Referat

mandag den 22. oktober 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Katha Reimer Albæk, Svend Hansen Tarp, Karsten Meyer Olesen, Helga Nørgaard, Ulla Lendal, Kirsten Larsen, Kirsten B. Rasmussen, Gert Larsen, Susanne Beier
Bemærkninger: Afbud: Gert Larsen.
Susanne Beier deltog i behandlingen af pkt. 1.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/48556, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune driver efter aftale med de øvrige sønderjyske kommuner Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK).

  CHK yder højt specialiseret bistand i indenfor kommunikation, høre- og synsområdet og på mobilitets- og hjælpemiddelområdet.

  På mødet vil forstander Torben West orientere om CHK’s virksomhed og herunder kort vurdere bæredygtigheden for CHK.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  At orienteringen om CHK drøftes og tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 22-10-2012

  Drøftet.

  Afbud: Gert Larsen.

  Susanne Beier deltog i behandlingen af pkt. 1.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/48567, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte i april 2012 Plejeboligstrategien og Masterplanerne for henholdsvis Hjernecenter Syd og Aabenraa Bo & Aktivitet.

  Disse godkendelser indebærer, at Plejehjemmet Møllemærsk omlægges til botilbud for udviklingshæmmede og Plejehjemmet Kliplev omlægges til botilbud for borgere med multiple medfødte handicap og borgere med erhvervet hjerneskade.

  Som konsekvens af budgetkontrollen pr. 31. maj 2012 fremrykkes omlægningen til botilbud, således at ledige plejehjemspladser hurtigst muligt omdannes til botilbudspladser.

  Pr. 1 oktober er der besat 6 botilbudspladser og 1 aflastningsplads på Møllemærsk, og yderligere pladser besættes i takt med ledige plejehjemspladser. På Kliplev besættes de første 3 botilbudspladser fra den 15. november og yderligere pladser forventes besat fra 1. december.

  Botilbuddet Møllemærsk forventes fuldt indfaset 1. juni 2015 og Botilbuddet Kliplev forventes fuldt indfaset den 1. oktober 2013.

  Med den gradvise indfasning af de to botilbud  har det under hensyntagen til den samlede økonomi for handicap & Psykiatri og Pleje & Omsorg været nødvendigt at fastsætte principper for overdragelsen af plejehjemspladser til botilbudspladser. Principperne sikrer i videst muligt omfang, at overskydende plejepersonale anvendes i botilbuddet i overgangsperioden, dog med hensyntagen til den enkelte beboers behov for pædagogisk støtte.

  Plejehjemmets personalenormering tilpasses i muligt omfang til plejehjemmets opgaver gennem naturlig afgang, omrokeringer m.v., og der arbejdes på at etablere jobbytte mellem plejepersonale og pædagoger for herigennem at sikre løsningen af de pædagogiske opgaver.

  Medio oktober modtager beboerne i Botilbuddet Møllemærsk hver 2 timers daglig individuel pædagogisk tid og der er tilknyttet pædagogisk personale hver tirsdag fra 14 – 22 i sammenhæng med, at beboerne også tilbydes aktivitet i Klub Syd.

  En enkelt beboer har tilknyttet pædagogisk personale dagligt fra 14 – 22 og en enkelt beboer modtager særlig specialiseret pædagogisk støtte 2 timer ugentligt.

  Opgavevaretagelsen i Botilbuddet Møllemærsk er placeret under centerlederen for Aabenraa Bo & Aktivitet og varetages i tæt samarbejde med lederen af Plejehjemmet Møllemærsk. Der afholdes fælles personalemøde mellem plejepersonale og pædagogisk personale hver 14. dag og der er planlagt fælles kursus i november 2012.

  Den løbende indfasning giver en række udfordringer opgavemæssigt og personalemæssigt, men det vurderes at både plejepersonale og pædagogisk personale og ledelsesteamet har taget udfordringerne op og målrettet sikrer borgerne et godt botilbud.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  At orienteringen om Botilbuddet Møllemærsk og Botilbuddet Kliplev drøftes og tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 22-10-2012

  Drøftet.

  Afbud: Gert Larsen.

  Susanne Beier deltog i behandlingen af pkt. 1.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/48593, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Med virkning fra 1. januar 2010 blev Retssikkerhedsloven ændret, således at der blev skabt sammenhæng mellem betalingskommune og handlekommune på det specialiserede socialområde.

  Ankestyrelsen har i 2012 evalueret de ændrede regler gennem en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse hos kommunerne, kvalitative interview med udvalgte kommuner, botilbud, borgere og pårørende samt interesseorganisationer.

  Evalueringens hovedkonklusioner er:

  Ø Styrket sammenhæng mellem handleforpligtigelse og betalingsansvar

  Ø Større gennemsigtighed i forhold til pris og ydelsesindhold

  Ø Øget opfølgning på borgerens tilbud

  Ø Skærpet opmærksomhed på dokumentation af indsatsen i botilbuddene

  Ø I praksis har de ændrede regler ikke haft markant betydning i forhold til tildeling af ydelser, men borgere og pårørende har generelt været usikre på konsekvenserne af de ændrede regler.

  Som følge af lovændringen hjemtog Aabenraa Kommune i 2010 handleforpligtigelsen på det specialiserede socialområde i samtlige sager med en betalingsforpligtigelse overfor andre kommuner. Efterfølgende er mindre end 5 sager tilbagevisiteret til opholdskommunen som følge af reglerne om frit valg. Aabenraa kommune har hjemtaget handleforpligtigelsen i ca. 160 borgersager og afgivet handleforpligtigelsen i ca. 50 sager.

  De ændrede regler indebærer mulighed for at indgå delegationsaftaler med opholdskommunen. Aabenraa Kommune har ikke indgået generelle delegationsaftaler med andre kommuner, men alene ganske få aftaler på begrænsede områder (hjælpemidler).

  Hjemtagelsen af handleforpligtigelsen har sammen med implementering af styrket styring på området (KLK-rapporten) givet et langt bedre overblik og en langt bedre indsigt i tilbuddene til borgere udenfor Aabenraa Kommune.

  Der er foretaget tæt og vedvarende opfølgning i sagerne, og der sker løbende en vurdering af sammenhængen mellem pris og ydelse med henblik på tilpasning til Aabenraa Kommunes serviceniveau i eksisterende tilbud eller med henblik på hjemtagelse til tilbud i Aabenraa kommune.

  Regelændringen har været en væsentlig forudsætning i den hjemtagelsesstrategi, som Handicap & Psykiatri har gennemført de sidste to år med bedre og billigere tilbud til en lang række borgere.

  Der er (jf. i.ø. budget 2013) fortsat et hjemtagelsespotentiale hos borgere, der gerne vil have et tilbud i Aabenraa Kommune, og der er et forhandlingspotentiale primært overfor de private opholdssteder.

  Endelig har regelændringen bidraget til at skærpe opmærksomheden på serviceniveau for borgere med tilbud i Aabenraa Kommune, for borgere i externe tilbud og for borgere, der efter fritvalgsreglerne ønsker externe tilbud.  

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedslovens § 9 stk. 7

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  At konsekvenserne af de ændrede handlekommuneregler drøftes.

  Beslutning Handicapråd den 22-10-2012

  Drøftet.

  Afbud: Gert Larsen.

  Susanne Beier deltog i behandlingen af pkt. 1.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: bwe

  Sagsfremstilling

  Forslag til mødeplan 2013 er udarbejdet, og vedlægges som bilag.

  Møderne er markeret med grøn.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  at mødeplanen godkendes.

  Beslutning Handicapråd den 22-10-2012

  Godkendt.

  Afbud: Gert Larsen.

  Susanne Beier deltog i behandlingen af pkt. 1.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: bwe

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne- orientering fra brugerrepræsentanter
  3. Nyt fra forvaltningen - orientering fra forvaltningen

  Beslutning Handicapråd den 22-10-2012

  Ad 1) Endeligt budget 2013 drøftet. Budgetudmøntningen foregår i fagudvalgene.

  Ad 2) Intet.

  Ad 3) Byrådet har vedtaget at lukke REVA. Borgerne med beskyttet beskæftigelse får tilbud om beskyttet beskæftigelse i Job & Uddannelse, og hvis ønsket på værkstedet på Næstmark.

  Afbud: Gert Larsen.

  Susanne Beier deltog i behandlingen af pkt. 1.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: bwe

  Beslutning Handicapråd den 22-10-2012

  Intet.

  Afbud: Gert Larsen.

  Susanne Beier deltog i behandlingen af pkt. 1.