Referat

torsdag den 23. august 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Katha Reimer Albæk, Svend Hansen Tarp, Karsten Meyer Olesen, Helga Nørgaard, Ulla Lendal, Kirsten Larsen, Kirsten B. Rasmussen, Gert Larsen, Susanne Beier
Bemærkninger: Afbud: Gert Larsen. Svend Hansen Tarp. Katha Albæk.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/13199, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet har tidligere drøftet tilgængeligheden på stationerne i Rødekro, Tinglev og Padborg og besluttede at rette henvendelse til Trafikministeren om den manglende tilgængelighed.

  Der foreligger nu svar fra Trafikministeren

  Henvendelsen til Trafikministeren og dennes svar er vedlagt sagen som bilag.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at Trafikministerens svar drøftes

  Beslutning Handicapråd den 23-08-2012

  Trafikministerens svar drøftet.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Gert Larsen. Katha Albæk.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/40530, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Baggrund:

  REVA er en institution, der er organiseret under forvaltningen Arbejdsmarked & Social. REVA blev ved sammenlægningen i 2007, overdraget fra den daværende amtskommune til Aabenraa Kommune. Institutionen er bestående af et træværksted, et metalværksted, et pakkeri og en administration (kontor). REVA har 31 ansatte, heraf 17 på særlige vilkår.

  REVA ”leverer” beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103, og med visitation og finansiering Sundhed & Omsorg. Sundhed & Omsorg har 7 borgere i beskyttet beskæftigelse ved REVA. REVA driver endvidere en indtægtsdækket virksomhed med leverancer til offentlige og private virksomheder. Sidst, men ikke mindst, varetager REVA udførsel af arbejdsevneundersøgelser (Arbejdsprøvninger) for Jobcentre. Primært for Aabenraa Jobcenter, men også for Jobcentrene i Tønder og Haderslev. De to sidste dog i meget begrænset omfang. Udførsel af disse undersøgelser udgør langt størstedelen af REVAs opgaver og indtægt. Aabenraa Jobcenter har primært anvendt REVA til afklaring af arbejdsevne hos personer fra Jobcenterets målgrupper, særligt fra borgere, der modtager enten sygedagpenge eller kontanthjælp.

  Ny vision for beskyttet beskæftigelse.

  Der er igennem de seneste to år arbejdet målrettet ud fra en vision om en omlægning af den beskyttede beskæftigelse under overskriften ”Fra beskyttet til støttet beskæftigelse”. Omlægningen indebærer, at borgerne i langt højere grad søges tilknyttet det almindelige arbejdsmarked gennem løntilskudsjob (skånejob), arbejdsprojekter og praktikker, således at de egentlige værkstedstilbud er forbeholdt de svageste i målgruppen for beskyttet beskæftigelse.

  Sundhed & Omsorg har konstateret en mærkbar tilgang af borgere og nye målgrupper, til støttet eller beskyttet beskæftigelse. (Se bilag 4) For alle disse grupper gælder det, at tilknytningen til arbejdsmarkedet kræver en håndholdt indsats med afklaring af arbejdsevne/ressourcer, praktikker, udplaceringer og tæt opfølgning herpå. Denne håndholdte indsats tilbydes og udvikles af afdelingen Job & Uddannelse i forvaltningen.

  Indsatsen vil med fordel kunne spredes på flere lokaliteter end det er tilfældet i dag. Ved REVA`s afvikling vil der ved Sundhed & Omsorg både være behov – og interesse for, at overtage værkstedet på Næstmark. Med tilførsel af disse bygningsmæssige rammer vil før nævnte tilbud ved Job & Uddannelse kunne kvalificeres yderligere.

  Sundhed & Omsorg vurderer, at de borgere der har et tilbud om beskyttet beskæftigelse ved REVA, med forholdsvis kort varsel, kan tilbydes beskæftigelse under Job & Uddannelse.

  Ny vision for arbejdsevneundersøgelser:

  Jobcenteret har i mindre og mindre grad brug for ”in-house” afprøvning som leveres af REVA, og ser i højere grad perspektiver ved at bruge private og offentlige virksomheder beliggende i kommunen, kombineret med tilknytning af mentorer for at belyse borgernes arbejdsevne i et reelt og virkeligt arbejdsmiljø. En sådan fremgangsmåde vil, når man ser på det samlede virksomhedstilbud, være langt mere mangfoldig og differentieret end det ”in-house” afprøvninger kan præstere. Jobcenteret vil derfor igennem denne omlægning fra anvendelse af REVA til anvendelse af virksomheder, kunne byde på forløb, der i langt større udstrækning er målrettet den enkelte borger, såvel i indhold som i varighed.

  Den primære opgave med arbejdsevneundersøgelse og opgaven med arbejdsoptræning af kontanthjælpsmodtagere ses altså i stedet løst via køb af fortløb ved virksomheder. Opgaven tænkes varetaget i et samarbejde mellem anden leverandør og Jobcenteret, der i den forbindelse påtænker ansættelse af to virksomhedskonsulenter, der kan varetage etablering og arbejdsevnebeskrivelser af arbejdsprøvninger i de private og offentlige virksomheder. Ved længerevarende arbejdsprøvninger og – optræninger tilknyttes mentorer. I en sådan konstruktion vurderer Jobcenteret, at der også vil være god sammenhæng til kommende ny lovgivning, pensionsreform m.v.

  Konsekvenser:

  Omlægningen af indsatsen som omtalt ovenfor, vil betyde en nedlæggelse af REVA, hvis leverancer, der ikke længere vil være behov for.

  En nedlæggelse af REVA må forventes at strække sig over en periode på 10-11 måneder fra det tidspunkt, hvor beslutningen tages. Dette skyldes en lang række forhold, ikke mindst afskedigelsesprocedure, opsigelse af diverse aftaler. Eksempelvis lejeaftaler på bygninger samt aftaler om leverancer.

  De 7 borgere i beskyttet beskæftigelse flyttes til beskæftigelsestilbuddet under Job & Uddannelse. For disse borgere vil der hurtigst muligt (1 – 3 dage) blive afholdt orienterende møde. Borgerne orienteres om beslutningen, konsekvenserne heraf og den proces, der iværksættes frem til flytningen.

  Arbejdsmarked & Social, og Sundhed & Omsorg indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at nedlæggelsen af Reva påbegyndes i 2. halvår af 2012,

  at Socialudvalget godkender, at den nuværende beskyttede beskæftigelse på Reva hjemtages, således at Job & Uddannelse fremover selv varetager opgaven,

  at Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget tager stilling til valg af finansieringsforslag inden for eget budget,

  at Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget godkender, at bygningen på Næstmark 17, Aabenraa, overgår til Socialudvalget i 2013,

  at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at bygningen på Lavgade 52, Aabenraa overgår til Økonomiudvalget i 2013, og

  at Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget godkender, at konsekvenser af nedlæggelsen samt underskud ved nedlæggelsen håndteres ved budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse i 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Reva
  (1.000 kr.)

  Overført underskud 2011 inkl. rentetillæg

  Forventet regnskab 2012

  Forventet regnskab 2013

  Forventet merfor-brug i alt

  Indtægt arbejdsprøvning

  -5.947

  -1.003

  Indtægt beskyttet beskæftigelse

  -1.293

  -437

  Værkstedssalg

  -820

  -262

  Salg af inventar m.v.

  ??

  Indtægter i alt

  -8.060

  -1.702

  Lønninger

  6.623

  2.318

  Øvrige driftsudgifter

  1.727

  691

  "Tomgangsdrift" bygning, Lavgade

  0

  100

  Udgifter i alt

  8.350

  3.109

  Årets resultat

  290

  1.408

  Budget

  47

  -9

  Merforbrug

  1.338

  243

  1.417

  2.998

  For yderligere uddybning af de økonomiske konsekvenser henvises til bilag 3.

  Forslag til finansiering

  Forvaltningerne Sundhed & Omsorg og Arbejdsmarked & Social angiver følgende forslag til finansiering af det forventede merforbrug.

  Forvaltningerne anbefaler, at det forventede merforbrug finansieres både af Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget.

  Ligeledes anbefaler forvaltningerne, at underskuddet fra tidligere år på 1,338 mio. kr. finansieres af Arbejdsmarkedsudvalget, og at merforbruget i 2012 og 2013, i alt 1,660 mio. kr. fordeles mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget. Det foreslås, at fordelingen af merforbruget i 2012 og 2013 sker ud fra, hvor stor en andel af budgettet den beskyttede beskæftigelse samt arbejdsprøvningen udgør af det samlede budget på Reva.

  I nedenstående ses forslag til fordeling af det forventede merforbrug.

  Reva
  (1.000 kr.)

  Overført underskud (finansieres kun af Arbejdsmarkedsudvalget)

  1.338

  Samlet merforbrug 2012/2013 (finansieres af begge udvalg)

  1.660

  Forventet merforbrug

  2.998

  Beregnet fordeling af merforbrug 2012/2013:

  Socialudvalget

  16%

  268

  Arbejdsmarkedsudvalget

  84%

  1.391

  I alt

  100%

  1.660

  Opsummering af fordeling af merforbrug:

  Socialudvalg

  268

  Arbejdsmarkedsudvalget (1.338+1.391)

  2.729

  I alt

  2.998

  Forvaltningen Sundhed & Omsorg angiver følgende forslag til finansiering af merforbruget på Socialudvalgets område;

  1. At merforbruget finansieres i 2013 af de budgetlagte udgifter til køb af beskyttet beskæftigelse på Reva.

  Forvaltningen Arbejdsmarked & Social angiver følgende alternative forslag til finansiering af merforbruget på Arbejdsmarkedsudvalgets område;

  1. At budgetrammen på Arbejdsmarkedsudvalget overførselsudgifter på køb af aktivering/arbejdsprøvning reduceres med 0,910 mio. kr. i årene 2013-2015, svarende til en ligelig fordeling i 3 år

  2. At budgetrammen på Arbejdsmarkedsudvalget overførselsudgifter på køb af aktivering/arbejdsprøvning reduceres med merforbruget på 2,729 mio. kr. i år 2013

  Forvaltningen har beskrevet konsekvenserne af finansieringsforslagene.

  Finansieringsforslag 1 og 2 betyder, at kapaciteten ift udførsel af arbejdsprøvninger må forventes reduceret i et omfang, der vil gøre afklaring af sager til fleksjob og førtidspension, betydelig langsommere. Det betyder, at de pågældende borgere må oppebære overførselsindkomst (Kontanthjælp eller sygedagpenge) i længere tid. Finansieringsforslag 1 og 2, vil således påføre kommunen øget udgifter på overførselsområderne i de berørte år.

  Forslag 1 vil medføre denne situation over en 3 årige periode, men med en årlig kapacitetsafvigelse, der er mindre markant end finansieringsforslag 2. Øgede udgifter på overførselsområderne vil ligeledes være mindre markant i de enkelte år, end tilfældet vil være ved forslag 2.

  Forslag 2 vil medføre denne situation i kun et år (2013), dog med en kapacitetsafvigelse, der er markant større end finansieringsforslag 1 i det enkelte år.  Øgede udgifter på overførselsområderne vil ligeledes være markant højere i 2013, end tilfældet vil være ved forslag 2.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at Handicaprådet anbefaler den indstillede omlægning af REVA

  Beslutning Handicapråd den 23-08-2012

  Handicaprådet anbefaler den indstillede omlægning af REVA.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Gert Larsen. Katha Albæk.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet ønsker en orientering og status på forholdene for skolesøgende ordblinde i Aabenraa Kommune, herunder en redegørelse for hvordan det sikres at de skolesøgende ordblinde i kommunen får den rigtige støtte.

  Handicap & Psykiatri har derfor anmodet Børn & Skole om at udarbejde et statusnotat, der redegør for den støtte etc. som gives til de ordblinde skolesøgende i kommunen.

  Redegørelse fremsendes til Handicaprådets medlemmer medio uge 34, når den foreligger fra Børn & Skole.

  Der orienteres nærmere på mødet på baggrund af redegørelsen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at orientering gives.

  Beslutning Handicapråd den 23-08-2012

  Handicaprådet noterer med tilfredshed tilrettelæggelsen af indsatsen for skolebørn med dysplasi.

  Der bør fortsat være fokus på indsatsen i ungdomsuddannelserne.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Gert Larsen. Katha Albæk.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/17828, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 27. juni 2012 ændrede kriterier for handicapkørsel.

  Som opfølgning på beslutningen orienteres i Handicapråd og Seniorråd.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  at orientering om Byrådets beslutning om ændrede kriterier for handicapkørsel gives

  Beslutning Handicapråd den 23-08-2012

  Orientering om byrådets beslutningsgrundlag drøftet.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Gert Larsen. Katha Albæk.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/41037, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Sundhed & Omsorg har som led i kvalitetsarbejdet i forvaltningen i de seneste tre år haft fokus på medicinhåndtering.

  På handicap- og psykiatriområdet er der udarbejdet retningslinier for medicinhåndtering, uddannet medicinansvarlige i alle tilbud og implementeret digitalt medicinhåndteringssystem.

  I forbindelse med tilsyn på området spørges der fremadrettet ind til medicinhåndteringen i tilbuddet.

  Som led i kvalitetsarbejdet er der sat fokus på utilsigtede hændelser med indrapportering og opfølgning.

  Kvalitetskonsulent Tina Skafte orienterer nærmere om medicinhåndteringen på mødet

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at medicinhåndteringen i Handicap & Psykiatri drøftes

  Beslutning Handicapråd den 23-08-2012

  Orienteringen drøftet og taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Gert Larsen. Katha Albæk.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/41038, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  I Handicap & Psykiatri har der gennem de seneste 3 år været fokus på sagsbehandling og kvalitet i sagsbehandlingen som led i den samlede styringsindsats på området.

  I foråret 2012 er det besluttet at sagsbehandlingen foregår efter DHUV standarden (Digitalisering Handicappede og Udsatte Voksne) der er udviklet i samarbejde mellem Socialstyrelsen og Kl. DHUV består af sagsbehandlingsværktøjer fra sagsoprettelse, udredning af borgerens kompetencer og behov, socialfaglig vurdering, handleplan med mål for indsatsen, bevilling, visitation og evaluering.

  Ultimo august 2012 modtager rådgivere og udførere den sidste undervisning i DHUV-konceptet, der herefter gradvist udrulles på samtlige sager.

  Sideløbende med implementeringen af sagsbehandlings-redskaber har der været arbejdet med IT understøttelse af sagsbehandlingen. Det forventes, at IT-understøttelsen inden jul kan sendes i udbud med en sammenhængende platform for sagsbehandling og udførere i Sundhed & Omsorg – og forhåbentlig med snitflade til DUBU (tilsvarende DHUV, men på børne- og ungeområdet).

  I september 2012 påbegyndes et pilotprojekt med effektmåling på indsatsen for borgeren. Under forudsætning af fondsmidler og et vellykket pilotprojekt forventes dette udbredt til hele handicap- og psykiatriområdet i foråret 2013.

  Revisitationer kommer i forbindelse med statusmøder med borger og udfører, henvendelser fra borger eller udfører, ændringer i serviceniveau og ved organisatoriske ændringer.

  Ved revisitation afholdes der møde med borgeren, udarbejdes udredning (Voksenundervisningsmetoden – VUM), socialfaglig vurdering, handleplan, foretages partshøring, indstilles til bevilling, visiteres til udfører. Udfører udarbejder på baggrund af handleplan og opstillede mål en pædagogisk plan, der detaljeret beskriver de aktiviteter, der skal sikre målopfyldelsen.

  En borger, der visiteres til et længerevarende botilbud (Servicelovens § 108) har frit valg af leverandør af tilbuddet. Hvis borgeren ønsker en anden leverandør end den af Aabenraa Kommune foreslåede kontakter Aabenraa Kommune pågældende leverandør og anmoder om pris og indhold i forhold til den visiterede opgave. Hvis serviceniveau og pris hos den eksterne leverandør er sammenfaldende med pris og serviceniveau i Aabenraa Kommune har borgeren frit valg. Hvis serviceniveau er identisk, men prisen er billigere visiteres til ekstern leverandør. Hvis serviceniveau er identisk og prisen er højere visiteres til intern leverandør.

  En borger kan således ikke flytte til et højere serviceniveau eller et dyrere tilbud.

  Ved revisiteringer er der en række interessenter omkring den enkelte borger: pårørende, udfører, pårørendeforeninger, landsforeninger m.v. For at give borgeren en god sagsbehandling er grundlaget høj etik hos alle interessenter. Kun herved sikres borgeren det rette tilbud.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at sagsbehandlingen drøftes

  Beslutning Handicapråd den 23-08-2012

  Orientering taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Gert Larsen. Katha Albæk.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanter
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Beslutning Handicapråd den 23-08-2012

  Ad 1: Budgetseminar afholdes næste uge.

  Ad 2: Legeteket er flyttet i nye lokaler.

  Ad 3:

  -  Myndighedsansvaret er pr. 1. september 2012 samlet i Visitation & Rehabilitering.

  - Der igangsættes pilotprojekt med effektdokumentation på Autismecenter Syd og Hjernecenter Syd.

  - Aabenraa Kommune deltager i Socialstyrelsens projekt om overgang mellem barn og voksen for psykisk sårbare syge.

  - Aabenraa Kommune deltager i projekt ”Brug for alle” med en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats for borgerne i matchgruppe 3.

  - Aabenraa Bo & Aktivitet deltager i projekt med inddragelse af frivillige.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Gert Larsen. Katha Albæk.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR

  Beslutning Handicapråd den 23-08-2012

  Intet.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Gert Larsen. Katha Albæk.