Referat

mandag den 18. august 2014 kl. 16:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Helga Nørgaard, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen, Karin Hansen, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Jytte Westphal, H. Kristian Wollesen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/6913, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Denne sag forelægges for Social- og Sundhedsudvalget og Børne- & Uddannelsesudvalget med henblik på udvalgenes anbefaling af Byrådets godkendelse af Styringsaftale 2015. KKR Syddanmark har fremsendt Styringsaftale 2015 på det specialiserede sociale område til godkendelse i alle kommuner og regionen.

  KKR Syddanmark anbefaler alle kommuner og regionen at godkende forslaget til Styringsaftale 2015.

  Styringsaftalen for 2015 deler ambition med Udviklingsstrategien for 2015 om, at ”det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau”.

  Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser.

  Styringsaftalen fastlægger reglerne mellem købere og sælgere på det specialiserede socialområde hvad angår bl.a.:

  - angivelse af hvilke tilbud der er omfattet af aftalen

  - aftaler om takster, prisstruktur

  - aftaler om oprettelse og lukning af tilbud, herunder finansiering og frister for afregning.

  Om styring af udgifterne er det konkret aftalt, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2014 i alle kommuner og regionen. Dette skal ske ved at sætte fokus på udvikling af nye og mere effektfulde tilbud til borgeren samt øget effektivitet. I 2015 vil Socialdirektørkredsen analysere udvalgte udgiftsområder, der er i risiko for at stige enten som følge af demografi eller pres på kvaliteten. Hvis områder tegner til at udvikle sig bekymrende, vil dette forsøges imødegået i fællesskab.

  Det fremgår nu af styringsaftalen, at selvejende institutioner med driftsaftale med kommuner/region er omfattet af styringsaftalen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at sagen drøftes med henblik på eventuelt udarbejdelse af høringssvar til Social- & Sundhedsudvalget og Børne- & Uddannelsesudvalget.

  Beslutning Handicapråd den 18-08-2014

  Styringsaftalen taget til efterretning.