Referat

onsdag den 23. januar 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Katha Reimer Albæk, Svend Hansen Tarp, Karsten Meyer Olesen, Helga Nørgaard, Ulla Lendal, Kirsten Larsen, Kirsten B. Rasmussen, Gert Larsen, Susanne Beier
Bemærkninger: Afbud: Svend Hansen Tarp.
Gert Larsen forlod mødet under behandlingen af pkt. 6.
Helga Nørgaard forlod mødet efter behandlingen af pkt. 5.
Kirsten B. Rasmussen forlod mødet under behandlingen af pkt. 6.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/13381, Sagsinitialer: THS

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Handicap Rådet om Sundhed & Omsorgs arbejde med velfærdsteknologi i 2012 og projektplan for 2013.

  Vedlagt er Årsrapport velfærdsteknologi 2012.

  Årsrapporten 2012 beskriver det aktuelle arbejde med velfærdsteknologi og de opståede udfordringer. Rapporten viser, at der fortsat sker en udvikling af Sundhed & Omsorgs kompetencer i forhold til anvendelse af velfærdsteknologi.

  2012 har bragt fokus på eksternt samarbejde med de øvrige kommuner og et fællesskab der forventes at betyde implementering af flere velfærdsteknologier i alle kommuner.

  Intern oplever organisationen forsinkelser i de igangsatte afprøvningsprojekter.

  Der arbejdes videre med udarbejdelse af principper og modeller for udrulning af implementeringsprojekter og økonomisk gevinstrealisering.

  Arbejdet med anvendelse af velfærdsteknologi i Sundhed og Omsorg og medarbejdernes teknologiparathed er således fortsat under udvikling.

  I forhold til 2013 gennemføres følgende projekter i Handicap & Psykiatri:

  Implementering

  • Robotgulvvasker
  • Online Omsorg
  • Frigørelse af 2. hjælper

  Afprøvning

  • Velfærdsteknologi til borger med svære kognitive funktionsnedsættelser

  Intern pulje

  • iPads Bostøtten og Pædagogisk Vejlederteam
  • Elektronisk døgnplantavle i Bofællesskabet Engparken

  Vedlagt er projektplan 2013.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 23-01-2013

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 07/63011, Sagsinitialer: IVHE

  Sagsfremstilling

  På foranledning af presseomtale af ventetid på genoptræning, gives der på mødet en orientering om status på genoptræning.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at orientering om status på genoptræning tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 23-01-2013

  Orientering om status på genoptræningsområdet drøftet.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/2841, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  I henhold til vedtægterne for Handicaprådet er der udarbejdet forslag til årsberetning 2012 for Handicaprådet.

  Årsberetningen giver en redegørelse for møder, emner og aktiviteter i Handicaprådet i 2012 og forelægges til behandling i Handicaprådet.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at årsberetning 2012 for Handicaprådet godkendes og fremsendes til Byrådet.

  Beslutning Handicapråd den 23-01-2013

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/58772, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Efter inspiration fra andre kommuner ønsker formanden for Handicaprådet drøftet, om der i Aabenraa Kommune skal indstiftes en pris, der årligt uddeles til en borger, virksomhed eller institution, der har gjort en særlig indsats for handicappede i Aabenraa Kommune.

  Prisen kunne fx uddeles af Byrådet efter indstilling fra DH og Handicaprådet.

  Såfremt Handicaprådet ønsker sagen fremmet kan det eksempelvis foregå ved, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter udpeget af Handicaprådet og DH og med Sundhed & Omsorg som sekretariat. Arbejdsgruppen kan udarbejde forslag til retningslinier for prisen og fremsende forslaget incl. budget og forslag til finansiering til behandling i Handicaprådet.

  Handicaprådet besluttede den 20. december 2012, at sagen genoptages på næste møde med forslag til repræsentanter til arbejdsgruppe.

  Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe med 2 repræsentanter udpeget af DH – Aabenraa, 2 repræsentanter udpeget af Handicaprådet blandt brugerrepræsentanterne i Handicaprådet, 1 repræsentant fra Handicap & Psykiatri, der varetager sekretariatsfunktionen for arbejdsgruppen.

  Arbejdsgruppen udarbejder forslag til fundats for Aabenraa Kommunes Handicappris omfattende kriterier for tildeling af prisen, målgruppe for prisen, procedure og rammer for tildeling og tidspunkt og rammer for prisoverrækkelse.

  Arbejdsgruppens forslag forelægges Handicaprådet i april 2013.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  at der nedsættes en arbejdsgruppe med 2 repræsentanter udpeget af DH – Aabenraa, 2 repræsentanter udpeget af Handicaprådet blandt brugerrepræsentanterne i Handicaprådet, 1 repræsentant fra Handicap & Psykiatri, der varetager sekretariatsfunktionen for arbejdsgruppen.

  at Handicaprådet udpeger 2 repræsentanter til arbejdsgruppen blandt brugerrepræsentanterne i Handicaprådet.

  at arbejdsgruppen forelægger forslag til fundats for Aabenraa kommunes Handicappris på Handicaprådets møde i april 2013.

  Beslutning Handicapråd den 23-01-2013

  1. + 3. at: Godkendt.
  2. at: Ulla Lendal og Katha Reimer Albæk deltager i arbejdsgruppen.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/8698, Sagsinitialer: OLD2_GBA

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres i denne sag om konklusionen i Årsredegørelsen for tilsyn med enheder for voksne handicappede i Aabenraa kommune 2012.

  Tilsynet 2012

  Forvaltningen har her i foråret 2012 justeret den oprindelige tilsynsplan på grund af tilpasning af de personalemæssige ressourcer. Den justerede tilsynsplan blev forelagt Socialudvalget den 14. juni 2012.

  Der er gennemført 13 uanmeldte tilsyn. Enhederne der har modtaget tilsyn, er udvalgt på baggrund af anmærkninger udmeldt ved tilsynene i 2011 eller fordi de ikke har modtaget et tilsyn i 2011.

  De enkelte tilsynsrapporter og hendlaplaner for opfølgning er vedlagt som bilag.

  Vurderingen af enhederne er blevet foretaget på baggrund af en samlet vurdering af de af Socialudvalget godkendte kvalitetsmål. Kvalitesmålene vedrører; social trivesel, Magtanvendelse, Kompetenceudvikling, Dokumentation, Lægemiddelhåndtering og Pædagogisk metode.

  10 ud af de 13 tilsyn er blevet vurderet Godkendt, 2 er vurderet Godkendt med anmærkninger og 1 enhed er blevet vurderet Ikke Godkendt. Enheden der blev vurderet Ikke godkendt har indsendt handleplan for opfølgning. Der vil blive gennemført et skærpet tilsyn i 2013, hvor der følges op på anmærkningerne.

  Det opleves, at der arbejdes konstruktivt med de anmærkninger, der gives og der iværksættes konkrete og fagligt velbegrundede udviklingsinitiativer i forhold til tilsynets anbefalinger og anmærkninger.

  Samlet konklusion

  Tilsynsenheden vurderer, at de omtalte bo-, aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse overordnet opleves som velfungerende.

  Der er fortsat plads til forbedringer på enkelte områder. Det overordnede indtryk er, at borgerne får den hjælp de har brug for og, at hjælpen leveres på en faglig og forsvarlige måde.

  For en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte tilsyn, henvises til vedlagte bilag; de enkelte tilsynsrapporter, handleplaner samt Årsredegørelsen for 2012.

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedsloven § 16

  Lov om social service § 148a

  Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud ( BEK nr. 1580 af 16/12 2010)

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller;

  At Årsredegørelsen 2012 for tilsyn med enheder for voksne handicappede i Aabenraa kommune tages til efterretning

  Beslutning Handicapråd den 23-01-2013

  Godkendt. Ipad-brugere har ikke haft adgang til bilag på sagen.

  Handicaprådet ønsker mål for bevægelse udarbejdet i virksomhedsaftalerne. Forvaltningen redegør på næste møde for bevægelsesmål i sundhedsaftalerne.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget har sendt et forslag til høring om harmonisering af ikke-signalregulerede fodgængerfelter på strækninger i Aabenraa Kommune.

  Forslaget indebærer, at en del fodgængerfelter nedlægges og andre opgraderes, for eksempel med bedre lysforhold.

  Baggrunden for harmoniseringen er, at mange af fodgængerfelterne ikke overholder lovgivning og vejregler.

  Derudover har forskning vist, at fodgængerfelter ikke nødvendigvis er ensbetydende med større trafiksikkerhed for fodgængere. Som fodgænger føler man sig nemlig oftest tryg i et fodgængerfelt og forventer, at bilisten har set én og standser. Men når der ikke er lysregulering, er det imidlertid ikke altid tilfældet, og så er der stor risiko for, at fodgængeren bliver påkørt og kommer til skade.

  Fristen for at komme med bemærkninger til ”Harmonisering af fodgængerfelter” er den 1. marts 2013.

  Flere oplysninger på hjemmesiden www.aabenraa.dk/fodfelter

  Ingeniør Henrik Bützau Hasling fra Vej & Park vil på mødet gennemgå baggrunden bag høringen, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at Handicaprådetdrøfter sagen med henblik på eventuel afgivelse af høringssvar.

  Beslutning Handicapråd den 23-01-2013

  Brugerrepræsentanterne udarbejder høringssvar. Forvaltningen gør høringsmaterialet tilgængeligt for blinde og svagtseende.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne- orientering fra brugerrepræsentanter
  3. Nyt fra forvaltningen - orientering fra forvaltningen

  Beslutning Handicapråd den 23-01-2013

  Udgået.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR

  Beslutning Handicapråd den 23-01-2013

  Intet.