Beslutningsprotokol

onsdag den 20. november 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Katha Reimer Albæk, Svend Hansen Tarp, Karsten Meyer Olesen, Helga Nørgaard, Ulla Lendal, Kirsten Larsen, Kirsten B. Rasmussen, Gert Larsen, Susanne Beier
Bemærkninger: Afbud: Svend Hansen Tarp. Helga Nørgaard forlod mødet under behandlingen af pkt. 1.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/38645, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Aabenraa kommune har sammen med 3 andre kommuner i godt et år deltaget i Socialstyrelsens modelprojekt: ”Unge med psykiske vanskeligheder – overgang fra barn til voksen”, der sætter fokus på overgangen fra barn til voksen, både i det kommunale system og for den unge selv. Målgruppen er unge i alderen 16 til 24 år med psykiske vanskeligheder. Derudover er målgruppen for projektet de kommunale medarbejdere, de unges forældre samt de medarbejdere, der har med unge at gøre på eksempelvis uddannelsesinstitutioner, i fritidstilbud, klubber osv. projekt

  Udviklingsmedarbejder Charlotte Junggreen Have orienterer om status i projektet.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  At orienteringen tages til orientering

  Beslutning Handicapråd den 23-10-2013

  Udsat til næste møde.

  Beslutning Handicapråd den 20-11-2013

  Orientering taget til orientering.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/27922, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har i forsommeren 2013 indgået i to benchmarkanalyse på handicap- og psykiatriområdet med henholdsvis Fredericia Kommune og Haderslev Kommune som bestillere.

  Fredericia Kommunes analyse foreligger nu, mens Haderslev Kommunes analyse forventes at foreligge ultimo august 2013.

  Den foreliggende analyse er udarbejdet af BDO for Fredericia Kommune, hvor Aabenraa indgår blandt sammenlignings-kommunerne. De øvrige kommuner er Haderslev, Middelfart og Frederikshavn.

  Der er taget udgangspunkt i regnskab 2012.

  Benchmarking handler om systematisk at sammenligne ensartede områder med henblik på at identificere forskelle mellem enhederne.

  Benchmarking er som udgangspunkt derfor også mest velegnet til at identificere områder og formulere relevante spørgsmål til kommunens nuværende opgaveløsning, ligesom benchmarking kan medvirke til at pege på områder, hvor nærmere undersøgelser kan være nyttige.

  Formålet med denne benchmarkanalyse er at identificere analyse- og indsatsområder inden for voksenområdet, således at kommunens handlinger, der skal sikre

  effektiviseringer, besparelser og budgetoverholdelse, fremadrettet kan fokuseres.

  Analysen:

  Opgørelsen generelt

  Fredericia Kommune anvender 230 mio.kr. på voksenområdet, hvor Aabenraa anvender 210 mio. kr. Indbyggermæssigt er der 9.400 borgere flere i Aabenraa sammenholdt med Fredericia. Andelen af 18-64-årige i sammenligningskommunerne udgør mellem 58 og 60 %, hvor Aabenraa udgør 58,6 % og Fredericia 59,7 %.

  Samlet set ligger Aabenraa Kommune som den ”billigste” kommune på voksenområdet set overordnet ud fra udgiften pr. indbygger i aldersgruppen 18-64-årige. Udgiften pr. indbygger 18-64-årige udgør ca. 5.800 kr. i Aabenraa, 7.200 kr. i Haderslev Kommune og 7.600 kr. i Fredericia Kommune, der har den højeste udgift pr. indbygger. Det bemærkes, at de socioøkonomiske forudsætninger i Haderslev Kommune og Aabenraa kommune er ens.

  Hovedparten af udgifterne anvendes på §§ 85, 107 og 108 svarende til botilbud samt støtte i eget hjem. Andelen i Fredericia udgør 75 % og Aabenraa 70 %, hvor borgerandelen, der modtager støtte, ligger på samme niveau. Dette indikerer at Fredericia anvender flere ressourcer pr. borger end tilsvarende i Aabenraa.

  SEL § 85 støtte

  Opgørelsen i Aabenraa Kommune er med udgangspunkt i § 85 støtte i eget hjem. Her afviger Aabenraa som værende den eneste kommune, der leverer støtte til borgere med over 50 timer pr. uge. Disse timer udgør ca. 20 % af § 85 støtte-timerne og dækker over 3 borgere, som hver især er visiteret efter en individuel vurdering.

  Botilbud SEL § 107 + § 108

  Opgørelsen på botilbud er opstillet for hver af paragrafferne, men bør ses samlet, idet disse anvendes forskelligt i kommunerne.

  Samlet set for botilbud ligger Aabenraa med den 2. laveste gennemsnitspris pr. botilbud og under gennemsnittet.

  Der er i sammenligningerne ikke taget højde for målgrupper (senhjerneskadede, udviklingshæmmede, autister m.m.), fordelingen af dag/døgn-tilbud samt specialiseringsgraden. Disse faktorer ville fortælle mere om en reel forskel end fordelingen i forhold til midlertidig og længerevarende botilbud.

  Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud SEL §103 + §104

  Der er efterfølgende sendt korrektioner til data fra Aabenraa, idet disse var anvendt forkert af BDO i forhold til egne tilbud (bliver korrigeret i rapporten fra Haderslev).

  gnst. pr. plads, eget tilbud

  indarbejdet i rapport

  korrigeret tal

  §103

  143.883

  120.463

  §104

  228.778

  169.281

  Den gennemsnitlige udgift pr. plads på §103 tilbud i Aabenraa kommune ligger på niveau med Fredericia, men over Middelfart, som ligger ca. 30% under Aabenraa.

  I forhold til §104 ligger Aabenraa som den ”dyreste” med 169.281 kr., hvor Fredericia ligger som den ”billigste” med 74.159 kr. Her kan nævnes at §104 tilbuddene i Aabenraa Kommune er Skovbogård og Beskæftigelsen i Hjernecenter Syd.

  Forskellene vurderes ikke at være udtryk for hvor god/dårlig man kan drive tilbuddene, men skal nærmere findes i forhold til målgrupperne og dermed også behovet for specialisering.

  Typisk vil der være sammenhæng mellem botilbud og beskæftigelses- og aktivitetstilbuddene, idet borgerne typisk er visiteret til begge dele.

  Behandling af alkohol- og stofmisbrugere, SEL §101 og SUL §141

  Sammenholdes udgiften til behandling pr. indbygger i aldersgruppen 18-64-årige kommunerne imellem, ligger Aabenraa Kommune med den laveste udgift med ca. 290 kr. pr. indbygger, hvor Fredericia ligger højest med ca. 370 kr. pr. indbygger. Der ses bort fra Haderslev p.g.a. konteringsforskelle. Ligeledes ligger Aabenraa lavest i den gennemsnitlige udgift pr. borger.

  Dækning af nødvendige merudgifter, SEL §100

  Aabenraa Kommune har den højeste udgift til §100 pr. indbygger i aldersgruppen 18-64-årige svarende til ca. 48 kr., hvilket er næsten dobbelt så høj som den laveste (Haderslev – ca. 26 kr.). Derudover udgør modtagerandelen også den højeste med 5,1, hvor øvrige kommuner ligger mellem ca. 3,3 og 3,5.

  Den gennemsnitlige udgift pr. borger udgør 9.401 kr. i Aabenraa, hvor den højeste udgør 11.205 kr. (Middelfart) og den laveste 8.432 kr. (Haderslev).

  Nøgletallene indikerer, at et service-tjek kan anbefales. Dog skal lige nævnes, at de samlede bruttoudgifter i 2012 udgjorde samlet 3,3 mio.kr., og indregnet statsrefusion 1,65 mio.kr.

  Øvrige områder

  På øvrige områder ligger Aabenraa Kommune blandt de 2 ”billigste” kommuner set ud fra den gennemsnitlige udgift pr. indbygger i aldersgruppen 18-64-årige.

  Benchmarkanalysen forelægges Socialudvalget dels som orientering om indsatsen på handicap- og psykiatriområdet i Aabenraa Kommune sammenlignet med andre kommuner og dels for at give Socialudvalget mulighed for at udpege områder, der ønskes nærmere vurderet.

  Jf. gennemgangen af analysen kan forvaltningen pege på en gennemgang af SEl § 100.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at Socialudvalget drøfter benchmarkanalysen.

  Beslutning Socialudvalget den 15-08-2013

  Drøftet.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Handicapråd den 20-11-2013

  Orientering taget til orientering.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Helga Nørgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/27922, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har i forsommeren 2013 indgået i to benchmarkanalyser på handicap- og psykiatriområdet med henholdsvis Fredericia Kommune og Haderslev Kommune som bestillere.

  Fredericia Kommunes analyse blev behandlet på udvalgets seneste møde, og nu foreligger Haderslev Kommunes analyse.

  Analysen er udarbejdet af BDO for Haderslev Kommune, og Aabenraa indgår blandt sammenlignings-kommunerne. De øvrige kommuner er Haderslev, Horsens og Vejen.

  Der er taget udgangspunkt i regnskab 2012.

  Benchmarking handler om systematisk at sammenligne ensartede områder med henblik på at identificere forskelle mellem enhederne.

  Benchmarking er som udgangspunkt derfor også mest velegnet til at identificere områder og formulere relevante spørgsmål til kommunens nuværende opgaveløsning, ligesom benchmarking kan medvirke til at pege på områder, hvor nærmere undersøgelser kan være nyttige.

  Formålet med denne benchmarkanalyse er at identificere analyse- og indsatsområder inden for voksenområdet, således at kommunens handlinger, der skal sikre effektiviseringer, besparelser og budgetoverholdelse, fremadrettet kan fokuseres.

  Analysen:

  Ud over en benchmarkinganalyse af udgifts- og aktivitetsniveau indeholder denne rapport en kvalitativ kortlægning af særlige opmærksomhedspunkter i organiseringen af området i Haderslev Kommune. Denne er udelukkende kommenteret i forhold til Haderslev, men interessant læsning i forhold til at drage sammenligninger over til vores egen organisation. I det efterfølgende er udelukkende kommentarer i forhold til benchmarkinganalysen.

  Der er taget udgangspunkt i regnskab 2012 og ved sammenligning i udvikling over tid indgår også regnskab 2011 samt korrigeret budget 2013.

  Haderslev Kommune anvender 247,6 mio.kr. på voksenområdet, hvor Aabenraa anvender 210 mio.kr. Indbyggermæssigt er der 3.400 borgere flere i Aabenraa sammenholdt med Haderslev. Andelen af 18 – 64-årige i sammenligningskommunerne udgør mellem 58 og 62 %, hvor Aabenraa og Haderslev ligger på samme niveau (58,6 % og 58,9 %).

  Ses der overordnet på den gennemsnitlige udgift til voksenområdet pr. indbygger i aldersgruppen 18 – 64-årige ligger Aabenraa og Vejen kommune som de ”billigste” kommuner og markant lavere end de øvrige sammenligningskommmuner. I 2012 udgør differencen ca. 1.800 kr. pr. indbygger, hvor Aabenraa ligger med det laveste gennemsnit på ca. 5.800 kr. og Fredericia med den højeste på ca. 7.600 kr.

  Hovedparten af udgifterne anvendes på §§ 85, 107 og 108 svarende til botilbud samt støtte i eget hjem. Aabenraa ligger på niveau med Haderslev og Vejen med en andel svarende til ca. 70 %, hvor andelen af borgere dog varierer noget. Her ligger Aabenraa med 17,1 som den næstlaveste.

  Botilbud SEL § 107 + § 108

  Opgørelsen på botilbud er opstillet for hver af paragrafferne men bør ses samlet, idet disse anvendes forskelligt i kommunerne, og er nok nærmere et udtryk for historikken frem for om det er et midlertidigt eller et længevarende botilbud.

  Som eksempel kan nævnes gennemsnittet i Aabenraa på § 107 med 455.820 kr., som dækker over gennemsnitspriser på egne botilbud lige fra 350.000 til 1 mio.kr. pr. botilbud.

  Samlet set for botilbud ligger Aabenraa med den 2. laveste gennemsnitspris pr. botilbud og under gennemsnittet. På udviklingen fra regnskab 2011 frem til korrigeret budget 2013 ses et mindre fald fra år til år i Aabenraa Kommune som den eneste kommune – dette i fin overensstemmelse med rammeaftalen. Horsens har dog ikke kunnet opgøre data for 2013.

  Der er i sammenligningerne ikke taget højde for målgrupper (senhjerneskadede, udviklingshæmmede, autister m.m.), fordelingen af dag/døgn-tilbud samt specialiseringsgraden. Disse faktorer ville fortælle mere om en reel forskel end fordelingen i forhold til midlertidig og længerevarende botilbud.

  Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud SEL § 103 + § 104

  Der er efterfølgende sendt korrektioner til data fra Aabenraa, idet disse var anvendt forkert fra BDO’s side i forhold til egne tilbud. Korrektionerne er kommenteret i rapporten men ikke indregnet i de angivne gennemsnitsberegninger.

  Korrektioner til tabel 20, side 32: Udgifter til dagtilbud pr. enhed, 2012 (egne + eksterne)

  gnst. pr. plads

  indarbejdet i rapport

  korrigeret tal

  §103

  154.271

  138.353

  §104

  217.109

  184.224

  samlet § 103 + § 104

  175.883

  153.461

  Korrektioner til tabel 22, side 33: Udgifter til dagtilbud fordelt på egne og eksterne tilbud.

  gnst. pr. plads

  indarbejdet i rapport

  korrigeret tal

  §103 eget tilbud

  143.885

  120.463

  §104 eget tilbud

  228.778

  169.281

  Den gennemsnitlige udgift pr. plads på både § 103 og § 104 tilbud i Aabenraa kommune ligger som den næst højeste set samlet for egne og eksterne tilbud.

  I forhold til egne § 103 tilbud ligger Aabenraa på niveau med Vejen og Fredericia, hvor egne § 104 tilbud ligger som den næst højeste. Her kan nævnes at § 104 tilbuddene i Aabenraa Kommune er Skovbogård og Beskæftigelsen i Hjernecenter Syd og samtidig er de uvisiterede væresteder i socialpsykiatrien med en meget lav omkostning pr. borger ikke indarbejdet i de foreliggende opgørelser.

  Forskellene vurderes ikke til at være et udtryk for hvor god/dårlig man kan drive tilbuddene, men skal nærmere findes i forhold til målgrupperne og dermed også behovet for specialisering.

  Typisk vil der være sammenhæng mellem botilbud og beskæftigelses- og aktivitetstilbuddene, idet borgerne typisk er visiteret til begge dele.

  Behandling af alkohol- og stofmisbrugere, SEL § 101 og SUL §141

  Sammenholdes udgiften til behandling pr. indbygger i aldersgruppen 18 – 64-årige kommunerne imellem, ligger Aabenraa Kommune på niveau med Haderslev kommune med den anden laveste udgift med ca. 290 kr. pr. indbygger, hvor Horsens ligger højest med ca. 450 kr. pr. indbygger. Ligeledes ligger Aabenraa anden lavest i den gennemsnitlige udgift pr. borger med 24.670 kr., hvor Haderslev ligger lavest med 16.519 kr. og Horsens som den højeste med 39.568 kr.

  Dækning af nødvendige merudgifter, SEL §100

  Aabenraa Kommune har sammen med Vejen den højeste udgift til § 100 pr. indbygger i aldersgruppen 18 – 64-årige svarende til ca. 48 kr., hvilket er ca. 20 kr. højere end laveste som er Haderslev. Derudover udgør modtagerandelen også den højeste med 5,1, hvor øvrige kommuner ligger mellem ca. 3,3 og 4,8.

  Den gennemsnitlige udgift pr. borger udgør 9.401 kr. i Aabenraa, hvor den højeste udgør 11.024 kr. (Vejen) og den laveste 8.432 kr. (Haderslev).

  Nøgletallene indikerer, at et service-tjek kan anbefales, dog skal lige tilføjes at forventede udgifter i 2013 viser et mindre fald. De samlede bruttoudgifter i 2012 udgjorde samlet 3,3 mio.kr., og indregnet statsrefusion 1,65 mio.kr. Der er taget initiativer til styrkelse af sagsbehandlingen og gennemførelse af strammere bevillingsgrundlag.

  Øvrige områder

  På øvrige områder ligger Aabenraa Kommune blandt de 2 ”billigste” kommuner set ud fra den gennemsnitlige udgift pr. indbygger i aldersgruppen 18 – 64-årige.

  Der er taget initiativ til økonomisk optimering i forhold til forsorgshjem (SEL § 110).

  Sammenfattende viser de to benchmarkanalyser, at Aabenraa Kommunes udgifter på det specialiserede socialområde for voksne er på niveau med en af sammenligningskommunerne og generelt er lavere end udgiftsniveauet i de øvrige kommuner. I forhold til kommunerne med det højeste udgiftsniveau har Aabenraa Kommune et markant lavere udgiftsniveau.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at udvalget drøfter benchmarkanalysen fra Haderslev Kommune.

  Beslutning Socialudvalget den 12-09-2013

  Udsat.

  Beslutning Socialudvalget den 10-10-2013

  Udsat.

  Beslutning Socialudvalget den 04-11-2013

  Drøftet.

  Beslutning Handicapråd den 20-11-2013

  Taget til orientering.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Helga Nørgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/57673, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres ganske kort i denne sag om de socialfaglige kommunale tilsyns- og godkendelsesopgaver ved de private og kommunale leverandører, der er afviklet i perioden fra august - oktober 2013:

  Tilsynsenheden har afviklet følgende tilsyn:

  Kommunale leverandører (rapporter + evt. handleplaner er vedlagt som bilag):

  Anmeldt tilsyn:

  - Bostedet Møllemærsk (Aabenraa Bo & Aktivitet)

  Godkendt

  - Botilbuddet Villa Catharina (Aabenraa Bo & Aktivitet)

  Godkendt

  - Botilbuddet Bjerggade (Socialpsykiatrien)

  Godkendt med anmærkning

  - Støttecenter Fristedet (Autismecenter Syd)

  Godkendt

  - Støttecenter Søvænget (Autismecenter Syd)

  Godkendt

  - Botilbuddet Skovbo (Autismecenter Syd)

  Godkendt

  Selvejende institutioner (rapporter vedlagt som bilag):

  Anmeldt tilsyn:

  - Aabenraa Krisecenter

  Godkendt

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedsloven § 16

  Serviceloven § 148 a

  Bekendtgørelse  nr. 1580 af 16.12.2010 : Tilbudsportalen samt godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller:

  At orienteringen vedr. de socialfaglige tilsyn tages til efterretning

  Beslutning Handicapråd den 20-11-2013

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Helga Nørgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Beslutning Handicapråd den 20-11-2013

  1)

  • På børn- og familieudvalgsområdet er ungecentret på Bjerggade besluttet lukket, og der er foretaget ledelsesmæssige ændringer.
  • Socialudvalget behandler ledsageordningen på næste møde.
  • Socialudvalget har haft udbud på Lergården.
  • Socialudvalget behandler handleplan for Birkelund på næste møde.

  2)

  • Afholdt udmærket valgmøde.
  • På næste møde tages spørgsmål op om kørsel for blinde.

  3)     

  • Orientering om tilrettelæggelse af nytteindsats.
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR