Referat

onsdag den 19. november 2014 kl. 16:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Helga Nørgaard, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen, Karin Hansen, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Jytte Westphal, H. Kristian Wollesen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/33328, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Den 3. december 2014 skal Handicaprådet for første gang uddele kommunens handicappris. Dagen er FN’s internationale handicapdag, og er derfor den dag som flertallet af de kommuner som har stiftet en pris vælger til selve uddelingen.  Prisen overrækkes ved et mindre arrangement på rådhuset af social- og sundhedsudvalgsformanden.

  Ved udløbet af tidsfristen for indstillinger til prisen var der indløbet i alt 13 forslag til evt. prismodtagere. Handicaprådet skal på mødet vælge hvem der skal modtage prisen i 2014.

  Prisen er på 5.000 kr. der efter modtagerens valg skal anvendes til, at tilgodese kommunens handicappede borgere. Endvidere vil modtageres få overrakt en mindre gave fra f. eks. en lokal kunstner.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til prisoverrækkelsen afholdes inden for Handicaprådets eget budget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at Handicaprådet træffer beslutning om hvem der skal modtage prisen.

  Beslutning Handicapråd den 19-11-2014

  Mette Strojek deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Handicapprisen 2014 overrækkes til Erhard Frederiksen for indsats i Aabenraa El-hockey Klub og Handicapbowling.

  Afbud: Povl Kylling Petersen, Kirsten B. Rasmussen, Kaj Westphal

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/40235, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet aflagde den 24. september 2014 et besøg på Aabenraa Busstation, for sammen med repræsentanter fra Trafik & Anlæg og Handicap & Psykiatri, at besigtige adgangsforholdene.

  Besigtigelsen tog udgangspunkt i den tidligere udarbejdede tilgængelighedsrevision, der rejste kritik på en række punkter af adgangsforholdene for bl.a. blinde og kørestolsbrugere.

  Trafik & Anlæg og Handicap & Psykiatri har efterfølgende drøftet kommunens handlemuligheder, bl.a. på baggrund af den vedhæftede mail fra november 2011, samt det vedhæftede notat der opsummerer den kritik der blev rejst i tilgængelighedsrevisionen.

  Aabenraa Kommune kan rette henvendelse til Sydtrafik og anmode om, at selskabet prioriterer en løbende vedligeholdelse af busstationen hvad angår ledelinjer etc. samt ændrer adgangen til toilettet således at busstationen bliver mere handicapvenligt.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet anmoder Trafik- og Miljøudvalget om at rette henvendelse til Sydtrafik og bede selskabet prioritere, at vedligeholdelsen af busstationen tilrettelægges således at adgangsforholdene for handicappede bedres.

  Beslutning Handicapråd den 19-11-2014

  Handicaprådet anmoder Teknik- og Miljøudvalget om at rette henvendelse til Sydtrafik med henblik på vedligeholdelse af den handicaprelaterede tilgængelighed og toiletforhold på rutebilstationen.

  Handicaprådet anmoder Teknik- og Miljøudvalget om, at § 17.4 udvalget for kollektiv trafik inddrager tilgængeligheden for handicappede i planlægningen af fremtidige offentlige trafikanlæg.

  Afbud: Povl Kylling Petersen, Kirsten B. Rasmussen, Kaj Westphal

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 19-11-2014

  Brugerrepræsentanterne ønsker dialog med IT-afdelingen om kommunens hjemmeside og dialog med CHK om centrets arbejde.

  Afbud: Povl Kylling Petersen, Kirsten B. Rasmussen, Kaj Westphal