Referat

mandag den 22. september 2014 kl. 16:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Helga Nørgaard, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen, Karin Hansen, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Jytte Westphal, H. Kristian Wollesen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Karina T. Rogat
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/27022, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  På mødet vil Handicaprådet gives en orientering om hvordan tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen for Handicap & Psykiatris borgere sker i Aabenraa kommune. Herunder hvordan der i det daglige arbejde sikres borgerinddragelse, retssikkerhed og lignende samt hvilke standarder og retningslinjer der ligger til grund for en god sagsbehandling i Aabenraa kommune.

  Som udgangspunkt for sagsbehandlingen er vedhæftet Socialministeriets metodehåndbog omkring Voksenudredningsmetoden, som danner grundlag for sagsbehandlingen. Der kan særligt henvises til figuren på side 6, der giver en god oversigt over de forskellige faser i et sagsbehandlingsforløb samt de øvrige sider i kapitel 1 (side 4-8).

  På mødet deltager socialrådgiver Freddy B. Andresen, der er fagkoordinator i myndighedsafdelingen ’Visitation & Rehabilitering’.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 22-09-2014

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/27043, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag vil Handicaprådet modtaget en orientering, om det snart afsluttede satspuljeprojektet ”Fleksibel koordination af forløb for borgere med erhvervet hjerneskade”.

  Projektet startede i Aabenraa kommune i april 2012 med ansættelse af en fuldtids hjerneskadekoordinator og afsluttes pr. 31. december 2014.

  Satspuljeprojektet var en udløber at finanslovsvedtagelsen for år 2012, hvori kommunerne efter ansøgning kunne søge om midler til at styrke koordinationen for senhjerneskadede borgere.

  Aabenraa Kommune søgte og fik bevilliget ca. 1,6 mio. kr., til i perioden 2012-2104 forsøgsmæssigt at styrke koordinationen på området ved ansættelse af en hjerneskadekoordinator.

  På mødet deltager hjerneskadekoordinator Ulla Thrane Dybro, og giver en orientering om hvad projektet konkret gik ud på i Aabenraa kommune, hvilke resultater der er opnået og hvordan opgaverne kan løses fremadrettet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 22-09-2014

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/33328, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet skal onsdag den 3. december 2014 for første gang uddele kommunens handicappris. Den 3. december er FN’s internationale handicapdag.

  Som det fremgår af den vedhæftede ”Fundats for Aabenraa kommunes Handicappris”, er det Handicaprådet som er vært for overrækkelsen, og prisen overrækkes ved et mindre arrangement på rådhuset af social og sundhedsudvalgsformanden.

  Prisen er på 5.000 kr. der efter modtagerens valg skal anvendes til, at tilgodese kommunens handicappede borgere. Endvidere vil modtageres få overrakt en mindre gave fra f. eks. en lokal kunstner.

  Der vil ultimo september indrykkes en annonce i Aabenraa Ugeavis hvori der opfordres til, at indstille kandidater til prisen. Endvidere vil der annonceres på kommunens hjemmeside, ligesom der laves et opslag på Facebook.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til prisoverrækkelsen afholdes inden for Handicaprådets eget budget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 22-09-2014

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 22-09-2014

  Ad 1: Budgettet er 1. behandlet. Der er fremsendt ændringsforslag fra oppositionen – bl.a. om oprettelse af en borgerrådgiver og ledsagelse.

  Grundlæggende ligger budgettet fast – formodentlig kun få ændringsforslag, der kan gennemføres. Der er indarbejdet reduktioner på det specialiserede område (aktivitetsområdet, tandpleje og sygepleje, misbrug og psykiatri). Demografimodellen er modereret. Tilført finansiering på handicapområdet for 2015.

  Ad.2:

  På Møllemærsk er der givet tilsagn om anvendelse af kælderlokale.LEV udpeger repræsentant til kontaktråd.

  Problemer med altanadskillelsen mellem 1. og 2. sal..

  Opfølgning på anvendelse af høringssvar – sættes på dagsorden til kommende møde.

  Besigtigelse af busstationen den 24. september. Brugerrepræsentanterne i Handicaprådet udarbejder efterfølgende indlæg til RUDEN.

  Tilgængelighed til hjemmesider – Aabenraa Kommunes hjemmeside er vanskeligt tilgængelig for bl.a. blinde. Hjemmesiden er under revision med bistand fra bl.a. de synshandicappede. Afdelingschefen for IT-afdelingen inviteres til at fortælle om den nye hjemmeside på næste møde.

  Implementering af handleplan for handicappolitik. Brugerne forventer inddragelse i form af grupper o.l.

  Ad.3: Program for KL’s handicap- og psykiatrikonference og VISO-konference er udsendt. Tilmelding til Lone Bruun Rasmussen.

  Der er godkendt tilskud fra Tilgængelighedspuljen på 46.000 til Bjerggade 4 C.

  Afbud: Karina T. Rogat