Referat

onsdag den 8. april 2015 kl. 16:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Helga Nørgaard, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen, Karin Hansen, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Kaj Westphal, H. Kristian Wollesen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/681, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres om ”Årsredegørelsen for de kommunale tilsyn på det specialiserede socialområde for voksne 2014” (se bilag 1).

  Pr. 1. januar 2014 trådte den nye Lov om socialtilsyn i kraft, som har betydet at den socialfaglige tilsynsforpligtigelse med botilbuddene er blevet overdraget til Socialtilsyn Syd. Aabenraa kommune har fortsat tilsynsforpligtigelsen med dagtilbuddene og pædagogiske støtte i eget hjem.

  Ledelse & Udvikling har afviklet 8 tilsyn på det specialiserede socialområde.

  5 tilbud har fået bedømmelsen: Godkendt med anmærkninger

  3 tilbud har fået bedømmelsen: Godkendt

  Tilsynene har vist enkelte mangler, som har med ført anmærkninger og anbefalinger. Der er ikke fundet alvorlige fejl og mangler der anses for, at være kritisable for en eller flere borgere. På to af tilbuddene er der givet anmærkninger i forhold til opbevaring af lægemidler. På tre tilbud er der givet anmærkninger på grund af mangelfuld dokumentation.

  I løbet af efteråret 2014 er alle tilbud ovegået til et nyt journaliseringssystem.

  Det har været en udfordring for samtlige tilbud at implementerer det nye dokumentationssystem.

  Samtlige tilbud har arbejdet konstruktivt med opfølgning af anmærkningerne og udarbejdet handleplaner til opfølgning.

  De enkelte tilsynsrapporter og handleplaner henligger i sagen.

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedsloven

  Serviceloven

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller;

  at  Årsredegørelse for det kommunale tilsyn med det specialiserede socialområde for voksne 2015

  Beslutning Handicapråd den 08-04-2015

  Orienteringen taget til efterretning

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/554, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres om ”Tilsynspolitik 2015” for de kommunale socialfaglige tilsyn på voksenområdet.

  ”Tilsynspolitik 2015” er en revidering af ”Tilsynspolitik 2014”. Tilsynspolitikken beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige kommunale tilsyn med kommunale såvel som private leverandører af;personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og på plejecentre, pædagogisk støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

  Formålet med det kommunale socialfaglige tilsyn efter serviceloven er at påse at:

  - borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

  - hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde, og

  Tilsynsmodellen understøtter systematisk kvalitetssikring og bidrager til udvikling af kommunens tilbud, herunder opfølgning på kvalitetsarbejdet på det enkelte tilbud.

  Tilsynsfokus 2015

  På baggrund af årsredegørelsen for tilsynene for 2014 har tilsynet defineret tilsynsfokus 2015;

  - hvordan arbejdes der systematisk med omsætning af borgernes mål i praksis?.

  Tilsynsfokus vil blive afviklet som en selvstændig undersøgelse på udvalgte borgere og leverandører.

  Beslutning Handicapråd den 08-04-2015

  Orienteringen taget til efterretning

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/54228, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Den fremtidige opgaveløsning på det specialiserede hjælpemiddel- og kommunikationsområde.

  Handicaprådet og Seniorrådet forelægges forud for politisk behandling i Social- og Sundhedsudvalget sagen om den fremtidige opgaveløsning på det specialiserede hjælpemiddel- og kommunikationsområde til høring.

  Bæredygtighed

  CHK, Sønderjylland er et hjælpemiddel- og kommunikationscenter i Aabenraa Kommune, der efter aftale mellem de fire sønderjyske kommuner varetager kommunernes specialiserede opgaver indenfor hjælpemiddel- og kommunikationsområdet.

  Gennem de seneste år har der været et ønske fra samarbejdskommunerne om, at abonnementsfinansieringen gradvis ændres til aktivitetsstyring. Samtidig kunne det i forbindelse med de seneste årsregnskaber konstateres, at den realiserede aktivitetsbestemte anvendelse af CHK for alle fire kommuner lå under det i budgettet forventede køb af aktivitet. Sammenholdt med justeringer af serviceniveau og krav om effektiviseringer blev CHK oplevet som truet på bæredygtigheden, både fagligt og økonomisk..

  Statsforvaltningens præcisering af, at myndighedsopgaver ikke kan delegeres fra en kommune til en anden kommune/et kommunalt samarbejde har udfordret sagsgangene, således at der måtte implementeres 3 myndighedsmodeller for CHK’s opgaver.

  Som konsekvens heraf har de fire sønderjyske kommuner anmodet KORA om at udarbejde en analyse af bæredygtigheden på CHK.

  KORA-rapporten forelå i november 2013 og har efterfølgende været behandlet i de fire sønderjyske kommuner.

  Rapporten omfattede en analyse af centrets økonomiske bæredygtighed indeholdende en generel vurdering af abonnements- henholdsvis takstfinansierede modeller og en analyse af centrets faglige bæredygtighed i relation til eventuelle samarbejdsstrukturer med øvrige regionale hjælpemiddel- og kommunikationscentre.

  Hovedkonklusionen i rapporten var:

  · CHK’s situation vurderes uholdbar på sigt, idet:

  · CHK’s økonomiske bæredygtighed er under pres både på kort og på langt sigt. Den faglige bæredygtighed er under pres. CHK har oplevet en stor reduktion i sin organisation i forhold til budget og antal stillinger. Yderligere reduktioner vil med den nuværende opgavevifte medføre betydelig risiko for, at centret ikke vil være fagligt bæredygtigt.

  · Samarbejdskommunerne vægter i udbredt grad de fordele, der er forbundet med en takstfinansieret model.

  · Stort fokus på, at finansieringsmodellen skal understøtte en retfærdig fordeling af udgifterne og en tilpasning af CHK’s ydelser i forhold til kommunernes efterspørgsel.

  Som konsekvens af KORA-analysen har de fire sønderjyske kommuner gennemført en nærmere vurdering af, hvilke opgaver, der fremadrettet ønskes placeret på CHK, og hvilke opgaver, der ønskes løst i egen kommunal forvaltning med henblik på at kunne definere det fremtidige opgavevolumen for CHK.

  Det kunne på baggrund af KORA-rapporten og kommunernes tilbagemelding om den fremtidige opgaveløsning konstateres, at driftsgrundlaget for CHK i sin nuværende form senest fra 2016 ikke er til stede.

  Fremtidig opgaveløsning

  De fire sønderjyske samarbejdskommuner var på denne baggrund enige om, at CHK kunne videreføres uændret i 2015, idet der samtidig søgtes en afklaring af den fremtidige opgaveløsning i forhold til de specielt specielle opgaver, der ikke kunne forventes løst af kommunerne selv.

  Sagen har været behandlet politisk i de fire kommuners respektive fagudvalg, og efterfølgende i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg. Koordinationsudvalget besluttede således den 19. maj 2014, at ”muligheden for at få opgaven løst i et større fællesskab i de syddanske kommuner afdækkes”.

  En arbejdsgruppe for de fire sønderjyske kommuner har afdækket mulighederne for at søge de specielt-specielle opgaver løst gennem samarbejde/køb i Esbjerg, Odense, Kolding eller Fredericia. Arbejdsgruppen har vurderet, at kommunernes behov for tilkøb er forskelligt i forhold til fagområde, i omfang og over tid.

  De fire sønderjyske kommuner har derfor rettet henvendelse til SocialDirektørForum med ønske om afdækning af muligheden for at få opgaven løst i et større fællesskab i de syddanske kommuner. SocialDirektørForum har iværksat en afdækning af de specielt specielle opgaver i de jyske kommuner i Region Syddanmark.

  Denne analyse konkluderer ”Under forudsætning af, at det tværkommunale samarbejde prioriteres og udvikles, kan kommunerne løse en stor del af opgaverne med tilfredsstillende kvalitet. Samtidig er det en nødvendig forudsætning, at kommunerne fortsat bakker op om den faglige sparring i de nationalt forankrede netværk for at fastholde den specialiserede viden og erfaringsudveksling. Opgaver af høj kompleksitet med få borgere vil – som førhen – skulle løses ved, at man køber ydelserne få steder i Danmark eller udlandet.”

  Som konsekvens af ovenstående afklaringer og analyser er der udarbejdet forslag til, hvordan de specialiserede opgaver på hjælpemiddel- og kommunikationsområdet fremadrettet kan løses i Aabenraa Kommune.

  For at sikre sammenhæng og bæredygtighed i opgaveløsningen placeres opgaverne fremadrettet i eksisterende bæredygtige faglige miljøer.

  Mobilitetsområdet indgår fra 1. januar 2016 i HjælpemiddelHuset opgaveportefølje, og tale/stemme-, høre- og synsområdet indgår i en nyetableret kommunikationsafdeling under Hjernecenter Syd i fagligt fællesskab med voksenspecialundervisere, hjerneskadekoordinator m.v. Der etableres således nye faglige og tværfaglige fællesskaber, hvor bl.a. voksenspecialundervisningen på de nuværende CHK-opgaver bringes i sammenhæng med den bredere, almene specialundervisning for voksne.

  Til løsning af de specialiserede opgaver overdrages der medarbejdere fra CHK.

  Med indplaceringen af opgaverne i bæredygtige faglige miljøer etableres et tæt samarbejde om de specialiserede opgaver og specialisterne kan i øget omfang sættes i spil i tværfaglige forløb og udviklingsprojekter bl.a. indenfor velfærdsteknologi.

  Den nuværende opgavevaretagelse i forhold til børn- og ungeområdet og arbejdsmarkedsområdet fortsættes men med HjælpemiddelHuset og Kommunikationsafdelingen, Hjernecenter Syd som leverandør.

  Til at understøtte opgaveløsningen, fastholde specialistviden og mindske sårbarheden, udarbejdes der en samarbejdsaftale mellem de fire sønderjyske kommuner om faglige netværk, sparring, rådgivning og køb/salg af ydelser. I denne aftale søges ligeledes aftalt mulighed for gensidig støtte og bistand i forbindelse med indkøring/oplæring af nye medarbejdere bl.a. i form af sidemandsoplæring, for herigennem at mindske sårbarheden.

  Til understøttelse af forsyningssikkerheden i 2015 er der udarbejdet forslag til samarbejdsaftale mellem de fire sønderjyske kommuner. Aftalen udmøntes, såfremt CHK-samarbejdet ophører.

  Endeligt forslag til udmøntning af organisering, normering og budget forelægges til politisk behandling efter, at der er truffet beslutning om den fremtidige opgaveløsning.


  Konsekvenser for borgeren

  Borgerne får i dag leveret ydelser af CHK i et samarbejde med hjemkommunen. Såfremt der træffes politisk beslutning om, at samarbejdet om CHK ophører, vil borgerne få leveret samme ydelser, blot fra kommunen alene. De ydelser, som kommunen på baggrund af særlig kompleksitet eller, hvor antallet af borgersager på det specielle område er minimalt, vil blive løst i samarbejde med de sønderjyske  kommuner, andre kommuner eller særlig kvalificeret ekstern leverandør, fx VISO.

  I de fleste borgersager er der potentiale for helhed og sammenhæng i sagsbehandlingen, når myndighed og udfører er placeret i samme kommune. Netop denne sammenhæng kan give grundlag for hurtigere sagsbehandling og er et af hovedargumenterne mod at placere hele opgaveløsninger som fx et specifikt fagområde i en kommune.

  Med den nye organisering af opgaverne i bæredygtige faglige miljøer øges muligheden for samspil i de enkelte borgerforløb, adgangen til at trække på specialistviden i forhold til de forskellige målgrupper øges og forventes på sigt at kvalificere opgaveløsningen i forhold til den enkelte borger.


  Konsekvenser for medarbejderne

  Sideløbende med den politiske afklaringsproces er der med forbehold for politisk godkendelse af den fremtidige opgaveløsning iværksat en personaleproces med henblik på, at personalet også fremadrettet med forankring i en af de fire kommuner kan løse de specialiserede opgaver. Der gives som led heri medarbejderne mulighed for at prioritere stilling og kommune.

  Anbefalinger:

  På baggrund af udviklingen på CHK gennem de seneste år, KORA-rapportens konklusioner, resultatet af kortlægningen i SDF-regi samt præciseringen af det kommunale myndighedsansvar anbefales det:

  At CHK nedlægges med udgangen af 2015, idet CHK fremadrettet ikke er fagligt og økonomisk bæredygtigt.

  At kommunerne hver især fra 1. januar 2016 har den fulde opgaveløsning på det specialiserede område for hjælpemidler og kommunikation og løser opgaverne i eget regi. Helheden i opgaveløsningen styrkes, og der skabes mulighed for en mere sammenhængende indsats tæt på borgerne.

  At de specielt specielle opgaver løses ved at kommunerne fremadrettet samarbejder i faglige netværk, og tilbyder gensidig erfaringsudveksling, sparring, vidensdeling og efteruddannelse, og at der aftales mulighed for tilkøb af særligt specialiserede opgaver mellem de fire sønderjyske kommuner.

  At opgaveløsningen i nødvendigt omfang understøttes af inddragelse af VISO og andre eksterne offentlige og private videnscentre.

  At der udarbejdes forslag til organisering, normering og budget for 2016 og budgetoverslagsårene.

  Lovgrundlag

  Opgaverne på det specialiserede hjælpemiddel- og kommunikationsområde løses med hjemmel i Folkeskoleloven, Lov om specialundervisning for voksne og Lov om Social Service.

  Økonomi og afledt drift

  Opgaveløsningen for 2016 og budgetoverslagsårene tilrettelægges som et nettobudget indenfor Aabenraa Kommunes budgetmæssige ramme i 2015.

  Nyt budget for opgaverne i HjælpemiddelHuset og Kommunikationsafdelingen, Hjernecenter Syd, udarbejdes umiddelbart efter, at der er truffet beslutning om den fremtidige opgaveløsning på området. 

  Høring/udtalelse

  Sagen forelægges til høring i Bestyrelsen for CHK, Lokal-MED på CHK, Handicaprådet og Seniorrådet.

  Høringssvar vil foreligge til Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen den 15. april 2015.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  At Handicaprådet og Seniorrådet afgiver høringssvar senest den 9. april 2015.

  Beslutning Handicapråd den 08-04-2015

  Brugerrepræsentanterne udarbejder høringssvar

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/9048, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Sydjysk Kommuneindkøb – som er et indkøbssamarbejde mellem Aabenraa Kommune og Tønder  Kommune – er i gang med udbud på levering af kropsbårne hjælpemidler indenfor følgende områder:

  • Ortopædisk fodtøj og indlæg
  • Tilretning af eget fodtøj.

  I den forbindelse fremsendes kravsspecifikationer samt tilbudslister til høring i Handicaprådet

  Udbudsmaterialet er også sendt til Dansk Handicap Forbund, Muskelsvindfonden, Osteoporoseforeningen, PTU og Diabetesforeningen.

  Det kan oplyses, at Aabenraa Kommune er tovholder og kontaktperson i forbindelse med gennemførelsen af de ovennævnte udbud, og varetager indtil kontraktskrivning al kommunikation vedrørende udbuddet.

  Efter udbuddets afslutning handler de i udbuddet deltagende kommuner, med den valgte kontrakthaver som individuelle juridiske parter.

  Høring/udtalelse

  Materialet består af 2 sæt udbudsmaterialer.

  Handicaprådet bedes fremsende høringssvar senest den 20. april 2015.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet afgiver høringssvar

  Beslutning Handicapråd den 08-04-2015

  Udbudsmaterialet taget til efterretning.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/33328, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Handicaprådet tage stilling til om fundatsen for Aabenraa Kommunes Handicappris skal revideres.

  Den 3. december 2014 uddelte Handicaprådet for første gang kommunens handicappris. Det skete på FN’s internationale handicapdag, som flertallet af de kommuner der har stiftet en pris vælger til selve uddelingen.  Prisen blev overrakt ved et mindre arrangement på rådhuset af social- og sundhedsudvalgsformanden.  I alt 13 forslag til modtagere af prisen var blevet indstillet.

  På baggrund af erfaringerne fra den første prisuddeling har brugerrepræsentanterne i Handicaprådet udarbejdet forslag til en revision af fundatsen for Handicapprisen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at forslag til revideret fundats for Aabenraa Kommunes Handicappris anbefales godkendt.

  Beslutning Handicapråd den 08-04-2015

  Forslaget til fundats revideres med de faldne bemærkninger og indstilles til godkendelse.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 08-04-2015

  2. Status for busstationen medtages på næste møde.

  3. a. Orientering om brandsikkerheden på Møllemærsk.

  b. I forbindelse med ombygning af perronadgang på Tinglev Station etableres der ikke den nødvendige tilgængelighed (elevator) for handicappede.  Ombygningen er ikke underlagt bygningsreglementets bestemmelser om tilgængelighed, hvorfor Aabenraa kommune ikke kan stille myndighedskrav om, at der sikres tilgængelighed for handicappede til perroner på Tinglev Station.

  Afbud: Povl Kylling Petersen