Referat

mandag den 20. oktober 2014 kl. 16:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Helga Nørgaard, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen, Karin Hansen, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Jytte Westphal, H. Kristian Wollesen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29569, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Flere kommuner har særligt i tiden efter kommunalreformen oprette en funktion som ’Borgerrådgiver’. I Sønderborg kommune har funktionen eksisteret siden 2007 og senest i august 2014 har også Haderslev kommune oprettet funktionen.

  Fra Haderslev Kommunes deltager borgerrådgiver, Jonas Schultz Thygesen og fra Sønderborg kommune borgerrådgiver Henrik Ebbesen.

  På mødet vil de to borgerrådgivere fra nabokommunerne give en orientering om deres funktion og opgaver som borgerrådgivere, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål etc.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 20-10-2014

  Godkendt som indstillet.

  Brugerrepræsentanterne i Handicaprådet arbejder videre med problemstillingen.

  Afbud: H. Kristian Wollesen, Mette Strojek. Karina T. Rogat tiltrådte under behandlingen af pkt. 1.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29572, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  På mødet vil afdelingschef Bjarne Ejnar Ibsen, Visitation & Rehabilitering, give en orientering om de aktuelle udfordringer på handicap & psykiatriområdet.

  Der vil blive orienteret om tilgangen på området fordelt på hovedmålgrupper, og de planlagte løsninger mv.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 20-10-2014

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: H. Kristian Wollesen, Mette Strojek.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/40235, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Den 24. september 2014 aflagde handicaprådet et besøg på Aabenraa Busstation for sammen med repræsentanter fra Trafik & Anlæg og Handicap & Psykiatri at besigtige adgangsforholdene.

  Besigtigelsen tog udgangspunkt i den tidligere udarbejdede tilgængelighedsrevision der rejste kritik på en række punkter af adgangsforholdene for bl.a. blinde og kørestolsbrugere.

  På mødet vil den status på de forskellige kritikpunkter, samt besøget i almindelighed, blive drøftet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at handicaprådet drøfter status for adgangsforholdene på busstationen.

  Beslutning Handicapråd den 20-10-2014

  Der udarbejdes notat med handlemuligheder, økonomi og ansvarsfordeling til forelæggelse for Handicaprådet. 

  Afbud: H. Kristian Wollesen, Mette Strojek.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 20-10-2014

  Udsat til næste møde.

  Afbud: H. Kristian Wollesen, Mette Strojek.