Referat

onsdag den 16. marts 2016 kl. 16:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Helga Nørgaard, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen, Karin Hansen, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Kaj Westphal, H. Kristian Wollesen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Lars Kristensen. Helga Nørgaard. Kaj Westphal. Karina T. Rogat deltog ikke i behandlingen af pkt. 1.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/11927, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres handicaprådet om en vejledning der er udarbejdet som en hjælp til ledere og tillidsrepræsentanter i kommunen som står overfor medarbejdere/kollegaer, der har været udsat for vold eller trusler om vold.

  Det fremgår bl.a. af vejledningen  at vold mod medarbejdere som udgangspunkt skal politianmeldes, men at der kan være undtagelser i de særlige tilfælde, hvor borgerens eneste udtryksform er fysisk reaktion og hvor borgerens handling er et resultat af medarbejdernes handling.

  Vold/trusler mod en medarbejder anmeldes/registreres som en arbejdsskade. Efter arbejdsskadelovgivningen udbetales erstatning for varig mén, tab af erhvervsevne og udgifter til behandling, medicin og hjælpemidler.

  Vejledningen er vedhæftet sagen som bilag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at handicaprådet tager vejledningen til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 16-03-2016

  Vejledningen taget til efterretning.

  Afbud: Lars Kristensen. Helga Nørgaard. Kaj Westphal. Karina T. Rogat deltog ikke i behandlingen af pkt. 1.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/11530, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Handicaprådet drøfte praksis for udarbejdelse af høringssvar fra handicaprådet.

  Praksis i dag er som hovedregel den, at når handicaprådet afgiver høring i sager, der skal videre til politisk behandling i fagudvalg eller byråd, beslutter Handicaprådet at det er brugerrepræsentanterne der udarbejder et høringssvar.

  I den vedhæftede publikation ”Handicapråd – den gode praksis” , udgivet i fællesskab af Danske Handicaporganisationer og Kommunernes Landsforening  er beskrevet forskellige forhold omkring Handicaprådenes virke og organisering i kommunerne. Publikationen giver en række anvisninger og ideers til hvordan samarbejde og praksis i rådene kan indrettes, herunder også omkring udarbejdelse af høringssvar.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at Handicaprådet drøfter den nuværende høringspraksis.

  Beslutning Handicapråd den 16-03-2016

  Drøftet.

  Den nuværende praksis med udarbejdelse af høringssvar fastholdes.

  Afbud: Lars Kristensen. Helga Nørgaard. Kaj Westphal.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/554, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres om ”Årsredegørelse 2015 for det kommunale tilsyn med det specialiserede socialområde for voksne”.

  Socialtilsyn Syd har fra 2014 ovetaget tilsynsforpligtigelsen på samtlige botilbud og visse aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud. Det er Socialtilsyn Syd, der har kompetence til at træffe afgørelse om, hvem af Aabenraa Kommune eller Socialtilsyn Syd der har tilsynsforpligtigelsen på aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud.

  Det har i 2015 ikke været endeligt afklaret, hvem der har tilsynsforpligtigelsen på visse beskæftigelses og aktivitets- og samværstilbud.

  Afgørelsen afhænger bl.a. af forskellige lovbestemmelser om den økonomiske- og ledelsesmæssige organisering.

  Aabenraa Kommunes tilsynskonsulent har løbende været i dialog med Socialtilsyn Syd om dette. Der forventes en endelig afklaring primo 2016.

  Aabenraa Kommunes tilsynsenhed  har afviklet 4 anmeldte tilsyn på følgende enheder, hvor der ikke har været tvivl om tilsynsforpligtigelsen:

  • Næstmark og SOSU-kantinen (CJU)
  • Den Blå Oase (Privat)
  • Glad Fonden (Privat)
  • Værestederne Tinglev, Bov og Aabenraa

  Der er i alt interviewet 13 borgere og 12 medarbejdere/ledelsesrepræsentanter.

  To tilsyn er vurderet; Godkendt med anmærkninger.

  To tilsyn er vurderet; Godkendt.

  Tema 2015 – Hvordan arbejdes der systematisk med omsætning af borgernes mål i praksis?

  De to åbne væresteder; Den blå Oase og Værestederne er begge åbne tilbud uden visitering. Som udgangspunkt arbejdes der ikke med afsæt i skriftlig dokumenterede mål for indsatserne for disse tilbud.

  Både i CJU og Glad Fonden arbejdes der med afsæt i skriftlig dokumenterede mål for indsatserne jævnfør borgernes ønsker og behov.

  Glad Fonden udarbejder pædagogiske planer og afvikler MUS samtaler med samtlige ansatte hvorefter der aftales klare mål for indsatserne.

  Tilsynet vurderer at der samlet set ydes den lovpligtige pædagogiske støtte, hjælp og vejledning med den kvalitet, der er truffet afgørelse om, og som borgerne har behov for.

  Der er fundet få og mindre betydelige mangler, som har givet anledning til anmærkninger. Der er ikke fundet alvorlige fejl og mangler der anses for at være kritisable for en eller flere borgere.

  De enkelte tilsynsrapporter henligger i sagen. 

  Beslutning Handicapråd den 16-03-2016

  Årsredegørelsen taget til efterretning.

  Afbud: Lars Kristensen. Helga Nørgaard. Kaj Westphal.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/109, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres om ”Tilsynspolitik 2016” for de kommunale socialfaglige tilsyn på voksenområdet.

  Tilsynspolitikken 2016 beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige kommunale tilsyn med kommunale såvel som private leverandører af personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og på plejecentre, pædagogisk støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

  Formålet med det kommunale socialfaglige tilsyn efter serviceloven er at påse at:

  - borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som byrådet har truffet,

  - hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde,

  Tilsynsmodellen understøtter systematisk kvalitetssikring og bidrager til udvikling af kommunens tilbud, herunder opfølgning på kvalitetsarbejdet på det enkelte tilbud.

  Tilsynsfokus 2016

  Gennem anmeldte/uanmeldte tilsyn foretages en stikprøvekontrol og vurdering af leverandørernes praksis og kvalitet. Kvaliteten i tilbuddet vurderes ud fra 4 kvalitetstemaer; Trivsel, Sundhed & Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer samt Tilbudsportalen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orientering om Tilsynspolitik tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 16-03-2016

  Orienteringen om Tilsynspolitik 2016 taget til efterretning.

  Afbud: Lars Kristensen. Helga Nørgaard. Kaj Westphal.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/28812, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet drøftede senest implementeringen af Handicappolitikken på mødet den 10. februar 2016, hvor det blev besluttet, at der ønskes afholdt et nyt møde omkring implementeringen af handicappolitikken. Handicaprådet ønsker mødet afholdt under samme form som dialogmødet om sagsbehandling.

  Mødet ønskes dedikeret og tilpasset til handicap- og psykiatriområdet og formanden for Handicaprådet ønskes inddraget  i tilrettelæggelsen.

  På mødet den 10. februar 2016 blev det besluttet, at dialogmødet afholdes i sidste halvdel af maj.

  Den konkrete planlægning af mødet ønskes drøftet nærmere.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at Handicaprådet drøfter afholdelsen et nyt møde omkring implementering af handicappolitikken i sidste halvdel af maj.

  Beslutning Handicapråd den 16-03-2016

  Handicaprådet ser gerne deltagelse af borgmesteren, politikere i Handicaprådet, forvaltningsledelsen, DH plus interesseorganisationer. Formanden for Seniorrådet.

  Dato ønskes udmeldt meget hurtigt.

  Mødet ønskes afholdt som aftenmøde af 3 timers varighed.

  Afbud: Lars Kristensen. Helga Nørgaard. Kaj Westphal.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/40235, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet behandlede senest den 10. februar 2016 problemstillingen omkring tilgængelighed på busstationen i Aabenraa. Brugerrepræsentanterne i handicaprådet ønsker på mødet en fortsat drøftelse af sagen.

  Til mødet den 10. februar kunne Kultur, Miljø & Erhverv oplyse, at der arbejdes med indretning af handicaptoilettet på rutebilstationen. Handicaprådet pegede i den anledning på en undersøgelse af muligheden for elektronisk adgangskontrol i en let form, for at kunne undgå/minimere hærværk.

  Forvaltningen giver på mødet en status på arbejdet med øget tilgængelighed etc. på busstationen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at sagen drøftes.

  Beslutning Handicapråd den 16-03-2016

  Orientering om møde mellem ejer, håndværker og KME om ændring af toilet.

  Afbud: Lars Kristensen. Helga Nørgaard. Kaj Westphal.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 16-03-2016

  1.

  a. Social- og Sundhedsudvalget drøfter fordeling af værdighedsmidler. Handicaprådet får udmøntningen i høring.

  b. Byrådet har behandlet Fjordskolens fremtidige placering.

  2.

  a. Bedre Psykiatri holder offentligt møde med ”rebellen fra Langeland”. Tilmelding til Bedre Psykiatri.

  b. Orientering om arrangement på Folkehjem om bl.a. høreapparater, madservice m.v.

  c. Ledsageprojektet på Botilbuddet Kliplev arbejder målrettet på iværksættelse af projektet.

  d. På næste møde ønskes opfølgning på CHK-opgaverne.

  3. Intet.

  Afbud: Lars Kristensen. Helga Nørgaard. Kaj Westphal.