Referat

mandag den 18. august 2014 kl. 16:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Helga Nørgaard, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen, Karin Hansen, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Jytte Westphal, H. Kristian Wollesen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/40235, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet har tidligere drøftet adgangsforholdene på Aabenraa Busstation. 

  i forbindelse med anlæggelsen af busstationen i 2010 blev der rejst kritik af adgangsforholdene fra handicaporganisationerne. I den forbindelse blev der udarbejdet en såkaldt tilgængelighedsrevision. Denne er vedhæftet dagsordenen ligesom Handicaprådets notat om processen.

  Handicaprådet har anmodet om en fornyet drøftelse af adgangsforholdene på busstationen.

  Under drøftelsen deltager en repræsentant fra Trafik & Anlæg.


  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet drøfter status på adgangsforholdene på busstationen.

  Beslutning Handicapråd den 18-08-2014

  Handicaprådet noterer følgende begrænsninger for handicappede:

  • Skift fra helle til helle er vanskelig grundet manglende nr. med reliefskrift på den enkelte helle.
  • Hellerne har høj kant og er for smalle for gangbesværede (rollator og rullestol)
  • Toiletdør åbner forkert for el-kørestole.
  • Toiletkummer hænger for lavt.
  • Toilet er låst om lørdagen.
  • Manglende H-parkering ved busstationen.
  • Automatisk døråbner ved toilet kræver manuel åbning (svær at lokalisere for blinde)
  • Venteværelse skal være åbent indenfor bussernes køretider.
  • Køreplansinformationen er vanskelig tilgængelig og kan ikke anvendes af synshandicappede.
  • Manglende belysning på hellerne i mørke timer.

  Der nedsættes en arbejdsgruppe, der besigtiger busstationen og registrerer aktuelle væsentlige begrænsninger i anvendelsen.

  Arbejdsgruppen består af Karin Hansen, Kaj Westphal, Mette Strojek, Povl Kylling Petersen, Kristian Wollesen, Lars Kristensen, Per Petersen  og repræsentanter fra Kultur, Teknik og Miljø.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/23299, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  I denne sag lægges der op til en drøftelse af den politiske repræsentation i Handicaprådet.

  Økonomiudvalget besluttede den 21. januar 2014, at kommunen skal arbejde for vedtægtsændringer, så antallet af politiske repræsentanter i Handicaprådet reduceres.

  Økonomiudvalgets beslutning udspringer af en spørgeskemaundersøgelse hos de afgående byrådsmedlemmer. I denne undersøgelse tilkendegiver to af de tidligere politiske medlemmer af Handicaprådet, at den politiske repræsentation kan reduceres.

  Handicaprådet er i dag sammensat af 5 brugerrepræsentanter og 5 medlemmer af byrådet.

  En ændret sammensætning af Handicaprådet kræver en ændring af vedtægten for Handicaprådet.

  Lovgivningen fastsætter, at antallet af brugerrepræsentanter og kommunale repræsentanter skal være ens, men for de kommunale repræsentanter gælder, at et antal af disse medlemmer skal være udpeget blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Samtidig er det gældende, at de kommunale  repræsentanter skal repræsentere forskellige sektorer i kommunen, herunder voksne og handicappede børn.

  Antallet af kommunale repræsentanter skal være mindst 3.

  Lovgrundlag

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37a.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  At Handicaprådet drøfter sammensætningen af Handicaprådet.

  Beslutning Handicapråd den 18-08-2014

  Handicaprådet anbefaler Økonomiudvalget, at sammensætningen af Handicaprådet fastholdes på nuværende niveau.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres Handicaprådet om et forslag til kommunens sundhedsplan for 2014, som blev behandlet og godkendt på mødet for Social- og Sundhedsudvalget den 19. juni 2014.

  Sundhedsplanen er den aktuelle udmøntning af kommunens sundhedspolitik 2012-20. Sundhedspolitikken rummer fokusområder og indsatser, som i sundhedsplanen er omsat til konkrete indsatser, der er igangsat i kommunen. Indsatserne bidrager til at nå de mål, der er opstillet i sundhedspolitikken.

  Sundhedsplanen fungerer derfor som en kortlægning og tegner dermed et billede af hvilke sundhedsrelaterede indsatser, der er igangsat i kommunen i øjeblikket. Det gælder ikke kun indsatser i regi af Social- og sundhedsudvalget men også indsatser i regi af de øvrige fagudvalg. Sundhedsplanen beskriver dermed retningen på og sammenhængen mellem indsatserne og kan derfor ses som en ajourført udmøntning af politikken. Udover at sikre at kommunen når målene i sundhedspolitikken, bidrager sundhedsplanen til at nå målene i kommunens vækststrategi.

  Sundhedsplanen skal fremadrettet bruges som baggrund for udarbejdelsen af sundhedsplanen 2015-16. Processen indledes i andet halvår med en politisk drøftelse af prioriteringen af målene i sundhedspolitikken. Målet er – ligesom for sundhedsplanen 2014 – at den nye sundhedsplan kan angive retningen for indsatserne på sundhedsområdet og dermed udgøre et prioriteringsredskab bl.a. i forhold til udmøntning af sundhedsmidler.

  Specialkonsulent Søren Schmidt Josefsen fra Sundhed & Forebyggelse deltager på mødet med henblik på yderligere information og besvarelse af evt. spørgsmål i relation sundhedsplanen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Handicapråd den 18-08-2014

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 18-08-2014

  Ad 1 - 3.

  · Afholdt minibudgetseminar om beredskabskatalog. Egentlige budgetseminar 1. – 2. sep.

  · Primært budgetfokus på 2015, men også budget for 2016 – 2018.

  · Afholdelse af  borgermøde om budget den 20. august på Folkehjem.

  · Stor budgetudfordring på handicapområdet. Temapunkt om udfordringer på handicap- og psykiatriområdet.

  · Der arbejdes med udformning af ny sundhedsaftale mellem regionen og kommunerne. Fokuspunkt er den rehabiliterende tilgang.

  · Der har været rejsegilde på det nye psykiatriske hospital. Mange roser til byggeriet.

  · Forskønnelsesinitiativer for Aabenraa er et godt projekt. Handicapråd m.fl. involveres.

  · Borgerrådgiver behandles på næste møde. Sønderborg og Haderslev har borgerrådgivere.

  · Hjerneskadekoordinatorfunktionen ønskes belyst som eksempel på koordination for borgerne.

  · Mentorordninger indenfor psykiatrien ønskes belyst.

  · Ældremilliarden er udmøntet i Aabenraa Kommune (godt 11 mio.) Puljen er i stor udstrækning udmøntet til styrkelse af indsatsen på plejehjem – herunder den sygeplejefaglige indsats.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Beslutning Handicapråd den 18-08-2014

  Intet.