Beslutningsprotokol

torsdag den 24. januar 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale K3, Kallemosen
Udvalg: Det Lokale Beskæftigelsesråd
Medlemmer: Kjeld Matthiesen, Claus Lund-Olesen, Bent Bräuner Sørensen, Uffe Elbæk, Jan Toft Jensen, Paul Anker Claussen, Gurli Johnsson, Jan Thomsen, Bent Poulsen, Jens Lærkesen
Bemærkninger: Afbud: Kjeld Matthiesen, Uffe Elbæk og Paul Anker Claussen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/33481, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra formandskabet og ledelsen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.

  • Orienteringsskrivelse til LBR fra VUC Sønderjylland om tilbud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret fra 30.12.2012 (vedlagt)

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24-01-2013

  Orientering vedr. skrivelse til LBR fra VUC Sønderjylland om tilbud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret fra 30.12.2012

  Afbud: Kjeld Matthiesen, Uffe Elbæk og Paul Anker Claussen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/52966, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  På rådsmødet d. 22. november 2012 blev der bevilliget midler til projekt ”Særlig virksomhedsvendt Indsats”. I den forbindelse blev det besluttet, at der til hvert rådsmøde skal være en afrapportering fra projektet. Derfor kommer projektkoordinatoren for projektet med en status over projektet.  

  Indstilling

  Arbejdsmarked og social indstiller,      

  at status drøftes og tages til orientering.  

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24-01-2013

  Godkendt.

  Der udarbejdes oplæg til opgørelse af ex. virksomhedsbesøg, efterspørgsel, status på måltal mm. Ud fra dette oplæg drøfter LBR, hvad den løbende information skal indeholde.

  Afbud: Kjeld Matthiesen, Uffe Elbæk og Paul Anker Claussen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/3112, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af afrapporteringen,

  • at der vil være et mindreforbrug på LBR’s pulje i størrelsesordenen 230.000 kr. til 290.000 kr., der ikke kan overføres til 2013. Mindreforbruget kan tilskrives, at de igangsatte projekter fik et mindre omfang end forventet.
  • at Aabenraa har en høj ledighed sammenlignet med naboer og flere i klyngen. Afmatningen præger fortsat hele landet og Aabenraa. Ledigheden blandt de arbejdsmarkedsparate er således stort set uændret og på niveau med udviklingen på landsplan.
  • at mændenes ledighed er faldende, mens ledigheden blandt kvinder stiger. Dette afspejler udfordringerne på det offentlige arbejdsmarked.
  • at Jobcenter Aabenraa sandsynligvis når de lokale måltal for 3 af 4 ministermål. Resultatoversigten viser, at Aabenraa har en bedre udvikling end klyngen for de 2 af målene ift. klyngen (arbejdskraftreserven og unge under 30), mens udviklingen for de 2 øvrige er ringere (indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse og tilgangen til permanente ordninger).

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at afrapporteringen tages til orientering.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24-01-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kjeld Matthiesen, Uffe Elbæk og Paul Anker Claussen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/3112, Sagsinitialer: ktr
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/2392, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Regnskabet for anvendelsen af LBRs midler foreligger nu for 2012.

  Den udmeldte bevilling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen for 2012 var på 1.105.075 kr. Dertil kom overførelsen af mindre forbruget fra 2011 på 102.200 kr. Dermed havde LBR en samlet bevilling til 2012 på i alt 1.207.275 kr.

  Det afsluttende regnskab viser forbruget på de 3 projekter, der blev gennemført i 2012.

  BEVILGET:

  REGNSKAB:

  RESTBUDGET:

  Projekt "Initiativ Syd" - AOF SYD

  596.875

  356.445

  240.430

  Find din fleksjobber - June Moldt.

  159.675

       130.614

  29.061

  Særlig virksomhedsvendt service

  216.600

       159.985

  56.615

  Udisponeret

  233.925

  233.925

  Total:

  1.207.075

  647.044

  560.031

  Regnskabet for 2012 udviser et samlet forbrug på 647.044 kr. Deraf følger et mindre forbrug på 560.031 kr., hvilket er over 25 % af den udmeldte bevilling for 2012. Der kan i alt overføres 276.269 kr. fra 2012 til 2013. Der tilbageføres 283.762 kr. til staten.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 731 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, kapitel 7.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24-01-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kjeld Matthiesen, Uffe Elbæk og Paul Anker Claussen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/35350, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelse af Finansloven for 2013 er den endelige bevilling til LBR blevet udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen den 21. december 2012.

  Som det fremgår af vedhæftede bilag er bevilling for 2013 på 652.111,- kr. Beløbet er en reduktion i forhold til det beløb, der blev udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen den 2. oktober 2012, hvor det udmeldte beløb var på 1.088.271,- kr. og som er det beløb, der er skrevet ind i virksomhedsplanen for 2013.

  Som følge af mindreforbruget i 2012 vil der blive overført 276.269,- kr. til anvendelse i 2013. Det betyder, at LBR i indeværende år kan disponere over i alt 928.380,- kr.

  Det skal endvidere bemærkes, at det som følge af den strammere økonomistyring i staten er tilbageholdt 16,0 mio. kr. af de 77,3 mio. kr. af den nettobevilling, der er afsat til de lokale Beskæftigelsesråd. Det samlede beløb til fordeling udgør således 61,3 mio. kr. En resterende bevilling vil blive udmeldt på et senere tidspunkt i 2013.

  Lovgrundlag

  Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (LBK nr. 731 af 15/06/2010), § 47.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24-01-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kjeld Matthiesen, Uffe Elbæk og Paul Anker Claussen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/39, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Ved udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014 manglede der at blive fastsat to mål. For ministermål 1 vedrørende ”flere unge skal have en uddannelse” manglede datagrundlaget fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

  Datagrundlaget for uddannelsesgraden er nu tilgængeligt på jobindsats. Uddannelsesgraden opgør andelen af perioden efter påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb, hvor de 15 til 29 årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse samlet set har deltaget i ordinær uddannelse i løbet af året.

  Opgørelsen af målet for 2011 viser, at Jobcenter Aabenraa ligger som nummer 11 af 93 jobcentre, og dermed har en fin uddannelsesgrad. Nedenstående skema viser uddannelsesgraden for januar til august for 2011 og 2012, samt for hele 2011

  Antal ydelsesmodtagere under 30 år uden erhvervskompetence­givende uddannelse

  Uddannelsesgrad (ministermål)

  Aabenraa

  Jan-aug 11

  687

  20,6

  Jan-dec 11

  743

  25,0

  Jan-aug 12

  670

  14,7

  Da uddannelsesgraden i perioden januar til august 2012 er faldet i forhold til samme periode i 2011, vurderer Jobcenter Aabenraa, at det vil være urealistisk at forvente, at uddannelsesgraden i 2013 vil være højere end 2011. Ministermålet er derfor på baggrund af målingerne fastsat som følgende:

  ”Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 25 pct. svarende til samme niveau som 2011”.

  For det lokale mål B vedrørende ”arbejdskraftudbuddet skal styrkes og udvides”, afventede Jobcentret det politiske udspil på området.

  Jobcentret har igangsat et projekt, der er støttet af LBR. Projektet skal udvikle en overordnet plan for, hvordan der skabes en systematisk vidensindsamling om virksomhedernes behov og forventninger til fremtiden. Projektet skal tillige anvise, hvordan denne viden skal anvendes, således at den giver et væsentligt bidrag til at optimere jobcenterets operative tiltag i forhold til formidling, vejledning og opkvalificering og alle øvrige tiltag, der kan skaffe job, opkvalificering, praktik, løntilskud etc. til de ledige, herunder fleksjob, sygemeldte osv.

  Gennem denne indsats er målet, at jobcentret kan sikre, at udbuddet af arbejdskraft imødekommer de behov, virksomhederne efterspørger til kvalificeret arbejdskraft. Det er ikke muligt at tilvejebringe målinger, der kun vedrører Jobcenter Aabenraa for det lokale mål B. Derimod kan der måles på de indsatser, der på sigt kan bidrage til, at udbuddet af arbejdskraft imødekommer de behov, virksomhederne efterspørger til kvalificeret arbejdskraft.

  Indsatserne vedrører:

  • Kontaktgraden med virksomhederne
  • Besøgsgraden
  • Samarbejdsgraden
  • Antallet af virksomheder, der skal indgå i den løbende arbejdsmarkedsovervågning.

  1. Kontaktgraden med virksomheder skal mindst være 40 %.

  a. Målet er fastsat på baggrund af en status med udgangen af 2012, der viser, at Jobcentret har været i kontakt med 565 virksomheder ud af i alt 1.603 virksomheder, der har 2 eller flere ansatte (opgjort på p-nummer). Kontakten kan enten være via besøg, telefon eller digitalt. Kontaktgraden udgør dermed 35 % i 2012. Det skal bemærkes, at der først er blevet registreret fra maj 2012 og frem og er baseret på udtræk fra CRM-systemet.

  2. Besøgsgraden skal være mindst på 30 %

  a. Målet er fastsat som ovenfor, men omfatter kun de virksomheder, hvor der er gennemført et besøg. Antallet er opgjort til 399 i 2012 svarende til 25 %.

  For mål 1 og 2 er det vigtigt at understrege, at der er kontakt med mange virksomheder, der har færre end 2 ansatte og også med virksomheder uden for kommunegrænsen. Målene opgøres dog alene med udgangspunkt i kontakten til virksomheder i Aabenraa Kommune, da det ikke vil være retvisende hvis alle virksomheder i de øvrige kommuner også skulle tælles med.

  3. Samarbejdsgraden med virksomheder (Andelen af alle virksomheder med mindst 2 ansatte som har personer i aktivering fordelt på a-dagpenge og kontanthjælp)

  a. For a-dagpenge er målet 26 %.

  I 2011 blev der nået en samarbejdsgrad på 28,4 %. For første halvår 2012 ligger andelen på 20,6 % mod 22,3% året før. Faldet er en naturlig følge af de ændrede aktiveringsregler.

  b. For kontanthjælp er målet 14 %.

  I 2011 blev der nået en samarbejdsgrad på 16,1 %. For første halvår 2012 ligger andelen på 11,3 % mod 14,4 % året før. Faldet er en naturlig følge af de ændrede aktiveringsregler.

  Målingen opgøres på baggrund af udtræk fra Jobindsats og omfatter antal arbejdssteder med mindst 2 ansatte samt antal og andel arbejdssteder med en virksomhedsrettet indsats.

  4. Antallet af virksomheder der skal indgå i den løbende arbejdsmarkedsovervågning (hvor der er fokus på virksomhedernes rekrutteringsbehov og beskæftigelsesudvikling) skal mindst være 100.

  Måltallene blev godkendt på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. januar 2013. Måltallene vil blive indarbejdet i beskæftigelsesplanen forud for offentliggørelsen senest 31. januar 2013.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24-01-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kjeld Matthiesen, Uffe Elbæk og Paul Anker Claussen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/43739, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke blev i august 2012 enige om en aftale om en særlig indsats for ledige, som er i risiko for at opbruge deres dagpengeret i første halvår 2013 som følge af afkortningen af dagpengeperioden.

  Aftalen omfatter en ekstraordinær hjælp med fokus på jobformidling og jobstøtte. Målet er at sikre, at flest mulige i risikogruppen kommer i arbejde, og at gruppen, der opbruger retten til dagpenge, bliver så lille som mulig.

  Som led i aftalen blev der afsat en pulje til jobcentrene til finansiering af særligt personligt jobformidlingsforløb. Jobcenter Aabenraa modtager 1.020.000,- kr. for 2012 og 336.000,- kr. for 2013. Disse midler er bl.a. blevet brugt til at ansætte en virksomhedskonsulent og en sagsbehandler til at varetage den særlige jobformidleropgave. Dertil kommer, at der er købt aktiviteter hos leverandører og aktører, der i samspil med jobcenterets egen indsats skal sikre de ledige den bedst mulige indsats.

  I det vedlagte notat gennemgås status for de ledige, der er omfattet af indsatsen.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at notatet tages til orientering.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24-01-2013

  Godkendt med bemærkning om, at forvaltningen udarbejder brev til DI, DA, DE fra LBR-formanden med opfordring til etablering af flere akutjob i det private og et samarbejde herom.

  Afbud: Kjeld Matthiesen, Uffe Elbæk og Paul Anker Claussen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/1808, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Det Regionale Beskæftigelsesråd retter i det vedlagte brev henvendelse til det Lokale Beskæftigelsesråd i Aabenraa for at indgå i en dialog omkring udviklingen inden for byge- og anlægsbranchen.

  Rådet peger på, at en ny analyse af branchen viser, at der i de kommende år vil blive mangel på arbejdskraft. Dette omfatter bl.a. fagområder som elektrikere, ingeniører og teknikere. I den 125-sider lange analyse, hvor indledning og sammenfatning er vedlagt dagsordenen, gennemgås udviklingen og rekrutteringsbehovene i branchen de kommende 10 år. Den fulde analyse kan læses på regionens hjemmeside: http://www.brsyddanmark.dk/.

  Det Regionale Beskæftigelsesråd opfordrer LBR til at drøfte de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som analysen peger på. I brevet peger Rådet på:

  • Hvordan imødekommer vi virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft?
  • Hvordan skabes gode muligheder for at borgere på offentlig forsørgelse i kommunen får del i jobåbningerne?
  • Bygge- og anlægsbranchen er ikke svaret på alle beskæftigelsespolitiske spørgsmål. For hvilke ledige er det et godt tilbud?
  • Hvordan tilrettelægges indsatsen, så den passer med det tidsmæssige flow i jobåbningerne?
  • Hvordan kan projekterne blive en vej til flere praktikpladser for såvel unge som voksne?
  • Kan vi gøre jobrotation til et vigtigt bidrag i virksomhedernes oprustning af medarbejdernes kompetencer, så de er godt forberedt til de kommende bygge- og anlægsprojekter?

  Det Regionale Beskæftigelsesråd afslutter brevet med ønske om at indgå i dialog med LBR om mulige svar på spørgsmålene på det kommende års temadage.

  LBR har med deres beslutning på sidste LBR-møde om en særlig virksomhedsvendt service med fokus på bedre afdækning af lokale arbejdskraftbehov og samarbejde med virksomhederne allerede taget de første skridt til at opruste indsatsen.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at LBR drøfter analysen og brevet fra Det Regionale Beskæftigelsesråd med henblik på at indgå i dialog med Beskæftigelsesrådet.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24-01-2013

  LBR drøftede oplægget og fremkom med følgende fokuspunkter:

  • Der er områder, hvor man umiddelbart kan opkvalificere medarbejdere til at dække behovet.
  • Det Regionale Beskæftigelsesråd bør orientere virksomhederne inden for branchen om analysen.

  · LBR pegede endvidere på betydningen af en målrettet vejledningsindsats af de unge, men at det samtidig kræver at der også er jobåbninger og praktikpladser til de unge. Aktuelt er det f.eks. vanskeligt at få opfyldt praktikpladser indenfor automatik- og maskinområdet.

  · Der bør derfor være øget fokus på at arbejdsgivere etablerer det nødvendige antal praktikpladser. Dermed kan virksomhederne selv aktivt bidrag til i tide at få uddannet arbejdskraften.

  · Aktivt anvendelse af sociale klausuler i forbindelse med projekter i kommunen.

  Afbud: Kjeld Matthiesen, Uffe Elbæk og Paul Anker Claussen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/48578, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  AOF SYD har fremsendt en fornyet ansøgning om midler til projekt ”Initiativ Syd” for 2013. Projektet er en videreførelse af projektet, som LBR den 26. januar 2012 bevilligede 596.875,- kr. til. AOF SYD har i november 2012 haft fremsendt en ansøgning, der skulle have været behandlet på LBR’s møde den 22. november 2012. Den ansøgning kunne ikke imødekommes, idet ansøgningen ikke opfyldte kriterierne for anvendelse af LBR’s midler. Behandling af ansøgningen blev derfor udsat til LBR’s møde i januar 2013. På baggrund af et møde mellem AOF SYD og Jobcentret, har AOF SYD fremsendt vedlagte ansøgning.

  Projektet henvender sig til traumatiserede mandlige flygtninge og indvandrere samt til nydanske kvinder. Projektbeskrivelse angiver, at projektet er et to-årigt projekt rettet mod traumatiserede flygtninge og indvandrere og deres familier, hvor der er stor risiko for at blive socialt marginalisere med dårlig trivsel, dårlig integration og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Formålet med projektet er bl.a. at tilbyde traumatiserede mandlige flygtninge et socialiseringstilbud, hvor deltagerne i en rehabiliterende proces bliver bragt nærmere arbejdsmarkedet via støtte til hele familien. For de kvindelige deltagere er formålet, at de på sigt selvstændigt skal kunne agere og fungere som en del af arbejdsmarkedet.

  Projektet var planlagt til at modtage 8 – 14 løbende deltagere i hver målgruppe. I projektet var der planlagt, at der skulle indgå virksomhedsbesøg og særligt tilrettelagte virksomhedspraktikker. Projektets succeskriterier og forventede resultat var i den oprindelige projektbeskrivelse følgende:

  • 75 % af deltagerne kom i virksomhedspraktik
  • 30 % af deltagerne kom i beskæftigelse (fuld/deltid, fleksjob eller løntilskud/skånejob)
  • 30 % af deltagerne startede i uddannelse på Sprogcenter, VUC, Teknisk Skole o.a.

  På LBR’s møde den 27. september 2012 blev der behandlet en midtvejsevaluering, hvor det fremgik, at det til dato ikke var lykkes at få nogen af deltagerne ud i praktik, beskæftigelse eller uddannelse.

  AOF SYD oplyste på samme møde, at det havde været nødvendigt at ændre i projektbeskrivelsen, både i forhold til indhold, deltagerantal, succeskriterier og forventede resultat. Der havde siden april 2012 været en dialog med Social- og Integrationsministeriet desangående. Social- og Integrationsministeriet har godkendt ændringerne i projektbeskrivelsen med uændret budget i 2012. For 2013 er budgettet reduceret med 1/3 fra Ministeriet. Samtidig gjorde Ministeriet opmærksom på, at det var vigtigt at fastholde det beskæftigelsesrettet perspektiv.

  I nærværende ansøgning er projektet ændret fra at øge deltagernes viden om samfunds- og arbejdsmarkedsforhold for derigennem at skabe mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet, til at styrke deltagernes medborgerskab for dermed på sigt at have bibringe dem bedre mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet. Der arbejdes således i højere grad med progression og effektmålinger i forhold til den enkelte deltagers arbejdsmarkedsperspektiv.

  Der arbejdes fortsat med at deltagerne opnår kendskab til dansk arbejdspladskultur og sprog via virksomhedsbesøg og etablering af virksomhedspraktikker, dog i et mere begrænset omfang end i den oprindelige projektansøgning

  Projektets succeskriterier og forventet resultat er endvidere nedjusteret fra ovenstående mål til følgende:

  • 50 % af deltagerne kom i virksomhedspraktik
  • 20 % af deltagerne kom i beskæftigelse (fuld/deltid, fleksjob eller løntilskud/skånejob)
  • 40 % af deltagerne startede i uddannelse på Sprogcenter, VUC, Teknisk Skole o.a.

  Derudover er der fastsat yderlige to mål:

  • Min. 75 % af deltagerne opnår en progression i forhold til arbejdsmarkeds- og uddannelsesparathed
  • 50 % af deltagerne vil opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet på længere sigt.

  Deltagerantallet ændret og endelig er budgettet justeret, således at der for 2013 kun ansøges LBR om 400.000,- kr. Der er endvidere justeret i posterne, således at der ikke længere er afsat midler til virksomhedskonsulent. I ansøgningen er det angivet, at der til den enkelte deltager vil være en gennemgående person tilknyttet, som også varetager virksomhedskonsulentfunktionen.

  I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 48, stk. 2 er der angivet, at midlerne til LBR kan anvendes til: ”efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste til arbejdsmarkedet”.

  Endvidere er der i vejledningen for anvendelse af tilskud til De lokale Beskæftigelsesråd beskrevet følgende formål: ”Formålet med tilskuddet er at iværksætte lokale initiativer der kan bidrage til en forebyggende indsats for personer, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet eller bidrage til at personer på kanten af arbejdsmarkedet får beskæftigelse”.

  Det er forvaltningens opfattelse, at projektet opfylder de kriterier, der er angivet i lovgivningen og vejledningen med de ændringer, der er indføjet i den seneste ansøgning. Det skal bemærkes, at AOF SYD i et følgebrev til ansøgningen modtaget i november 2012 har angivet, at hvis projektet ikke opnår støtte fra LBR, vil midlerne fra Integrationsministeriet sandsynligvis blive trukket tilbage og projektet vil så være afhængig af at finde anden kommunal finansiering.

  På baggrund af midtvejsevalueringen anbefaler forvaltningen, at der fremsendes status for projektet til LBR ved udgangen af april måned. Status vil danne grundlag for vurdering af, hvorvidt projektet vurderes at kunne opfylde succeskriterierne.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetskema for 2012 og 2013 er vedlagt, hvor det er angivet, at der i alt er søgt om 996.875,- kr. ved LBR, hvoraf de 596.875,- kr. er bevilliget i 2012.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at der bevilliges 400.000,- kr. til Projekt "Initiativ Syd" i indeværende år, og

  at der fremsendes status på projektet ved udgangen af april måned.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24-01-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kjeld Matthiesen, Uffe Elbæk og Paul Anker Claussen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/1812, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Evt. tema til næste møde drøftes.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at tema til næste møde drøftes og aftales.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24-01-2013

  Intet.

  Afbud: Kjeld Matthiesen, Uffe Elbæk og Paul Anker Claussen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/33489, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  • Næste møde afholdes:
   • Formandsmøde 11. marts 2013 kl. 08.00
   • Rådsmøde 21. marts 2013 kl. 16.00

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24-01-2013

  -

  Afbud: Kjeld Matthiesen, Uffe Elbæk og Paul Anker Claussen.