Referat

onsdag den 21. januar 2015 kl. 16:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Helga Nørgaard, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen, Karin Hansen, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Karina T. Rogat, Kaj Bjerre Westphal
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/33328, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet uddelte den 3. december 2014 for første gang Aabenraa kommunes Handicappris.

  Prisen er på 5.00 kr. der efter modtagerens valg skal anvendes til, at tilgodese kommunens handicappede borgere.

  På mødet evalueres processen med valg og uddeling af prisen.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til handicapprisen afholdes af Handicaprådets eget budget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet evaluerer processen med uddeling af kommunens handicappris i 2014.

  Beslutning Handicapråd den 21-01-2015

  Drøftet. Brugerrepræsentanterne udarbejder forslag til ny fundats.

  Afbud: Karina T. Rogat.  Mette Strojek deltog ikke under punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1387, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  På mødet drøftes tilgængeligheden for bl.a. synshandicappede på Aabenraa kommunes hjemmeside, samt andre spørgsmål omkring digital tilgængelighed og selvbetjeningsløsninger.

  IT- og Digitaliseringschef Eva Maria Minke Andersen deltager i drøftelserne.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet drøfter status for status for digital tilgængelighed i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Handicapråd den 21-01-2015

  IT-chef Eva Minke Andersen orienterede om opbygningen af kommunens hjemmeside. Hjemmesiden er under konstant udvikling, og der arbejdes løbende med at øge tilgængeligheden for handicappede. Der gennemføres løbende test af tilgængeligheden for synshandicappede og problemfelter søges løst i muligt omfang.

  Afbud: Karina T. Rogat. 

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22908, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget drøftede implementeringen af handicappolitikken på udvalgets møde den 16. december 2014. Handicaprådet skal i denne sag ligeledes drøfte udmøntningen af handicappolitikken. Af sagsfremstillingen fra mødet fremgik at:

  ”Udvalget præsenteres for et forslag til en overordnet tilgang og tanker om implementeringsprocessen. Med udgangspunkt i udvalgets drøftelse af implementeringsprocessen vil forvaltningen arbejde videre med en konkretisering af processen, og udvalget vil primo marts 2015 blive præsenteret for en detaljeret procesplan.

  Social & Sundhed foreslår en proces, hvor der i første omgang er særlig fokus på temaerne "Dialog og kommunikation" samt "Den aktive borger og fællesskabet". Fokus i processen vil være på at inddrage borgerne og at understøtte lokale initiativer, som kan medvirke til implementeringen af de to politikker.

  Borgerne bliver inddraget i udvalgte konkrete projekter - eksempelvis om projekt Grøningen i Tinglev, Møllemærsk og åbne cafetilbud/aktivitetstilbud som bl.a. Valdemarshus og Kirsebærhavens aktivitetscenter. Derudover vil det være muligt at søge tilskud til initiativer, som understøtter politikkerne.

  Det betyder, at der i første omgang vil være særlig fokus på to af temaerne i politikkerne, på konkrete projekter og bestemte geografiske områder. Det betyder, at de øvrige temaer eller fokusområder som f.eks. tilgængelighed vil kunne indgå som den del af aktiviteterne i forbindelse med implementeringsprocessen. Det konkretiseres i den videre proces og i samarbejde med centrale aktører.

  Aktiviteterne omkring politikkerne vil blive gennemført i 2015 og 2016. Derefter vil udvalget prioritere temaer og projekter for årene efter 2016.

  For at understøtte processen med borgerinddragelse og implementering af politikkerne foreslår Social & Sundhed et samarbejde med eksterne konsulenter. Forvaltningen afsøger mulighederne for at samarbejde med organisationer, som beskæftiger sig med og har erfaring med konsulentopgaver indenfor det offentlige.

  Det tidligere sundhedsudvalg har vedtaget en ekstrabevilling til § 79-midlerne på 426.000 kr. fra 2014 og frem til at understøtte implementering af politikkerne. Forvaltningen foreslår, at halvdelen af disse – svarende til 213.000 kr. hvert år - i 2015 og 2016 kan bruges til at understøtte implementeringsprocessen i form af f.eks. ekstern konsulentbistand og den anden halvdel kan søges til konkrete aktiviteter.”

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet drøfter den foreslåede proces mv. for udmøntningen af handicappolitikken.

  Beslutning Handicapråd den 21-01-2015

  Handicaprådet vægter, at der sker inddragelse af både borgere og pårørende.

  Handicaprådet tager oplægget til implementering af handicappolitik til efterretning og ser frem til at blive inddraget i de konkrete processer.

  Handicaprådet ønsker ½-årligt at få en status for implementeringen af politikken.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/40235, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Handicaprådet om opfølgning på Handicaprådets beslutning den 19. november 2014 om, at anmode Teknik- og Miljøudvalget om at rette henvendelse til Sydtrafik om vedligeholdelse af den handicaprelaterede tilgængelighed og toiletforholdene på busstationen samt at Kollektiv Trafikudvalget inddrager tilgængeligheden for handicappede i planlægningen af fremtidige offentlige trafikanlæg.

  Formanden for Handicaprådet har på baggrund af Handicaprådets beslutning fremsendt henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget. Henvendelsen uddeles på mødet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at orientering om henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 21-01-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat. Mette Strojek deltog ikke under punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Beslutning Handicapråd den 21-01-2015

  Handicaprådet efterlyser løbende oversigter over tilgang til området.

  I forbindelse med budgetlægningen udpeges områder, der ønskes analyseret nærmere. Handicapområdet kan blive et af disse områder.

  Det nye psykiatriske hospital i Aabenraa er indviet.

  Svømmehallen i Bov har fået tilskud til elevator, som anbefalet af Handicaprådet.

  Bjerggade 4 C har fået tilskud til etablering af rampe, som anbefalet af Handicaprådet.

  Ledsagelse til ferie blev drøftet.

  Afbud: Karina T. Rogat.