Referat

onsdag den 17. juni 2015 kl. 16:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Helga Nørgaard, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen, Karin Hansen, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Kaj Westphal, H. Kristian Wollesen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Lars Kristensen, Karina T. Rogat, Mette Strojek
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/8119, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  På baggrund af henvendelse fra formanden genoptages drøftelse vedrørende offentlig transport for blinde, nærmere betegnet handicapkørsel og flekstur.

  Sagen har senest været drøftet i rådet i december 2013, hvor det blev besluttet at henvise til teknik og miljø.

  Der har været drøftet om der er afsat ekstra midler fra ministeriet for at imødegå blindes behov, dette kan dog ikke bekræftes.

  Der findes i dag teoretisk 2 muligheder for alternativ kørsel for blinde.

  1. Handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede – bruger ganghjælpemiddel, her er prisen min 35 kr. her efter 3 kr. pr. km.
  2. Flekstur. Her skal borgeren være selvhjulpen, men kan have ledsager med til halv pris. Her er prisen min 35 kr. her efter 5 kr. pr.km.

  Det afgørende i disse kriterier er begrebet selvhjulpen og svært bevægelseshæmmet.

  Selvhjulpen betyder at borgeren skal kunne klare sig selv frem til kantstenen elle påstigningssted for taxa. Det er der en del svagtseende som kan.

  Svært bevægelseshæmmet er defineret som borgeren har behov for at anvende ganghjælpemiddel.

  I nogle kommuner bevilliges der handicapkørsel til borgere som alene på baggrund af, at de berettiget til medlemskab af Dansk Blinde Samfund bevilliges  handicapkørsel. Det vil sig at borgeren ikke bruger ganghjælpemiddel. Det gøres der ikke i Aabenraa.

  Handicap kørsel til blinde bllev drøftet i seneste byrådsperiode i Socialudvalget, men der blev ikke afsat midler til at øge serviceniveauet.

  Aabenraa Kommune har tidligere visiteret til handicap kørsel på ovenstående grundlag, men ordningen blev sparet væk.

  Det er forvaltningens opfattelse, at der er borgere som kan være klemt i nuværende ordninger, nemlig de borgere der er så handicappede af deres synshandicap at de ikke er i stand til at anvende Flekstur, det behøver ikke at være samme målgruppe som berettiger til medlemsskab af Dansk Blinde Samfund.

  Hvis serviceniveauet skal ændres kræves en ændret politisk prioritering. En ændret polisk prioritering indgår ikke i kommunens budgetlægning for 2016, men social og sundhedsudvalget har mulighed for at tage sagen op og prioritere en løsning indenfor egen ramme.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet drøfter problemstillingen.

  at Handicaprådet tager tidligere beslutning i rådet op til revision.’

  at Handicaprådet indstiller sagen til Social og Seniorudvalget til fornyet drøftelse.

  Beslutning Handicapråd den 17-06-2015

  1. at drøftet
  2. at Handicaprådet ønsker at spørgsmålet om visitation af blinde/svagtseende genbehandles.
  3. at godkendt

  Afbud: Lars Kristensen, Karina T. Rogat, Mette Strojek

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/40235, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet behandlede på det seneste møde den 20. maj 2015 sagen omkring tilgængelighed på Aabenraa Busstation.

  Fra forvaltningen Kultur, Miljø & Erhverv er der modtaget en redegørelse de drøftelser der har været  i §17 stk. 4 udvalget om kollektiv trafik på møderne d. 24. februar 2015 og 28. april 2015 om problemstillingen.

  Af Kultur, Miljø & Erhvervs redegørelse fremgår det:

  ”Ifølge lejekontrakten om stationsbygning og buspladsen skal lejerne vedligeholde bygningen indvendig, og feje og snerydde pladsen udenfor. Indretning af bygningen og buspladsen er udlejers ansvar.

  Kontrakten har i øjeblikket Sydtrafik som lejer, men det forventes at Aabenraa Kommune skal overtage lejemålet, idet Sydtrafik som trafikselskab ikke kan drive busstationen eller have omkostninger derved. Det er Aabenraa Kommune der betaler for snerydning, fejning og rengøring af stationen samt for leje af bygning og plads. Kontrakten om leje af Aabenraa Busstation udløber i 2019.

  §17 stk. 4 udvalget har udtalt, at det ikke mener at Aabenraa Kommune skal træde ind i kontrakten som lejer, hvis bygningen er opført i modstrid med gældende retningslinjer om tilgængelighed.

  I forbindelse med at Kultur, Miljø & Erhverv behandler spørgsmålet om overtagelse af lejeaftalen, vil Kultur, Miljø & Erhverv undersøge om bygningen er opført i overensstemmelse med gældende retningslinjer på daværende tidspunkt, eller om der er krav om at bygning eller plads skal ændres så de bringes i overensstemmelse med nugældende retningslinjer.

  Det vil samtidig blive undersøgt i hvilket omfang Aabenraa Kommune kan ændre på stationsbygningen og pladsen (jf. rapporten derom) så begge dele bliver mere tilgængelige. I forhold til de konkrete problemstillinger nævnt i Handicap og Psykiatris notat af 25. september 2014 om tilgængelighed m.m. på busstationen, er Kultur, Miljø & Erhverv indstillet på at forfølge hvordan de kan forbedres, og at gå i dialog med udlejer derom.

  Bygnings- og pladsændringer der er særligt omkostningstunge, og som kommunen beslutter sig for at udføre og får lov af ejer til at udføre, skal finansieres via et anlægsprojekt. I det omfang der er penge til det kan mindre ændringer formentligt udføres umiddelbart, blot ejer er indforstået.”

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at Handicaprådet drøfter status i sagen.

  Beslutning Handicapråd den 17-06-2015

  Formanden for § 17 stk. 4 udvalget for kollektiv trafik inviteres til næste handicaprådsmøde for at redegøre for opfølgning på Byrådets behandling af sagen i maj-mødet.

  Afbud: Lars Kristensen, Karina T. Rogat, Mette Strojek

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/54228, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet behandlede senest på mødet den 8. april 2015 et punkt omkring en forestående nedlæggelse af CHK og en samtidig hjemtagning af opgavevaretagelse på området til de enkelte kommuner.

  På det tidspunkt var den politiske beslutningsproces i de fire sønderjyske kommuner der omkring nedlæggelsen af CHK endnu ikke færdigbehandlet i alle de fire byråd.

  På mødet gives en orientering om den nuværende status efter at der i alle fire kommuners byråd er truffet beslutning  om, at samarbejdsaftalen omkring driften af CHK ophører med årets udgang.

  Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for alle fire kommuner der har ansvaret processen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 17-06-2015

  Orientering taget til efterretning.

  Afbud: Lars Kristensen, Karina T. Rogat, Mette Strojek

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29572, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  På mødet vil afdelingschef Bjarne Ejnar Ibsen, Visitation & Rehabilitering, give en orientering om en netop gennemført brugerundersøgelse på Visitation & Rehabiliterings borgerområde af sagsbehandlingen mv.

  Brugerundersøgelsen i udkast  er vedhæftet som bilag på sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 17-06-2015

  Orienteringen tages til efterretning.

  Handicaprådet er positiv i forhold til involvering i den videre proces.

  Afbud: Lars Kristensen, Karina T. Rogat, Mette Strojek

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13441, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet gives i denne sag en orientering om, at Aabenraa Kommune sammen med Region Syddanmark deltager i en ansøgning til satspuljen ’En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser’.

  Puljen

  Puljens overordnede formål er at understøtte, at børn og unge, som er pårørende til borgere med en psykisk lidelse i højere grad får støtte til at øge livskvaliteten og forebygge udvikling af mistrivsel og på sigt psykiske vanskeligheder. Videre er formålet at inddrage og anerkende børn og unge som en ressource i borgerens forløb med henblik på at øge livskvaliteten og reducere tilbagefald af borgere med en psykisk lidelse.

  I projektperioden skal de projekter, som modtager støtte, udarbejde og implementere en plan for systematisk inddragelse af pårørende med udgangspunkt i Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

  Ansøgningen

  Ansøgningen, der er en fælles koordineret ansøgning fra Region Syddanmark og Aabenraa Kommune, er vedlagt som bilag.

  Ansøgningsfristen er den 9. juni 2015, men det er muligt at eftersende godkendelse af ansøgningen på højeste relevante ledelsesniveau, hvis den ikke kan nås indhentet til ansøgningstidspunktet.

  Sundhedsstyrelsen, der administrerer og udmønter puljen, forventer at kunne meddele ansøgerne tilsagn eller afslag medio september 2015. Sundhedsstyrelsen forventer at give tilsagn til projekter i 2 regioner, der samarbejder med 1-5 kommuner. Denne ansøgning indbefatter ud over aktører fra Region Syddanmark alene Aabenraa Kommune, idet regionen kun har henvendt sig til Aabenraa Kommune med ønsket om at udarbejde en fælles ansøgning.

  Projektet

  Hvis ansøgningen bevilges vil projektet løbe i perioden oktober 2015 til og med maj 2018, hvor de første 7 måneder vil være en udviklingsfase, hvor projektet detailplanlægges. Afprøvningsfasen løber de efterfølgende 29 måneder. I de sidste 3 måneder er der en sideløbende afslutningsfase, hvor projektet evalueres.

  De primære aktører vil være Aabenraa Kommunes socialpsykiatri, Lokalpsykiatrien i Aabenraa (ambulant psykiatri) sengeafdelingen i Augustenborg (stationær psykiatri, flytter til Aabenraa august 2015) samt PsykInfo (psykiatrisk informationscenter). PPR i Børn & Skole (pædagogisk psykologisk rådgivning) har tilkendegivet, at de gerne vil deltage i projektet, men det har pga. tidspres og praktiske forhold ikke været muligt, at de deltog direkte i ansøgningen.

  De væsentligste aktiviteter i projektet vil kort fortalt være følgende:

  Socialpsykiatrien, lokalpsykiatrien og sengeafdelingen vil alle anvende redskabet ’netværkskortet’ til at kortlægge psykisk syge borgere/patienters netværk og på den måde identificere børn og unge, der er pårørende.

  Der vil blive udarbejdet et skriftligt informationsmateriale, der fortæller om mulighederne for at få støtte og hjælp til børn og unge, der er pårørende til psykisk syge.

  Der vil, hvis den voksne psykisk syge indvilger, blive gennemført familiesamtaler, og der vil blive afholdt gruppeforløb for de børn og unge, der ønsker at deltage, og forældrenetværksgrupper.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 17-06-2015

  Orientering taget til efterretning.

  Afbud: Lars Kristensen, Karina T. Rogat, Mette Strojek

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 17-06-2015

  Ad 1: PKP meddelte,

  • at vedrørende budget afventes økonomiaftale mellem KL og regeringen.
  • Frivillighedsrådets indstilling om fordeling af § 18-midler er fulgt. Lille restbeløb til resten af året.
  • SSU har behandlet forslag til politik for § 79. Den gældende politik fastholdes uændret.

  Ad 2: KH:

  · Fornyet henvendelse fra LEV om brandsikkerhed på Møllemærsk. Der er aftalt møde med ledelsen for Aabenraa Bo & Aktivitet, Brandmyndigheden og LEV.

  · Henvendelse fra LEV om evt. flytning af Fjordskolen.

  Ad 3: Etablering af akutboliger på Bjerggade 4 F-G.

  Afbud: Lars Kristensen, Karina T. Rogat, Mette Strojek