Beslutningsprotokol

onsdag den 14. august 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Katha Reimer Albæk, Svend Hansen Tarp, Karsten Meyer Olesen, Helga Nørgaard, Ulla Lendal, Kirsten Larsen, Kirsten B. Rasmussen, Gert Larsen, Susanne Beier
Bemærkninger: Afbud: Svend Hansen Tarp. Kirsten B. Rasmussen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/26328, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i forlængelse af vedtagelsen af budgettet for 2013-16 arbejdet med en plan for at udvikle § 79-området. Arbejdet er sket sideløbende med – og inspireret af - udviklingsplanen for den vedligeholdende træning, Sundhedspolitikken samt den nye Handicappolitik og Ældrepolitik. De sidste måneder er arbejdet bl.a. foregået i samarbejde med bestyrelsen for Kirsebærhaven.

  Hensigten med arbejdet er at skabe bedre rammer for socialt fællesskab i den nordlige del af kommunen. Målet er at skabe et aktivt mødested, hvor der er mulighed for at udvikle og vedligeholde netværk og fællesskaber. Et cafémiljø er tænkt som omdrejningspunkt, og der skal være adgang til lokaler, hvor der kan laves alt fra stolegymnastik til kortspil. Der er i forvejen en del af faciliteterne til stede i Kirsebærhaven, hvor der også i forvejen er en lang række aktiviteter. Styrkes rammerne her, kan det blive kraftcentret i den nordlige del af kommunen.

  I den nye Ældrepolitik er visionen, at kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et aktivt liv, hvor de deltager i fællesskaber. Her skal de føle, de kan være noget for andre og opleve, at de bliver opfattet som den ressource, de er. Kommunen skal særligt have fokus på at understøtte de aktive borgere og fællesskaber, og det er netop derfor, at målet er at skabe et kraftcenter, hvor kommunen faciliterer rammerne, og de ældre borgere står for aktiviteterne. Det er væsentligt at adgangsforholdene gør det muligt for ældre borgere med funktionsnedsættelser at bruge rammerne, så de også har mulighed for at deltage i fællesskaberne.

  Visionen for kraftcentret kan være at skabe et levende og åbent miljø, som kan mobilisere skjulte ressourcer hos den enkelte borger. Det skal facilitere og udfordre det sunde og aktive medborgerskab, hvor borgerne aktivt får netværk og indgår i fællesskaber for at styrke sundhed og trivsel.

  I forbindelse med behandlingen af budget 2014-17 besluttede Sundhedsudvalget, at de ekstra 426.000 kr. til § 79-området afsat i budget 2013-16 bruges til implementeringen af den nye Handicappolitik og Ældrepolitik. Det afsatte foreslås anvendt som bidrag til at skabe kraftcentret i den nordlige del af kommunen.

  Der vil endvidere kunne søges eksterne puljemidler til projektet.

  Der redegøres på mødet nærmere for overvejelser, vision m.v. for etablering af kraftcentret.

  Inga Hedegaard, Træning & Forebyggelse deltager ved sagens behandling.

  Indstilling

  at udvikling af § 79-området drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar.

  Beslutning Handicapråd den 14-08-2013

  Brugerrepræsentanterne udarbejder høringssvar.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Kirsten B. Rasmussen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/48567, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Til orientering for Handicaprådet forelægges statusnotat primo august 2013 for indfasningen af Møllemærsk.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  At orientering om indfasning af Bostedet Møllemærsk tages til orientering

  Beslutning Handicapråd den 14-08-2013

  Orientering taget til orientering.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Kirsten B. Rasmussen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/27980, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet har modtaget en borgerhenvendelse om konsekvenserne af ændringerne af busstoppestederne.

  Der peges på, at afstanden til busstoppesteder i dele af kommunen er blevet væsentligt forøget med heraf følgende ulemper for gangbesværede, rollatorbrugere og blinde. Endvidere peges på ulemperne for gangbesværede ved ændring af holdeplads i forhold til helleanlæg.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  At Handicaprådet anmoder Kultur, Miljø & Erhverv om at tage initiativ til en dialog med DH om busstoppesteder og tilgængelighed.

  Beslutning Handicapråd den 14-08-2013

  Handicaprådet opfordrer berørte borgere til at melde oplevelser ind til Kultur, Miljø & Erhverv, bl.a. via kommunens hjemmeside.

  Link:http://www.aabenraa.dk/borger/trafik+-+vej

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Kirsten B. Rasmussen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter.
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne.

  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen.

  Beslutning Handicapråd den 14-08-2013

  1)

  - Anvendelsen af specialbørnehave, og inklusion i børnehaven, tages op på næste møde.

  - Socialudvalget arbejder med udbygningen af Lergården. Handicaprådets inddragelse i planlægning undersøges.

  - Sundhedsudvalget arbejder med udvikling af sundhedsområdet. Afsat midler til udrulning af bl.a. rehabiliteringscenter i Rødekro. Indvielse er planlagt til 9. september 2013 kl. 15.00 – 16.30.

  - Der oprustes til det nære sundhedsområde med forventelig 2.1 mio. kr. i 2014.

  2)

  - Den 24. september 2013 afholder LEV arrangement for udviklingshæmmede i Grænsehallerne.

  - DH-arrangement i København den 24. september 2013 om sundhed og forebyggelse.

  3)

  - Orientering om studietur til Nordtyskland og kontakt til pressen om ”Den gode historie”.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Kirsten B. Rasmussen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR

  Beslutning Handicapråd den 14-08-2013

  Intet.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Kirsten B. Rasmussen.