Beslutningsprotokol

tirsdag den 29. april 2014 kl. 16:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Helga Nørgaard, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen, Karin Hansen, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Kaj Bjerre Westphal, H. Kristian Wollesen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/12626, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Handicaprådet om arbejdet med rehabiliterende team og ressourceforløb i Aabenraa Kommune.

  Kontorleder Rita Kristensen, Jobcentret, orienterer om udmøntningen af den nye lovgivning om førtidspension, flexjob, m.v., der trådte i kraft den 1. januar 2013.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  At orienteringenom rehabiliterende team og ressourceforløb tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 29-04-2014

  Orientering om ressourceforløb og rehabiliterende team taget til efterretning.

  Afbud: Lars Kristensen, Kaj Westphal, Mette Strojek.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/6913, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget og Børne- & Uddannelsesudvalget skal i denne sag behandle Udviklingsstrategi 2015 på det specialiserede område, med henblik på Byrådets godkendelse senest 1. juni 2014. Udviklingsstrategien er udarbejdet af Socialdirektørforum og anbefales godkendt af KKR Syddanmark.

  Udviklingsstrategien er det aftalegrundlang mellem kommunerne og regionen, der rammesætter samarbejdet tværkommunalt og med regionen på det specialiserede socialområde samt på specialundervisningsområdet.

  Den overordnede ambition for Udviklingsstrategien er, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med, at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

  Udviklingsstrategiens formål er at give kommunerne et mere præcist fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nye tilbud.

  Som led i de årlige udviklingsstrategier udvælges typisk nogle temaer, der skal sættes særligt fokus på fremadrettet for at sikre, at opgavevaretagelsen i kommunerne og i regionen svarer til de nuværende og ikke mindst forventede fremtidige behov.

  Socialministeren har adgang til at udmelde et særligt ministertema, og i år er emnet anbragte børn og unges undervisning/uddannelse. Anbringelse af børn og unge sker ofte på tværs af kommunegrænser, hvorfor en god koordinering kommunerne imellem er meget væsentlig.

  Et andet tema der er udmeldt i Udviklingsstrategien 2015 er ”det gode ældre liv for borgere med handicap og borgere med sindslidelse”. Gennemsnitsalderen for denne borgergruppe er steget, hvorfor der er behov for at sætte fokus på, hvilke tilbud der fremover er behov for.

  Det tredje og sidste tema er forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap. Overgangen fra barn til voksen ved det fyldte 18 år er typisk forbundet med strukturelle og juridiske faktorer, hvorfor der ønskes udarbejdet en fælles samarbejdsmodel på området.

  Lovgrundlag

  Lov om social service (Serviceloven).

  Høring/udtalelse

  Udviklingsstrategi 2015 vil blive forelagt til høring i Handicaprådet på deres møde den 29. april 2014.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at Udviklingsstrategi 2015 på det specialiserede område godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Handicapråd den 29-04-2014

  Brugerrepræsentanterne udarbejder høringssvar.

  Afbud: Lars Kristensen, Kaj Westphal, Mette Strojek.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8860, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet høres i denne sag, i forhold til beskrivelse af målgruppe for borgere der optages i botilbud.

  Handicaprådet forespurgte i efteråret 2013 til en beskrivelse af ovenstående målgrupper. Beskrivelsen skal ses som et supplement til de enkelte tilbuds kvalitetsstandard og dermed beskrivelse af tilbud. Denne beskrivelse forholder sig ikke til økonomi eller indhold, men alene til beskrivelse af målgruppe. Kriterierne er afstemt med, at der hele tiden skal være fokus på antallet af døgnanbringelser, så kriterierne ikke gør det nemmere at komme på døgninstitution. Således at den overordnede målsætning fastholdes.

  Det er Visitation & Rehabiliterings mål, at der skal ske så få døgnanbringelser som muligt, og så mange som nødvendigt. Dette forsøges omsat ved så længe som muligt at fastholde borgerens mål gående på at leve at bo i egen bolig med støtte – enten personligt og eller fra værested.

  Tilbud om ophold i døgninstitution kan ske på grundlag af 3 forskellige lovgivninger.

  § 85 støtte, hvor borgeren lejer en lejlighed under institutionslignende vilkår, lejemålet anbefales fordi der er eks. er en fælles lejlighed, hvor der er personale. Borgeren er omfattet af lejebolig loven. Tilbud som tilbydes efter disse § kan være en udfordring, dels grundet huslejeudmåling og dels borgerens tilknytning til lejeboligloven. Borgeren kan ikke flyttes hvis borgeren ikke er målgruppe, med mindre borgeren selv ønsker det. Der er en del af disse opholdssteder i Aabenraa Kommune.

  § 107 tilbud er et midlertidigt ophold, hvor opholdet sker på en institution og borgeren betaler husleje efter evne, tilbuddet er en helhed og institutionen løser de opgaver som er aftalt imellem visiterende myndighed, borgeren og institutionen. Borgeren kan flyttes hvis borgerens problemer ikke længer matcher målgruppen for stedet. Begrebet midlertidig er relativt, men signalere at der ikke er tale om et livslangt ophold.

  § 108 er længerevarende eller varige ophold på institution, opholdet er efter de samme regler som 107, men med forventning om at opholdet er længerevarende eller varigt.

  Ud fra en faglig og administrativ synsvinkel er § 107 og § 108 tilbud bestemt at foretrække, grundet den større fleksibilitet.

  De grundlæggende principper i visitationen er at afprøve den mindst indgribende foranstaltning først evt. i et udredningsforløb.

  Et udredningsforløb kan iværksættes som et døgnophold, men kan resultere i et andet tilbud end først forventet. Alle borgere i et udredningsforløb skal forvente, at dette medføre en flytning.

  Lovgrundlag

  Servicelovens § § 85, 107 og 108

  Økonomi og afledt drift

  Antal borgere på egne institutioner i 2014, fordelt på tyngde.

  INDEPAKKER

  År

  Pakke 1

  Pakke 2

  Pakke 3

  Pakke 4

  Pakke 5

  Pakke 6

  Pakke 7

  Pakke 8

  I alt

  Nytilgang

  0

  3

  3

  3

  7

  4

  20

  Forventet

  0

  32

  24

  26

  57

  31

  170

  Pr. 04.03.14

  2

  28

  16

  39

  53

  35

  173

  FORSKEL

  -2

  7

  11

  -10

  11

  0

  17

  I marts 2014 har Aabenraa kommune desuden 173 borger i tilbud i andre kommuner.

  Høring/udtalelse

  Handicaprådet udarbejder høringssvar mhp. behandling i Social- & Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet udarbejder høringssvar

  Beslutning Handicapråd den 29-04-2014

  Brugerrepræsentanterne udarbejder høringssvar.

  Afbud: Lars Kristensen, Kaj Westphal, Mette Strojek.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/54228, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om ekstern analyse af bæredygtigheden på CHK.

  CHK, Sønderjylland er et hjælpemiddel- og kommunikationscenter i Aabenraa Kommune, der efter aftale mellem de fire sønderjyske kommuner varetager kommunernes specialiserede opgaver indenfor hjælpemiddel- og kommunikationsområdet.

  Gennem de seneste år har der været et ønske fra samarbejdskommunerne om, at abonnementsfinansieringen gradvis ændres til aktivitetsstyring. Samtidig er det i forbindelse med de seneste årsregnskaber konstateret, at den realiserede aktivitetsbestemte anvendelse af CHK for alle fire kommuner ligger under det i budgettet forventede køb af aktivitet. Sammenholdt med justeringer af serviceniveau og krav om effektiviseringer opleves CHK såvel økonomisk som personalemæssigt at være truet på bæredygtigheden.

  Som konsekvens heraf har de fire sønderjyske kommuner anmodet KORA om at udarbejde en analyse af bæredygtigheden på CHK.

  KORA-rapporten forelå i november 2013 og har efterfølgende været administrativt behandlet i de fire sønderjyske kommuner.

  Rapporten omfatter en analyse af centrets økonomiske bæredygtighed indeholdende en generel vurdering af abonnements- henholdsvis takstfinansierede modeller og en analyse af centrets faglige bæredygtighed i relation til eventuelle samarbejdsstrukturer med øvrige regionale hjælpemiddel- og kommunikationscentre.

  Hovedkonklusionen i rapporten er:

  • CHK’s situation vurderes uholdbar på sigt, idet
  • CHK’s økonomiske bæredygtighed er under pres både på kort og på langt sigt. Den faglige bæredygtighed er under pres. CHK er lige fagligt bæredygtig i dag. CHK har oplevet en stor reduktion i sin organisation i forhold til budget og antal stillinger. Yderligere reduktioner vil med den nuværende opgavevifte medføre betydelig risiko for, at centret ikke vil være fagligt bæredygtigt.

  Som konsekvens af KORA-analysen har de fire sønderjyske kommuner gennemført en nærmere vurdering af, hvilke opgaver, der fremadrettet ønskes placeret på CHK, og hvilke opgaver, der ønskes løst i egen kommunal forvaltning med henblik på at kunne definere det fremtidige opgavevolumen for CHK. Kommunernes ønske til den fremtidige opgaveplacering på CHK fremgår af bilag.

  Det konstateres på baggrund af KORA-rapporten og kommunernes tilbagemelding om den fremtidige opgaveløsning, at driftsgrundlaget for CHK i sin nuværende form senest fra 2016 ikke er til stede, medmindre der tilføres nye opgaver til CHK.

  Direktørerne i Sund i Syd har drøftet rapporten og tilbagemeldingerne fra kommunerne og anbefaler, at CHK videreføres uændret i 2015 samt at der søges politisk afklaring af CHK’s fremtid.

  Social og Sundhedsudvalget har den 3. april 2014 godkendt, at driften af CHK i 2015 indgår i budgetlægningen for 2015 – 2018 og drøftetCHK’sbæredygtighed og mulighederne for videreførelse som højt specialiseret sønderjysk kompetencecenter indenfor hjælpemidler og kommunikation.

  Økonomi og afledt drift

  CHK har et driftsbudget på 27,279 mio. kr. Der henvises til uddybende økonomibilag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at orienteringen om bæredygtigheden på CHK tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 29-04-2014

  Udsat.

  Afbud: Lars Kristensen, Kaj Westphal, Mette Strojek.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/681, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres om ”Tilsynspolitik 2014” for de socialfaglige tilsyn på det specialiserede socialområde.

  ”Tilsynspolitik 2014” er en revidering ag tilsynspolitik 2013. Den beskriver de overordnede rammer og retningslinjer for de lovpligtige kommunale tilsyn med kommunale såvel som private leverandører. Tilsynene omfatter leverandører, der løser følgende opgaver; Personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre, pædagogisk støtte og vejledning til voksne i eget hjem, beskyttet  beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

  Formålet med det kommunale tilsyn efter serviceloven er at:

  · kontrollere om hjælpen er tilrettelagt og udføres i overensstemmelse med godkendte kvalitetsstandarder og indgået aftaler,

  · vurdere tilbuddets faglige kvalitet,

  · afdække potentielle udviklings- og kvalitetsforbedrende initiativer på området og

  · føre tilsyn med om oplysningerne på Tilbudsportalen stemmer overens med de faktiske forhold.

  Tilsynsmodellen er udarbejdet med udgangspunkt i socialstyrelsens Kvalitetsmodel for socialtilsyn.

  Tilsynsmodellen er bygget op over 5 kvalitetstemaer; Selvstændighed & Relationer, Metoder & Dokumentation, Tryghed & Medbestemmelse, Ledelse & Kompetencer samt fysiske rammer.

  Tilsynene i 2014 afvikles med udgangspunkt i, at enhederne modtager ét uanmeldt eller anmeldt tilsyn.

  Handicaprådet vil løbende orienteres om gennemførte tilsyn og eventuelle handleplaner samt den samlede årsrapport.

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedsloven

  Serviceloven

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 29-04-2014

  Udsat.

  Afbud: Lars Kristensen, Kaj Westphal, Mette Strojek.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/57673, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres om Årsredegørelsen 2013 for tilsyn med det specialiserede socialområde for voksne i Aabenraa Kommune (se bilag 1).

  Ledelse & Udvikling har i alt afviklet 20 tilsyn j.f. den af socialudvalget godkendte tilsynsplan.

  17 tilsyn på de kommunale tilbud.

  3 tilsyn på de private tilbud.

  Der er vekslet mellem anmeldte (A) og uanmeldte tilsyn (UA).

  På de kommunale tilbud fordeler bedømmelserne sig på denne måde:

  9 tilbud: Godkendt

  8 tilbud: Godkendt med anmærkninger

  På de private tilbud fordeler tilsynsbedømmelserne sig på denne måde:

  2 tilbud: Godkendt

  1 tilbud: Godkendt med anmærkninger (+ revidering af godkendelsen)

  Tilsynene på de kommunale og private bo-tilbud, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og pædagogisk støtte og vejledning i eget hjem har vist enkelte mangler, som har medført anmærkninger. Der er ikke fundet alvorlige fejl og mangler der anses for at være kritisable for borgerne.

  Tilsynet vurderer at der ydes den pædagogiske støtte og vejledning med den kvalitet, der er truffet afgørelse om, og som borgerne har behov for.

  Samtlige tilbud har straks fulgt op på anmærkningerne og har arbejdet konstruktivt med iværksættelse af konkrete og fagligt velbegrundede udviklingsinitiativer.

  De enkelte rapporter og handleplane henligger i sagen.

  Revidering af godkendelsen på Røllum Gamle Skole

  Ledelse & Udvikling har revideret godkendelsen på Røllum Gamle Skole (bo-tilbud for voksne) på baggrund af bo-tilbuddets ansøgning om udvidelse af godkendelsesgrundlaget til, at kunne optage op til 2 unge fra 16 år i det eksisterende bo-tilbud.

  Der er i forbindelse med godkendelsesprocessen ført et anmeldt tilsyn på stedet. 

  Røllum Gamle Skole har arbejdet konstruktivt og ihærdigt på opfølgning i forhold til godkendelseskravene og anmærkningerne der er givet.

  Røllum Gamle skole er pr. 1. juli 2013 godkendt til at optage op til 2 unge fra 16 år i eksisterende botilbud(se bilag 2).

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedslovens

  Serviceloven

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 29-04-2014

  Udsat.

  Afbud: Lars Kristensen, Kaj Westphal, Mette Strojek.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 29-04-2014

  1. Povl Kylling Petersen:

  a) Punkt fra Social- & Sundhedsudvalget ”Kørsel til træning”  

  b) Høringssvar på stiplan er under bearbejdning.

  2.

  a) Mulighed for at søge tilgængelighedspuljen om tilskud. Der foreligger henvendelse fra Nygadehuset om etablering af rampe. Handicaprådet anbefaler ansøgningen under forudsætning af, at en rampe kan forbedre adgangsforholdene.

  b) Formanden samler materiale om busstationen, og punktet sættes på kommende dagsorden.

  c) Ønske om teleslynge i mødelokale. Muligheden undersøges.

  3. Intet.

  Afbud: Lars Kristensen, Kaj Westphal, Mette Strojek.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Beslutning Handicapråd den 29-04-2014

  Intet at bemærke.

  Afbud: Lars Kristensen, Kaj Westphal, Mette Strojek.