Beslutningsprotokol

torsdag den 22. november 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Katha Reimer Albæk, Svend Hansen Tarp, Karsten Meyer Olesen, Helga Nørgaard, Ulla Lendal, Kirsten Larsen, Kirsten B. Rasmussen, Gert Larsen, Susanne Beier
Bemærkninger: Afbud: Kirsten B. Rasmussen. Gert Larsen tiltrådte mødet under behandlingen af pkt. 2. Svend Hansen Tarp forlod mødet efter behandlingen af pkt. 2.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/48550, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Forstander Kirsten Borst orienterer om Aabenraa Kommunes tilbud, Posekær og Lille Kolstrup, til handicappede børn. I orienteringen relateres til artikel om kommunernes tilbud til handicappede børn.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  At orienteringen om Posekær og Lille Kolstrup drøftes.

  Beslutning Handicapråd den 22-11-2012

  Orienteringen drøftet.

  Afbud: Kirsten B. Rasmussen. Gert Larsen tiltrådte mødet under behandlingen af pkt. 2. Svend Hansen Tarp forlod mødet efter behandlingen af pkt. 2.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/53528, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

  Pr. 1. januar forventes en ny regel om frit valg af leverandør på hjemmehjælpsområdet at træde i kraft.

  Reglen vil komme til at betyde, at kommunalbestyrelsen for at sikre det frie valg fremover skal:

  1) Overholde gældende udbudsregler (eksisterende særregler i serviceloven udgår),

  eller

  2) Tilbyde borgerne et såkaldt fritvalgsbevis.

  Det vil være muligt at fortsætte med en godkendelsesordning, som Aabenraa Kommune aktuelt har.

  Der vil ske politisk behandling af, at Aabenraa Kommune forventes at fortsætte med godkendelsesordningen i 2013. Kontrakterne med de nuværende fritvalgsleverandører er blevet opsagt, og de nye kontrakter forventes at træde i kraft pr. 1. februar 2013.

  Den ændring, der er foreslået, og som antages at ville få størst betydning for den enkelte borger, er, at godkendelse kun vil kunne ske, hvis leverandøren ønsker at levere enten praktisk hjælp eller personlig pleje i to nye områder Nord og Syd. Hidtil har det været muligt at opnå godkendelse i fire forskellige områder (Nord, Centrum, Midt og Syd). En sådan vedtagelse forventes at medføre en vis tilpasning i leverandørkredsen.

  Desuden vil den foreslåede ændring om, at afregning af leverandørerne vil skulle ske i ”pakker” og ikke i konkrete individuelle ydelser, være med til at sikre, at leverandørerne får en større frihed i planlægningen af deres arbejde og et øget incitament til at levere den akutte hjælp, som det måtte vise sig, borgeren har behov for.

  Den enkelte borger vil dog fortsat blive visiteret til konkrete ydelser, hvilket er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  På mødet vil afdelingschef for Visitation og Rehabilitering orientere yderligere om de foreslåede ændringer i godkendelsesbetingelserne. Desuden vil afdelingschefen orientere om den nye regel.

  Ved ønske kan udkast til nye kontrakter udleveres.

  Beslutning Handicapråd den 22-11-2012

  Godkendelsesmodellen anbefales godkendt.

  Afbud: Kirsten B. Rasmussen. Gert Larsen tiltrådte mødet under behandlingen af pkt. 2. Svend Hansen Tarp forlod mødet efter behandlingen af pkt. 2.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet godkendte den 22. oktober 2012 rådets mødeplan for 2013.

  Efterfølgende er det konstateret at oktobermødet iflg. Mødeplanen er placeret i uge 42 – skolernes efterårsferie.

  Det foreslås, at oktobermødet flyttes til uge 43 den 23. oktober.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  at revideret mødeplan godkendes.

  Beslutning Handicapråd den 22-11-2012

  Medtages igen til næste møde med korrigeret mødeplan.

  Afbud: Kirsten B. Rasmussen. Gert Larsen tiltrådte mødet under behandlingen af pkt. 2. Svend Hansen Tarp forlod mødet efter behandlingen af pkt. 2.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/54399, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremlægges de foreløbige erfaringer med den nye tildelingsmodel på Fjordskolen.

  I administrationsgrundlaget for ny tildelingsmodel til Fjordskolen med ikrafttrædelse den 1. januar2012 er følgende besluttet omkring evaluering:

  • Aftalen skal evalueres i 2013 i forbindelse med budgetlægning 2014.
  • De politiske udvalg orienteres om visitationsstatus i april 2012 samt i efteråret 2012 om den faktiske visitation til skoleåret 2012/13.

  Endvidere har Børne- og Familieudvalget anmodet om en foreløbig evaluering/status på modellen i september 2012.

  Forvaltningen har været i dialog med ledelsen på Fjordskolen omkring spørgsmålet.

  Følgende hovedpunkter kan uddrages:

  • Den nye tildelingsmodel er en ren takstmodel, hvilket bevirker, at det tidligere grundbeløb på ca. 20 mio. ikke fremgår selvstændigt i budgettet. Beløbet er indregnet i taksterne. Denne omlægning bevirker naturligt, at Fjordskolens daglige drift er påvirkelig i forhold til eventuelle udsving i elevtallene hen over året. Omlægningen stiller krav om en tæt styring på indtægter og udgifter.
  • Ledelsen oplever konkret at mangle et styringsværktøj, der giver mulighed for bl.a. overblik omkring forbrugsprocenter mv. i forhold til den daglige drift. Det er i aftalt, at Skole og Undervisning tager initiativ til udarbejdelse af brugbart styringsværktøj i samarbejde med Fjordskolen og økonomiafdelingen.

  Status på visitation af elever fra Aabenraa Kommune og fra andre kommuner til Fjordskolen og fritidsordningen fremgår af nedenstående oversigt.

  Fjordskolen

  2010-11

  2011-12

  2012-13

  Aabenraa Kommune

  158

  149

  153

  Øvrige

  98

  81

  71

  I alt

  256

  230

  224

  Fritidsordning

  2010-11

  2011-12

  2012-13

  Aabenraa Kommune

  96

  87

  91

  Øvrige

  46

  46

  34

  I alt

  142

  133

  125

  Opgjort pr. 21. august 2012

  Det fremgår, at der primært sker et fald i visiteringen af elever fra andre kommuner, således at der ikke nyvisiteres så mange elever som tidligere.

  Ovenstående orientering er taget til efterretning i Skole- og Dagtilbudsudvalget og Børn og Familieudvalget i september 2012.

  Budgettet for Fjordskolen er reduceret med 208.000 kr. i 2013 stigende til 500.000 i 2014. Implementering af den nye budgetramme foretages i januar 2013.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  At orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Handicapråd den 22-11-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne- orientering fra brugerrepræsentanter
  3. Nyt fra forvaltningen - orientering fra forvaltningen

  Beslutning Handicapråd den 22-11-2012

  Ad 1.

  - Samarbejde mellem Socialudvalg og Plan & Trafik om udstykning af nyt boligområde – med implementering af Sundhedspolitik og vækstplan. Udbygning af Lergården søges planlagt på tilsvarende måde.

  - Børn & Familieudvalget har igangsat projekt ”fremskudt indsats”, hvor skolen arbejder tidligt opsøgende i nærområdet.

  - Første generation af Sundhedsplanen er på vej til politisk godkendelse Sundhedsplanen forelægges Handicaprådet på næste møde.

  Ad 2.

  - Formanden orienterede om brev om handicappolitik. Der efterlyses flere punkter i den nuværende politik – bl.a. om tilgængelighed.

  - Formanden ønsker på næste møde en drøftelse af ventetiden til genoptræning med baggrund i avisartikel.  Forvaltningen er ved at udarbejde redegørelse til formanden for Sundhedsudvalget. Redegørelsen sættes på dagsorden til Handicaprådets næste møde.

  Ad 3.

  - Det centrale Handicapråd afholder forskellige arrangementer.

  - Formanden omtalte åbningen af sygeplejeklinik – et rigtig godt tiltag.

  - Formanden orienterede om deltagelse i Velfærdsteknologimesse.

  - Socialstyrelsen har udsendt oplæg om udarbejdelsen af handicappolitik.

  - Orientering om lukning af Engbo pr. 31.12.2012 og fuld overdragelse af Kliplev Plejehjem til botilbud pr. 1.2.2013.

  Afbud: Kirsten B. Rasmussen. Gert Larsen tiltrådte mødet under behandlingen af pkt. 2. Svend Hansen Tarp forlod mødet efter behandlingen af pkt. 2.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Det Centrale Handicapråd, oktober 2012. Årsberetning 2011 – 2012. www.dch.dk/aarsberetning2012