Referat

onsdag den 11. december 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Katha Reimer Albæk, Svend Hansen Tarp, Karsten Meyer Olesen, Helga Nørgaard, Ulla Lendal, Kirsten Larsen, Kirsten B. Rasmussen, Gert Larsen, Susanne Beier
Bemærkninger: Afbud: Helga Nørgaard. Gert Larsen. Karsten Meyer Olesen. Kirsten B. Rasmussen. Svend Hansen Tarp forlod mødet efter behandlingen af pkt. 1.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40324, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet har gennem de seneste år på flere møder beskæftiget sig med inklusion på børneområdet, og er tidligere orienteret om arbejdet med inklusion i børnehaver, klagesager på specialundervisningsområdet m.v.

  På dette møde orienterer afdelingschef Lars Hende Svenson, Skole og Undervisning, om status for inklusion i folkeskolen, herunder koblingen til Fjordskolen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  at orienteringen tages til orientering.

  Beslutning Handicapråd den 11-12-2013

  Godkendt.

  Afbud: Helga Nørgaard. Gert Larsen. Karsten Meyer Olesen. Kirsten B. Rasmussen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet har bedt om en orientering omkring den vederlagsfri fysioterapi i Aabenraa Kommune. På mødet deltager leder at Træning & Forebyggelse, Inga V. Hedegaard, og orienterer om den vederlagsfri fysioterapi, herunder kommunens påvirkningsmuligheder af den træning, der udføres.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at orienteringen tages til orientering.

  Beslutning Handicapråd den 11-12-2013

  Godkendt.

  Afbud: Helga Nørgaard. Gert Larsen. Karsten Meyer Olesen. Kirsten B. Rasmussen. Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40342, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet har i flere sammenhænge drøftet bl.a. blindes muligheder for at anvende kollektiv trafik. Senest har formanden for Handicaprådet modtaget henvendelser om handicapkørslen for blinde, og der blev i forbindelse med kommunevalget rejst kritik af kørselsmulighederne.

  For at Handicaprådet kan behandle blindes adgang til handicapkørsel og adgang til kollektiv trafik er det nødvendigt at begrænsningerne konkretiseres. Der peges på muligheden for, at blindeorganisationerne rejser spørgsmålet om blindes adgang til kollektivtrafik direkte overfor Kultur, Miljø og Erhverv.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  at blindeorganisationerne opfordres til direkte dialog med Kultur, Miljø og Erhverv om blindes muligheder for anvendelse af kollektiv trafik.

  Beslutning Handicapråd den 11-12-2013

  Godkendt.

  Afbud: Helga Nørgaard. Gert Larsen. Karsten Meyer Olesen. Kirsten B. Rasmussen. Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40309, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  På vegne af Handicaprådet opfordrer formanden Aabenraa Byråd til at formulere retningslinier, der sikrer at unge og midaldrende handicappede ikke ender på plejehjem.

  Det anføres i henvendelsen, at en bolig på et plejehjem er målrettet ældre i den sidste fase af deres liv og derfor er uacceptabel for handicappede, der fortsat har mange leveår foran sig.

  Unge og midaldrende handicappede profiterer af at leve i et stimulerende miljø.

  Kommunen skal tilbyde botilbud til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i.h.t. Lov om Social Service § 108. Botilbuddene er omfattet af bestemmelserne om Tilbudsportalen og Socialtilsyn med botilbud.

  Aabenraa Byråd har den 27. juni 2012 godkendt ”Information om visitation til og anvisning af plejebolig” Af informationen fremgår ”For personer mellem 18 og 67 år skal tilbuddene om boliger til yngre fysisk handicappede være udtømt før der tilbydes en plejebolig”.

  Der er ikke udarbejdet retningslinier for visitation til botilbud for handicappede.

  På mødet foreligger liste over handicappede, der bor på plejehjem.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  at Handicaprådet indstiller til Socialudvalget, at der udarbejdes retningslinier for anvisning af botilbud til handicappede.

  Beslutning Handicapråd den 11-12-2013

  Godkendt.

  Afbud: Helga Nørgaard. Gert Larsen. Karsten Meyer Olesen. Kirsten B. Rasmussen. Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40354, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Formanden for Handicaprådet er ved flere lejligheder blevet opmærksom på, at nogle kommuner systematisk arbejder med handicapscreening i sagsbehandlingen.

  I god sagsbehandling indgår overvejelser om sagens betydning og konsekvenser i forhold til en række områder, fx sundhed, miljø, handicap m.v.

  Såfremt der indarbejdes et fast afsnit om konsekvenser for mulige relevante områder vil det betyde, at sagsfremstillinger til politisk behandling bliver særdeles omfangsrige og i værste fald uoverskuelige.

  En administrativ mindre tung fremgangsmåde kunne være, at der i sagsbehandlingsvejledninger gøres opmærksom på, at god sagsbehandling indebærer, at man har forholdt sig til konsekvenserne for handicappede.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  at Byrådssekretariatet anmodes om at indarbejde hensynet til handicappede i vejledningen til god sagsbehandling.

  Beslutning Handicapråd den 11-12-2013

  Godkendt.

  Afbud: Helga Nørgaard. Gert Larsen. Karsten Meyer Olesen. Kirsten B. Rasmussen. Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/33727, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til serviceniveauet for ledsagerordning.

  På baggrund af gældende praksis i Aabenraa Kommune forelægges udvalget oplæg til kvalitetsstandard for ledsagerordning.

  I Aabenraa kommune er 84 borgere bevilliget ledsagerordning. I gennemsnit er omkostningen pr. borger Kr. 15.320 kr.

  Borgere, der får bevilliget ledsagerordning i Aabenraa kommune, udpeger, hvis de ønsker det, selv deres ledsager. Alternativt stilles en ledsager til rådighed fra Aabenraa Kommune. Den daglige tilrettelæggelse af ledsagelsen sker imellem ledsager og borger. Der henvises i øvrigt til bilagte uddrag fra bekendtgørelsen.

  Bilagte kvalitetsstandard med beskrivelse af serviceniveau er i overensstemmelse med den afsatte økonomiske ramme.

  I den netop afsluttede Benchmark med andre kommuner har Aabenraa Kommune det laveste antal brugere pr. 1000 indbyggere og den laveste omkostning pr. visiteret borger.

  På baggrund af drøftelser i udvalget den 4. november 2013 samt høringssvar fra Handicaprådet har forvaltningen set på nuværende udmøntning af serviceniveau og mulighederne for at udvide målgruppen.

  I forhold til at udvide målgruppen til borgere, der er fyldt 67 år, ser forvaltningen ingen mulighed for dette, idet det tydeligt fremgår af loven, at ordningen er for borgere der er i aldersgruppen 18 til 67 år.

  Ligeledes har forvaltningen kigget på praksis i forhold til borgere, der har problemer med at udtrykke ønske om ledsagelse.

  Forvaltningen har ikke givet afslag til borgere med begrundelse i, at de ikke har kunnet udtrykke ønske om ledsagelse, enten ved tale, skrift eller tegn.

  Forvaltningen har i konkrete sager givet afslag på ledsagelse, hvor der blev skønnet behov for socialpædagogisk støtte. Dette i tilfælde, hvor borgeren ikke selvstændigt kunne udtrykke behov for ledsagelsen. To af disse sager har været behandlet i ankenævnet, og kommunen har fået medhold i afgørelsen.

  Blinde eller svagtseende er som målgruppe allerede en del af serviceniveauet. Der er 14 borgere, der er blinde eller svagtseende, som er visiteret til ordningen.

  Det er således forvaltningens opfattelse, at Aabenraa Kommune forvalter ledsagerordninger indenfor rammerne af lovgivningen, og at lovgivningen ikke giver anledning til at øge serviceniveauet.

  Borgere, der ikke er omfattet af reglerne vedrørende ledsagerordning, har således mulighed for at søge om støtte efter servicelovens § 85, støtte og kontaktperson ordningen.

  Lovgrundlag

  Servicelovens § 97.

  Økonomi og afledt drift

  Regnskab

  2012

  Budget 2013

  Budget

  2014

  Budget

  2015

  Budget

  2016

  § 97 kontakt-

  Pers./ledsagerord.

  1.286.840

  1.312.332

  1.312.328

  1.312.328

  1.312.328

  Antal borgere

  84

  90

  90

  90

  90

  Gennemsnitlig pris

  15.320

  14.581

  14.581

  14.581

  14.581

  Af budgetkontrollen pr. 30. september 2013 fremgår, at der i 2013 forventes 100 borgere til en gennemsnitlig udgift på 1.621 kr., hvilket svarer til en årlig merudgift på 0,309 mio. kr. i forhold til budget 2013. Der forventes samme årlige merudgift i 2014-2017.

  Høring/udtalelse

  Brugerrepræsentanterne i Handicaprådet har efter mødet den 23. oktober 2013 udarbejdet bilagte høringssvar vedr. bl.a. kommunens serviceniveau og målgruppen for ledersagerordningen.

  Forvaltningens vurdering af høringssvaret fremgår af sagsbeskrivelsen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at serviceniveau for ledsagerordning godkendes.

  Beslutning Handicapråd den 11-12-2013

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Helga Nørgaard. Gert Larsen. Karsten Meyer Olesen. Kirsten B. Rasmussen. Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/9425, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at orienteringerne tages til orientering.

  Beslutning Handicapråd den 11-12-2013

  Ad 1)

  - Børn- og Familieudvalget og Skole- og Dagtilbudsområdet sammenlæges til 1 udvalg.

  - Socialudvalg og Sundhedsudvalg sammenlægges til 1 udvalg.

  Ad 2) Intet.

  Ad 3) Der er udpeget repræsentanter til Handicaprådet.

  Afbud: Helga Nørgaard. Gert Larsen. Karsten Meyer Olesen. Kirsten B. Rasmussen. Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af punktet.