Referat

onsdag den 10. februar 2016 kl. 16:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Helga Nørgaard, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen, Karin Hansen, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Kaj Westphal, H. Kristian Wollesen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Povl Kylling Petersen. Karina T. Rogat.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31117, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv med Plan i spidsen, har netop igangsat projektering af ”Områdefornyelse, sydlig bydel”.

  Nedenstående gader og torve i Aabenraa bymidte er udpeget til omdannelse/forskønnelse inden for de næste par år:

  - Vestergade

  - Søndergade

  - Skibbrogade

  - Rådhusgade

  - ”Markedspladsen”

  - Storetorv

  - Søndertorv

  Gaderne er planlagt udført niveaufri belagt med gule teglstensfortove og granit /asfalt på kørebanen. Hastighederne på vejene reduceres, således at man opnår en form for fælles anvendelse af vejarealerne blandt den kørende og gående trafik.

  Der vil dog stadig være en adskillelse af trafikanttyperne i form af forskelle i belægningen.

  Torve udføres efter forskellige principper. Fælles for alle torve er, at de skal gøres mere anvendelige på baggrund af ønsker fra tidligere borgermøder.

  For alle projekter lægger Aabenraa Kommune vægt på tilgængeligheden. Tilgængelighedsvenlige belægningstyper indtænkes, og der vil ligeledes blive udarbejdet en tilgængelighedsrevision på projekterne. Revisionen vil resultere i anbefalinger, der indarbejdes i projekterne, så vidt det er muligt.

  Inden den detaljerede planlægning af projekterne finder sted, forelægges sagen til høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

  Projektleder Anette Kold og trafikplanlægger Naja Barlach Hansen, fra Kultur, Miljø & Erhverv deltager i mødet, og præsenterer projekterne.

  Se mere om Fremtidens Aabenraa på følgende link: http://fremtidensaabenraa.dk/

  Høring/udtalelse

  Høringsfrist: Senest onsdag den 24. februar 2016.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at præsentationen tages til efterretning,

  at brugerrepræsentanterne udarbejder høringssvar.

  Beslutning Handicapråd den 10-02-2016

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/28812, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet drøftede senest processen omkring implementeringen af Handicappolitikken på mødet den 19. november 2015, og det blev bl.a. drøftet at der ønskes afholdt et nyt møde omkring implementeringen af handicappolitikken.

  Mødet skulle til forskel fra de foregående offentlige møder være dedikeret og tilpasset til handicap- og psykiatriområdet.

  Det blev endvidere på mødet den 19. november 2015 besluttet, at formanden for Handicaprådet inddrages i tilrettelæggelsen med henblik på afholdelse af mødet i marts 2016. Mødet ønskes tilrettelagt som et 4- timers dialogmøde mellem brugerrepræsentanterne,  borgere med interesse for området, politikere og repræsentanter for forvaltningen om udmøntningen af handicappolitikken.

  På mødet drøftes planlægningen mv. af dialogmødet til marts.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller

  at Handicaprådet drøfter afholdelsen et nyt møde omkring implementering af handicappolitikken.

  Beslutning Handicapråd den 10-02-2016

  Handicaprådet ønsker mødet afholdt under samme form som dialogmødet om sagsbehandling.

  Mødet ønskes afholdt sidste halvdel af maj.

  Afbud: Povl Kylling Petersen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32776, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Der var den 20. januar 2016 været afholdt et dialogmøde med repræsentanter fra forvaltningens myndighedsafdelinger, handicaprådet samt brugerrepræsentanter.

  Formålet med mødet var at drøfte god sagsbehandling og kommunikation.

  Referat fra mødet er vedhæftet sagen som bilag.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller

  at Handicaprådet med udgangspunkt i referatet evaluere mødet.

  Beslutning Handicapråd den 10-02-2016

  Handicaprådet udtrykker stor tilfredshed med formen for mødet og en god og konstruktiv dialog.

  Referatet ønskes bearbejdet, så det foreligger i en let forståelig udgave og kan bruges som arbejdsredskab fremadrettet.

  Handicaprådet følger udviklingen på området.

  Afbud: Povl Kylling Petersen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4207, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes regnskabsafdeling (Intern Revision) har udarbejdet et sæt retningslinjer til brug på kommunens botilbud, for at sikre beboere og personalets retssikkerhed og undgå tvivl om, at økonomiske midler anvendes til beboeren selv. Retningslinjerne er vedhæftet sagen som bilag.

  Retningslinjerne er gældende for ledere og administrativt personale på alle botilbud funder Handicap & Psykiatri i Aabenraa Kommune. Der et endvidere udarbejdet en række blanketter, som ligger som bilag til disse retningslinjer, skal anvendes.

  Centerlederen/afdelingslederne er ansvarlige for, at de ansatte er bekendt med retningslinjerne, og at de efterleves. De regnskabsansvarlige kvitterer skriftligt for, at de er gjort bekendt med retningslinjerne.

  Retningslinjerne er obligatoriske. I de tilfælde, hvor det fremgår, at botilbuddet skal supplere med egne retningslinjer, skal disse godkendes af kommunens Intern Revision.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller

  at Handicaprådet tager retningslinjerne til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 10-02-2016

  Godkendt, idet Handicaprådet følger udviklingen.

  Afbud: Povl Kylling Petersen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4232, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget har på udvalgsmødet den 6. januar 2016 truffet beslutning om det videre procesforløb for udarbejdelse og udmøntning af en værdighedspolitik for borgere over 65 år.

  På mødet vil der orienteres om baggrund, indhold og hensigt med den kommende værdighedspolitik, ligesom arbejdsprocessen i forbindelse med udarbejdelsen vil blive belyst. 

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 10-02-2016

  Handicaprådet forventer at få Værdighedspolitikken til høring inden endelig godkendelse.

  Afbud: Povl Kylling Petersen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4256, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet skal i denne sag orienteres om opstart af processen hen imod etableringen af et frivilligcenter  i Aabenraa kommune.

  Hvad er et frivilligcenter?

  ”FriSe” (Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark), der er en paraplyorganisation for frivillige foreninger og selvhjælpsforeninger har formuleret vision og formål for frivilligcentre. Frivilligcentrene formidler frivillige og borgere til foreninger, synliggør den frivillige indsats og yder rådgivning og konsulentbistand til lokale foreninger og frivillige initiativer. Frivilligcentrene samler relevante aktører til dialog, erfaringsudveksling og samarbejde for at skabe nye initiativer, udvikling og et stærkt og mangfoldigt foreningsliv.

  Frivilligcentrene er forankret i civilsamfundet og har deres rødder i foreninger inden for det sociale og sundhedsmæssige område, men mange frivilligcentre samarbejder også med foreninger og initiativer inden for idræt, natur og kultur – særligt i forhold til aktiviteter med et socialt sigte.

  Opstart og organisering

  Social og Sundhed har kontakt til ”FriSe”, og kan her blandt andet hente konsulentbistand til organisering og udarbejdelse af vedtægter for bestyrelsen.

  Social- & Sundhedsudvalget besluttede på mødet 6. januar 2016, at der skal holdes et første indledende møde med Seniorrådet, Handicaprådet og Frivillighedsrådet og udvalgte repræsentanter fra frivillige foreninger, forvaltningen og Social- & Sundhedsudvalget. Mødets formål bliver, at få indblik i hvordan interessenterne ser et frivilligcenter i Aabenraa Kommune samt indhente input til opstart.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 10-02-2016

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4266, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres i denne sag om, at Visitation & Rehabilitering i deres sagsbehandling af forbrugsgoder anser nethandel som en almindelig indkøbsform. Social og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning på deres møde den 6. januar 2016.

  Visitation & Rehabilitering lægger op til, at køb af forbrugsgoder fremadrettet kan ske via nethandel. Der vurderes, at nethandel er at betragte som en almindelig handelsmulighed til den brede befolkning.

  Visitation & Rehabilitering erkender, at ikke alle borgere inden for målgruppen vil kunne håndtere nethandel. Der vil i den forbindelse lægges op til, at borgeren kan støttes i hjælpen til indkøb via nethandel, hvis borgeren ikke har pårørende der kan være behjælpelig med opgaven.

  Der vurderes, at de borgere der er berettiget til forbrugsgoder, som hovedregel har en fysisk funktions nedsættelse, og kognitivt vil kunne varetage handel på nettet. Større produkter, så som el-køretøj, hvilestole med mere, kan købes i lokale forretninger.

  Aabenraa Kommune har lagt op til en digitaliseringsstrategi, hvor befolkningen så vidt muligt skal benytte de digitale muligheder.

  Baggrunden for at betragte nethandel som almindelig handel er, at kommunen skal kunne henvise til, at forbrugsgodet kan handles i almindelig handel.

  Kommunerne Sønderborg og Haderslev henviser også til nethandel i forbindelse med anskaffelse af forbrugs goder. Der tages dog hensyn til, om borgeren selvstændigt kan varetage købet via net handel.

  Definition af forbrugsgoder

  Produkt, der er fremstillet og forhandles med den brede befolkning. Forbrugsgoder fremstilles således ikke specielt med henblik på at afhjælpe en nedsat funktionsevne, men kan dog i en række tilfælde udgøre den kompensation, som personer med nedsat funktionsevne har brug for.

  Det forventes, at stadigt flere forbrugsgoder vil blive fremstillet med indbyggede "handicapegnede" funktioner og derved i en konkret situation kan virke handicapkompenserende. I de tilfælde vil de i lovgivningens forstand skulle bevilges som forbrugsgode.

  For at vurdere om borgeren er berettiget til et forbrugs gode, skal borgeren først vurderes om, han er berettiget til hjælpemidler efter SEL § 112.

  For at afklare om det ansøgte produkt er et forbrugsgode, skal der efterfølgende vurderes om det ansøgte er at betragte som sædvanlig indbo.

  Sædvanlig indbo er produkter der normalt findes i eget hjem. Herunder  bl.a. hvilestole, mobiltelefoner, tablets el-tandbørste  mm.

  Er borgeren berettiget til et forbrugsgode, og hvis prisen overstiger 500 kr., skal kommunen give støtte op 50 % af udgiften. Beregningen sker på billigst egnede  produkt. Hvis borgeren ønsker et andet produkt, gives kun tilskud svarende til kommunens produkt.

  En del produkter er ind til årsskiftet 2015 blevet forhandlet på apotekerne. Der er dog oplyst, at de pr. 1. januar 2016 ikke mere forhandler almindelige produkter bl.a. til husholdning og påklædning, hvorfor der i den forbindelse bør tages stilling til, om Aabenraa Kommune vil henvise til nethandel.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Handicapråd den 10-02-2016

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Beslutning Handicapråd den 10-02-2016

  1. Intet.

  2.

  •  Høreforeningen har høredag i uge 7 på Folkehjem.

  •  Brugerrepræsentanter har været til møde med borgmesteren for at informere om og drøfte en borgerrådgiver.

  3.

  · Kultur, Miljø & Erhverv arbejder med indretning af handicaptoilet på rutebilstationen. Handicaprådet peger på undersøgelse af muligheden for elektronisk adgangskontrol i en let form for at kunne undgå/minimere hærværk.

  Handicaprådet finder ikke en henvisning til toilet i Genforeningshaven optimal.

  Afbud: Povl Kylling Petersen. Karina T. Rogat.