Referat

onsdag den 22. februar 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Katha Reimer Albæk, Svend Hansen Tarp, Karsten Meyer Olesen, Helga Nørgaard, Ulla Lendal, Kirsten Larsen, Kirsten B. Rasmussen, Gert Larsen, Susanne Beier
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6470, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har i lighed med en række andre kommuner ændret tilrettelæggelsen af specialundervisningen i folkeskolen, således at der arbejdes målrettet med inklusion af specialundervisningselever i folkeskolens almindelige klasser.

  Skole og Undervisning har udarbejdet opgørelse over antallet af klagesager.

  Pædagogisk/administrativ konsulent Christel Aagaard, Skole og Undervisning, orienterer om klagesagerne på mødet.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  at status for klager på specialundervisningsområdet tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 22-02-2012

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kirsten Larsen. Gert Larsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/2127, Sagsinitialer: AMD

  Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget har udarbejdet et forslag til Sundhedspolitik 2012-2020, som forelægges Handicaprådet til høring.

  Sundhedspolitikken har en overordnet vision: ”Sundhed i vækst og hverdag.”

  Ud fra denne vision ønsker Byrådet at skabe mere vækst gennem en fokuseret satsning på sundhed. Mere sundhed skabes overalt i kommunen, og sundhedsaktiviteter har en positiv effekt på løsningen af en række kommunale kerneopgaver.

  Sundhedspolitikken beskriver sundhed og sunde borgere som en ressource for Aabenraa Kommune, og et muligt redskab til at imødekomme de økonomiske udfordringer kommunen står over for.

  Sundhedspolitikken tager udgangspunkt i de sundhedsmæssige udfordringer, Aabenraa Kommune står overfor som en konsekvens af primært demografisk udvikling og udviklingen i borgernes sygdomsbillede.

  Sundhedspolitikken er opdelt i fire strategiske temaer:

  · Sund og aktiv hverdag

  · Udsatte og syge borgere

  · Nytænkning – nye opgaver og udfordringer

  · Sundhed på tværs

  Indenfor disse temaer beskrives indsatsområder med tilhørende målsætninger. Det er hensigten, at der skal udmøntes forskellige indsatser og aktiviteter til disse målsætninger. Disse aktiviteter og indsatser samles i en Sundhedsplan.

  Indenfor handicapområdet har Sundhedspolitikken fokus på at tænke sundhed ind i alle situationer, hvor kommunens medarbejdere møder borgeren. Ligeledes er der fokus på at understøtte de borgere der ikke er i stand til at varetage deres egen sundhed.

  For at nå Sundhedspolitikkens målsætninger skal der samarbejdes på tværs af kommunens organisation og med professionelle, foreninger, frivillige og andre interessenter.

  Sundhed & Omsorg deltager i mødet.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at Handicaprådet drøfter Sundhedspolitik 20102-2020

  at der udarbejdes et høringssvar

  Beslutning Handicapråd den 22-02-2012

  Brugerrepræsentanterne i Handicaprådet udarbejder høringssvar.

  Afbud: Kirsten Larsen. Gert Larsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6415, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicap & Psykiatri har gennem de seneste år noteret et stigende behov for, og efterspørgsel efter, et geografisk samlet tilbud af boliger til målgruppen; sent udviklede/mindre begavede yngre borgere med psykisk sårbarhed. Der er almindeligvis tale om yngre borgere på omkring 20-30 år, der f.eks. afslutter deres STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) til sommer, er hjemmeboende, bor hos en plejefamilie, i dag bor på institutioner i andre kommuner og som med fordel kan hjemtages eller borgere som i dag står på venteliste til et botilbud i Aabenraa Kommune.

  For at imødegå denne problemstilling og dette behov på anden møde end et traditionelt bofællesskab, foreslås i stedet etableret et § 85 tilbud med nærtliggende boliger. Tanken er at samle et antal af de nuværende medarbejdere fra forskellige driftsenheder i en mindre enhed der yder bostøtte i et mindre geografisk område. Derved vil borgerne modtage en mindre og målrette støtte, enten i eget hjem eller ved at opsøge bostøttegruppen i deres lokaler. Der er således tale om et tilbud på det lavest mulige niveau, og hvor borgerne til forskel fra de klassiske boenheder har en reel oplevelse af at bo i eget hjem/lejlighed.

  Handicap & Psykiatri har drøftet dette med boligforeningen Domea, og har fået tilbudt 6 stk. 2. værelses og 2 stk. 3. værelses lejligheder på Søvænget i Rødekro. Søvænget består af et stort antal rækkehuse med altaner eller have. Dette vil kunne betyde et tilbud til 8 borgere, men med mulighed for udvidelse hvis behovet viser sig. Denne form for samarbejde med en boligforening tager således størst muligt hensyn til behovet for en fleksibel og individuel løsning for såvel borgerne som for kommunen. Borgerne har egen lejekontrakt, hvilket gør at støtte tilbuddet kan udvides eller afvikles efter borgernes behov uden, at Kommunen binder sig økonomisk.

  En fælleslejlighed kan etableres i en 4. værelses lejlighed. Aabenraa Kommune skal finansiere fælleslejligheden, hvor personalet også har base med tilførende servicearealer.

  Støtte tilbuddet vil blive bygget op omkring den centralt beliggende fælleslejlighed. Her kan borgerne hente deres § 85 støtte, når behovet melder sig og ikke vente på at personalet kommer hjem til dem. Personaleressourcerne vil derved blive brugt på rent pædagogiskarbejde og ikke på vejtid. Borgere der har brug for støtten i hjemmet, kan få tilbudt dette samtidig med at der vil være mulighed for fællesspisning og andre fællesaktiviteter i fælleslejligheden.

  Personaleressourcerne på Søvænget tager udgangspunkt i de allerede eksisterende tilbud: Villa Catharina, Støttecentret Fristedet og Støttecentret Skolevænget. Derved sikrer vi os de faglige kompetencer samt udnytter personalets ressourcer hensigtsmæssigt. Organisatorisk vil den nye bostøtteenhed høre under Autismecenter Syd, hvor medarbejderne vil referere til den nuværende leder af Støttecenteret Fristedet.

  Lovgrundlag

  Støtten til borgerne ydes efter Servicelovens § 85

  Økonomi og afledt drift

  Den årlige udgift til en fælleslejlighed udgør ca. 80.000 kr. årligt inklusiv a conto forbrugsudgifter. Depositum udgør 21.800 kr.

  Beløbet afholdes af Handicap & Psykiatris ved at den hidtidige lejeudgift til Møllegade, Padborg, hvor fristedet tidligere havde adresse bortfalder. Depositummet derfra kan tilsvarende anvendes til depositum for fælleslejligheden.

  Med den forventede målgruppe vil finansieringen af støttetilbuddet kunne tilvejebringes indenfor den nuværende økonomiske ramme til de forventede brugere.

  Høring/udtalelse

  Høringssvar fra Handicaprådet og Område-MED, Handicap & Psykiatri, vil foreligge til Socialudvalgets behandling af sagen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at Handicap & Psykiatri indgår et samarbejde med boligforeningen Domea omkring de 8 ledige lejemål på Søvænget samt overtager en lejlighed til fællesfaciliteter og servicearealer.

  Beslutning Handicapråd den 22-02-2012

  Udgår.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/40235, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  På baggrund af drøftelsen på seneste møde af Handicaprådets muligheder for inddragelse i projekter, der har betydning for den fysiske tilgængelighed har formanden for Handicaprådet afholdt møde med repræsentanter fra Teknik og Miljø.

  På mødet blev der redegjort for de lovmæssige forhold og indarbejdelsen af FN’s standardregler i lovgivning og det praktiske arbejde i Teknik og Miljø.

  Det aftaltes konkret jf. referat, hvordan der arbejdes med tilgængelighed i bygninger, planer og på veje og trafikanlæg og hvordan handicapområdet og Handicaprådet kan inddrages.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  at beslutningsreferat fra møde med Teknik og Miljø tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 22-02-2012

  Taget til efterretning.

  Fraværende: Susanne Beier, Svend Hansen Tarp.

  Afbud: Kirsten Larsen. Gert Larsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Socialudvalget skal på udvalgsmødet den 23. februar 2012 behandle et forslag til ”Tilsynspolitik og retningslinjer for tilsyn med plejecentre samt leverandører af hjemmehjælp”.

  Nærværende forslag forelægges Seniorrådet til høring forud for Socialudvalgets møde.

  På baggrund af lovændringer vedrørende tilsyn og behov for revidering af godkendelses- og tilsynspraksis har Tilsynsenheden udarbejdet en Tilsynspolitik og retningslinjer for området. Retningslinjerne og Tilsynspolitikken er udarbejdet i henhold til lovgivnings krav og i tråd med forvaltningens effektiviserings-, udviklings- og kvalitetsstrategi.

  Tilsyn med plejecentre og leverandører af personlig og praktisk hjælp

  En ændring i serviceloven betyder, at kommunerne er forpligtet til at offentliggøre en Tilsynspolitik. Vedlagte Tilsynspolitik beskriver rammerne for tilsyn og opfølgning på området.

  Serviceloven præciserer, at kommunen har pligt til at foretage mindst ét årligt uanmeldt tilsyn på plejecentre.

  Tilsynstype og hyppighed er ikke specificeret på øvrige områder.

  Tilsynsenheden vil fremadrettet føre tilsyn på følgende måde:

  - Tilsyn på plejecentre føres hvert år

  - Tilsyn med den kommunale leverandør af personlig og praktisk hjælp føres minimum hvert andet år

  - Tilsyn med private leverandører af personlig og praktisk hjælp føres minimum hvert andet år

  - Tilsyn med private leverandører af praktisk hjælp føres minimum hvert tredje år.

  Godkendelse og tilsyn med private og kommunale tilbud på det specialiserede voksenområde

  Tilsynsenheden har udarbejdet retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud på det specialiserede voksenområde.

  Godkendelse af tilbud

  Kommunen har pligt til at behandle samtlige ansøgninger om godkendelse af private tilbud. Det uanset aktuelt behov i den godkendende kommune.

  Ansøgninger om godkendelser vedrørende tilbud for voksne behandles fremover af Tilsynsenheden. Godkendte tilbud offentliggøres herefter på Tilbudsportalen, og indgår i kommunens forsyning. Såfremt Aabenraa Kommune selv ønsker at benytte et godkendt privat tilbud, udarbejder Tilsynsenheden efterfølgende en samarbejdsaftale med tilbuddet.

  Tilsyn med godkendelsesgrundlaget

  Tilsynsenheden fører det driftsorienterede tilsyn omhandlende økonomiske, personalemæssige og fysiske forhold. Ligeledes føres tilsyn med om grundlaget for optagelse på Tilbudsportalen fortsat består.

  Tilsynsenheden kan inddrage en godkendelse, hvis et tilbud ikke lever op til godkendelsesgrundlaget.

  Tilsynstype og hyppighed er ikke specificeret på det specialiserede socialområde.

  Samtlige godkendte tilbud oprettes på Tilbudsportalen, og kun tilbud godkendt og oprettet på Tilbudsportalen kan indgå i kommunens forsyning.

  I 2012 vil der blive foretaget en gennemgang af godkendelsesgrundlaget for samtlige af de tilbud Aabenraa Kommune allerede har indgået aftaler med, og samarbejdsaftaler vil blive udarbejdet.

  Tilsynsenheden vil fremadrettet føre tilsyn på følgende måde:

  - Tilsyn med private tilbud minimum 1 x årligt

  - Samtlige kommunale enheder og tilbud, vil over en periode på to år, have modtaget tilsyn mindst én gang.

  Afrapportering

  Der er ikke længere lovbundne krav til afrapportering i forbindelse med tilsyn.

  Tilsynsenheden vil fremover:

  - Udarbejde en kort skriftlig tilbagemelding til enhederne

  - Udarbejde en årsredegørelse for tilsynene med plejecentre og leverandører af personlig og praktisk hjælp som sendes
  til orientering i Seniorråd og Socialudvalg

  - Udarbejder en årsredegørelse for tilsynene med private og kommunale tilbud på det specialiserede socialområde for voksne som sendes til orientering i Handicapråd og Socialudvalg.

  Lovgrundlag

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

  § 16.

  Lov om social service §§ 83, 86, 148a, 151 samt 151c

  Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt godkendelse af visse private tilbud (BEK nr. 1580 af 16/12/2010).

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at Handicaprådet drøfter ”Tilsynspolitik og retningslinjer for tilsyn med enheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen”, med henblik på udarbejdelse af høringssvar.

  Beslutning Seniorrådet den 15-02-2012

  Seniorrådet ønsker en orientering hvert kvartal om tilbagemeldinger på foretagne tilsyn. Seniorrådet finder, at en tilsynskadence hvert 3. år med private leverandører af praktisk hjælp ikke er tilstrækkeligt.

  Beslutning Handicapråd den 22-02-2012

  Indstilling godkendt.

  Fraværende: Susanne Beier, Svend Hansen Tarp.

  Afbud: Kirsten Larsen. Gert Larsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6472, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  I henhold til styrelsesvedtægten for Handicaprådet har formanden for Handicaprådet udarbejdet beretning for rådets arbejde i 2011.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  at Handicaprådets årsberetning for 2011 godkendes.

  Beslutning Handicapråd den 22-02-2012

  Godkendt.

  Fraværende: Susanne Beier, Svend Hansen Tarp.

  Afbud: Kirsten Larsen. Gert Larsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6471, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Med henblik på at styrke den rehabiliterende tilgang i forvaltningens virksomhed samt at skabe grundlaget for fokuseret ledelse på forvaltningens forretningsområder ændres strukturen i Sundhed & Omsorg.

  Direktør Jakob Kyndal orienterer på mødet.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  at orientering gives

  Beslutning Handicapråd den 22-02-2012

  Orienteringen taget til efterretning.

  Fraværende: Svend Hansen Tarp.

  Afbud: Kirsten Larsen. Gert Larsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanter
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Beslutning Handicapråd den 22-02-2012

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR