Referat

onsdag den 13. april 2016 kl. 16:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Helga Nørgaard, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen, Karin Hansen, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Kaj Westphal, H. Kristian Wollesen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Karina T. Rogat, Mette Strojek, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32776, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Den 10. februar 2016 drøftede Handicaprådet senest den løbende dialog med forvaltningens myndighedsafdeling om god sagsbehandling og kommunikation, bl.a. på baggrund af et dialogmøde den 20. januar 2016 med repræsentanter fra forvaltningens myndighedsafdeling, handicaprådet samt brugerrepræsentanter.

  Handicaprådet gav på mødet den 10. februar 2016  udtryk for tilfredshed med dialogen, og et ønske om at følge  udviklingen på området.

  På mødet giver afdelingschef Bjarne Ejnar Ipsen en orientering om status og den fortsatte udviklingen på området.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 13-04-2016

  Orienteringen tages til efterretning.

  Handicaprådet anerkender den tilrettelagte proces med coaching af sagsbehandlerne.

  Afbud: Karina T. Rogat, Mette Strojek, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1634, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres i denne sag om årsberetningen vedr. magtanvendelse i 2015.

  Samlet set ser forvaltningen ikke grund til bekymring over antallet af indberetninger. Visitation & Rehabilitering vurderer, at indberetningerne er en konsekvens af øget oplysning til hjælperne om forpligtigelsen.

  Det er fortsat opfattelsen, at de boenheder og plejehjem, der løser opgaver for Aabenraa Kommune, i høj grad forsøger at løse opgaverne med en pædagogisk tilgang, som vejledningen foreskriver, men balancen i forhold til omsorgssvigt er skarp.

  Godkendelse af magtanvendelse har ingen kontrolfunktion. Kontrollen ligger hos sagsbehandleren i de løbende opfølgninger.

  Som anført i tidligere årsberetninger kan det ikke undgås, når der udføres hjælp som for eksempel socialpædagogisk støtte eller personlig pleje for personer med en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, at der blandt andet er situationer, der enten er farlige for personen og/eller andre.

  I serviceloven er der regler om, hvornår der undtagelsesvis kan anvendes fysisk magt med videre. Reglerne vedrører følgende situationer: alarm- og pejlesystemer og særlige døråbnere, fastholdelse, fastholdelse i personlige hygiejnesituationer, tilbageholdelse i boligen eller føren tilbage hertil, fastspænding med stofseler og optagelse i særlige botilbud uden samtykke. Desuden er der regler om regulering af besøgsrestriktioner med videre.

  I 2015 er der informeret en del om magtanvendelsesreglerne for kommunens demensfunktion og det udførende personale indenfor handicap- og psykiatriområdet. Det kunne tyde på, at den information har begrundet en stigning i indberetninger og ansøgninger indenfor ældreområdet.

  Blandt andet er der modtaget 10 indberetninger om ”ikke forud-godkendt fastholdelse i personlige hygiejnesituationer”. De drejer sig især om tøjskift og skiftning af bleer. For lovligt at kunne anvende fysisk magt i de situationer skal der være givet en tilladelse hertil. Hvis det ikke er tilfældet, er der tale om ”ikke forud-godkendt fastholdelse” - altså ulovlig fastholdelse.

  Der er flere forklaringer på, at det udførende personale ser sig nødsaget til at anvende ”ikke forud-godkendt fastholdelse”. Den vigtigste forklaring er nok, at det udførende personale ønsker og har en høj faglig standard i deres pleje og omsorg af de personer, der har sværest ved at tage vare på sig selv.

  Sommetider bliver det udførende personale anmodet om eller føler sig tvunget til at anvende fysisk magt i form af fastholdelse i situationer, hvor der er tale om behandling efter sundhedsloven, og hvor personen ikke kan give et gyldigt samtykke. I en akut livstruende situation vil det være lovligt at behandle. I andre situationer skal personalet rette henvendelse til pågældendes læge. Såfremt borgeren er på sygehuset, er det personalet her, der skal vurdere, hvad der kan gøres.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 13-04-2016

  Årsberetning om magtanvendelse 2015 taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat, Mette Strojek, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/15610, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  På mødet gives handicaprådet en orientering om udmøntningen af kommunens nye værdighedspolitik.

  I finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016 og 2017, og fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle. Aabenraa Kommunes andel udgør ca. 11,8 mio. kr.

  Social- og Sundhedsudvalget behandlede og prioritere den 29. marts 2016 midlerne til udmøntning af kommunens nye værdighedspolitik.

  Forslag til udmøntning er efterfølgende sendt til høring i MED-organisation, Seniorråd og Handicapråd. Endelig godkendelse skal ske på Social- og Sundhedsudvalgets møde 12. april 2016.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 13-04-2016

  Povl Kylling Petersen orienterede om Social- og Sundhedsudvalgets anvendelse af værdighedsmidlerne.

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat, Mette Strojek, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/28812, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet drøftede senest implementeringen af Handicappolitikken på mødet den 16. marts 2016.

  Det blev besluttet at til dialogmødet i sidste halvdel af maj ønskes inviteret hhv. borgmesteren, politikerne i Handicaprådet, forvaltningsledelsen, DH, øvrige relevante interesseorganisationer samt formanden for Seniorrådet.

  Den konkrete planlægning af mødet ønskes drøftet nærmere.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at Handicaprådet drøfter planlægningen af mødet omkring implementering af handicappolitikken.

  Beslutning Handicapråd den 13-04-2016

  Handicaprådet forventer snarest invitation til møde – af hensyn til mulighed for fremmøde ønskes mødet skubbet fra maj til ultimo august.

  Afbud: Karina T. Rogat, Mette Strojek, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/15519, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  På mødet giver forvaltningen en overordnet  orientering om Aabenraa kommunes budgetproces for 2017-2020, med udgangspunkt i ”Administrativ tidsplan for budgetlægning 2017 – 2020”, som er vedhæftet sagen som bilag.

  Af tidsplanen fremgår det bl.a. at der vil ske en høring af de høringsberettigede organisationer: Handicaprådet, Senioirådet og HMU, i perioden  14. – 21. september 2016.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 13-04-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat, Mette Strojek, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 13-04-2016

  1. Povl Kylling Petersen orienterede om:

  · Udarbejdelsen af Ældre- og Værdighedspolitikken.

  · Fastsættelse af fritvalgspriser i hjemmeplejen.

  · Headspace, sundhedsfremmemidler, frivilligcenter,

  Helga Nørgaard orienterede om:

  · Arbejdet med byfornyelse.

  2. Brugerrepræsentanterne

  · ønsker dagsordenssat spørgsmålet om udarbejdelse af en tilgængelighedspolitik.

  · Der ønskes status på busstationen.

  · Fjordskolen på næste møde.

  · Der er valgt ny formand for DH-Aabenraa: Mette Hagesen.

  3. Høringssvar fra brugerrepræsentanterne udsendes fremadrettet til alle medlemmer af Handicaprådet.

  Afbud: Karina T. Rogat, Mette Strojek, Kirsten B. Rasmussen, Conni Nielsen.