Beslutningsprotokol

onsdag den 21. oktober 2015 kl. 16:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Helga Nørgaard, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen, Karin Hansen, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Kaj Westphal, H. Kristian Wollesen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Helga Nørgaard
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/28742, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet har inviteret afdelingschef Mette Høck Bostrup, Børne- og Familiechef i forvaltningen Børn & Skole, til at deltage i mødet og kort fortælles om afdelingens hovedområde samt drøfte forventninger til samarbejdet med Handicaprådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 21-10-2015

  Mette Høck Bostrup fortalte om egen baggrund og tilgangen til arbejdet med børn og unge.

  Snitfladeproblematikken ved overgangen fra barn/ung til voksen blev drøftet.

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Helga Nørgaard

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/28812, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune afholdt en workshop mandag den 5. oktober kl. 17 – 21.30 på Folkehjem i Aabenraa.

  Baggrunden var et ønske om at give borgerne mulighed for at deltage i, hvordan kommunens politikker for ældre og borgere med handicap bliver implementeret.

  På Handicaprådets møde den 21. oktober ønskes processen drøftet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet drøfter processen omkring implementering af Handicappolitikken.

  Beslutning Handicapråd den 21-10-2015

  På baggrund af offentligt møde om implementering af handicappolitik og ældrepolitik efterlyser brugerrepræsentanterne fra Handicaprådet kommunikation og dialog om form og indhold.

  Handicaprådet anmoder om, at der afholdes nyt møde rettet mod handicapområdet og med invitation af relevante nøglepersoner.

  Handicaprådet ønsker en inspirationstur til Skansebakken/Designskolen.

  Punktet udsættes på nærmere undersøgelser til næste møde.

  Afbud: Helga Nørgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/22470, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og uddannelsesudvalget anmodes i denne sag om principiel stillingtagen til et Headspacecenter i Aabenraa.

  Headspace i Danmark blev med inspiration fra Australien etableret i 2013 af foreningen ”Det sociale Netværk” i 7 centre i Danmark. Headspace støttes økonomisk af bl.a. Veluxfonden og Det Obelske Familiefond.

  Formålet med Headspace er at hjælpe de mest sårbare i Danmark og skabe en ny, forebyggende, sammenhængende indsats for psykisk sårbare. Psykisk sårbare skal tilbage på sporet til livet.

  Det Sociale Netværk tror på, at mental sundhed og forebyggelse fremmes i et samspil mellem det enkelte menneske, den primære og sekundære offentlige sektor, private virksomheder samt NGO’er og andre frivillige organisationer.

  Headspace er i sin oprindelige form et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12 – 25 år, som i Esbjerg efter inspiration fra det norske ”Pøbelprosjektet” blev udvidet med joblæring. Joblæringen er nu en integreret del på alle Headspacecentre.

  Tilbuddet er et førkommunalt tilbud – hvilket afspejles i at kun 10 % af brugerne af Headspace har været i kontakt med kommune/region før besøget.

  Headspace er et unikt samarbejde mellem civilsamfundet, det offentlige, det private og almene fonde.

  Headspaceaktiviteterne består af støtte og rådgivning, nogen at tale med, chat, joblæring, videre til den rigtige hjælp og skaber social mobilitet sammen med de unge.

  Headspace har indtil nu hjulpet mere end 10.000 unge og gennemført 30.000 samtaler.

  Headspace arbejder med frivillighed – for den unge til at komme og møde mennesker, der frivilligt lytter og hjælper, ung til ung, og sagsbehandler/patient rollerne ophæves.

  Headspace bygger på, at hele lokalsamfundet arbejder sammen: - mange frivillige, tre lønnede medarbejdere, ½ kommunal medarbejder, lokalsamfundets mange tilbud til målgruppen, virksomhedsnetværk.

  Handicap & Psykiatri rettede i 2013 henvendelse til Headspace for at høre om mulighederne for et Headspacecenter i Aabenraa. Headspace udvider nu med etablering af centre i en række byer og har i den forbindelse tilbudt at etablere et Headspace i Aabenraa i 1. kvartal 2016.

  Et Headspace i Aabenraa vil være i tråd med Direktionens strategiske spor: Effektfulde Helheder og Fremtidens Fællesskaber, idet tilbuddet spænder på tværs af udvalgsområderne for Børne- og Uddannelsesudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

  Headspace spiller op mod den nationale og lokale målsætning om, at min. 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

  Gennem Headspace fås en fokuseret tidligt forebyggende indsats på et område, hvor Aabenraa Kommunes sundhedsprofil viser et bekymrende stort antal unge med selvoplevet dårlig trivsel, idet bl.a. 17,5 % af kvinderne i aldersgruppen 16 – 24 år har et selvoplevet dårligt mentalt helbred.

  Effektmålene kan sættes på dels aktivitetstal og på konkret antal unge, der via Headspace fastholder uddannelse/job.

  Endelig spiller Headspace godt sammen med etableringen af Campus Aabenraa, idet unge herfra er i målgruppen for tilbuddet og samtidig er i målgruppen som frivillige.

  Headspace dokumenterer sin aktivitet på landsplan gennem aktivitetstal og ikke mindst gennem storytelling, hvor unge, frivillige og samarbejdsparter fortæller deres egne historier.

  Social & Sundhed anbefaler, at etableringen af Headspace principgodkendes i Børne- og uddannelsesudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og sundhedsudvalget med henblik på udarbejdelse af konkret forslag til et Headspacecenter i Aabenraa Kommune med samfinansiering indenfor det afsatte budget fra de berørte forvaltningsområder.

  På baggrund af drøftelse i Direktionen anbefales det, at den halve stilling etableres i Socialpsykiatrien, og at de 3 fagudvalg finansierer hver 1/3 del af udgifterne til den kommunale medfinansiering på 0,6 mio. kr. plus eventuelle udgifter til lokaler.

  Økonomi og afledt drift

  Et Headspacecenter arbejder med en budgetramme til driften på 3,1 mio. kr. årligt, finansieret af kommunen med 0,6 mio. kr., regionen 0,2 mio. kr., virksomhedsnetværk/lokale almene fonde 0,3 mio. kr., national funding v/ satspulje og finanslov 1 mio. kr. og almene nationale fonde 1 mio. kr.

  Forinden Headspace realiseres foreligger der således en indsats fra Headspace og Aabenraa Kommune med at tilvejebringe finansieringen.

  Hertil kommer en kommunal udgift til ½ medarbejder og lokaler på ca. 250 m2.

  Endvidere forudsætter et Headspacecenter, at Aabenraa Kommune aktivt bidrager til skabelse og understøttelse af virksomhedsnetværket.

  Målgruppen og indsatserne peger på, at den kommunale finansiering tilvejebringes indenfor rammerne af det afsatte budget ved samfinansiering mellem Social & Sundhed, Børn og Skole og Jobcenter og Borgerservice.

  Indstilling

  Social & Sundhed, Jobcenter og Borgerservice og Børn & Skole og indstiller,

  at etablering af Headspace principgodkendes,

  at der udarbejdes konkret beslutningsforslag for etablering af Headspace,

  at den halve stilling etableres i Socialpsykiatrien, og at de 3 fagudvalg finansierer hver 1/3 del af beløbet,

  at sagen forankres i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2015

  1. – 4. at godkendt.

  Beslutning Handicapråd den 21-10-2015

  Handicaprådet anbefaler etablering af Headspace i Aabenraa.

  Afbud: Helga Nørgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/54228, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Byrådene i de fire sønderjyske kommuner besluttede i april/maj 2015, at de specialiserede hjælpemiddel- og kommunikationsopgaver varetages af den enkelte kommune fra 1. januar 2016, hvorfor samarbejdet om Center for Hjælpemidler og Kommunikation ophører med udgangen af 2015.

  Efterfølgende er personalet på CHK fordelt mellem kommunerne, og kommunerne samarbejder målrettet om lukningsprocessen og det fremtidige samarbejde fra 2016.

  I Aabenraa Kommune foreslås, at de specialiserede hjælpemiddel- og kommunikationsopgaver fra 2016 placeres på henholdsvis HjælpemiddelHuset og Hjernecenter Syd.

  Mobilitetsopgaver med tilhørende hjælpemidler placeres i HjælpemiddelHuset, idet opgaverne har naturlig sammenhæng med de opgaver og personalegrupper, som HjælpemiddelHuset har på nuværende tidspunkt.

  Tale, høre og syn med tilhørende hjælpemidler placeres sammen med bl.a. VSU og øvrige højt specialiserede opgaver i en nydannet afdeling i Hjernecenter Syd. Placeringen på Hjernecenter Syd begrundes med, at det her er muligt at skabe et højt specialiseret miljø, hvor den stærke specialisering er det fælles omdrejningspunkt for medarbejderne. Samtidig spiller elementer i tale- og synsopgaverne en betydende rolle i arbejdet med borgere med erhvervet senhjerneskade og kommunikationshandicap. Den nydannede afdeling i Hjernecenter Syd placeres indtil videre i de eksisterende lokaler på rådhuset i Bov, men ønskes flyttet til Tinglev, såfremt der opstår en mulighed for at anvende ledige kommunale lokaler.

  Med denne organisering og placering sikres borgeradgangen gennem HjælpemiddelHusets eksisterende telefon- og åbningstid, og i Bov vil der være telefondækning indenfor den almindelige arbejdstid.

  Det forventes, at de højt specialiserede medarbejderes kompetencer gennem integrationen i eksisterende enheder i højere grad kan indgå i et samspil omkring velfærdsteknologiske løsninger og generelt medvirke til, at borgeren oplever helhed i opgaveløsningen. Ligeledes forventes det, at samspillet med PPR og Jobcenter kan udbygges.

  Aabenraa Kommune har overtaget kvalificeret personale på alle de faglige områder. Mobilitetsområdet i HjælpemiddelHuset er opgavemæssigt dækket. I Hjernecenter Syd er taleområdet komplet, mens der på både syn- og høreområdet skal suppleres med yderligere en medarbejder, subsidiært købes bistand hos de andre sønderjyske kommuner. Mulighederne for køb og salg af ydelser mellem de sønderjyske kommuner forventes endeligt afdækket umiddelbart efter efterårsferien.

  Den nuværende opgavevaretagelse i CHK er baseret på et fastlagt ydelseskatalog med rammer for opgaveløsningen. Ultimo 2015/primo 2016 forelægges nyt ydelseskatalog/beskrivelse af serviceniveau til behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Nyorganiseringen af de specialiserede hjælpemiddel- og kommunikationsopgaver er foretaget indenfor rammerne af Aabenraa Kommunes budgetlagte udgifter til CHK.

  Udgifterne i vedlagte budget er fordelt mellem HjælpemiddelHuset og Hjernecenter Syd på baggrund af den registrerede opgaveløsning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at placering ogorganisering af opgaverne i HjælpemiddelHuset og Hjernecenter Syd godkendes,

  at vedlagte budget 2016 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2015

  1. – 2. at godkendt.

  Beslutning Handicapråd den 21-10-2015

  Orienteringen tages til efterretning.

  Afbud: Helga Nørgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/40235, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet behandlede senest den 23. september 2015 problemstillingen omkring tilgængelighed på Busstationen i Aabenraa. Forud var der den 24. august 2015 foretaget en fælles besigtigelse af Aabenraa Busstation sammen med § 17, stk. 4 udvalget for Kollektiv Trafik.

  Handicaprådet anerkendte på mødet den 23. september 2015, at der nu er igangsat egentlige undersøgelser af forbedringsmulighederne på busstationen, og Handicaprådet ser frem til gennemførelse af egentlige forbedringsprojekter

  Den aktuelle status omkring tilgængelighed på busstationen ønskes drøftet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at sagen drøftes.

  Beslutning Handicapråd den 21-10-2015

  Der er afsat budgetpulje i 2016.

  Punktet genoptages på næste møde.

  Afbud: Helga Nørgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 21-10-2015

  1) Social- og Sundhedsudvalget har færdigbehandlet budget 2016. Povl Kylling Petersen takkede Handicaprådet for konstruktivt medspil i budgetprocessen – bl.a. med det resultat at Lydavisen bevares i 2016.

  I forhold til budgetoplægget er der ændret på barselspulje, anbringelsesområdet og Værestedet Bolderslev.

  Afbud: Helga Nørgaard.