Beslutningsprotokol

tirsdag den 21. maj 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Katha Reimer Albæk, Svend Hansen Tarp, Karsten Meyer Olesen, Helga Nørgaard, Ulla Lendal, Kirsten Larsen, Kirsten B. Rasmussen, Gert Larsen, Susanne Beier
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/16490, Sagsinitialer: DAW

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet har ønsket en orientering om Vederlagsfri Fysioterapi.

  Baggrunden er, at Faaborg-Midtfyn Kommune i starten af 2013 har orienteret Folketingets Sundhedsudvalg om, at kommunerne angående vederlagsfri fysioterapi ikke har en reel mulighed for indflydelse, styring og kontrol og må ”passivt” se til, at udgifterne er løbet løbsk. Efterfølgende havde formanden for Danske Handicaporganisationer foretræde for udvalget for at orientere om vederlagsfri fysioterapis betydning for borgere med fysiske handicap.

  Kommunerne har siden 1. august 2008 haft myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi, incl. vederlagsfri ridefysioterapi. Kommunerne fik tildelt DUT-midler til opgaven.

  Vederlagsfri fysioterapi kan gives til en borger efter lægehenvisning, når borgeren opfylder de kriterier, der fremgår af Sundhedsstyrelsens Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi 2008. Fysioterapien gives af privatpraktiserende fysioterapeuter eller som et kommunalt tilbud. I Aabenraa Kommune er der ikke iværksat et kommunalt tilbud. De privatpraktiserende fysioterapeuter sender regning til regionen, der indhenter refusion fra den enkelte kommune. Regionen udarbejder statistikker til kommunerne over antal ydelser, antal personer og bruttohonorar for ydelserne én gang pr. kvartal.

  Kort sagt: lægen henviser, fysioterapeuten udfører, og kommunen betaler. Skønner en borger og fysioterapeuten, at borgeren har brug for flere behandlinger, end en henvisning normalt berettiger til, kan der udarbejdes en undtagelsesredegørelse, der skal underskrives af lægen, og den giver derefter i henvisningsperioden på ét år mulighed for, at borgeren kan få yderligere behandlinger. For et par år siden fik ca. 60 % af borgere, der var berettiget til vederlagsfri fysioterapi i Region Syddanmark, en undtagelsesredegørelse.

  Samarbejdsudvalget for almen lægegerning og samarbejdsudvalget for fysioterapi i regionen har drøftet emnet med de to faggrupper med hensyn til at skærpe opmærksomheden på de bevilligende kriterier.

  I Aabenraa Kommune har Sundhed & Omsorg i 2012 sammen med fysioterapeuter og praktiserende læger udarbejdet en pixi-udgave af Sundhedsstyrelsens vejledning. Pixiudgaven er godkendt af de to faggruppers samarbejdsudvalg, og Sundhedskoordinationsudvalget i regionen har anbefalet, at en lignende model bliver udarbejdet til brug i hele regionen.

  Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi har i 2010-2011-2012 i Aabenraa Kommune været hhv. 8,12 mio. kr. – 7,45 mio. kr. – 7,42 mio. kr.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at orienteringen om Vederlagsfri Fysioterapi tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 21-05-2013

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Gert Larsen. Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/6913, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet skal i denne sag behandle Udviklingsstrategi 2014 på det specialiserede område med henblik på Byrådets godkendelse i maj 2013.


  KKR Syddanmark har fremsendt ’Udviklingsstrategi 2014’ på det sociale område til godkendelse i alle kommuner og regionen. Udviklingsstrategien er en del af de sociale rammeaftaler.

  KKR Syddanmark har drøftet aftalen den 15. april og sammen med regionen i Kontaktudvalget den 25. april. Både KKR Syddanmark og Kontaktudvalget anbefaler alle kommuner og regionen at godkende aftalerne senest den 1. juni 2013.

  Den overordnede ambition for Udviklingsstrategien er, at det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

  Udviklingsstrategiens formål er, at give kommunerne et mere præcist fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nye tilbud.

  Socialministeren udmelder årlige et særligt ministertema, og i år er det opgaven med etableringen af et fælleskommunalt samarbejde omkring godkendelse og tilsyn som Faaborg Midtfyn kommune er i gang med at etablere. De øvrige nye temaer er hhv. takster som understøtter målet med indsatsen samt anvendelsen af velfærdsteknologi på socialområdet.

  Udgangspunktet for Udviklingsstrategien er, at kommunalbestyrelserne i høj grad selv bestemmer hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være det årlige fokus. Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nye tilbud.

  Som led i Udviklingsstrategien foretages et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af pladser eller tilbud.

  Lovgrundlag

  Det er i princippet alle typer af tilbud på det sociale område, der bliver omfattet af Udviklingsstrategien og Styringsaftalen, idet de nye aftaler også skal give et billede af det samlede behov indenfor servicelovens samlede område. Der er således også tale om, at aftalerne skal omfatte koordinering af de kommunale tilbud, som tidligere var undtaget.

  Aftalerne omfatter fremadrettet:

  1) Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.

  2) Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.

  3) Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier efter § 66, nr. 1 og 2, i lov om social service, jf. lovens § 142, stk. 1, nr. 1.

  4) Opholdssteder for børn og unge efter § 66, nr. 5, i lov om social service.

  5) Døgninstitutioner efter § 66, nr. 6, lov om sociale service.

  6) Tilbud om behandling af stofmisbrugere efter § 101 i lov om social service.

  7) Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om sociale service.

  8) Aktivitets‐ og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.

  9) Botilbud, forsorgshjem og kvindekrisecentre mv. efter §§ 107‐110 i lov om social service.

  10) Hjælpemiddelcentraler, jf. § 5, stk. 2, i lov om social service.

  11) Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.

  12) Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap.

  13) Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen, jf. § 11, nr. 1.

  Høring/udtalelse

  Udviklingsstrategi 2014 foreligges til høring i Handicaprådet den 21. maj 2013.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at: Udviklingsstrategi 2014 på det specialiserede område anbefales godkendt.

  Beslutning Handicapråd den 21-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Gert Larsen. Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Til Handicaprådets orientering foreligger der rapporter m.v. for uanmeldte kommunale tilsyn iht. nedenstående:

  • Bofællesskabet Rugkobbel – den 7. marts 2013
  • Autismecenter Syd, Skovbogård – den 19. marts 2013 (skærpet tilsyn).

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at rapporter m.v. tages til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/2527, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Socialudvalget har den 6. maj 2013 besluttet at sende udkast til ældre- og handicappolitik for Aabenraa Kommune i høring.

  Det fremsendte udkast vil blive præsenteret på mødet.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at Handicaprådet drøfter udkastet ’Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for voksne handicappede og ældre’ med henblik på afgivelse af høringssvar.

  Beslutning Handicapråd den 21-05-2013

  Brugerrepræsentanterne udarbejder høringssvar.

  Afbud: Gert Larsen. Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter.
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne.

  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen.

  Beslutning Handicapråd den 21-05-2013

  1) A. Sundhedsudvalget har budgetsat 0,5 mio. kr. til udmøntning af ældre- og handicappolitikken.

  B. Socialudvalget arbejder budgetlægning.

  2) Formanden orienterede om temadag om medborgerskab.

  3) Forvaltningen orienterede om møde om spiseforstyrrelser.

  Afbud: Gert Larsen. Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR

  Beslutning Handicapråd den 21-05-2013

  Intet.