Referat

onsdag den 22. februar 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Katha Reimer Albæk, Svend Hansen Tarp, Karsten Meyer Olesen, Helga Nørgaard, Ulla Lendal, Kirsten Larsen, Kirsten B. Rasmussen, Gert Larsen, Susanne Beier
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/2175, Sagsinitialer: GBA

  Sagsfremstilling

  Socialudvalget orienteres i denne sag om konklusionerne i Tilsynsenhedens årsredegørelse vedr. de kommunale tilsyn med enheder og tilbud for voksne handicappede i Aabenraa Kommune gennemført i 2011.

  Tilsynet 2011

  Tilsynsenheden har på det specialiserede voksenområde i 2011, gennemført i alt 16 tilsyn. Der er gennemført 13 uanmeldte tilsyn, et anmeldt, et uanmeldt skærpet tilsyn samt et opfølgende tilsyn. De sidste tre tilsyn er alle gennemført på TV-Glad.

  9 ud af de 16 tilsyn har fået vurderingen; Godkendt, mens 5 har fået vurderingen Godkendt med anmærkninger og en enkelt Ikke godkendt. Efter det sidste og opfølgende tilsyn på TV-Glad, blev der ikke givet bedømmelse, men derimod en status på to af Socialudvalget definerede områder; personalenormering og det pædagogiske arbejde.

  Oversigt over de enkelte tilsyn kan ses i bilagte årsrapport.

  Tilsynene i 2011 har taget udgangspunkt i følgende kvalitetsmål:

  · Den sociale trivsel

  · Magtanvendelse

  · Kompetenceudvikling/efteruddannelse

  · Dokumentation

  Sammenfatning
  Tilsynsenheden vurderer på baggrund af de indsamlede informationer og observationer på tilsynsbesøgene, at tilbud på det specialiserede socialområde for voksne i Aabenraa Kommune, overordnet opleves som velfungerende. Det opleves, at der generelt ydes den pædagogiske støtte og vejledning, der er truffet afgørelse om, og som borgerne har behov for. Hjælpen leveres i overensstemmelse med vedtagne politikker og kvalitetsstandarder på området.

  Der arbejdes konstruktivt med de anmærkninger, der gives fra tilsynet, og der iværksættes konkrete og fagligt velbegrundede udviklingsinitiativer i forhold til tilsynets konklusioner. Der har været behov for at give anmærkninger på enkelte tilbud i forhold til specifikke kvalitetsmål. Der har efterfølgende, og på samtlige steder, været iværksat opfølgning.

  På de private enheder og tilbud, er det Tilsynsenhedens opfattelse, at der fremadrettet er behov for eftersyn af godkendelser, samt indgåelse af samarbejdsaftaler på udvalgte områder.

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedsloven § 16

  Lov om social service § 148 a

  Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud (BEK nr. 1580 af 16/12 2010)

  Høring/udtalelse

  Høringssvar fra møde for Handicaprådet den 22. februar 2012 vil foreligge til mødet.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller;

  at Årsredegørelsen 2011 for tilsyn med enheder for voksne i Aabenraa Kommune tages til efterretning

  Beslutning Handicapråd den 22-02-2012

  Taget til efterretning.

  Fraværende: Susanne Beier, Svend Hansen Tarp.

  Afbud: Kirsten Larsen. Gert Larsen.