Beslutningsprotokol

onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Katha Reimer Albæk, Svend Hansen Tarp, Karsten Meyer Olesen, Helga Nørgaard, Ulla Lendal, Kirsten Larsen, Kirsten B. Rasmussen, Gert Larsen, Susanne Beier
Bemærkninger: Kirsten B. Rasmussen forlod mødet kl. 17.15
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/29290, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  På baggrund af en analyse i Politiken: ”Svigt. Handicappede bliver glemt i jobsystem” sættes der på Handicaprådets møder i september og oktober 2013 fokus på beskæftigelsesindsatsen for handicappede i Aabenraa Kommune.

  På septembermødet orienterede centerleder Betina Christensen og jobkonsulent Erik Skov, Job & Uddannelse om beskæftigelsesindsatsen på handicap- og psykiatriområdet. På oktobermødet orienterer Jobcentret om arbejdet med ressourceforløb.

  Iflg. Artiklen er 44 % af de handicappede i beskæftigelse og heraf er en større andel ansat i flexjob eller med løntilskud. Andelen af handicappede i beskæftigelse er ikke steget de sidste 10 år.

  I artiklen nævnes bl.a.:

  · manglende fokus på handicappede i beskæftigelses-lovgivningen og i de kommunale beskæftigelsesplaner.

  · manglende kursus- og vejledningstilbud til ledige med handicap

  · andelen af medarbejdere i virksomheder udgør ca. 3 % af medarbejderne.

  · 15 % af virksomhederne har formuleret politik om tilgængelighed.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  at Handicaprådet med udgangspunkt i oplæg fra Jobcentret og artikel drøfter jobindsatsen for handicappede.

  Beslutning Handicapråd den 23-10-2013

  Orienteringen blev drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/38645, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Aabenraa kommune har sammen med 3 andre kommuner i godt et år deltaget i Socialstyrelsens modelprojekt: ”Unge med psykiske vanskeligheder – overgang fra barn til voksen”, der sætter fokus på overgangen fra barn til voksen, både i det kommunale system og for den unge selv. Målgruppen er unge i alderen 16 til 24 år med psykiske vanskeligheder. Derudover er målgruppen for projektet de kommunale medarbejdere, de unges forældre samt de medarbejdere, der har med unge at gøre på eksempelvis uddannelsesinstitutioner, i fritidstilbud, klubber osv. projekt

  Udviklingsmedarbejder Charlotte Junggreen Have orienterer om status i projektet.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  At orienteringen tages til orientering

  Beslutning Handicapråd den 23-10-2013

  Udsat til næste møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/33727, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Socialudvalget skal på mødet den 7. november tage stilling til serviceniveauet for ledsagerordning.

  Sagens forelægges Handicaprådet med henblik på eventuelt udarbejdelse af høringssvar.

  I servicelovens § 97 står, at kommunen skal tilbyde:

  § 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til:

  Personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 97.

  Stk. 2. Personer, der er visiteret til 15 timers ledsagelse om måneden før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, bevarer denne ret efter overgang til folkepension.

  Stk. 3. Ledsageordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller af sociale årsager.

  På baggrund af gældende praksis i Aabenraa Kommune forelægges udvalget oplæg til kvalitetsstandard for ledsagerordning.

  I Aabenraa kommune er 84 borgere bevilliget ledsagerordning. I gennemsnit er omkostningen pr. borger Kr. 15.320 kr.

  Borgere der får bevilliget ledsagerordning i Aabenraa kommune udpeger, hvis de ønsker det, selv deres ledsager. Alternativt stilles en ledsager til rådighed fra Aabenraa Kommune. Den daglige tilrettelæggelse af ledsagelsen sker imellem ledsager og borger.

  Nedenfor er enkelte udpluk af gældende bekendtgørelse fra ministeren.

  Stk. 4. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget tæt tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse efter § 1, stk. 1 eller 2.

  § 3. Personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, der opfylder betingelserne i § 1, har ret til ledsagelse uanset boform. Dette gælder også for personer, der bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension.

  § 4. Ledsageordningen indeholder ikke socialpædagogisk bistand, men udelukkende ledsagelse til aktiviteter, som brugeren selv bestemmer indholdet i, og ordningen er således begrænset til personer, der kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold.

  § 5. Personer, der opfylder betingelserne for at få ledsagelse, har ret til 15 timers ledsagelse pr. måned til formål, som de pågældende selv vælger.

  Vedhæftet beskrivelse af serviceniveau er i overensstemmelse med den afsatte økonomiske ramme.

  I den netop afsluttede Benchmark med andre kommuner har Aabenraa Kommune det laveste antal brugere pr. 1000 indbyggere og den laveste omkostning pr. visiteret borger.

  Lovgrundlag

  Servicelovens § 97.

  Økonomi og afledt drift

  Regnskab 2012

  Budget 2013

  Budget 2014

  Budget 2015

  Budget 2016

  § 97 kontaktpers. /ledsagerordn.

  1.286.840

  1.312.332

  1.312.328

  1.312.328

  1.312.328

  Antal borgere

  84

  90

  90

  90

  90

  Gennemsnitlig pris

  15.320

  14.581

  14.581

  14.581

  14.581

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at sagen drøftes med henblik på eventuelt udarbejdelse af høringssvar.

  Beslutning Handicapråd den 23-10-2013

  Brugerrepræsentanterne udarbejder høringssvar.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/33625, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til omlægning af indsats for borgere med et mindre behov for personlig støtte efter servicelovens § 85.

  I forbindelse med gennemgang af personsager har forvaltningen overvejet muligheden for, at en del af de nuværende visiterede opgavers løsning flyttes over i værestederne.

  Det drejer sig i særlig grad om opgaver som:

  · Støtte i forhold til post håndtering

  · Støtte til at forebygge og løse konflikter

  · Vejledning i forhold til privat økonomi

  · Relationsopbygning

  · Støttende samtaler

  · Kostvejledning

  · Velfærds teknologi

  Målgruppen for ændring af tilbuddet fordeler sig i dag som følger:

  Støtte SEL § 85 i eget hjem / Ude pakker

  Antal borgere

  Aabenraa Bo & Aktivitet

  11

  34

  Autismecenter Syd

  0

  3

  Hjernecenter Syd

  1

  8

  Socialpsykiatrien

  26

  117

  Total

  38

  162

  I første omgang er der fokus på borgere, der modtager støtte fra socialpsykiatrien. Der tages således ikke stilling til borgere i andre tilbud end socialpsykiatrien.

  Socialpsykiatrien har udarbejdet forslag til organisering af tilbuddet.

  Tilbuddet er i tråd med den godkendte Handicappolitik, hvor der er fokus på relationer og samskabelse. Dette sker bl.a. ved at sætte fokus på rammerne for dette.

  Ligeledes betragtes tilbuddet som mindre indgribende i forhold til den enkelte borger idet borgeren får større mulighed for selv at tilrettelægge besøget i værestedet.

  Der udarbejdes en individuel plan for hver enkelt borger og base vil primært være på Værestedet på Haderslevvej i Aabenraa. Viser det sig, at en del af borgerne befinder sig i eksempelvis Bov eller i nærheden af Tinglev vil der blive oprettet lokale tilbud, der kan tilgodese disse borgere.

  Eksempel på en plan:

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

  8-9 afhentning

  8-9 afhentning

  8-9 afhentning

  10-12 samvær i Værestederne og benyttelse af eksisterende aktivitetstilbud.

  10-12 samvær i Værestederne og benyttelse af eksisterende aktivitetstilbud.

  10-12 samvær i Værestederne og benyttelse af eksisterende aktivitetstilbud.

  13-14 indivi-duelle samtaler, rådgivning m.v.

  13-14

  Gruppeforløb

  Udover disse faste tilbud i hverdagen kan borgeren også deltage i de eksisterende tilbud vedrørende motion, udflugter, madklub osv.

  Borgerne kan i forbindelse med etablering af kontakt tilbydes kørsel, men borgeren skal hurtigst muligt selv sørge for dette.

  Visitation & Rehabilitering ønsker ikke en formel visitation til dette tilbud, men opsætter en ramme på 20 timer pr. uge til ansættelse af medarbejdere til løsning af opgaven.

  Der ansættes også en seniormedarbejder der henter borgerne og vedkommende vil også være en form for socialvicevært for borgere omfattet af dette tilbud.

  På sigt kan der blive behov for en bil, men dette må afklares i løbet af det første år.

  Tilbuddet foreslås iværksat som et projekt i 2014 og finansieres ved forventede besparelser på § 85. Hvis besparelserne ikke opnås i løbet af 2014 lukkes projektet. Visitation & Rehabilitering er ansvarlig for den økonomiske opfølgning.

  Økonomi og afledt drift

  Årligt budget vil derfor være 1.040 timer x 300 kr. = 312.000 kr.

  Tilbuddet skal som min. være udgiftsneutralt, men målet er, at der kan udvisiteres flere borgere med mindre behov for støtte og at disse borgere tager imod tilbud fra værestedet.

  Høring/udtalelse

  Sagen høres i Handicaprådet den 23. oktober 2013.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at der arbejdes videre med omlægning af støtte til alment aktiverende og forebyggende tilbud med henblik på endelig behandling på næste udvalgsmøde,

  at sagen sendes til høring i Handicaprådet.

  Beslutning Socialudvalget den 10-10-2013

  1. – 2. at: Godkendt.

  Beslutning Handicapråd den 23-10-2013

  Brugerrepræsentanterne udarbejder høringssvar.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/33328, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Aabenraa kommunes Handicapråd ønsker at der stiftes en handicappris til årlig uddeling.

  Der findes i en del andre kommuner en tilsvarende årlig prisuddeling i regi af de kommunale Handicapråd. Der er ikke de store forskelle imellem kommunerne, hvad angår sigtet med prisen, kriterier etc. Således har i dag f.eks. Århus, Skanderborg, Hundested, Herning og Odder blandt flere kommuner en Handicappris.

  Generelt set uddeles de forskellige handicappriser til enten en organisation, en forening, en virksomhed eller en enkeltperson, har arbejdet for bedre forhold for mennesker med et handicap og markant har bidraget til en virkeliggørelse af Handicappolitikken i Aabenraa kommune

  Byrådet har godkendt en handicappolitik medio 2013 og en årlig uddeling af en pris vil være en yderligere markering af, at kommunen ønsker at have fokus på handicapområdet.

  Handicapprisen foreslås uddelt første gang den 3. december 2014, idet denne dato samtidig er FN’s internationale Handicapdag, hvorfor en uddeling af prisen på denne dato samtid vil være en markering af denne.

  Vedhæftet som bilag er forslag til ”Fundats for Aabenraa Kommunes Handicappris”.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at udgifterne i forbindelse med prisuddelingen samt selve handicapprisen på 0,005 mio. kr. afholdes inden for Handicaprådets eget budget, som udgør 0,031 mio. kr. årligt.

  Endvidere bemærkes, at der pr. 30. september 2013 er anvendt 0,014 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Sagen høres i Handicaprådet den 23. oktober 2013.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at ”Fundats for Aabenraa Kommunes Handicappris” høres i Handicaprådet.

  Beslutning Socialudvalget den 10-10-2013

  Godkendt.

  Beslutning Handicapråd den 23-10-2013

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/30406, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Det Centrale Handicapråd har i samarbejde med centrale aktører og handicaporganisationer udarbejdet et ”Charter for brugerindflydelse” og fremsender det til Borgmesteren og Handicaprådet med anmodning om at Aabenraa Kommune og Handicaprådet tilslutter sig chartret.

  Chartret opstiller seks enkle principper for brugerindflydelse i praksis. Dermed er det på én gang en principerklæring og et værktøj til at gå i gang.

  I fremsendelsesskrivelsen anføres ”Der var engang, hvor brugerindflydelse var et smukt ideal. I dag breder den erkendelse sig, at brugernes medbestemmelse er afgørende ikke bare for at give den enkelte borger en god oplevelse, men også at vi udnytter både de økonomiske og de menneskelige ressourcer optimalt.

  Men udfordringen er den samme. Der tales meget om brugerindflydelse, og gode projekter sættes i søen. Inddragelse af brugerne er også skrevet ind i f.eks. Service-loven. Men det kniber med bredt at gøre brugerindflydelse til en del af praksis. For eksempel siger 50 procent med fysisk handicap og 40 procent med psykisk handicap, at kommunen i ringe grad eller slet ikke involverer dem eller deres pårørende i deres egen sag.

  Du kan styrke brugerindflydelsen ved at:

  • Tage initiativ til, at din kommune tilslutter sig charteret og sætte principperne på dagsordenen i processen
  • Bruge charteret til at fremme brugerindflydelse i organisationen”

  Handicap & Psykiatri vurderer, at chartret falder godt i tråd med handicappolitikken og kan indarbejdes i udmøntningen af denne.

  Høring/udtalelse

  Sagen høres i Handicapområdet den 23. oktober 2013.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller.

  at Charter for brugerindflydelse høres i Handicaprådet.

  Beslutning Socialudvalget den 10-10-2013

  Godkendt.

  Beslutning Handicapråd den 23-10-2013

  Charter for brugerindflydelse anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/33612, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Denne sag forelægges Socialudvalget med henblik på, at få udvalgets godkendelse til indførelsen af differentierede løntakster i den beskyttede beskæftigelse.

  Det fremgår af lovgivningen på området, servicelovens § 103, at kommunen i vidst muligt omfang skal fastsætte lønnen således, at modtageren aflønnes efter indsats. Omkring 90-100 borgere i Aabenraa Kommune vil blive omfattet af de nye retningslinjer.

  Hvor der hidtil er blevet udbetalt et fast vederlag på 840 kr. månedligt, lægger de nye retningslinjer op til indførelsen af en lønskala på 4 trin med timebetaling fra 5,44 kr. til 16,31 kr. i timen.

  Et flertal af borgerne vil typisk honoreres for omkring 30 timer, og almindeligvis oppebære en timesats på mellemtrinene på hhv. 8,70 kr. og 10,87 kr. i timen.

  I de tilfælde hvor en borger på grund af betydeligt nedsat funktionsevne kun kan yde en beskeden indsats, med en beskeden indtjening til følge, fastsættes indtjeningen dog til 5 % af den mindste overenskomstmæssige løn på området, eller 5,44 kr. i timen. Omvendt vil kun et mindre antal borgere kunne oppebære den højeste lønsats på 16,31 kr. i timen, idet borgere i så fald vil være på vej til egentlig støttet beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked.

  En evt. merudgift ved at overgår til indførelsen af de differentierede takster, vil kunne holdes indenfor Center for Job & Uddannelses samlede budgetramme, bl.a. ved en merindtjening ved salg af varer.

  Lovgrundlag

  Servicelovens § 103.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ved udgangen af september 2013 83 personer, der modtager arbejdsvederlag. Heraf er 10 personer på ½ sats og 73 personer på fuld sats efter de hidtidige regler.

  Ved den fremtidige afregning skønnes at 20 personer aflønnes til 5% af grundlønnen, 40 personer til 8% og 23 personer til 10%.

  Den fremtidige årlige udgift vil herefter beløbe sig til 1,018 mio. kr. Der er budgetlagt med 0,894 mio. kr. årligt. Den årlige merudgift på 0,124 mio. kr. forudsættes finansieret ved øget salg af varer.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at socialudvalget godkender retningslinjerne for aflønning i den beskyttede beskæftigelse.

  Beslutning Socialudvalget den 10-10-2013

  Godkendt.

  Sendes til Handicaprådet til orientering.

  Beslutning Handicapråd den 23-10-2013

  Retningslinier for aflønning i beskyttet beskæftigelse taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/33059, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration fremsender på vegne af Kolstrup Boligforening og Aabenraa Andelsboligforening ansøgninger om etablering af startboliger i henholdsvis Kolstrup Boligforening, afdeling Engbo, Skolevænget og Aabenraa Andelsboligforening, afdeling Astoria, Slotsgade.

  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udmeldt en pulje til etablering af startboliger i ungdomsboliger for unge mellem 18 og 24 år, der har et særligt behov for en bolig med tilhørende bostøtte – social vicevært.

  Salus har udformet ansøgninger om tilskud til etablering af startboliger i samråd med Handicap & Psykiatri, og ansøger om tilskud til etablering af 10 startboliger i hver af de to boligafdelinger med henholdsvis 30 og 28 ungdomsboliger.

  Der ansøges om ansættelse af en social vicevært med 25 timer ugentligt i hver af de to boligafdelinger, svarende til 2,5 timer pr. bolig pr. uge.

  I Aabenraa Kommune er der et konstateret behov for boliger til unge med et mindre omfattende behov for støtte i den fase af livet, hvor den unge skal etablere en stabil og kontinuerlig basis i egen bolig, i uddannelse/job og i fritidslivet.

  Formålet med den sociale vicevært er at støtte unge til at opnå de basale færdigheder, der skal mestres for at få hverdagen til at fungere i egen bolig. Der ydes støtte til sund kost, søvn, økonomistyring, komme af sted på arbejde/uddannelse, kommunikation og socialt samspil.

  Det er aftalt med Salus, at timerne til den sociale vicevært købes af bostøtten i Socialpsykiatrien. Herved skabes der sammenhæng mellem indsatsen i viceværtsfunktionen og evt. supplerende kommunale indsatser. Efter tilsagn om støttemidler udarbejdes der egentlig samarbejdsaftale mellem Salus og Socialpsykiatrien.

  Visiteringen til startboligerne foretages i et samarbejde mellem Salus og Aabenraa kommune.

  Projektet styres af en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Salus, repræsentanter fra Handicap & Psykiatri og politiske repræsentanter fra henholdsvis afdelingsbestyrelse og socialudvalg.

  Det forventes på sigt, at startboligerne kan medvirke til at mindske efterspørgslen efter egentlig botilbud, samtidig med at indsatsen kan medvirke til et stabilt og velfungerende bomiljø for unge i Aabenraa kommune.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 518 af 5. juni 2012: ”Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Startboliger m.v.)” med tilhørende bekendtgørelser og vejledning.

  Økonomi og afledt drift

  Salus Boligadministration har søgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om en årlig støtte på kr. 0,422 mio. kr. til hver af de to boligafdelinger – samlet 0,844 mio. kr. i projektets løbetid på 15 år.

  Projektet forudsætter ingen kommunal medfinansiering og medfører ikke afledte kommunale driftsudgifter. På sigt forventes det, at projektet kan medvirke til at nedbringe behovet for egentlige botilbud.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  At ansøgning om godkendelse af etablering af startboliger godkendes.

  Beslutning Socialudvalget den 10-10-2013

  Anbefales godkendt.

  Sendes til Handicaprådet til orientering.

  Beslutning Handicapråd den 23-10-2013

  Ansøgning om etablering af startboliger taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/13787, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  På handicap- og psykiatriområdet har der i flere år været et godt, uformelt samarbejde med Kolstrup Boligforening om sårbare beboere.

  For yderligere at styrke og synliggøre samarbejdet indgås der nu en formaliseret samarbejdsaftale med Kolstrup Boligforening og Aabenraa Andelsboligforening.

  Samarbejdsaftalen konkretiserer, hvordan boligforeningerne arbejder med konflikthåndtering og, hvordan der samarbejdes med Aabenraa Kommune med en enkel og overskuelig indgang til den kommunale indsats.

  Indgangen til den kommunale indsats er placeret hos specialkonsulenten for socialpsykiatri, der afklarer problemstillinger, inddrager relevante kommunale myndigheds- og driftsområder og varetager det praktiske samarbejde med boligforeningerne.

  Samarbejdet udmøntes indenfor de nuværende ressourcemæssige rammer i Handicap & Psykiatri.

  Økonomi og afledt drift

  Samarbejdsaftalen har ikke afledte økonomiske konsekvenser for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at orientering om ”Samarbejdsaftale om sårbare beboere” tages til efterretning.

  Beslutning Socialudvalget den 10-10-2013

  Taget til efterretning.

  Sendes til Handicaprådet til orientering.

  Beslutning Handicapråd den 23-10-2013

  Samarbejdsaftale om sårbare beboere taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 23-10-2013

  Ad1:

  • Børne- og Familieudvalget er optaget af samarbejdet på tværs af sektorer.
  • Plan- og Trafikudvalget arbejder med scenarier for den fremtidige købstadsudvikling. Brugerne – herunder Handicaprådet, skal i spil omkring indretning af bykernen.
  • Igen landsdækkende kampagne omkring manglende genoptræning i kommunerne. Forvaltningen er bedt om at tjekke op på ventetider.
  • Borgermøde på Kirsebærhaven. Boligforeningen bidrager økonomisk til ombygning og der søges midler fra forebyggelsespuljen.
  • Projekt ”Let æ rompet” er under udvikling.
  • Møllemærsk overtages stueetagen 1. november og cafeteria overtages 1. januar.  Cafeteria vil fortsat være åben for alle nuværende brugergrupper.
  • Teknik og Miljø arbejder med inddragelse af Handicapråd i planlægningen.

  Ad 2:

  • Opmærksomhed på opsigelse af serviceaftaler, når behovet ikke eksisterer.
  • Hentning af borgere til træning – fejlaflevering af borgere med svært kommunikationshandicap.
  • Pjece om straks-betjening formidles til hjemmehjælperne. Undersøges til næste møde.
  • Brugerorganisationerne oplever manglende information til chaufførerne i Sydbus omkring de forskellige kørselsordninger.
  • Der efterlyses uddybende information om E-post
  • Valgmøde den 31.10.2013.
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. VISO Konference 2013.

  Nyborg Strand, den 11. december 2013.

  Link: www.socialstyrelsen.dk/viso

  1. ISAAC Danmark: Rapport ”Mennesker med komplekse kommunikationsbehov – en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området”.

  Link: http://kommunikation.socialstyrelsen.dk/media/Rapport_om_Mennesker_med_komplekse_kommunikati.pdf