Beslutningsprotokol

onsdag den 19. februar 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Rådhuset, Skelbækvej 2
Udvalg: Det Lokale Beskæftigelsesråd
Medlemmer: Thomas Andresen, Claus Lund-Olesen, Bent Bräuner Sørensen, Ole J. Strandlyst, Gurli Johnsson, Jan Thomsen, Bent Poulsen, Jens Lærkesen, Ida Lildholdt, Tage Juul, Oluf Lauridsen, Line Meldgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/33481, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra formandskabet og ledelsen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.

  • Det Regionale Beskæftigelsesråd afholder konference den 19. marts 2014 kl. 12.00-16.00 i Trekantområdet, formentlig Kolding. Fokus på konferencen vil være reformer og Carsten Koch-udvalgets arbejde. Nærmere information udsendes senere.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 19-02-2014

  Orienteret om, at Det Regionale Beskæftigelsesråds konference den 19. marts 2014 er aflyst.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/2443, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Jf. forretningsordenen for Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) vælger rådet blandt sine medlemmer to sideordnede næstformænd fra henholdsvis Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen (LO). Valget foretages ved flertalsvalg.

  LBR har i august 2010 foretaget dette valg, men da DA i en periode ikke har været repræsenteret i LBR, skal der vælges en ny næstformand fra DA.

  Under forudsætning af, at Arbejdsmarkedsudvalget den 17. februar 2014 godkender de to nyindstillede repræsentanter fra DA, bedes DA til mødet  have et forslag til kandidat.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der vælges en næstformand fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 19-02-2014

  Line Meldgaard blev valgt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/52966, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  På mødet i Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) den 22. november 2012 blev der bevilget midler til projekt ”Særlig virksomhedsvendt Indsats”. Projektet er afsluttet med udgangen af 2013, og der er vedlagt en slutevaluering med tilhørende regnskab fra Jobcenteret.

  Projektet, der løb i perioden fra 1. december 2012 til 31. december 2013, havde som primært formål at udvikle og kvalificere Jobcenter Aabenraas virksomhedsservice og kontakt til virksomhederne gennem udvikling af en operativ systematisering af virksomhedskontakten. Projektet skulle bidrage til at realisere ministermålet om, at jobcentrene skulle styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen, og LBRs mål i virksomhedsplanen om at yde støtte til en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.

  I evalueringen gennemgås de opsatte projektmål, og det ses bl.a., at 10 af 12 forskellige mål er nået, herunder etablering af en hjemmeside for virksomhederne og udvikling af en arbejdsmarkedsprognose. De 2 mål der ikke er nået, er gennemførelse af en konference (som blev dækket af virksomhedsbarometeret) og CV for borgerne pga. tekniske vanskeligheder. Det fremgår ligeledes, at indsatsen er implementeret i driften.   

  LBR bevilgede 216.600 kr. i 2012 til frikøb af medarbejdere, udvikling af hjemmeside, indkøb af licenser og hardware, samt eksterne konsulenttimer til igangsætning af drift.

  For 2013 blev der bevilget 370.000 kr. til frikøb af virksomhedskonsulent til implementering af projektet, systemudvikling, udarbejdelse af relevant afrapportering i forhold til LBR, sikring af hjemmeside, etc.

  Regnskabet, der fremgår af slutevalueringen, viser et samlet mindreforbrug på 29.399,58 kr.

  Det er forvaltningens vurdering, at projektet samlet set har indfriet de opstillede mål for projektet. Det er således lykkedes at indfase den nye IT-løsning, ligesom kontakten til virksomhederne og viden om udviklingen på det lokale arbejdsmarked er blevet markant forbedret.

  I forhold til den samlede bevilling, der blev afsat til projektet for de 2 år, viser evalueringen som nævnt ovenfor et mindreforbrug. Det skal i den forbindelse dog anføres, at LBRs bevillinger er 1-årige. Isoleret set var der et mindreforbrug i 2012, mens der er et merforbrug i 2013, der kan henføres til, at projektet blev igangsat meget sent i 2012. Det betød, at der var udgifter i 2012, som først blev udgiftsført i 2013 og dermed trak på bevillingen for 2013. Ved en fejl søgte projektholder ikke formelt om at få overført mindreforbruget fra 2012 til 2013. I lyset af, at projektets mål stort set er realiseret, er det forvaltningens anbefaling, at regnskabet godkendes og dermed også  merforbruget i 2013. Dette under hensyntagen til, at der samlet set for LBRs bevilling er et mindreforbrug i 2013, og de afsatte midler til projektet over de 2 år ikke blev anvendt fuldt ud.  

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at slutevalueringen og regnskabet godkendes.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 19-02-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/48578, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med afslutningen af Projekt Initiativ Syd er der indkommet en slutevaluering, der viser, at det trods deltagernes store udfordringer og barrierer alligevel har været muligt at påvise en udvikling i positiv retning. 

  Projekt Initiativ Syd blev igangsat i 2012 og blev støttet af Social- og Integrationsministeriet og Det lokale Beskæftigelsesråd. Projektet tilbød et rehabiliteringsforløb for flygtninge/indvandrere (fædre med traumelidelser eller PST) samt støtte til nydanske kvinder.

  Formålet var blandt andet at styrke deltagernes medborgerskab for dermed på sigt at bibringe dem bedre mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet. Der arbejdedes således med progression og effektmålinger i forhold til den enkelte deltagers arbejdsmarkedsperspektiv.

  Der arbejdedes endvidere med, at deltagerne skulle opnå kendskab til dansk arbejdspladskultur og sprog via virksomhedsbesøg og etablering af virksomhedspraktikker.

  Projektets succeskriterier og forventet resultat var angivet til følgende:

  • 50 % af deltagerne kom i virksomhedspraktik.
  • 20 % af deltagerne kom i beskæftigelse (fuld/deltid, fleksjob eller løntilskud/skånejob).
  • 40 % af deltagerne startede i uddannelse på Sprogcenter, VUC, Teknisk Skole o.a.

  Derudover er der fastsat yderligere to mål:

  • Mindst 75 % af deltagerne opnåede en progression i forhold til arbejdsmarkeds- og uddannelsesparathed.
  • 50 % af deltagerne ville opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet på længere sigt.

  Vedlagte evaluering fra AOF SYD viser, at 19 personer har været tilknyttet projektet. Effekten har været følgende:

  • 8 af deltagerne er stoppet af forskellige årsager.
  • 2 deltagere har været i kort punktpraktik.
  • 1 deltager har kortvarigt været i praktik.
  • 2 deltagere har været i længerevarende praktik.
  • 1 deltager har været i et længerevarende forløb ved Montagen.
  • 2 deltagere har deltaget i kursus.
  • 3 deltagere har deltaget i et mini-sprogforløb.

  I evalueringsrapporten er det endvidere angivet, at 94 % har opnået en progression i forhold til startniveau.

  De kvantitative mål for beskæftigelse blev ikke opfyldt. Evalueringen konkluderer, at ambitionsniveauet og forventninger om arbejde eller uddannelse var for høje i forhold til målgruppen. Der konkluderes endvidere, at der for en del af deltagerne skal bruges op mod 5 års konstant opfølgning, kontakt og støtte for at ændre kursen så meget, at arbejdslivet kan komme indenfor rækkevidde.

  På baggrund af evalueringen er det sekretariatets opfattelse, at der fra projektets side er gjort meget for at holde fokus på arbejdsmarkedet. Målgruppen har imidlertid været så langt fra beskæftigelse, at der har skullet en langt mere massiv social støtte til, end det har været muligt at yde i projektet.  Det bør derfor fremover overvejes, hvorvidt der skal ydes støtte til en målgruppe, der i langt højere grad ville have haft behov for et socialt tilbud.  

  Økonomi og afledt drift

  Budget og regnskab for den del, som Det lokale Beskæftigelsesråd har bevilget midler til fremgår af nedenstående skema:

  År:

  2012

  2013

  2012/2013

  Bevilget:

  596.875

  400.000

  996.875

  Regnskab:

  356.445

  301.935

  658.380

  Uforbrugte midler:

  240.430

  98.065

  338.495

  Det samlede regnskabsskema for 2012 og 2013, samt revisorerklæring er vedlagt.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at slutevalueringen og regnskabet godkendes.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 19-02-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/3112, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) får i forbindelse med deres møder den seneste opgørelse af virksomhedspraktik og løntilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Den seneste opgørelse, der indeholder aktive forløb i 3. kvartal 2013, blev udsendt til LBR den 17. december 2013.

  Normalt offentliggør Arbejdsmarkedsstyrelsen oversigten halvanden måned efter kvartalets slutning, hvilket er baggrunden for, at der ikke foreligger en ny opgørelse. Der henvises derfor til listen fra december, der kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet. 

  Fra og med opgørelsen for første kvartal 2014 forventer sekretariatet, at også nytteindsatsen vil fremgå af oversigten.

  LBR har tidligere fået oplyst tal for effekten af de konkrete forløb i Aabenraa. Sekretariatet har de seneste kvartaler gennemført datakørsler for at vise status. Herunder ses udviklingen for antal afsluttede borgere med forløb på virksomhedspraktik og/eller løntilskud:

  2 kvartal 2013

  3 kvartal 2013

  4. kvartal 2013

  Fordelt på

  Sygedag-penge

  Forsikrede ledige

  Kontant-hjælp

  Afsluttet

  701

  544

  567

  56

  314

  198

  Afsluttet kontaktforløb

  181

  137

  114

  12

  71

  32

  Andel fortsat tilmeldt

  520

  407

  453

  44

  243

  166

  Udsluset (ikke i kontaktforløb i Aabenraa)

  25,8%

  25,2%

  20,1%

  21,4%

  22,6%

  16,2%

  Fortsat på sygedagpenge

  17

  Andel ikke på sygedagpenge

  69,6%

  Kilde: Udtrukket af Opus Ledelsesinformation

  Som det ses, er andelen, der udsluses faldet i 4. kvartal. Det er sekretariatets vurdering, at dette kan tilskrives, at data for 4. kvartal er udtrukket umiddelbart efter kvartalets slutning i modsætning til sidste gang.

  Fordelingen på de enkelte målgrupper viser, at der er bedst effekt for sygedagpenge (ikke længere på sygedagpenge), efterfulgt af forsikrede ledige og kontanthjælp (ikke længere på offentlig forsørgelse i kommunen).

  Lovgrundlag

  I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er følgende fastsat:

  § 46. Det lokale beskæftigelsesråd overvåger resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og rådgiver kommunen om tiltag til forbedring af indsatsen.

  I forbindelse med vedtagelsen af kontanthjælpsreformen blev følgende bestemmelse indsat i loven:

  § 46 a. Kommunen skal løbende underrette det lokale beskæftigelsesråd om anvendelsen af virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i samme lov. Underretningen sker via det landsdækkende system, som Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller til rådighed for kommunerne. Kommunen skal løbende sende det lokale beskæftigelsesråd oversigter over pladser i virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, og ansættelse med løntilskud.

     Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunens underretning til det lokale beskæftigelsesråd efter stk. 1.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at afrapporteringen tages til orientering.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 19-02-2014

  Godkendt.

  Opgørelsen af virksomhedspraktik behandles på rådsmøderne og udsendes løbende til rådets medlemmer.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1119, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har sammen med KL den 8. januar 2014 sendt et brev til kommunerne, hvor de orienterer om, at der er kommet nye klynger på Jobindsats.

  Klyngerne er siden 2007 blevet anvendt i en række sammenhænge bl.a. til opgørelse af det såkaldte besparelsespotentiale, som kommunerne som minimum en gang om året skal foreholde sig til i forbindelse med udarbejdelsen af resultatrevisionen. Derudover er klyngerne blevet brugt som sammenligningsgrundlag i forvaltningens løbende afrapportering af resultaterne af den lokale beskæftigelsesindsats og i Beskæftigelsesregionens opfølgninger og analyser.

  I de vedlagte bilag kan man bl.a. læse om den nye opgørelse af klyngerne. Som noget nyt er der ændret markant i opgørelsen af besparelsespotentialet. Hvor metoden fra 2006 sammenlignede kommunen med gennemsnittet i den klynge, kommunen indgik i, opgør den nye metode forskellen mellem den faktiske og forudsagte andel af året, hvori personer i alderen 16-66 år modtager en given ydelse. Som Styrelsen og KL anfører, er ”den enkelte kommunes besparelsespotentiale dermed ikke længere afhængig af, hvordan andre kommuner i klyngen præsterer.” En anden væsentlig nyskabelse er, at kommunerne ikke indgår i den samme klynge på tværs af forskellige ydelser, men at det er forskellige kommuner i klyngerne på de forskellige ydelseskategorier.

  Det kan oplyses, at data for de nye klynger er implementeret på Jobindsats, og at disse opgørelser bl.a. bruges i punktet om afrapportering for januar til Det lokale Beskæftigelsesråd.

  I forhold til besparelsespotentialet viser de offentliggjorte data på Jobindsats følgende for Aabenraa:

  Besparelsespotentiale Aabenraa jobcenter

  Opgjort for 4. kvartal 2012 - 3. kvartal 2013

  Fuldtids-personer

  i pct. af befolkningen

  Forudsagte fuldtids-personer

  i pct. af befolkningen

  Potentiel reduktion

  af antal fuldtids-personer

  Besparelses-

  potentiale

  (i mio. kr.)

  A-dagpenge

  3,27

  3,83

  -216

  -22,4

  Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp)

  3,92

  4,17

  -93

  -7,9

  Sygedagpenge

  2,20

  2,39

  -72

  -8,6

  Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension)

  10,93

  9,42

  580

  49,3

  I alt

  20,32

  19,81

  580

  49,3

  Kilde: Jobindsats

  Den nye opgørelse viser, at Aabenraa på 3 områder ikke har et besparelsespotentiale, mens der på permanenter ydelser er et potentiale på godt 49 mio. kr. Det svarer til, at der skulle have været 580 færre på disse ydelser i perioden. Umiddelbart kan besparelsen ikke realiseres, så potentialet ligger i tilgangen til de permanente ydelser, der også er et udmeldt ministermål for indsatsen. 

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagentages til orientering.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 19-02-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/3112, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Formålet med afrapporteringen er at sikre, at Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) løbende får information om status på de mål, der er fastsat i beskæftigelsesplanen og den tilhørende virksomhedsplan. 

  Afrapporteringen består af notat udarbejdet af forvaltningen samt den seneste resultatoversigt fra Jobindsats. Den seneste resultatoversigt er fortsat ikke opdateret og er fra juli 2013.

  Der er foretaget en væsentlig ændring i afrapporteringen, som følge af, at der den 8. januar 2014 er indført nye klynger på Jobindsats. Afrapporteringen afspejler således så vidt muligt de nye klynger, som Aabenraa indgår i ved sammenligninger.

  I forhold til afrapporteringen til dette møde er det forvaltningens vurdering, at der bl.a. er følgende væsentlige punkter:

  Ministermålene (side 3 til 6)

  • at målet om tilgang til permanenter ydelser er nået, og at Aabenraa har en bedre udvikling end den nye klynge kommunen indgår i,
  • at Aabenraa fortsat har en relativ høj ledighed og langtidsledighed, og at en følge er, at målet for langtidsledighed efter al sandsynlighed ikke nås. En primær forklaring er, at relativt mange har mistet dagpengeretten på trods af mange gennemførte initiativer, herunder personlig formidler og særligt tilrettelagte forløb for udfaldstruede, og
  • at Aabenraa klarer sig godt på ministermålet om den virksomhedsvendte indsats, selvom det er en udfordring at nå målet om en styrket virksomhedskontakt.

  Opfølgning på de lokale mål (side 6-8)

  • at der er store fald i antallet af borgere på de permanente ydelser, og at denne udvikling bl.a. er drevet af, at over 130 borgere fra ledighedsydelse er startet på KIS-projektet,
  • at over 200 virksomheder indgår i virksomhedsbarometeret, og
  • at samarbejdet med virksomhederne er inde i en god udvikling, selvom færre aktiveres.

  Rettidigheden (side 8-11)

  • at manglende rettidighed på kontanthjælpsområdet er en udfordring.

  Virksomhedsrettet indsats (side 11-16)

  • at der er et tæt samarbejde med virksomhederne både i form af tilbud på virksomhederne og den løbende kontakt med virksomhederne, og
  • at aktiveringsgraden er kraftigt faldende, men den virksomhedsrettede aktivering ligger over landsgennemsnittet. Det gælder også andelen rettet mod private virksomheder.

  Ledighedsudviklingen (side 16-18)

  • at der er et stort fald i ledigheden blandt arbejdsmarkedsparate ledige, hvor forkortningen af dagpengeperioden spiller en betydelig rolle, og
  • at udviklingen ikke er så god som i den øvrige del af klyngen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at afrapporteringen tages til orientering.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 19-02-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/35014, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Den aktive arbejdsmarkedspolitik, som Arbejdsmarkedsudvalget i april 2013 tog initiativ til ved oprettelsen af et Kommunalt Inhouse Servicekorps (KIS), følges nu op af en ny Kommunal Inhouse Nytteindsats i Aabenraa – i daglige tale kaldet KINA, som Byrådet godkendte den 27.11.2013.

  KINA skal gøre jobcentret i stand til proaktivt at agere i forhold til kravet i den nye kontanthjælpsreform om, at kommunen skal etablere en nytteindsats med virkning fra den 1. januar 2014.

  Kontanthjælpsreformen ændrer grundlæggende på målgruppeopdelingen af ledige kontanthjælpsmodtagere. Matchvurdering af kontanthjælpsmodtagere afskaffes, og en ny ydelse – uddannelseshjælp, skal supplere kontanthjælpen.

  Der stilles større krav til sagsbehandlingen i form af en øget samtalefrekvens, større/hyppigere indsats og særlig koordination i forhold til samarbejdspartnere i den enkelte borgersag.

  Alle de ledige, der i dag søger eller modtager kontanthjælp, placeres fra 1. januar 2014 i nye målgrupper; jobparate, uddannelsesparate og indsatsparate.

  Kontanthjælpsreformen ændrer endvidere reglerne om tilbud i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der indføres nu en ret til tilbud efter kapitel 11 og 12 (virksomhedspraktik og løntilskud) for kontanthjælpsmodtagere.

  Virksomhedspraktik udvides med nytteindsats, som skal kunne tilbydes og være til gavn for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp. Nytteindsats betyder udførelse af samfundsnyttige opgaver i en kommunal, regional eller statslig virksomhed. Arbejdet skal have et indhold, som giver den job- og uddannelsesparate mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre et stykke arbejde for sin ydelse.

  For at skabe denne nytteindsats for de jobparate og uddannelsesparate har jobcentret i samarbejde med Social og Omsorg, Handicap og Psykiatri etableret KINA, hvor der kan tilbydes nytteindsats og straksaktivering med op til 50 pladser fordelt på flere holdområder.

  Samspillet i beskæftigelsesindsatsen mellem Jobcenter og Handicap og Psykiatri er en gensidig berigelse for de pågældende i nyttejob og de handicappede. Derudover vil nyttejob blandt andet kunne understøtte Handicap og Psykiatri’s indsats fra beskyttet til støttet beskæftigelse, og dermed trække endnu mere i retning af en ”normalisering” af hverdagen for disse mennesker. Endvidere vil nyttejob kunne bidrage til øget bæredygtighed af tilbud og aktiviteter på Handicap og Psykiatri området.

  KINA organiseres som et selvstændigt projekt under jobcentret med reference til lederen af KIS. Til varetagelse af koordinationen mellem jobcentret og KINA, herunder udplacering af henviste borgere og til styring af de enkelte holdområder, som nytteindsatsen er opdelt i, stiller KIS en projektkoordinator og et antal seniorjobbere til rådighed for KINA.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 19-02-2014

  Godkendt.

  Der skal årligt ske en drøftelse af strategi for anvendelsen af nytteindsats.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40307, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret søger Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) om dispensation til at fravige rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats ved Center for Job og Uddannelse (CJU) under Handicap og Psykiatri.

  I tilknytning til kontanthjælpsreformen blev nytteindsats indført. Indsatsen medfører, at ledige kontanthjælpsmodtagere senest efter tre måneder skal mødes med et krav om at arbejde for kontanthjælpen i op til 13 uger ad gangen. Med indførslen af nytteindsats er lovgivningen ændret, så LBR kan dispensere fra rimelighedskravet i forhold til nytteindsatsen, så institutioner/forvaltningsenheder kan have flere borgere i nytteindsats, end det antal rimelighedskravet lovgivningsmæssigt giver mulighed for.

  Nytteindsatsen foregår på kommunale arbejdspladser, hvor den enkelte kan gå til hånde og gøre nytte. Nytteindsats er ligesom virksomhedspraktik mv. omfattet af rimelighedskravet (der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af praktikanter og øvrige ordinært ansatte).

  Aabenraa kommune har valgt at lade nytteindsatsen organisere indenfor rammene af Kommunal Inhouse Nytteindsats Aabenraa (KINA).

  Jobcenteret har indgået aftale med Handicap og Psykiatri om at bidrage til at løfte opgaven ved at tilbyde ca. 45 pladser til nytteindsats.

  CJU er organiseret under Handicap og Psykiatri. Der er 36 ordinært ansatte fordelt på 5 forskellige arbejdspladser.

  Samlet set tilbyder CJU at have 18 borgere tilknyttet, heraf 15 i nytteindsats og 3 i virksomhedspraktik. I forhold til rimelighedskravet kan der kun være op til 9 borgere tilknyttet.  Jobcenteret søger derfor om dispensation,  så rimelighedskravet overskrides med op til 9 borgere i nytteindsats i en periode på 2 år til og med januar 2016.