Referat

onsdag den 20. februar 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Katha Reimer Albæk, Svend Hansen Tarp, Karsten Meyer Olesen, Helga Nørgaard, Ulla Lendal, Kirsten Larsen, Kirsten B. Rasmussen, Gert Larsen, Susanne Beier
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/6419, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Centerleder Henning Iversen orienterer om Socialpsykiatrien i Aabenraa og udviklingen i socialpsykiatrien i Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  At orienteringen tages til orientering

  Beslutning Handicapråd den 20-02-2013

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier. Gert Larsen forlod mødet under behandlingen af pkt. 1.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres i denne sag om sagsgangen til de forskellige former for træning og kropsbårne hjælpemidler, som borgeren kan modtage i Aabenraa kommune.

  Træning bevilliges henholdsvis efter sundhedsloven og serviceloven.

  Sundhedsloven:

  Genoptræning og genoptræningsplaner efter sundhedsloven §§ 84 og 140

  Patienter, der har været indlagt på sygehus eller været i kontakt med skadestue eller sygehusambulatorium, skal senest ved udskrivningen tilbydes en genoptræningsplan, såfremt der er et lægefagligt behov for genoptræning.

  Kommunen tilrettelægger træningen og fastsætter serviceniveau.

  Hvis der er tale om specialiseret ambulant genoptræning, varetages dette af Regionen.

  Sagsgang:

  Sygehuset udarbejder genoptræningsplan, Genoptræningsplan sendes til kommunen, Sundhed og forebyggelse modtager genoptræningsplan og kontakter borgeren, borgeren starter sin genoptræning i Sundhed og forebyggelse.

  Kvalitets standard:

  Genoptræningen iværksættes efter flg. prioriteringer:

  I.f.t. aftalerne med Sygehus Sønderjylland opereres med 3 terminologier:

  · Straks(indenfor 2 hverdage)

  · Indenfor 10 hverdage

  · Når borgeren er klar

  Social lovgivningen

  Genoptræning efter servicelovens § 86, stk. 1

  Kommunen skal tilbyde genoptræning til voksne på 18 år og derover med behov for genoptræning

  til afhjælpning af fysisk funktionsevnenedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Det følger af forarbejderne til § 86 stk. 1, at målgruppen

  for genoptræning efter bestemmelsen typisk vil være ældre borgere, der efter sygdom, som

  ikke er behandlet i sygehusregi, er midlertidig svækket.

  Tilbud om genoptræning skal gives i de tilfælde, hvor anden form for træning, herunder også egen træningsindsats, ikke kan bringe borgerens funktionsniveau op.

  Vedligeholdende træning § 86, stk. 2.

  ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.”

  Sagsgang for genoptræning og vedligeholdende træning

  Borger, pårørende, læge eller andre henvender sig for at søge om visitation til ovenstående, Visitation og rehabilitering vurderer sagen og giver bevilling /afslag. Ved bevilling gives besked til træning og forebyggelse som iværksætter opgaven.

  Kvalitets standard

  For vedligeholdende træning er der en sagsbehandlingstid på op til 6 uger. Og yderligere 15 dage til opstart af træningen.

  For genoptræning er der en sagsbehandlingstid på op til 2 uger. Og yderligere 10 dage til opstart af træningen.

  Ud over ovenstående indgår der træning i den daglige opgave varetagelse hos hjemmehjælpere og støtte og kontaktpersoner, hvis dette indgår i handleplanen.

  Kropsbårne hjælpemidler

  Handicaprådet har bedt om et notat om sagsbehandlingen på Kropsbårne Hjælpemidler.

  I 2012 er der i Aabenraa Kommune truffet 2.895 afgørelse på ansøgninger om et kropsbårent hjælpemiddel. Hertil kommer de afgørelser, der er blevet truffet i forbindelse med tilskud til høreapparater udleveret ved en offentlig leverandør. Disse sager behandles i regionen.

  Aabenraa Kommunes afgørelser fordeler sig som følger:

  Afgørelser                                         2012

  Afslag                                            65

  Inkontinens og stomi                    1.032

  Diabetes                                       477

  Ortopædisk fodtøj                           454

  Andre kropsbårne hjælpemidler          867

  I alt                                                   2.895

  Den konkrete gennemsnitlige sagsbehandlingstid kendes ikke, men det er den helt klare opfattelse, at de vedtagne frister overholdes. På kommunes hjemmeside oplyses, at afgørelsesfristen for et kropsbåret hjælpemiddel er 6 uger[1].

  Bevillinger til Inkontinens og stomi samt Diabetes gives som løbende bevillinger. Det vil sige, at borgeren bevilliges et bestemt produkt i en given mængde pr. år og at borgeren herefter selv bestiller og modtager produktet i ønsket hyppighed direkte ved leverandøren.

  Ortopædisk fodtøj og Andre kropsbårne hjælpemidler gives som enkelt bevillinger. Sygehuset eller borgerens egen læge ordinerer/anbefaler hjælpemidlet og borgeren bevilges efter individuel og konkret vurdering tilskud til hjælpemidlet af Visitationscenteret. Bevillingen er en engangsbevilling, og der skal rettes henvendelse til kommunen ved fornyelse af bevillingen.

  Hyppighed og tyngde af visitation til kompressionsstrømper er tidligere blevet undersøgt med henblik på at ændre visitationspraksis fra enkelt bevilling til løbende bevilling. Kompressionsstrømper er del af grupperingen ”Andre kropsbårne hjælpemidler”. I den forbindelse blev det konkluderet, at størstedelen af de borgere, der var blevet visiteret til kompressionsstrømper i årene 2010 til 2012 har ikke fået fornyet bevillingen indenfor samme periode. Det forekom derfor ikke hensigtsmæssigt at ændre bevillingspraksis.

  Det er forvaltningens opfattelse at tilsvarende gør sig gældende for grupperingerne Ortopædisk fodtøj og Andre kropsbårne hjælpemidler.


  [1]http://www.aabenraa.dk/borger/sundhed+-+sygdom/visitation+-c12-+rehabilitering/afg%c3%b8relsesfrister

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven §§ 84 og 140.

  Serviceloven § 86, stk. 1 og 2.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 20-02-2013

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier. Gert Larsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/6424, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Som konsekvens af budget 2013 for CHK er mobilitetsafdelingen på centret tilpasset de fremtidige opgaver på området.

  Ændringerne på mobilitetsområdet består i korte træk af, at den åbne rådgivning for borgere er lukket ved årsskiftet, og udstilling og salg af små-hjælpemidler ophører. Som konsekvens heraf er den daglige åbne telefontid og den ugentlige dag med åbent hus bortfaldet.

  CHK yder fortsat råd og vejledning i begrænset omfang til borgere, men kan ikke længere levere små-hjælpemidler, da  udstillingen er nedlagt.

  Der kan fortsat ydes rådgivning på CHK’s speciale-områder - og herunder også leveres hjælpemidler. Det betyder, at CHK fortsat har diverse puder mm. til brug i forbindelse med siddestillingsanalyser, samt hjælpemidler (stole, mus, tastaturer mm.) til indretning af arbejdspladser.

  CHK’s ydelser på mobilitetsområdet fremgår af bilag på sagen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  At orienteringen tages til orientering

  Beslutning Handicapråd den 20-02-2013

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier. Gert Larsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/6451, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet besluttede på sidste møde under behandlingen af årsredegørelsen for tilsyn på det specialiserede område, at Handicaprådet på førstkommende møde orienteres om bevægelsesmål i virksomhedsaftalerne for 2013.

  I virksomhedsaftalerne for de fem driftsområder i Handicap & Psykiatri er der udarbejdet enslydende mål om bevægelse jf. sundhedsplanen for 2013. Der er ikke udarbejdet bevægelsesmål for CHK.

  Bevægelsesmålet for 2013 fremgår af bilag på sagen

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  At orientering om bevægelsesmål i virksomhedsaftalerne for 2013 tages til orientering.

  Beslutning Handicapråd den 20-02-2013

  Godkendt. Handicaprådet ønsker handleplanen forelagt.

  Afbud: Susanne Beier. Gert Larsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/57673, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Handicaprådet om tilsynsplanen for 2013.

  Tilsynene på de kommunale samt de private tilbud for voksne på det specialiserede socialområde afvikles efter de af socialudvalget den 24. februar 2012 godkendte ”Retningslinjer for og godkendelse af og tilsyn med private og kommunale tilbud for voksne på det specialiserede 2012-2013” (vedlagt som bilag).

  Tilsynene for 2013 afvikles efter følgende plan:

  • tilsyn på de enheder der ikke modtog et tilsyn i 2013.
  • tilsyn på de enhder der i 2012 blev vurderet Ikke Godkendt.
  • tilsyn på de enheder, hvor tilsynsenheden vurderer der er behov for opfølgning af anmærkninger givet ved tilsynet i 2012.

  Tilsynene vil veksle mellem anmeldte og uanmeldte tilsyn.

  Tilsynet vil tage udgangspunkt i følgende kvalitetsmål:

  • Den sociale trivsel
  • Magtanvendelse/borgerindflydelse
  • Kompetenceudvikling
  • Dokumentation
  • Lægemiddelhåndtering
  • Pædagogsik metode
  • Fysiske rammer

  Herudover har Handicap & Psykiatris kvalitetsudvalg ønsket følgende tema indarbejdet i tilsynet; Håndtering af borgernes økonom.

  For en mere detaljeret bekrivelse af tilsynet og kvalitetsmålene henvises til vedlagte Retningslinjer.

  Lovgrundlag

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16

  Lov om social service § 148a

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller;

  At vedlagte Retningslinjer samt plan for afvikling af tilsynene tages til efterretning

  Beslutning Handicapråd den 20-02-2013

  Udsættes til næste møde.

  Afbud: Susanne Beier. Gert Larsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne- orientering fra brugerrepræsentanter
  3. Nyt fra forvaltningen - orientering fra forvaltningen
  4. Invitation til workshop vedr. udbygning af Lergården

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 20-02-2013

  Sind og Bedre Psykiatri holder et arrangement den 14. marts 2013 kl. 19.00 i Nygadehuset, Aabenraa.

  Afbud: Susanne Beier. Gert Larsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Afbud til mødet den 13. marts 2013: Katha Albæk