Beslutningsprotokol

tirsdag den 5. januar 2016 kl. 16:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Helga Nørgaard, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen, Karin Hansen, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Kaj Westphal, H. Kristian Wollesen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Karina T. Rogat
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35983, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet skal i denne sag afgive høringssvar til Børne- og Uddannelsesudvalget, om forskellige forslag til løsning af de lokalemæssige udfordringer på Fjordskolen.

  Børn og Skole forvaltningen har kigget på tre anlægsmæssige scenarier for løsning af udfordringer, samt et scenarie, hvor der ikke foretages anlægsmæssige ændringer.

  Scenarie 1 – samling i Kruså.

  Fjordskolen forudsættes i dette scenarie flyttet til den tidligere Kruså Skoles bygninger, der samlet er bygget til elevtal på op til ca. 400 elever i normalområdet.

  Umiddelbart skal der foretages mindre ombygninger, primært opdeling af eksisterende undervisningsrum til differentierede og mindre gruppestørrelser, hvilket vil sige at der skal opsættes nye skillevægge.

  Der vil endvidere skulle indbygges elevatorlifte til parterreetagen mod syd og kælderarealerne i den nordlige del, samt etableres en række handicaptoiletter jævnt fordelt i bygningen.

  Skolen grundareal inkl. Ådalens Fritidshjems grund, er på ca. 50.000 m2, og det ligger i umiddelbar sammenhæng med Slipskoven mod syd og øst.

  Der er tilstrækkeligt udenoms areal til rummelige friarealer, evt. tilbygning og supplerende parkeringspladser.

  Ådalens Fritidshjem vil kunne benyttes som f. eks. en meget naturnær SFO.

  Ud over dette rummer de eksisterende udenoms arealer også idrætsanlæg i form af løbebane og boldbaner af forskellig art.

  Der vurderes, at det eksisterende bygningsanlæg vil kunne rumme Fjordskolens afdeling A, D og E, hvis der foretages de ovennævnte bygningsændringer.

  Skal Fjordskolens Afdeling B flyttes med, vil dette kræve, at der opføres en tilbygning på ca. 600 m2.

  Et evt. varmvandsbassin vil skulle placeres i en ny tilbygning på 40-50 m2. Denne vil mest rationelt kunne opføres i forbindelse med en tilbygning til Afdeling B.

  Anslået anlægsudgift: 35,25 millioner kroner.

  Anslået årlig driftsbesparelse: 1,0 millioner kroner

  Udgifter til befordring:

  Der er udfærdiget en kørselsanalyse, hvor der vurderes at kilometerantallet vil forøges med ca. 30 procent.

  Der vil dog i kørslen ikke længere være de korte ture i Aabenraa by som tidligere har medført en øget km-pris. Derfor forventes at man kan reducere udgiften pr km ved nyt udbud af kørslen.

  Det er forvaltningens vurdering at udgiften kan holdes inden for det eksisterende budget. Men den endelige udgift afhænger af resultatet af et nyt udbud.

  Scenarie 2 – samling i Aabenraa By eller umiddelbar nærhed heraf.

  Som de eneste to umiddelbare muligheder i dette scenarie peger Kultur, Miljø- og Erhversforvaltningen på henholdsvis den tidligere Rødekro Skoles bygninger, Vestergade 14 (2a), pædagogseminariet, Dr. Margrethes Vej 13 (2b).

  Endvidere belyses en mulighed for samling af Fjordskolen på Skolevænget 33, Aabenraa (2c).

  Scenarie 2a – samling på tidligere Rødekro Skole, Vestergade 14, Rødekro.

  Grundarealet på ca. 30.000 m2 er tilstrækkeligt og den nyeste bygning på skolen (opført til Indskolingen) vil umiddelbart kunne genanvendes.

  Der vurderes, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at genanvende de øvrige bygninger, da en opdatering med hensyn til indeklima, skimmelsanering, energirenovering mm vil blive meget udgiftstung. En nedbrydning og en genopførelse af nybyggeri vil være langt mere rationel totaløkonomisk.

  I scenariet er medregnet en flytning af Afdeling B og etablering af et varmtvandsbassin.

  Anslået anlægsudgift: 160,0 millioner kroner

  Anslået årlig driftsbesparelse: 1,2 millioner kroner

  Scenarie 2b – samling på det tidligere pædagogseminarie, Dr. Margrethes Vej 13, Aabenraa.

  Pædagogseminariets grundareal er på ca. 7.500 m2 og en samling af Fjordskolen her vil derfor fordre, at alt byggeri skal være i to-tre etager, hvis der skal kunne etableres nogenlunde acceptable friarealer og parkeringspladser. Umiddelbart vurderes det ikke, at der på grunden vil kunne etableres det fornødne antal parkeringspladser i terrænniveau.

  Der vurderes endvidere, at det kun vil være den eksisterende to-etages del af bygningsanlægget, der vil kunne genanvendes på en økonomisk fornuftig måde.

  Da der skal bygges i minimum 2 etager vil de øvrige eksisterende et-etages bygningsafsnit ikke kunne genanvendes, da det ikke kan lade sig gøre at bygge direkte oven på dem.

  Endvidere er indretningen af de eksisterende bygninger så uhensigtsmæssig, at en stor ombygning og renovering vil blive påkrævet. Der er gennem årene bygget om og til i mange omgange med en del forskellige konstruktionsprincipper og kvaliteter til følge.

  Der vil mangle toiletter, tilgængelighedsmuligheder (til kælder og eksisterende 1. sal) og et bedre administrationsafsnit, der nu er placeret sig i nogle pavillonlignende bygningsafsnit i en atriumgård.

  Der anbefales derfor at eksisterende et-etages bygningsafsnit nedbrydes, og at der opføres nye to-tre-etages bygninger.

  I scenariet er medregnet en flytning af Afdeling B og etablering af et varmtvandsbassin.

  Anslået anlægsudgift: 162,5 millioner kroner

  Anslået årlig driftsbesparelse: 1,2 millioner kroner

  Alternativt scenarie 2c – samling på Skolevænget 33, Aabenraa

  Ved vedtagelsen af Lokalplanforslag 87 (UCSyd, ny forbindelsesvej mm) vil der fremkomme et sammenhængende areal umiddelbart nord for den påtænkte vejforbindelse Vestvejen-Dr. Margrethes Vej, øst for UCSyd´s nye undervisningsbyggeri og vest for IBC.

  Arealets omtrentlige udstrækning er markeret med en rød streg på bilaget Tegning vedr. alternativt scenarie 2c.

  Det er på ca. 6.000 m2 og der vil være plads til at bygge nyt til Fjordskolens Afdeling A her i en etage, men ikke således at der bliver arealer til overs til store udendørs opholdsarealer og særligt mange parkeringspladser.

  Der arbejdes for øjeblikket med forslag til en ny lokalplan (planlagt til fremlæggelse foråret 2016), der omfatter området, men forslag til anvendelsen er ikke fastlagt endnu. Arealet er dog påtænkt anvendt som en del af det nye campusområde.

  Før øjeblikket er det et grønt areal (alt orangefarvet er ejet af Aabenraa Kommune – undtagen UCSyd´s nyligt erhvervede areal på 30.000 m2 mod Vestvejen), der anvendes til idræt mm af de omgivende uddannelsesinstitutioner.

  Forbindelsen til den eksisterende del Fjordskolen vil være et smalt grundstykke hvorpå der vil skulle bygges en forbindelse. Planmæssigt vil Fjordskolen på denne måde blive spredt en del ud og umiddelbart vil den interne logistik ikke blive særlig hensigtsmæssigt.

  Under hele arealet er der konstateret jordforurening V2, dvs at der er taget prøver, der verificerer dette. Området er tidligere losseplads. Det V2 forurenede område er i øvrigt for nyligt konstateret også at omfatte området fra dette areal og nordpå under Afdeling B til Skolevænget ved hovedindgangen til Fjordskolen.

  En samling af Fjordskolen på Skolevænget til fordre nybyggeri til Afdeling A og udvidelser til Afdeling D og E samt til administrationen (udgør ca. 17,0 mio. kr.) til en estimeret samlet anlægsudgift på ca. 82,0 mio. kr. (ca. 4.300 m2 nybyggeri i alt). Der er i dette tal ikke taget specifikt højde for jordbundsforhold/ekstrafundering og håndtering/udskiftning af forurenet jord.

  Anslået anlægsudgift: 82,0 mio. kr.

  Anslået årlig driftsbesparelse: 1,2 mio. kr.

  Scenarie 3 – status quo på 3 matrikler

  Dette scenarie forudsætter at Fjordskolens aktiviteter bevares på de tre adresser, Skolevænget 33, Aabenraa, Posekærvej 8, Aabenraa og Kystvej 36-38, Aabenraa.

  På Skolevænget 33 mangler der 4 undervisningsrum med grupperum, 4 administrationskontorer, kontor til 4 terapeuter og 2 større rum til lærerarbejdspladser og forberedelse. Dette vil skulle etableres som nybyggeri.

  De nye skel mod UCSyd´s grundareal er netop fastlagt, og der vil være mulighed for at opføre tilstrækkeligt nyt byggeri, men der vil ikke være et tilfredsstillende areal til overs til friarealer og parkering.

  På Posekærvej-afdelingen anbefales, at de PCB-forurenede pavilloner fra midten af 60´erne bør fjernes og erstattes af tilsvarende nyt byggeri.

  Herudover mangler skolen på denne matrikel undervisningslokaler til fysik/naturfag, musik og håndværk/design.

  En helt utidssvarende midlertidigt opstillet pavillon, der for øjeblikket anvendes til musik, forudsættes fjernet.

  På grund af terrænets form og niveauforhold vil der skulle etableres nye forbindelsesgange/bygninger, tilgængelighedsforanstaltninger og niveaureguleringer.

  Der er endvidere regnet med anlæg af 10 nye parkeringspladser, som der er stort behov for på adressen.

  Anslået anlægsudgift: 44,2 millioner kroner

  Anslået årlig driftsbesparelse: 0 kroner

  Scenarie 4 – Revisitering af eleverne på Fjordskolen.

  Med udgangspunkt i ”Sund Opvækst” og ”Ny Retning for visitationen” udvikles der i øjeblikket Observations- og Udrednings-enheder og pædagogiske tilbud på de to nybyggede skoler Kongehøjskolen og Lyreskovskolen, hvor det pædagogiske tilbud modsvarer det behov som en del af eleverne på Fjordskolen har. Derfor ville disse elever kunne visiteres til disse tilbud og derved for det pædagogiske tilbud der er nødvendigt, og i fysiske rammer der styrker trivsel og læring. Dette er i modstrid med kommunens inklusionsstrategi, men kan blive nødvendigt, da de fysiske rammer på Fjordskolen ikke understøtter den pædagogiske praksis.

  Udviklingen af de to folkeskolenære tilbud, samt på sigt et lignende på den nybyggede Hærvejsskole i 2017 betyder også, at elevtallet ikke ventes at stige.

  Anslået anlægsudgift: 0 millioner kroner

  Anslået årlig driftsbesparelse: 0 kroner

  Høringssvaret:

  Børn og Skole har udarbejdet et skema som Handicaprådet skal benytte ved afgivelse af høringssvaret. Skemaet er vedhæftet som bilag.

  Afdelingschef Lars Hende Svensson, Børn & Skole, deltager under punktets behandling.

  Indstilling

  Social og sundhed indstiller

  at Handicaprådet drøfter de forskellige scenarier og afgiver et høringssvar.

  Beslutning Handicapråd den 05-01-2016

  Brugerrepræsentanterne udarbejder høringssvar.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/54228, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag gives Handicaprådet en orientering om samarbejdet med de øvrige sønderjyske kommuner på CHK’s hidtidige opgavefelt.

  Byrådet besluttede på mødet den 29. april 2015 at opsige samarbejdsaftalen med Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK) i lighed med de øvrige sønderjyske kommuner. Siden da er der både internt i Aabenraa Kommune og i samarbejde med de øvrige kommuner arbejdet med at klargøre hjemtagelse af opgaver, så borgerne også i fremtiden oplever høj kvalitet i opgaveløsningen.

  Fra 1. januar 2016 har Aabenraa kommune – i lighed med de tre øvrige kommuner – et selvstændigt ansvar for opgavevaretagelsen på området. Der vil i udpræget grad ske et samarbejde kommunerne imellem således at de ydelser, som en kommune ikke selv kan levere søges løst i et samarbejde med en af de øvrige kommuner. Da medarbejderne i CHK er blevet fordelt kommunerne imellem, medfører dette, at specialiseret viden ofte kun findes i f.eks. en eller to af kommunerne.

  For at sikre en nødvendig faglig sikkerhed i ydelserne, samt en hensigtsmæssig forsyningssikkerhed, har den firekommunale arbejdsgruppe, som består af ledelsesrepræsentanter for fire kommuner, udarbejdet et forslag til en samarbejdsaftale gældende fra 1. januar 2016. Udkastet til forpligtigende samarbejdsaftale har endvidere været drøftet i Sund i Syd direktørkredsen. Indholdet i samarbejdsaftalen kan opsummeres til følgende:

  - For at fastholde og udvikle det faglige niveau samarbejdes i faglige netværk med henblik på erfaringsudveksling, sparring, vidensdeling og efteruddannelse

  - Kommunerne bistår hinanden ved nye ansættelser eller kompetenceudvikling af nuværende medarbejdere med følordninger, mentorforløb, sparring og rådgivning

  - Kommunerne bistår hinanden med opgaveløsning gennem et gensidigt forpligtende køb og salg af ydelser, og der er aftalt principper for samarbejdet vedrørende:

  - Forpligtelse til at stille overskydende ressourcer til rådighed

  - Tilbagemeldingsfrister for, om man kan løse en efterspurgt opgave og i så fald rammer for sagsbehandlingen (tidspunkt og prisoverslag)

  - Prioritering af ventelister ud fra kategorierne "Akutte opgaver", "Hasteopgaver" og "Normale opgaver"

  - Prisfastsættelse.

  Til afregning kommunerne imellem er der beregnet en timepris baseret på nuværende CHK-tal, og beregnet med udgangspunkt i gennemsnitsløn for medarbejderne, borgerrelateret tid, kompetenceudvikling og medarbejderrelateret driftsudgift.

  Der er således ikke indregnet overhead til administration, ledelse og ejendomsudgifter.

  I timeprisen indgår desuden en udgift på 0,5 mio. til transportudgifter. I Samarbejdsaftalen er det fastsat, at transportudgiften (baseret på kilometergodtgørelse) afregnes særskilt. Som konsekvens heraf kan timeprisen genberegnes til 465 kr.

  Samarbejdsaftalen, der er forelagt til politisk godkendelse parallelt i de fire kommuner, kan opsiges af en kommune med 6 måneders varsel til udløb ved årsskiftet. Social og Sundhedsudvalget i Aabenraa kommune godkendte aftalen den 15. december 2015.

  En arbejdsgruppe med ledelsesrepræsentanter fra de fire kommuner, vil løbende mødes og følge samarbejdet på området tæt. Herunder forventes etableret egentlige bindende etårige aftaler vedrørende køb/salg, når der foreligger et tilstrækkeligt grundlag i løbet af 2016 for at vurdere behovet for køb og salg kommunerne imellem.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller

  at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 05-01-2016

  Orienteringen er taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/24364, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres handicaprådet om Social og Sundhedsudvalgets indstilling til takster for ophold på forsorgshjem

  I 2014 fik kommunerne selv ansvar for at opkræve og fastsætte takst for borgernes egenbetaling for mad og logi på forsorgshjem. Hidtil har det været praksis, at forsorgshjem og krisecentre selv opkrævede egenbetaling. I de fleste tilfælde ved at forsorgshjemmet har lavet aftale om træk i pensionen.

  Forvaltningen oplever nu store forskelle i praksis. Nogle forsorgshjem opkræver egenbetalingen ved kommunen over taksten, men som en selvstændig post. Andre forsorgshjem ønsker slet ikke, at Aabenraa Kommune forholder sig til taksterne og opkræver og administrere hele beløbet.

  Loven er dog tydelig i forhold til, at det er betalingskommunens ansvar.

  Forvaltningen har set på de forsorgshjem, hvor vi har haft personer boende og ser stor forskel i egenbetalingens størrelse.

  Ligeledes vurderer forvaltningen det problematisk overfor denne målgruppe at opkræve egenbetaling efter opholdets afslutning. Der må derfor forventes, at der vil være borgere, som ikke vil betale for ophold. For disse borgere vil der ske inddrivelse som for andre restancer til kommunen.

  Denne problemstilling har Forretningsudvalget for Regionen Syds Socialdirektørforum rejst overfor Ministeriet for ligestilling. De er kender problemstillingen, men byder ikke ind med løsninger.

  I det omfang det er muligt, vil vi sikre opkrævning via tilbagehold af pension. Forvaltningen vil i så høj grad som muligt søge at indgå aftaler med forsorgshjemmene om, at de inddriver egenbetalingen.

  Kommunen har ligeledes mulighed for helt at fravige eller nedskrive opkrævning i den konkrete sag. Forvaltningen anbefaler, at samtlige borgere som udgangspunkt skal betale den fastsatte egenbetaling. Dette kan dog fraviges, såfremt borgeren ikke har tilstrækkelig forsørgelsesgrundlag.

  For de borgere, der er uden forsørgelse, fastsættes taksten ud fra principperne om rådighedsbeløb.

  Økonomi og afledt drift

  Beregningsgrundlag for takst for egenbetaling:

  Logi

  Kost

  Skjoldbo, Esbjerg:*

  82

  Dalhoffsminde, Haderslev:

  Under 30 år:

  55

  72

  Over 30 år:

  89

  72

  CMSP, Toftlund:

  Under 25 år:

  58

  70

  Over 25 år:

  90

  70

  Overmarksgården Kolding:

  84

  76

  Flydedokken, Fredericia:

  77

  81

  Egenbetaling pr. døgn.

  76,43

  73,50

  Total gennemsnitlig egenbet. pr. døgn.    Kr.

  149,93

  Til sammenligning opkræver Aabenraa Kommune 125 kr. pr. døgn (2015) for døgnkost,  rengøring og linned ved ophold på Special- og Rehabiliteringscentret,  Rødekro.

  Taksten fastsættes til

  Takst for logi

  76 kr.

  Takst for mad

  74 kr.

  Takst pr. døgn

  150 kr.

  Indstilling

  Social og Sundhedsforvaltningen indstiller

  At orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Handicapråd den 05-01-2016

  Orienteringen er taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/33235, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres handicaprådet om Social og Sundhedsudvalgets indstilling til løsning af de økonomiske udfordringer for borgere, som kommer på døgninstitution og som ikke har penge til dette.

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til løsning af de økonomiske udfordringer for borgere, der kommer på døgninstitution og som ikke har penge til dette. Problemstillingen er ny, da de fleste af disse borgere tidligere modtog førtidspension.

  Visitation & Rehabilitering har siden kontanthjælpsreformen oplevet et stigende antal unge med nedsat funktionsniveau, der udelukkende kan få bevilget kontanthjælp, og som derfor ikke har mulighed for at dække deres faste udgifter, når de flytter i et af kommunens botilbud.

  Borgerene er med deres nedsatte funktionsniveau vurderet berettigede til ophold i botilbud. Så det vurderes ikke muligt, at borgeren ikke får tilbud om botilbud.

  Aabenraa Kommune har valgt, at størstedelen af botilbuddene er organiseret efter Servicelovens § 85 og Almenboliglovens § 105. Dette betyder, at vi ikke har mulighed for at regulere deres økonomi ved hjælp af en lavere egenbetaling til botilbuddet. Dette er praksis på institutioner efter § 107 0g 108.

  Forvaltningen foreslår, at takster, der fremgår af bilag som faste, ligger til grund for bevilling til borgerens underhold for at sikre, at borgerne både har mulighed for at betale deres faste udgifter samt har råd til andre daglige fornødenheder. Vi har som udgangspunkt valgt samme rådighedsbeløb, som bruges i Borgerservice i forbindelse med ansøgning om Enkeltydelser.

  I det vedlagte eksempel ender borgeren med et rådighedsbeløb på kr. 642,00.  Her vælger vi så at give borgeren en månedlig merudgift på kr. 1858,00, så han/hun kommer op på et samlet rådighedsbeløb på kr. 2500,00 månedligt. Merudgiften bevilges efter Servicelovens § 100. Rådighedsbeløbet skal dække omkostninger til mad, kontingenter og diverse.

  Af de 2.500 kr. skal borgeren i dette tilfælde anvende 1.211.kr/mdr. til madordning. Der findes bosteder, hvor betaling for mad udgør ca. 2.000 kr. Her vil beboeren have mindre til sig selv.

  Pt. har vi fire borgere, som får denne hjælp. De er bosiddende på Møllemærsk.

  Beløbet, som er bevilliget, svinger fra ca. kr. 1.200,00 til kr. 1.900,00 månedligt.

  Udsving i borgerens betaling er begrundet i, at borgeren kan vælge måltider fra, eks. morgenmad og frokost, som de så selv sørger for.

  Det må forventes, at i takt med, at vi får flere borgere ind på botilbuddene – herunder også andre steder end Møllemærsk, hvor borgerne ikke kan få førtidspension trods deres nedsatte funktionsniveau, vil flere have brug for hjælp til at klare den daglige forsørgelse.

  Det skal bemærkes, at ved at give hjælpen som en del af merudgiftsydelsen, modtager kommunen 50% refusion for hjælpen.

  Der har været dialog med andre kommuner, som yder samme form for hjælp.

  Økonomi og afledt drift

  Der er pr. 30. september 2015 netto 1,392 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 1,403 mio. kr. vedrørende § 100. Nettoudgiften på 0,035 mio. kr. i 2015 er afholdt i forbruget pr. 30. november 2015.

  Hertil bemærkes, at der i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2015 blev tilføjet kassebeholdningen netto 0,1 mio. kr. I 2016 udgør nettobudgettet 1,506 mio. kr. Den forventede udgift på 0,070 mio. kr. i 2016 forventes afholdt indenfor denne ramme.

  Indstilling

  Chefen for Visitation og Rehabilitering indstiller

   at handikaprådet tager sagen til efterretning

  Beslutning Handicapråd den 05-01-2016

  Orienteringen er taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/34832, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres handicaprådet om Social og Sundhedsudvalgts drøftelse af serviceniveau i bilsagsbehandling.

  Udvalget skal i denne sag drøfte, om det aktuelle serviceniveau i bilsagsbehandling er i overensstemmelse med de politiske forventninger.

  Hidtidig praksis i bilsagsbehandling er løbende til vurdering, da det er et område, hvor der træffes en del principafgørelser i Ankestyrelsen. Aabenraa Kommune tilpasser løbende serviceniveauet til principafgørelserne, således at borgerne kompenseres i forhold til de af Ankestyrelsen trufne afgørelser. Baggrunden for kommunens praksis er en generel stram økonomisk tilgang til bilsagsbehandling, hvor den økonomiske ramme også tilpasses dels afgørelserne og dels det løbende behov.

  I forbindeles med drøftelse af serviceniveau er det også vigtigt at forholde sig til, om det fastlagte serviceniveau understøtter Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap:

  ” Alle borgere med handicap i Aabenraa kommune har mulighed for at leve et godt, værdigt og aktivt liv - hvor du

  · deltager i fællesskaber og gøremål, der er meningsfulde

  · tager ansvar for eget liv i den udstrækning du kan

  · har indflydelse på og er med til at skabe egen tilværelse

  · har mulighed for at være noget for andre

  oplever at blive opfattet som en ressource ”.

  I øvrigt er der en del sager, der giver anledning til utilfredshed hos den borger, som modtager bevilling, idet borgeren kan have en anden forventning til, hvad Aabenraa Kommune vil kompensere borgeren med, end det som er praksis. Der kompenseres kun for borgerens funktionsnedsættelse eller forventede behov i bilens levetid.

  Dette kan være:

  · Hjælperkørt bil - hvor skal borger placeres, når vedkommende skal blive siddende i kørestolen?

  o Ansøgninger fra ægtepar eller forældre/hjælpere, der ønsker at kunne samtale med borgeren under kørslen,

  o Pris for placering foran ved siden af chaufføren er omkring kr. 15.000, når det sker ifbm. opbygningen af bussen

  · Tonede ruder omkring kr. 3.000

  o Diskretionshensyn

  o Beskyttelse mod solen

  o Pris ca. kr. 3.000

  · Fartpilot

  o Udtrætning (eks. Sklerosetræthed)

  o Pris kr. 1.700 (fabriksmonteret)

  · Aircondition + dyser i bag (lovkrav)

  o Tåler ikke varme eller kulde

  o Pris kr. 7.600 + 2.900 i alt kr. 10.500 (fabriksmonteret)

  · Fjernbetjening til motor-/kabinevarmer, der har tidsindstilling

  o Ønskes da det er nemmere end tidsindstillingen

  o Hvis bilen skal bruges på et andet tidspunkt, end den er indstillet til

  o Pris kr. 3.000

  · Ekstra sæder i bilen til børn.
  iht. principafgørelse fra Ankestyrelsen C-36-06 skal bilen indrettes til den støtteberettigede og dennes nødvendige hjælpemidler. Hvis der er behov for en større bil for at hjælper, børn og ægtefælle kan være i bilen, må familien selv betale differencen for en større bil.

  · Ankestyrelsen lægger vægt på, at bil skal være egnet i hele den seksårige bevillingsperiode. Eks. ekstra sæde tilpasning 65.000 kr.

  Udvalget fandt ikke, at der er grundlag for at ændre det nuværende serviceniveau.

  Økonomi og afledt drift

  Det er svært at vurdere de økonomiske konsekvenser af et eventuelt politisk fastsat højere niveau i forhold til nuværende praksis vedrørende ovennævnte punkter. Det vurderes, at de øgede udgifter vil udgøre ca. 0,5 mio. kr. årligt. Dette er under forudsætning af, at tildelingskriterierne for at få bevilget bil ikke ændres, da en bevilling hertil beløber sig til ca. 0,4 mio. kr. årligt.

  Det bemærkes, at regnskab 2014 udgjorde 4,352 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget 2014 på 3,755 mio. kr.

  I 2015 forventes jf. bevillingskontrollen pr. 30. september 2015 et samlet forbrug på 2,038 mio. kr. Hertil bemærkes at budgettet i forbindelse med bevillingskontrollen blev reduceret med 1,891 mio. kr.

  I 2016 udgør budgettet vedr. støtte til køb af bil 2,899 mio. kr. I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af punktet ”Budget 2016 i balance” den 23. november 2015 blev det oprindelige budget 2016 på 3,951 mio. kr. reduceret med 1,052 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at handicaprådet tager beslutningen til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 05-01-2016

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 05-01-2016

  Ad 1.

  · Projekt for fornyelse af Aabenraa Midtby er i høring. Ros til Kultur, Miljø og Erhverv (KME) for flytning af H-parkering i Rådhusgade.

  · Social- og Sundhedsudvalget (SSU) har indgået driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem om driften af Enggården.

  · SSU har uddelt § 18-midler og § 79-midlerne. Indstillingerne fra brugerorganisationerne er i store træk fulgt.

  · SSU drøfter på næste møde proces for udarbejdelse af en værdighedspolitik.

  · SSU drøfter på næste møde oprettelsen af et frivillighedscenter i Aabenraa Kommune.

  Ad 2.

  · Brugerne er indbudt til møde med Borgmesteren om borgerrådgiverfunktionen.

  · Initiativgruppe under implementeringen af Handicappolitikken arbejder med tilbud til handicappede borgere i Hjernecenter Syd (Kliplev). Der er planlagt besøg på Skansebakken og forsøges lavet et lokalt projekt med inddragelse af frivillige unge.

  · Der søges satspuljemidler til projektet.

  · Børns Voksenvenner søger ressourcestærke voksne, der kan indgå som voksenven.

  Ad 3.

  · Der etableres nu handicapadgang til Nygadehuset bl.a. med støtte fra Tilgængelighedspuljen.

  Afbud: Karina T. Rogat.