Referat

onsdag den 20. maj 2015 kl. 16:30

Mødested: Botilbud Møllemærsk
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Helga Nørgaard, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen, Karin Hansen, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Kaj Westphal, H. Kristian Wollesen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/3491, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag gives Handicaprådet en fortsat orientering om status for indfasningen af Bostedet Møllemærsk og hverdagen på bostedet samt dagtilbuddet på Møllemærsk.

  Repræsentanter fra Møllemærsk, botilbud og dagtilbud medvirker under orienteringen.

  Høring/udtalelse

  Social & Sundhed indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 20-05-2015

  Orienteringen taget til efterretning. Opfølgende besøg om 6 måneder.

  Afbud: Povl Kylling Petersen. Helga Nørgaard. Conni Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10368, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget behandlede denne sag i mødet den 15. april 2015 og forelægges hermed  til høring i Handicaprådet. 

  I denne sag gives et bud på en fremadrettet løsning af kapaciteten på autismeområdet under centerområdet Autismecenter Syd. Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 4. marts 2015 udviklingen i efterspørgslen efter tilbud til borgere med autisme. Udvalget anmodede i beslutningen af 4. marts 2015 forvaltningen om, at arbejde videre med mulige løsninger på efterspørgslen.

  Der har de seneste år vist sig en konkret efterspørgsel efter pladser til et botilbud der tyngdemæssigt placerer sig mellem Skovbo/Rhedersborg og Søvænget. Ca. 75 % af Autismecenterets pladser optages i dag af borgere fra andre kommuner, og der opleves stadig en ekstern efterspørgsel efter pladser, ligesom der forestår en kendt tilgang fra Børn og Familie.

  I dag råder Autismecenter Syd på tre forskellige adresser i Rødekro, og en i Padborg, over to botilbud og to bostøttetilbud til hele spektret af målgrupper under autismeområdet. De 3 tilbud i Rødekro er botilbuddene Skovbo og Rhedersborg og bostøttetilbudet Søvænget.

  I forbindelse med udmøntningen af plejeboligstrategien – herunder en revurdering af behovet for plejeboliger - vil der være en mulighed for oprettelse af et botilbud med 8 pladser på Special- og Rehabiliteringscenteret i Rødekro (Funkevej), idet beboerne i de 14 nuværende plejeboliger planlægges overført til det kommende udbyggede Plejecenter Lergården. Derved opstår der mulighed for, at omlægge de 8 boliger fra Pleje & Omsorg til et botilbud under Autismecenter Syd.

  De 8 boliger er fordelt på 2 boligforeninger, med hver 4 boliger; Aabenraa Andelsboligforening og De Vanføres Boligselskab, og der er i tilknytning til boligerne tilstrækkelige fællesarealer og arealer til personalearbejdspladser. Personaletoilet samt omklædning og bad er i kælderen under byggeriet, og vil skulle deles med Special- og Rehabiliteringscenteret.

  Et evt. nyt botilbud på Funkevej vil forholdsvist let kunne adskilles fra Special- og Rehabiliteringscenteret som en selvstændig enhed. Placeringen på Funkevej er central i Rødekro, giver borgerne let adgang til indkøb og offentlig transport, og er endvidere meget hensigtsmæssig grundet nærheden til de øvrige afdelinger af Autismecenteret. Derved kan der sikres en hensigtsmæssig udnyttelse af personaleressourcer samt gennemføres aktiviteter mellem borgerne.

  Ved en evt. oprettelse af et nyt autismetilbud på Funkevej vil det på sigt tilstræbes at sammensætte borgerne, således at de behøver mindre støtte end på Skovbo/Rhedersborg. Derfor vil de borgere, der i dag er bosiddende på eksempelvis Rhedersborg og som vurderes tilhørende den nye målgruppe, også kunne tilbydes ledige boliger på Funkevej. Dette vil så tilsvarende medføre mulighed for anvendelse af pladser på Rhedersborg og Skovbo til borgere med et mere omfattende støttebehov.

  I bilaget ”Behovsopgørelse, Autismeområdet, april 2015”, er på listeform vist de borgere som aktuelt vurderes at være målgruppen for et botilbud på under Autismecenter Syd. Indflytningerne, herunder rokaderne botilbuddene imellem, gennemføres inden 1. november 2015.

  Bilaget, der indeholder personfølsomme oplysninger, eftersendes pr. mail.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at  Handicaprådet drøfter sagen med henblik på eventuel udarbejdelse af høringssvar.

  Beslutning Handicapråd den 20-05-2015

  Oprettelsen af botilbuddet anbefales.

  Afbud: Povl Kylling Petersen. Helga Nørgaard. Conni Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13125, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres rådet om art og omfang af klagesager som er behandlet i ankestyrelse fra Visitationen og Rehabilitering 2014.

  Grundlæggende ser Visitation og Rehabilitering ankestyrelsen som borgerens garant for Aabenraa kommunes tolkning af intensionerne med den sociale lovgivning. Ligeledes er Klagesager også en hjælp i forhold til kommunens tolkninger, har kommunen for højt eller for lavt serviceniveau. Der vil således altid forekomme klagesager.

  I forhold til sager som behandles i ankestyrelsen er det vigtigt for forvaltning, at sagerne ikke hjemvises fordi sagen ikke er tilstrækkeligt belyst, omvendt skal vi også have fokus på ikke at overbelyse sagen.

  Der har i alt været 56 klagesager, i 43 tilfælde er kommunens afgørelse stadfæstet. Der er hjemvist 6 sager, 6 sager har ankestyrelsen ændret afgørelsen og 3 sager omhandlede anden kommune.

  Fordeling af sagerne er:

  SEL § 41

  Aflastning

  1 sag

  SEL §83

  Hjemmehjælp

  0 sager

  SEL § 85

  Støtte og kontakt person

  7 sager (3)

  SEL 86

  Træning

  1 sag

  SEL 95 / 96

  BPA

  3 sager

  SER § 100

  Merudgifter

  4 sager (1)

  SER 108

  Botilbud

  1 sag

  SER 113

  Hjælpemidler

  18 sager (3)

  SER 114

  Biler

  16 sager (4)

  SER 118

  Pasning af ægtefælle

  2 sager

  RS 9

  Mellemkommunal refusion

  3 Sager (2)

  Der ses i gennemgangen ingen systematiske klager og det bemærkes at der ikke har været klagesager over afgørelsen vedrørende hjemmehjælp.

  Chefen for Visitation og rehabilitering ser ingen grund til at ændre nuværende praksis, men afdelingen vil fortsat have fokus på en god sagsbehandling som sikre, at borgeren har forståelse for evt. bevilling eller afslag. Hvilket gerne skal nedbringe behovet for at borgeren klager over afgørelsen. Vi har gjort dette med stor succes på eks. ledsager området, men det har også betydet at der har været behov for at bruge mere tid til sagsbehandlingen, konkret ved afholdelse af flere personlige møder.

  Ligeledes er der indenfor bilsagsbehandling set på sagsgangen og om øget information kan nedbringe antallet af klager.

  Visitation og Rehabilitering har rettet henvendelse til leverandørerne af hjemmehjælp og hørt til klager over arbejdets udførelse.

  Der meldes tilbage at, der ikke har været deciderede klager, men der har været enkelte kritiske henvendelser, men henvendelser som har kunnet løses i dialog.

  Beslutning Handicapråd den 20-05-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Povl Kylling Petersen. Helga Nørgaard. Conni Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13687, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag bedes Handicaprådet komme med bemærkninger til udarbejdet folder vedr. sagsforløb ved ansøgning af støtte til køb af bil.

  Forvaltningen oplever i forbindelse med sagsbehandling af bilsager kritik af gennemskuelighed i beslutningsforløbet.

  Der er reelt tale om beslutninger i flere etaper. I første omgang skal myndigheden vurdere, om borgeren er berettiget til støtte til køb af bil. Til dette kræves en del dokumentation af kørselsbehov og funktionsnedsættelse, herunder også prognose for borgerens behov 6 år frem.

  Når der er taget stilling til, om borgeren er berettiget, overgår sagen til HjælpemiddelHuset, der sammen med borgeren finder den billigst egnede bil og tager stilling til evt. særlig indretning.

  Når bilvalg er besluttet, kan bilen bestilles og evt. ombygges.

  Ovenstående forløb har vi forsøgt at synliggøre i bilagt folder. Forvaltningen beder om Handicaprådets bemærkninger til folderens indhold og udformning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet udarbejder bemærkninger til folder vedr. støtte til køb af bil.

  Beslutning Handicapråd den 20-05-2015

  Handicaprådet har ingen bemærkninger.

  Afbud: Povl Kylling Petersen. Helga Nørgaard. Conni Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13656, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres i denne sag om status for omlægningen af kørsel til og fra træning og genoptræning.

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 21. maj 2014 blev det besluttet, at omlægge kørsel til og fra træning og genoptræning, således at borgere der er i stand til det, skal benytte Flextur til og fra deres træning. Omlægningen skete med baggrund i et besparelsesønske på 0,351 mio. kr.

  I 2013 udgjorde den samlede udgift til kørsel, inkl. administrationsgebyr og borgerbetaling, 4,141 mio. kr., hvor det i 2014 blev reduceret til 3,109 mio. kr. Dette betød således et samlet mindreforbrug i 2014 på 1,032 mio. kr. og den ønskede besparelse er dermed opnået.

  Besparelserne kan ikke alene forklares ved en omlægning til Flextur for nogle borgere. Derimod skal omlægningen ses som en del af et større billede, hvor også øget fokus på kørsel, muligheder for borgeres egen kørsel, ændrede visitationskrav til vedligeholdende træning og forsøg med virtuel genoptræning har bidraget til besparelserne.

  Omlægningen er forløbet uden større problemer. Der har været få borgerklager og misforståelser, der alle er blevet løst i dialog med Sydtrafik.

  Borgerne har også taget godt imod selv at skulle lægge ud for kørslen og efterfølgende få refunderet deres udgifter. Der er her taget hensyn til borgere med en skrøbelig økonomi, der har haft mulighed for at få refunderet deres udlæg to gange månedligt, og der er kun ganske få borgere, der har givet udtryk for økonomiske udfordringer i forhold til omlægningen.

  På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 4. februar 2015 blev orienteringen taget til efterretning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 20-05-2015

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Povl Kylling Petersen. Helga Nørgaard. Conni Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/40235, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om status for Handicaprådets henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget omkring de fortsatte problemer for borgere med handicap på busterminalen.

  Handicaprådet rettede den 21. januar 2015, på baggrund af bl.a. en besigtigelse af busstationen og en gennemgang af den tidligere udarbejdede tilgængelighedsrevision, henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget. 

  Formålet med henvendelsen var en anmodning om, at Teknik- og Miljøudvalget gik i dialog med Sydtrafik for at fremme vedligeholdelse af den handicaprelaterede tilgængelighed og en sikring af handicappedes mulighed for at anvende toiletfaciliteterne på busterminalen.

  Endvidere blev Teknik- og Miljøudvalget anmodet om at § 17.4 udvalget for kollektiv trafik inddrager tilgængeligheden for handicappede i planlægningen af fremtidige offentlige trafikanlæg

  Handicaprådet har anmodet om en orientering i sagen. Forvaltningen giver en status på mødet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at Handicaprådet drøfter status i sagen.

  Beslutning Handicapråd den 20-05-2015

  Orienteret om tilbagemeldingen fra Kultur- Miljø og Erhverv.

  Punktet genoptages på næste møde.

  Afbud: Povl Kylling Petersen. Helga Nørgaard. Conni Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13696, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet havde i februar 2014 Aabenraa Kommunes ”Trafiksikkerhedsplan” for 2013-2020 til høring. Trafiksikkerhedsplan er et indsatsområde under profilen ”byer i bevægelse” i Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018.

  Trafiksikkerhedsplanen 2013-2020 for Aabenraa Kommune følger færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, med en målsætning, hvor antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne denne gang skal halveres ved udgangen af 2020.

  I planen er der udvalgt 5 fokusområder, hvor analyser af diverse ulykkestyper viste et særligt behov for en indsats i Aabenraa Kommune. De 5 valgte indsatsområder er:

  - For høj fart

  - Ulykker med bløde trafikanter

  - Ulykker med unge bilister (18-24 år)

  - Ulykker på overordnede veje i åbent land

  - Ulykker i byer

  Handicaprådet ønsker en status på den tilbagemelding som rådet afgav i sit høringssvar i februar 2014.

  I vedhæftede notat fremgår hvilke emner som ønskes belyst. Forvaltningen vil på mødet give en status på de ønskede spørgsmål jf. Handicaprådets notat..

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at Handicaprådet drøfter status i sagen.

  Beslutning Handicapråd den 20-05-2015

  Orienteret om tilbagemeldingen fra Kultur- Miljø og Erhverv (KME).

  Brugerorganisationerne opfordres til at meddele KME barrierer for tilgængeligheden.

  Forvaltningen tager konkret kontakt til KME vedrørende manglende tilgængelighed på nyanlagte fodgængerovergange i Løjt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen. Helga Nørgaard. Conni Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12333, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres i denne sag om evalueringen af statspuljeprojektet for puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

  Aabenraa Kommune blev tilbage i slutningen af 2011 tildelt ca. 1,6 mio. kr. til afholdelse over en 3 årige projektperiode fra 2012 til udgangen af 2014. Udmøntningen af omkring 160 mio. kr. til en styrkelse af den kommunale indsats og koordination for borgere med erhvervet hjerneskade var et led i Finanslovaftalen for 2012.

  Satspuljeprojektet startede i april 2012 med ansættelse af en fuldtids hjerneskadekoordinator, og projektet blev afsluttet den 31. december 2014. I denne periode på knap 3 år har Aabenraa Kommune kunnet finansiere lønudgiften til en funktion som hjerneskadekoordinator, samt forskellige øvrige omkostninger til særligt kompetenceudvikling, over de eksterne statslige puljemidler.

  Stillingen som hjerneskadekoordinator blev organisatorisk indplaceret i myndighedsafdelingen ’Visitation & Rehabilitering’.

  Slutevalueringen for projektet, der er indsendt til ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, er vedhæftet sagen som bilag. De overordnede målsætninger, som fremgik af Aabenraa Kommunes ansøgning tilbage i 2011, var:

  - at borgeren og dennes pårørende oplever en sammenhængende rehabiliterende indsats præget af høj organisatorisk og faglig kvalitet.

  - at personale, der involveres i forløb hos borgere med erhvervet hjerneskade oplever, at der er fælles mål for den samlede indsats, og at denne er koordineret på tværs af faggrupper og organisatoriske enheder.

  Det fremgår af slutevalueringen, at målene for projektet fuldt ud er blevet opfyldt.

  Bl.a. fremgår det af slutevalueringen, at borgerne i løbet af projektperioden har oplevet en større sammenhæng i tilbuddene. Inden projektet oplevede borgerne således ingen nævneværdig sammenhæng i tilbuddene, hvorimod de i slutning af perioden oplevede en stor sammenhæng i tilbuddene. Borgerne har endvidere igennem projektperioden fået større kendskab til målene, og målene er nu koordineret mellem de enkelte afdelinger. Endelig kan det fremhæves, at også medarbejderne fra de forskellige fagområder og afdelinger oplever en markant fremgang i indsatsen såvel i sammenhængen som i de faglige metoder samt indsigten i andre fagområders indsats.

  Fra januar 2015 er funktionen omkring hjerneskadekoordination organisatorisk overført til Hjernecenter Syd, og finansieret i fællesskab af hhv. Jobcenteret, Visitation & Rehabilitering samt Hjernecenter Syd.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 20-05-2015

  Evalueringen taget til efterretning.

  Afbud: Povl Kylling Petersen. Helga Nørgaard. Conni Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Beslutning Handicapråd den 20-05-2015

  Orienteret om de fire sønderjyske kommuners beslutning om at opsige samarbejdsaftalen om Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK).

  Afbud: Povl Kylling Petersen. Helga Nørgaard. Conni Nielsen