskæftigelsesrettet fokus i en vis grad bør fastholdes.

  I den anden mail ligeledes sendt fra Social og Integrationsministeriet til AOF SYD den 28. september 2012 fremgår det, at på baggrund af det lavere deltagerantal reduceres tilskuddet med 250.000,- kr., svarende til 1/3 i perioden 1. december 2012 til 30. november 2013.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 22-11-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/48578, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  AOF SYD har fremsendt en fornyet ansøgning om midler til projekt ”Initiativ Syd” for 2013. Projektet er en videreførelse af projektet, som LBR den 26. januar 2012 bevilligede 596.875,- kr. til.

  Projektet henvender sig til traumatiserede mandlige flygtninge og indvandrere samt til nydanske kvinder. Den oprindelige projektbeskrivelse angav, at projektet var et toårigt projekt rettet mod traumatiserede flygtninge og indvandrere og deres familier, hvor der er stor risiko for at blive socialt marginalisere med dårlig trivsel, dårlig integration og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Formålet med projektet var bl.a. at tilbyde traumatiserede mandlige flygtninge et socialiseringstilbud, hvor deltagerne i en rehabiliterende proces blev bragt nærmere arbejdsmarkedet via støtte til hele familien. For de kvindelige deltagere var formålet, at de selvstændigt skulle kunne agere og fungere som en del af arbejdsmarkedet.

  Projektet var planlagt til at modtage 8 – 14 løbende deltagere i hver målgruppe. I projektet var der planlagt, at der skulle indgå virksomhedsbesøg og særligt tilrettelagte virksomhedspraktikker. Projektets succeskriterier og forventede resultat var i den oprindelige projektbeskrivelse følgende:

  • 75 % af deltagerne kom i virksomhedspraktik
  • 30 % af deltagerne kom i beskæftigelse (fuld/deltid, fleksjob eller løntilskud/skånejob)
  • 30 % af deltagerne startede i uddannelse på Sprogcenter, VUC, Teknisk Skole o.a.

  På LBR’s møde den 27. september 2012 blev der behandlet en midtvejsevaluering, hvor det fremgik, at det til dato ikke var lykkes at få nogen af deltagerne ud i praktik, beskæftigelse eller uddannelse.

  AOF SYD oplyste på samme møde, at det havde været nødvendigt at ændre i projektbeskrivelsen, både i forhold til indhold, deltagerantal, succeskriterier og forventede resultat. Der havde siden april 2012 været en dialog med Social- og Integrationsministeriet desangående. Social- og Integrationsministeriet har godkendt ændringerne i projektbeskrivelsen med uændret budget for indeværende år. For 2013 er budgettet reduceret med 1/3 fra Ministeriet. Samtidig gjorde Ministeriet opmærksom på, at det var vigtigt at fastholde det beskæftigelsesrettet perspektiv.

  I nærværende ansøgning er projektændringerne markeret med rødt. Fokus er bl.a. ændret fra at øge deltagernes viden om samfunds- og arbejdsmarkedsforhold for derigennem at skabe mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet, til at styrke deltagernes medborgerskab for dermed på sigt at have bibringe dem bedre mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet. Ligeledes er deltagerantallet ændret.

  I den oprindelige projektansøgning var målet at deltagerne opnår kendskab til dansk arbejdspladskultur og sprog via virksomhedsbesøg og etablering af virksomhedspraktikker. I ændringen er der angivet, at der kun i meget begrænset omfang kan arbejdes med virksomhedspraktikker.

  Projektets succeskriterier og forventet resultat er endvidere nedjusteret fra ovenstående mål til følgende:

  • 25 % af deltagerne kom i virksomhedspraktik
  • 10 % af deltagerne kom i beskæftigelse (fuld/deltid, fleksjob eller løntilskud/skånejob)
  • 10 % af deltagerne startede i uddannelse på Sprogcenter, VUC, Teknisk Skole o.a.

  Endelig er budgettet justeret, således at der for 2013 kun ansøges LBR om 400.000,- kr. Der er endvidere justeret i posterne, således at der ikke længere er afsat midler til virksomhedskonsulent.

  I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 48, stk. 2 er der angivet, at midlerne til LBR kan anvendes til: ”efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste til arbejdsmarkedet”.

  Endvidere er der i vejledningen for anvendelse af tilskud til De lokale Beskæftigelsesråd beskrevet følgende formål: ”Formålet med tilskuddet er at iværksætte lokale initiativer der kan bidrage til en forebyggende indsats for personer, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet eller bidrage til at personer på kanten af arbejdsmarkedet får beskæftigelse”.

  Det er forvaltningens opfattelse, at projektet ikke længere opfylder de kriterier, der er angivet i lovgivningen og vejledningen. Dette skal ses i lyset af, at det ikke har været muligt at placere nogen af deltagerne i praktik, beskæftigelse eller uddannelse. Det skal bemærkes, at AOF SYD i et følgebrev til ansøgningen har angivet, at hvis projektet ikke opnår støtte fra LBR, vil midlerne fra Integrationsministeriet sandsynligvis blive trukket tilbage og  projektet vil så være afhængig af at finde anden kommunal finansiering.

  Lovgrundlag

  Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lovbek. Nr. 731 af 15. juni 2010, §§ 47 og 48.

  Vejledning for anvendelse af tilskud til De lokale Beskæftigelsesråd af 7. juli 2006, stk. 1.

  Økonomi og afledt drift

  Der ansøges om 400.000,- kr. for indeværende år. Budgetskemaet indgår i den revidere projektbeskrivelse.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at der gives afslag på ansøgningen om midler til videreførelse af projekt ”Initiativ Syd”.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 22-11-2012

  Punktet udsat til behandling på mødet i januar 2013.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/48578, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Det lokale Beskæftigelsesråd bevilligede d. 22. marts 2012 en ansøgning om midler til igangsætning af Projektet ”Find din Flexjobber”. Der blev søgt om økonomi til at afprøve, om det er muligt at drive et fleksjobnetværk på frivillig basis, og samtidig fungere som et tilbud til ledige fleksjobbere. Projektet var tænkt som at udvikle og drive en internetportal, samt etablering af et mødested for ledige fleksjobbere. I ansøgningen var der søgt om midler til fleksjobportal og leje af lokaler inkl. forbrug og kontorartikler m.m.

  Et af formålene var at gøre ledige mere synlige for virksomhederne, samt at skabe et socialt netværk for ledige fleksjobbere.

  Jobcentret var fra starten positiv over for projektet og så det som et godt frivilligt supplement til eksisterende tilbud. Jobcentret tilbød at markedsføre projektet ved at opfordre til at deltage i projektets aktiviteter, samt udlevere en udarbejdet folder om projektet ved jobsamtalerne med de ledige. For at sikre en formel aftale mellem jobcentret og projektets kontaktpersoner blev det aftalt, at der skulle indgås en samarbejdsaftale i forlængelse af bevillingen.

  Fra starten af projektet viste det sig, at der var forskellige opfattelser af, hvordan borgerne skulle ”visiteres” til projektet. Projektansøgerne havde en opfattelse af, at de fleksjobvisiterede skulle visiteres til projektet via et kapitel 10 tilbud, hvis de ledige selv ønskede det, mens jobcentret fastholdt, at dette lovmæssigt ikke var muligt, bl.a. i forhold til borgernes retssikkerhed. På den baggrund blev der afholdt et par møder mellem jobcentret og projektansøgerne. Indtil afklaring af dette spørgsmål, blev underskrivning af samarbejdsaftalen udsat. En forespørgsel ved revisionen bekræftede, at tilbuddet ikke kunne tilbydes som et kapitel 10 tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

  Det viste sig imidlertid også, at der ikke kom besøgende til projektet, idet der i projektforløbet til d.d. kun har været 2 besøgende og de to har kun været der den ene gang. På den baggrund blev der d. 12. september 2012 afholdt et møde i jobcentret, mellem 2 kontaktpersoner og en frivillig fra projektet, samt afdelingslederne Nikolaj Stage Jensen og Helle Hockerup. Fra mødet blev det drøftet/aftalt følgende:

  • Der er ikke grundlag for videreførelse af projektet
  • Der indstilles til Det lokale Beskæftigelsesråd at projektet lukkes ned.
  • Huslejen er betalt frem til udgangen af 2012, øvrige forbrugsudgifter betales at projektmidlerne.
  • Alle øvrige udgifter stoppes d.d.
  • Mobilabonnementer opsiges hurtigst muligt.
  • 2 bærbare pc’ere afleveres til jobcentret.
  • Fleksjobportalen opsiges hurtigst muligt.
  • Projektdeltagerne sørger for oprydning af lokaler og inventar samt aflevering af lokaler
  • Samarbejdsaftalen for projektet er underskrevet.
  • Ansøgeren vil blive bedt om at udarbejde en rapport/evaluering af projektet, samt fremsende et revisorpåtegnet regnskab for projektperioden.

  Referat fra mødet er vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at projekt ”Find din flexjobber” lukkes ned.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27-09-2012

  De fremmødte medlemmer anbefaler, at projektet lukkes ned.

  P.g.a. frafald var rådet ikke beslutningsdygtig, hvorfor sagen medtages på LBR-mødet i november 2012 til beslutning.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 22-11-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/3112, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af afrapporteringen, at der er risiko for, at der i 2012 vil være et mindreforbrug på LBRs pulje, der er større end det, der kan overføres til næste år.

  Der er fortsat en svag arbejdsmarkedsudvikling, hvor arbejdskraftreserven og langtidsledigheden fortsat stiger. Samtidig ses dog også tegn på bedring. Ledighedsudviklingen på det forsikrede område er således vendt med fald de seneste to måneder sammenlignet med året før. Resultatoversigten viser, at Aabenraa har den bedste udvikling i klyngen for jobklare ledige, hvorimod udviklingen for indsatsklare og midlertidigt passive ikke er så god som gennemsnittet i klyngen. Tilgangen til permanente ydelser er fortsat stigende og har ikke været større tidligere.

  Udviklingen betyder, at der fortsat er udfordringer på en række områder  i forhold til forsørgelsesudgifter.

  I forhold til indsatsen ses det, at rettidigheden på 4 af 6 områder ligger over målet for indsatsen. Samtidig ses det af resultatoversigten, at rettidigheden er bedre end klyngegennemsnittet på 3 af 4 områder.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at status på anvendelsen af LBRs pulje drøftes, og

  at afrapporteringen tages til orientering.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 22-11-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/3112, Sagsinitialer: ktr
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/31769, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesregionen Syddanmark fremsender hvert kvartal en opfølgningsrapport på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR.

  I rapporten for 4. kvartal er temaerne tilgangen til førtidspension og ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten. Samtidig er der en kort status for ministermålene.

  Det fremgår af rapporten, at beskæftigelsen i Aabenraa fortsat er faldende dog med formindsket styrke det seneste år. Samtidig er der en svag stigning i antallet af langtidsledige. En udløber af den svage udvikling er stigningen i arbejdskraftreserven. Regionen peger bl.a. på, at den tidlige indsats kan forebygge tilgangen til reserven. Jobcenteret har igangsat ”Hurtig i gang”, hvor fokus netop er rettet mod hyppige kontaktsamtaler med borgerne.

  En aktuel udfordring er at sikre, at så få borgere som muligt mister retten til dagpenge. Via Akutpakken bliver alle borgere i målgruppen tilbudt en målrettet indsats.

  En ny tendens er faldet i tilgangen til de permanente ydelser, hvilket bl.a. skyldes udviklingen på ledighedsydelse og fleksjob. ”Brug for alle” er et af de initiativer, som Regionen peger på for at forebygge tilgangen. Jobcenteret deltager i dette projekt. Midlet er, at gruppen af midlertidigt passive borgere (omkring 300) på kontanthjælp får en tværfaglig indsats med fokus på borgerens progression.

  Endelig peger opfølgningen på, at Aabenraa har relativt mange unge på offentlig forsørgelse og et stigende antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse.

  Karsten Troelsgaard, Administrationsenheden, deltager under dette punkt.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at opfølgningsrapporterne drøftes og tages til orientering.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 22-11-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/35350, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Den 27. september 2012 afholdt Det lokale Beskæftigelsesråd temadrøftelse vedr. rådets virksomhedsplan for 2013. Arbejdsmarkedsudvalget var inviteret med til drøftelsen.

  Ud fra input på temadrøftelsen har administrationen udarbejdet et endeligt forslag til virksomhedsplanen for 2013, som jf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats har været til høring i Arbejdsmarkedsudvalget den 12. november 2012.

  LBR vedtog på mødet den 27. september 2012, at midlerne for 2013 skal målrettes 2 indsatsområder:

  • En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder
  • Borgere, der er visiteret til fleksjob

  Virksomhedsplanen offentliggøres i forbindelse med offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen for 2013 senest den 31. januar 2013. Virksomhedsplanen vil blive sendt til Beskæftigelsesregionen til orientering.

  Lovgrundlag

  Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, § 47, stk. 2.

  Høring/udtalelse

  Der er vedlagt Arbejdsmarkedsudvalgets høringssvar, hvis hovedindhold er en opbakning til virksomhedsplan for 2013.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at virksomhedsplan 2013 godkendes.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 22-11-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/45537, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Forslag til mødeplan 2013 for Det Lokale Beskæftigelsesråd:

  • Rådsmøde 24. januar. Formandsmøde 14. januar.
  • Rådsmøde 21. marts. Formandsmøde 11. marts.
  • Temadrøftelse 15. april: Med start kl. 12.00 afholdes temadrøftelse for Arbejdsmarkedsudvalget og LBR om resultatrevision og beskæftigelsesplan.
  • Rådsmøde 23. maj. Formandsmøde 13. maj.
  • Rådsmøde 29. august. Formandsmøde 19. august.
  • Rådsmøde 26. september. Formandsmøde 16. september
  • Rådsmøde 28. november. Formandsmøde 18. november

  Af vedlagte oversigt fremgår møderne i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at ovennævnte mødeplan for 2013 godkendes.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 22-11-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/1812, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Evt. tema til næste møde drøftes.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at tema til næste møde drøftes og aftales.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 22-11-2012

  Tema: Akademiker ledighed og debat om, hvad der kan gøres for at tiltrække akademisk arbejdskraft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/33489, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 22-11-2012

  -