Referat

torsdag den 19. april 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Katha Reimer Albæk, Svend Hansen Tarp, Karsten Meyer Olesen, Helga Nørgaard, Ulla Lendal, Kirsten Larsen, Kirsten B. Rasmussen, Gert Larsen, Susanne Beier
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/13178, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  I maj 2011 blev de beskyttede værksteder: Kilen, Montagen og Skovly samlet i centerområdet: Job & Uddannelse, med det formål at styrke indsatsen for at udplacere handicappede borgere i arbejdsfunktioner udenfor det traditionelle værksted. For at styrke udplaceringen blev der samtidig ansat en jobkonsulent.

  Jobkonsulent Erik Skov giver på mødet en orientering om arbejdet i Job & Uddannelse.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at orientering gives

  Beslutning Handicapråd den 19-04-2012

  Orientering givet.

  Afbud: Gert Larsen. Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/17828, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

  Handicapkørsel er et tilbud om kollektiv trafik til svært fysisk handicappede om kørsel fra gadedør til gadedør (i gadeplan) med et egnet køretøj. Aabenraa Kommune visiterer til tilbuddet.

  De nuværende kriterier har givet anledning til en præcisering af, hvilke persongrupper der er omfattet af retten til handicapkørsel. Der er derfor udarbejdet forslag til nyt serviceniveau.

  De nuværende kriterier for optagelse er:

  • er over 18 år
  • har, eller er berettiget til at få, en kørestol og/eller et gangredskab, borgeren ikke selv kan medbringe i bus eller tog
  • kan gå mindre end 300 meter med eller uden gangredskab
  • ikke kan bruge kollektiv trafik på grund af dårligt syn.

  Fremover foreslås kriterierne for optagelse at være følgende:

  • er over 18 år
  • er afhængig af et mobilitetshjælpemiddel (for eksempel en kørestol eller en rollator), som borgeren ikke selv kan medtage i bus eller tog.

  Med indførelse af sådanne kriterier vil der ikke ske forskelsbehandling af de persongrupper, der er i stand til at tage en bus eller et tog, herunder selv er i stand til at medtage (selv tage ind i og ud af) et mobilitetshjælpemiddel, som borgeren er afhængig af.

  Således vil for eksempel borgere tilhørende persongrupperne blinde, demente og psykotiske blive ligestillede, da disse alene vil have ret til handicapkørsel, hvis de opfylder de forslåede kriterier.

  Forslag til ændrede kriterier for handicapkørsel forelægges til høring for Handicaprådet og Seniorrådet forud for Sundhedsudvalgets behandling af sagen den 30. april 2012.

  Lovgrundlag

  Lov om trafikselskaber § 11.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at forslag til ændrede kriterier for handicapkørsel drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar.

  Beslutning Handicapråd den 19-04-2012

  Brugerrepræsentanterne udarbejder høringssvar.

  Afbud: Gert Larsen. Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/40611, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  Forslag til ny sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik skal ifølge tidsplanen sendes i høring i uge 16.

  Resultaterne af Byrådets temadrøftelse den 29. februar er indarbejdet i teksten, og der foreligger et ”endeligt” forslag til politik. En grafisk gennemarbejdet version af dette med farver og billeder forventes færdig, så den kan præsenteres på udvalgsmødet.

  Relevante eksterne høringsparter er forskellige samarbejdsfora i Børn og Skole og i de andre forvaltninger, der har været inddraget i udarbejdelsen af den Sammenhængende Børne-, Familie- og Ungepolitik, herunder

  • Uddannelsesråd Aabenraa
  • Handicaprådet
  • Lægekollegiet Aabenraa
  • Kulturelt Samråd
  • Aabenraa Fritidsråd
  • Lokalråd (Politi og kommune)
  • Bund Deutscher Nordschleswiger
  • Landsbyrådet
  • LAG Aabenraa

  (listen er ikke endelig)

  Internt er relevante høringsparter bl.a.

  • Institutioner på Børn og Skoles område
  • MED-udvalg
  • Sundhedsplejen
  • Netværksbasen Høje Kolstrup.

  Den direkte kontakt til eksterne og interne høringsparter tænkes suppleret med en offentlig høring via Aabenraa Kommunes hjemmeside og Facebook-profil med henblik på at inddrage så bred en kreds af borgere som muligt.

  Sideløbende med høringsprocessen arbejder forvaltningen med en plan for initiativer, der kan støtte op om de målsætninger, som oplistes i den nye politik.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Børne- og Familieudvalget sender forslaget i intern og ekstern høring fra uge 16 til uge 20, med henblik på at udvalget kan behandle høringssvarene på udvalgsmødet den 13. juni 2012

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 11-04-2012

  Godkendt.

  Afbud: Folke G. Kryger, Gert Nordklitgaard, Signe Bekker

  Beslutning Handicapråd den 19-04-2012

  Brugerrepræsentanterne udarbejder høringssvar.

  Afbud: Gert Larsen. Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/39366, Sagsinitialer: wmf

  Sagsfremstilling

  Børn og Skole orienterede den 14. marts 2012 Børne- og Familieudvalget om forventede merudgifter til anbringelser i 2012. Samlet set forventes merudgifterne at løbe op i 6,5 mio. kr. Budgetudfordringen er uddybende beskrevet i medsendte bilag. I dagsorden til Børne- og Familieudvalgets møde den 11. april 2012 er problemstillingen uddybende beskrevet – herunder den særlige opfølgning, der har fundet sted.

  Børn og Skole har på baggrund af den forventede merudgift til anbringelser i 2012 undersøgt mulighederne for kompenserende besparelser på hele Børn og Skoles ansvarsområde.

  Forvaltningen kan pege på følgende finansieringsmuligheder:

  1000 kr. i 2012

  Forventet mindreforbrug på STU og Specialundervisning

  1.800

  Forventet mindreforbrug på Overførsler

  1.000

  Forventet mindreforbrug på Tilbud til ikke uddannelsesparate

  568

  Mindreforbrug, der er reserveret til manglende indtægter mv. jf. "Udmøntning af budget 2012, Børne- og Familieudvalget den 2. november 2011"

  -1.992

  Børnehandicap - rammebesparelse på godt 3 %

  1.080

  Familie- og Ungecentret - rammebesparelse på 2 %

  338

  Rønshoved Skolehjem - rammebesparelse på 2 % af døgntaksten

  159

  Ungdomskollektivet Aabenraa - rammebesparelse på døgntanksten 2 %

  172

  Sundhedspleje - rammebesparelse på 2 %

  176

  PPR

  500

  10. klasse

  1.200

  Dagtilbudsområdet

  1.500

  Sum af reduktioner

  6.500

  Mulighederne er kortfattet beskrevet i medsendte notat.

  I forbindelse med budgetlægningen for 2013 – 2016 vil forvaltningen vurdere, hvorvidt budgettet til anbringelser eller alternative løsninger er holdbart. Eventuelle merudgifterne vil blive ledsaget af forslag til kompenserende besparelser.

  Høring/udtalelse

  Forslagene fremsendes til høring hos berørte.

  Endelig behandling foretages af Skole- og Dagtilbudsudvalget den 1. maj 2012 og Børne- og Familieudvalget den 9. maj 2012.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller til Skole- og Dagtilbudsudvalget og Børne- og Familieudvalget,

  at forslagene til kompenserende besparelser godkendes til høring.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 10-04-2012

  Godkendt.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 11-04-2012

  Rammebesparelserne på Familie- og Ungecentret, Rønshoved Skolehjem og Ungdomskollektivet udgår af høringen og vurderes på ny i maj 2012.

  Børnehandicap høres i forhold til en besparelse på 1,0 mio kr.

  Sundhedsplejen anmodes om at beskrive mulighederne ved en differentieret hjemmebesøgsindsats til andengangs- og flergangsfødende.

  Øvrige forslag godkendt til høring som beskrevet.

  Afbud: Folke G. Kryger, Gert Nordklitgaard, Signe Bekker

  Beslutning Handicapråd den 19-04-2012

  Orientering givet.

  Afbud: Gert Larsen. Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 08/14274, Sagsinitialer: DAW

  Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget har truffet beslutning om at sende udkast til Rusmiddelpolitik for Aabenraa Kommune i høring i fagudvalgene og hos samarbejdspartnere. Høringsparterne fremgår af bilag. Fagudvalgene skal derfor i denne sag drøfte høringsudkastet med henblik på afgivelse af høringssvar.

  Rusmiddelpolitikken består af en vision og de fire indsatsområder: forebyggelse, opsporing og tidlig indsats, behandling og sammenhæng i indsatsen. Visionens målsætninger er bygget op om indsatsområderne. Den røde tråd i rusmiddelpolitikken er sammenhæng og åbenhed. For at få sammenhæng i og effekt af indsatserne må der skabes åbenhed omkring rusmiddelproblemer.

  En af de store udfordringer på rusmiddelområdet er de mange aktører (bilag), der efterspørger større kendskab til hinandens indsatser for dermed at skabe bedre sammenhæng og ressourceeffektivitet i indsatsen. Det er indbefattet i denne udfordring at få iværksat et forpligtende samarbejde mellem de aktører, der skal sikre en helhedsorienteret indsats.

  En anden udfordring for Kommunen er, at der ikke foreligger data på omfanget af misbrugsproblemerne og de deraf afledte sociale og sundhedsmæssige konsekvenser.

  Det er derfor en central målsætning, at der bliver oprettet en koordineringsgruppe på tværs af fagområderne bestående af personer med faglig indsigt og beslutningskompetence. Koordineringsgruppen forankres under Styregruppen for Sundhedspolitik, som hermed får det overordnede tværgående koordineringsansvar.

  Koordineringsgruppen skal udarbejde en handlingsplan på baggrund af rusmiddelpolitikken. I handleplanen skal indgå tiltag, der skaber overblik over ressourceforbrug, indsatser og effekten af indsatserne. Mange af aktiviteterne er i gang eller planlagt med tilhørende finansiering. Men der mangler overblik og sammenhæng, ligesom det må vurderes nærmere, i hvilket omfang en forstærket indsats vil kræve prioritering af yderligere ressourcer.

  En bedre tværgående koordinering af rusmiddelindsatsen vil kunne understøtte hovedparten af politikkens målsætninger indenfor respektive fagudvalgs afsatte rammer til misbrugsindsatser, forudsat at disse identificeres nærmere. Den første tværgående handleplan vil danne grundlag for en nærmere vurdering af behovet for at prioritere yderligere ressourcer til området, der så vil indgå i fagudvalgenes budget 2013-2016.

  Aabenraa Kommune har i november 2010 fået satspuljemidler som én af seks kommuner i Danmark. Disse kommuner skal være modelkommuner for kvalitet i alkoholbehandlingen, herunder bl.a. familieorienteret behandling, i et tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Puljemidlerne er øremærket til lønmidler til projektkoordinator og undervisere af medarbejdere, der møder borgerne, herunder børn og unge, i alle kommunens forvaltninger.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven, LBK nr. 913 af 13. juli 2010.

  Lov om social service nr. 904 af 18. august 2011.

  Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til unge LBK nr. 1020 af 21. oktober 2010.

  Restaurationsloven, LBK nr. 135 af 18. januar 2010.

  Høring/udtalelse

  Rusmiddelpolitikken forelægges til høring i fagudvalg før endelig godkendelse i Sundhedsudvalget og Byrådet.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at udkast til Rusmiddelpolitik for Aabenraa Kommune drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar.

  Beslutning Socialudvalget den 29-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Else Gehrke Hansen

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 10-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 11-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Udvalget finder, at rusmiddelpolitikken er et godt redskab i udmøntningen at den sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik.

  Udvalget lægger vægt på, at indsatsen koordineres og samordnes mellem alle aktører, der har til formål at fremme forebyggelse, behandling, rehabilitering, uddannelse, beskæftigelse m.v.

  Udvalget lægger vægt på, at der er fokus på den borgerrettede indsats.

  Afbud: Folke G. Kryger, Gert Nordklitgaard, Signe Bekker

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 16-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Hans Henrik Philippsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Kultur- og Fritidsudvalget støtter op om Rusmiddelpolitikken og ønsker at samarbejde omkring forebyggelse og sundhedsfremme i et bredt perspektiv for alle borgere. Udvalgets indsatser på området, lige fra institutioners alkoholpolitik til sundhedsfremmende indsatser for børn og unge på aktivitets- eller informationsniveau, vil medvirke til at minimere misbrug i Aabenraa Kommune.

  Kultur- og Fritidsudvalget foreslår, at samarbejdet foregår sideløbende med Rusmiddelspolitikkens koordineringsgruppe, begrundet i udvalgets periferi arbejde med indholdet i Rusmiddelpolitikken.

  Beslutning Handicapråd den 19-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Gert Larsen. Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/13219, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet har tradition for en gang om året at besøge nogle af driftstilbuddene på handicap- og psykiatriområdet.

  Det foreslås at besøgsturen i 2012 omfatter:

  • Specialbørnehaven, Lille Kolstrup
  • Fjordskolen
  • Skovbogaard

  Det foreslås, at besøgsturen planlægges i tidsrummet kl. 12.00 – ca. 17.30 i første halvdel af juni 2012.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at Handicaprådet fastlægger indhold og tidsmæssige rammer for besøgsturen 2012

  Beslutning Handicapråd den 19-04-2012

  Besøgstur afholdes tirsdag den 07. juni 2012.

  Forvaltningen udsender endeligt program.

  Afbud: Gert Larsen. Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/13199, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Adgangsforholdene til perronafsnittene på Rødekro Station giver ikke fysisk handicappede mulighed for at benytte tog.

  Problematikken har gennem årene jævnligt været rejst overfor Bane-Danmark – hidtil uden resultat.

  I forlængelse af drøftelserne om en trængselsring omkring København og forliget om forbedringer af den kollektive trafik i hele landet har de sønderjyske borgmestre samlet henvendt sig til regeringen med en række forslag til forbedringer af den kollektive trafik i Sønderjylland.

  Etablering af handicapadgang til perronafsnittene på Rødekro station indgår i de forslag, som de sønderjyske borgmestre har sendt til regeringen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at adgangsforholdene på Rødekro Station drøftes

  Beslutning Handicapråd den 19-04-2012

  Handicaprådet retter henvendelse til transportministeriet vedrørende adgangsforhold på jernbanestationerne i Rødekro, Tinglev og Padborg.

  Afbud: Gert Larsen. Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6415, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicap & Psykiatri har gennem de seneste år noteret et stigende behov for, og efterspørgsel efter, et geografisk samlet tilbud af boliger til målgruppen; sent udviklede/mindre begavede yngre borgere med psykisk sårbarhed. Der er almindeligvis tale om yngre borgere på omkring 20-30 år, der f.eks. afslutter deres STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) til sommer, er hjemmeboende, bor hos en plejefamilie, i dag bor på institutioner i andre kommuner og som med fordel kan hjemtages eller borgere som i dag står på venteliste til et botilbud i Aabenraa Kommune.

  For at imødegå denne problemstilling og dette behov på anden møde end et traditionelt bofællesskab, etableres et § 85 tilbud med nærtliggende boliger. Her samles et antal af de nuværende medarbejdere fra forskellige driftsenheder i en mindre enhed, der yder bostøtte i et mindre geografisk område. Derved vil borgerne modtage en mindre og målrette støtte, enten i eget hjem eller ved at opsøge bostøttegruppen i deres lokaler. Der er således tale om et tilbud på det lavest mulige niveau, og hvor borgerne til forskel fra de klassiske boenheder har en reel oplevelse af at bo i eget hjem/lejlighed.

  Handicap & Psykiatri har drøftet dette med boligforeningen Domea, og har fået tilbudt 6 stk. 2. værelses og 2 stk. 3. værelses lejligheder på Søvænget i Rødekro. Søvænget består af et stort antal rækkehuse med altaner eller have. Dette vil kunne betyde et tilbud til 8 borgere, men med mulighed for udvidelse hvis behovet viser sig. Denne form for samarbejde med en boligforening tager således størst muligt hensyn til behovet for en fleksibel og individuel løsning for såvel borgerne som for kommunen. Borgerne har egen lejekontrakt, hvilket gør at støtte tilbuddet kan udvides eller afvikles efter borgernes behov uden, at kommunen binder sig økonomisk.

  En fælleslejlighed kan etableres i en 4. værelses lejlighed. Aabenraa Kommune skal finansiere fælleslejligheden, hvor personalet også har base med tilførende servicearealer.

  Støtte tilbuddet vil blive bygget op omkring den centralt beliggende fælleslejlighed. Her kan borgerne hente deres § 85 støtte, når behovet melder sig og ikke vente på at personalet kommer hjem til dem. Personaleressourcerne vil derved blive brugt på rent pædagogiskarbejde og ikke på vejtid. Borgere der har brug for støtten i hjemmet, kan få tilbudt dette samtidig med at der vil være mulighed for fællesspisning og andre fællesaktiviteter i fælleslejligheden.

  Personaleressourcerne på Søvænget tager udgangspunkt i de allerede eksisterende tilbud: Villa Catharina, Støttecentret Fristedet og Støttecentret Skolevænget. Derved sikrer vi os de faglige kompetencer samt udnytter personalets ressourcer hensigtsmæssigt.

  Organisatorisk vil den nye bostøtteenhed høre under Autismecenter Syd, hvor medarbejderne vil referere til den nuværende leder af Støttecenteret Fristedet.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at det nuværende lejemål tidligst kan opsiges til fraflytning den 1. december 2012. Dermed vil de årlige udgifter til det eksisterende lejemål i 2012 udgøre 0,077 mio. kr.

  Såfremt der indgås en ny lejekontrakt med virkning fra 1. april 2012 vil de årlige udgifter hertil udgøre 0,046 mio. kr. i 2012.

  Samlet set vil lejeudgiften i 2012 udgøre 0,123 mio. kr. Merudgiften i 2012 forudsættes finansieret af Autismecenter Syds samlede overskud fra 2011.

  Forudsat at beboerne, som tilknyttes Søvænget, er de samme som er tilknyttet Fristedet, vil det betyde, at øvrige udgifter kan holdes indenfor den nuværende budgetramme.

  Høring/udtalelse

  Sagen forelægges til orientering for Handicaprådet

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at orientering om botilbud på Søvænget tages til efterretning.

  Beslutning Socialudvalget den 29-03-2012

  Godkendt.

  Plannotatet tilknyttes sagen.

  Afbud: Else Gehrke Hansen

  Beslutning Handicapråd den 19-04-2012

  Orientering givet.

  Afbud: Gert Larsen. Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanter
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Beslutning Handicapråd den 19-04-2012

  1. Intet at bemærke.
  2. Ulla Lendal orienterede om kursus om tilgængelighed - DH/Handicaprådets offentlige møde den 26.04.2012.
  3. Per Petersen orienterede om ansættelse af afdelingschef for Sundhed & Forebyggelse, afdelingschef for Myndighed & Visitation og

  centerleder for Socialpsykiatrien.

  Afbud: Gert Larsen. Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Dansk Handicap Forbund. Invitation til temamøde ”Tilgængelighed for alle” – lørdag d. 28. april 2012 på Scandic,  Hvidovre.

  Beslutning Handicapråd den 19-04-2012

  Følgende tilmeldes kurset:

  Ulla Lendal, Katha Reimer Albæk og Kirsten Larsen.

  Afbud: Gert Larsen. Svend Hansen Tarp.