Beslutningsprotokol

onsdag den 11. september 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Katha Reimer Albæk, Svend Hansen Tarp, Karsten Meyer Olesen, Helga Nørgaard, Ulla Lendal, Kirsten Larsen, Kirsten B. Rasmussen, Gert Larsen, Susanne Beier
Bemærkninger: Afbud: Gert Larsen. Susanne Beier. Kirsten Larsen. Kirsten B. Rasmussen og
Katha R. Albæk forlod mødet kl. 17.00 under behandling af pkt. 2.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/30543, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Dagtilbudschef Bjarne Babiel orienterer om inklusion på dagpasningsområdet samt giver en kort status på børnetallet i specialbørnehaven.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  at orienteringen tages til orientering.

  Beslutning Handicapråd den 11-09-2013

  Konstant belægning på 4 børn fra andre kommuner 2011 – 2013 på specialbørnehaven.

  Belægning fra Aabenraa Kommune har været faldende, men viser i 2013 en svag stigning til 7 børn.

  Samlet belægning september 2013: 11 børn.

  Orientering taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/29290, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  På baggrund af en analyse i Politiken: ”Svigt. Handicappede bliver glemt i jobsystem” sættes der på Handicaprådets møder i september og oktober 2013 fokus på beskæftigelsesindsatsen for handicappede i Aabenraa Kommune.

  På septembermødet orienterer centerleder Betina Christensen og jobkonsulent Erik Skov, Job & Uddannelse om beskæftigelsesindsatsen på handicap- og psykiatriområdet. På oktobermødet orienterer Jobcentret om arbejdet med ressourceforløb.

  Iflg. Artiklen er 44 % af de handicappede i beskæftigelse og heraf er en større andel ansat i flexjob eller med løntilskud. Andelen af handicappede i beskæftigelse er ikke steget de sidste 10 år.

  I artiklen nævnes bl.a.:

  · manglende fokus på handicappede i beskæftigelses-lovgivningen og i de kommunale beskæftigelsesplaner.

  · manglende kursus- og vejledningstilbud til ledige med handicap

  · andelen af medarbejdere i virksomheder udgør ca. 3 % af medarbejderne.

  · 15 % af virksomhederne har formuleret politik om tilgængelighed.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  at Handicaprådet med udgangspunkt i oplæg fra Job & Uddannelse og artikel drøfter jobindsatsen for handicappede

  Beslutning Handicapråd den 11-09-2013

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/6913, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  KKR Syddanmark har den 2. juli 2013 fremsendt Styringsaftale 2014 på det specialiserede sociale område til godkendelse i alle kommuner og regionen.

  KKR Syddanmark anbefaler alle kommuner og regionen at godkende forslaget til Styringsaftale 2014. Ifølge aftalen må taksterne på det sociale område maksimalt fremskrives med pris- og lønfremskrivning, ligesom der fortsat skal arbejdes for en reduktion af taksterne gennem effektivisering.

  Styringsaftalen for 2014 deler ambition med Udviklingsstrategien om, at ”det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau”.

  Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser.

  Styringsaftalen for 2014 har samme form som Styringsaftale 2013. Særlige initiativer i aftalen for 2014 er:

  - Takstaftale 2014: taksterne må maksimalt fremskrives med pris- og lønfremskrivning, så der opnås nulvækst. Anbefalingen måles på driftsherreniveau. Budgetlægning og takstfastsættelse for 2014 skal tage afsæt i den faktiske lønudvikling.

  - Der skal fortsat arbejdes for en reduktion af taksterne gennem effektivisering.

  - Udvikling af en metode i forhold til en analyse af det samlede udgiftsniveau.

  - Udvikling af en model til benchmarking på tilbudsniveau.

  - Der er stadig ikke klarhed over omkostningerne til tilsyn. Indregning af overhead til tilsyn (på 0,5 %) erstattes af, at det er de faktiske omkostninger til tilsyn, der indregnes. Det generelle maksimale overhead reduceres fra 5 % til 4,5 %, da overhead til tilsyn udgår.

  Kategorisering af tilbud:

  Der er i 2013 igangsat et arbejde med at finde de mest specialiserede tilbud i Syddanmark fordelt på målgrupper. Disse tilbud vil fremover karakteriseres som højt specialiserede tilbud med regional betydning. Antallet af tilbud i denne kategori vil, som følge af dette arbejde, blive reduceret. I Aabenraa Kommune er hhv. botilbudene Skovbo, Rhedersborg, Sønderskovvej samt de til disse botilbud tilknyttede beskæftigelsestilbud højt specialiserede. Denne kategorisering gælder også for Posekær.

  Styringsaftalen 2014 skal godkendes i kommunerne og Region Syddanmark senest den 15. oktober 2013.

  Styringsaftalen gælder for 2014 og genforhandles årligt.

  Lovgrundlag

  De fælles retningslinjer for takst- og ydelsesstrukturen i Syddanmark baserer sig bl.a. på Lov om social service.

  I februar 2007 besluttede kommunaldirektørkredsen, at tilbud til adfærdsvanskelige børn og unge, specialundervisning samt misbrugsområdet, der lovgivningsmæssigt ligger uden for rammeaftalen i 2008 og fremadrettet, er omfattet af rammeaftalens takst- og ydelsesprincipper. Denne aftale retter sig derfor ligeledes til dette område, med mindre der aftales andet.

  Der henvises til ”Bilag til Styringsaftale 2014” for en udførlig liste over lovgrundlaget.

  Høring/udtalelse

  Styringsaftalen sendes til høring i Handicaprådet den 11. september 2013 .

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at Styringsaftale 2014 drøftes med henblik på udarbejdelse af et eventuelt høringssvar.

  Beslutning Handicapråd den 11-09-2013

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/57673, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres ganske kort i denne sag om de socialfaglige kommunale tilsyns- og godkendelsesopgaver ved de private og kommunale leverandører der er afviklet i perioden fra april - Juli 2013:

  Tilsynsenheden har afviklet følgende tilsyn:

  Kommunale leverandører (rapporter + evt. handleplaner er vedlagt som bilag):

  Uanmeldt tilsyn:

  - Bofællesskabet Rugkobbel, Godkendt med anmærkninger

  - Bofællesskabet Frueløkke, Godkendt med anmærkninger

  - Bofællesskaberne Jernbanegade 10 og 14 i Tinglev,

  Godkendt med anmærkninger

  - Bo- og Værested Engvej i Rødekro,

  Godkendt med anmærkninger

  - Bofællesskabet Kliplev, Godkendt

  - Værkstedet Kilen, Godkendt med anmærkninger

  - Botilbuddet Rhedersborg, Godkendt med anmærkninger

  Anmeldt tilsyn:

  - Bostøtten I + II i Tinglev (Hjernecenter Syd),

  Godkendt med anmærkninger

  - Botilbud Stubbæk, Godkendt med anmærkninger

  Skærpet tilsyn:

  - Beskyttet beskæftigelse Skovbogaard Rødekro,

  Godkendt med anmærkninger.

  Private leverandører (rapporter vedlagt som bilag):

  Anmeldt tilsyn:

  - Beskyttet beskæftigelse TV-Glad, Godkendt

  - Botilbuddet Røllum Gamle Skole, Godkendt

  Godkendelsessag:

  - Det private botilbud Røllum Gamle Skole har foruden det generelle driftsorienterede kommunale tilsyn været igennem en revidering af deres godkendelse.

  Røllum Gamle Skole har ansøgt om også, at kunne optage op til to unge fra 16 år i det eksisterende botilbud.

  Røllum Gamle Skole er pr. 1. juli 2013 godkendt til at drive et privat midlertidig botilbud efter servicelovens § 107 med op til 7 borgere. 2 af de 7 pladser kan benyttes af unge mellem 16 år og 18 år.

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedesloven § 16

  Servicelovens § 148a

  Bekendtgørelse nr. 1580 af 16/12/2010 og Tilbudsportalen samt godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller;

  at Orienteringen vedr. de socialfaglige kommunale tilsyn ved de private og kommunale leverandører tages til efterretning.

  at orienteringen vedr. revideringen af godkendelsen ved Røllum Gamle Skole tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 11-09-2013

  Orienteringen drøftet.

  Handicaprådet forventer fortsat fokus på medicinadministration.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Beslutning Handicapråd den 11-09-2013

  2) Danske Handicaporganisationer (DH) afholder temadag om forebyggelse og sundhedsfremme for personer med handicap den 24. september 2013.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR