Referat

tirsdag den 24. maj 2016 kl. 16:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Karin Hansen, Povl Kylling Petersen, Conni Nielsen, Lars Kristensen, Mette Strojek, Helga Nørgaard, Kaj Westphal, H. Kristian Wollesen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Karina T. Rogat, Povl Kylling Petersen, Mette Strojek, Kirsten B. Rasmussen.
Ellen Skaarup Hansen deltog som suppleant for Kirsten B. Rasmussen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/28812, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet drøftede senest implementeringen af Handicappolitikken på mødet den 13. april 2016.

  Det fremgår af beslutningen fra mødet, at Handicaprådet forventer en invitation til et dialogmøde snarest muligt – og bl.a. af hensyn til muligheden for et godt fremmøde ønskes mødet skubbet fra maj til ultimo august.

  Det blev besluttet, at til dialogmødet ønskes inviteret hhv. borgmesteren, politikerne i Handicaprådet, forvaltningsledelsen, DH, øvrige relevante interesseorganisationer samt formanden for Seniorrådet.

  Den konkrete planlægning af mødet ønskes drøftet nærmere ligesom en endelig termin for dialogmødet ønskes udmeldt.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at Handicaprådet drøfter planlægningen af mødet omkring implementering af handicappolitikken

  Beslutning Handicapråd den 24-05-2016

  Handicaprådet imødeser indbydelse med program og sted og tid inden 1. juni 2016.

  Afbud: Karina T. Rogat, Povl Kylling Petersen, Mette Strojek, Kirsten B. Rasmussen.

  Ellen Skaarup Hansen deltog som suppleant for Kirsten B. Rasmussen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/20196, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Social & Sundhedsudvalget besluttede på deres møde den 4. maj 2016 at sende forslag til kvalitetsstandard for ”Hverdagsliv” sendes i høring i Handicaprådet

  Det omhandler en revision af kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte i forbindelse med ferier og weekendophold – støtten er en del af kvalitetsstandarden ”Hverdagsliv”.

  Udvalget behandlede på baggrund af konkrete afgørelser fra Ankestyrelsen serviceniveauet for pædagogisk støtte i forbindelse med ferier m.v. den 5. november 2014. Udvalget besluttede at fastholde gældende serviceniveau med 7 årlige feriedage med støtte. Udgiften ved levering af støtten skulle afholdes indenfor institutionernes eksisterende økonomiske ramme.

  Efterfølgende har Ankestyrelsen udsendt en principafgørelse, der fastslår borgerens ret til pædagogisk ledsagelse under ferie og weekendophold. Ankestyrelsen tager ikke konkret stilling til borgerens ret til antal feriedage, men der foreligger to konkrete afgørelser, der dels giver borgeren medhold i at 4-5 dages ferie er berettiget og dels giver en kommune medhold i, at antallet af feriedage kan begrænses til 10 dage.

  Efterfølgende har Social- og Indenrigsministeriet, foranlediget af en henvendelse fra KL, den 8. februar 2016 udsendt en skrivelse vedrørende opkrævning af betaling for ledsageudgifter i forbindelse med ferieophold.

  Ministeriet fastslår, at Lov om Social Service § 85, 107 og 108 udtømmende regulerer kommunalbestyrelsens muligheder for at tilbyde støtte og ledsagelse til borgere i  kommunens botilbud under sædvanlige ferier og udflugter og herunder også udtømmende regulerer adgangen til at opkræve betaling herfor. Ministeriet konkluderer på denne baggrund, at der heller ikke med hjemmel i Kommunalfuldmagten kan opkræves betaling for ledsagelse under ferier og udflugter.

  Som konsekvens af skrivelsen fra ministeriet har Handicap & Psykiatri udarbejdet forslag til en ny kvalitetsstandard ”Hverdagsliv”, der fastsætter serviceniveauet for pædagogisk ledsagelse og støtte under ferier og weekendophold.

  Forslaget er udarbejdet under hensyntagen til, at ferieafholdelsen skal rummes indenfor institutionernes nuværende økonomiske rammer.

  Forslaget fastholder retten til samlet 7 døgns ferie/weekendophold med ledsagelse under forudsætning af, at ferien vælges udfra et feriekatalog, der er udarbejdet i samarbejde mellem centret og borgerne. Det fastlægges samtidig at kataloget ikke nødvendigvis indeholder ferie i udlandet.

  Såfremt ferien/weekendopholdet er individuelt tilrettelagt ydes der ledsagelse og støtte i max 4 dage årligt.

  Socialpædagogisk ledsagelse og støtte ved ferie og udflugter ydes med hjemmel i Lov Om Social Service § 85, 107 og 108.

  Økonomi og afledt drift

  Forslaget til ny kvalitetsstandard for ”Hverdagsliv” kan gennemføres uden konsekvenser for den gældende økonomiske ramme for centerområderne på Handicap & Psykiatri.

  Fastholdelse af den gældende kvalitetsstandard vil kræve en udvidelse af den gældende  økonomiske ramme med min. 1 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet udarbejder et høringssvar.

  Beslutning Handicapråd den 24-05-2016

  Handicaprådet anbefaler godkendelse af kvalitetsstandarden.

  Afbud: Karina T. Rogat, Povl Kylling Petersen, Mette Strojek, Kirsten B. Rasmussen.

  Ellen Skaarup Hansen deltog som suppleant for Kirsten B. Rasmussen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/20204, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Brugersiden i Handicaprådet ønsker en drøftelse af om der i Aabenraa kommune evt. kan udarbejdes en Tilgængelighedspolitik.

  En Tilgængelighedspolitik kan eksempelvis omhandle hvordan og hvornår det eksisterende byggeri i kommunen skal være tilgængeligt samt indeholde vejledning for nyt byggeri, for udearealer, naturområder m.m.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet drøfter forslaget om en evt. Tilgængelighedspolitik.

  Beslutning Handicapråd den 24-05-2016

  Handicaprådet indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der iværksættes en proces med henblik på udarbejdelse på en tilgængelighedspolitik for Aabenraa Kommune. Handicaprådets brugerrepræsentanter indgår gerne i tilrettelæggelsen af denne proces.

  Afbud: Karina T. Rogat, Povl Kylling Petersen, Mette Strojek, Kirsten B. Rasmussen.

  Ellen Skaarup Hansen deltog som suppleant for Kirsten B. Rasmussen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/20218, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Handicaprådet om Social & Sundhedsudvalgets beslutning den 4. maj 2016 om at give tilskud til projekt ”Ung til ung samvær for borgere med multihandicap”

  Med baggrund i Workshoppen den 5. oktober 2015 om ældrepolitikken og handicappolitikken er der dannet en arbejdsgruppe af frivillige og medarbejdere fra Bosted Kliplev, som ønsker at være med til at skabe et meningsfyldt tilbud til yngre borgere med multihandicap.

  Det drejer sig om borgere, som er afhængig af omfattende støtte i hverdagen, og som ikke selv er i stand til at indgå i fællesskaber. Det betyder, at borgerne oftest er udelukket fra andre fritidstilbud for personer med handicap

  Gruppen har besøgt og hentet inspiration fra Skansebakken i Vejle Kommune, der har kørt projekt ”Design af relationer”.

  Gruppen ser den største udfordring i at finde unge mennesker, som har lysten til at blive en frivillig ung til ung ven/veninde. Men der vil også være en stor opgave i at uddanne, støtte og fastholde de unge mennesker.

  Ud fra gruppens ideer og Skansebakkens erfaringer søges om økonomiske midler til:

  · oplysnings- og hvervningsarrangementer

  · uddannelse af mindst 10 frivillige

  · aktiviteter sammen med borgeren

  · indkøb af iPads (Life Manager)

  · buskort/klippekort til den frivillige

  · koordinator- og fastholdelsestimer på Bosted Kliplev

  Projektet løber 1 år fra start 1. juni og der evalueres efter 1 år. Projektet lægges over i frivilligcenteret, når det er etableret. Gruppen søger PUF-midler fra socialstyrelsen til projektet.

  Gruppen søger om 100.000 kr. til projektet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 24-05-2016

  Handicaprådet tager til efterretning, at Social- og Sundhedsudvalget har bevilget 100.000 kr. til projektet.

  Afbud: Karina T. Rogat, Povl Kylling Petersen, Mette Strojek, Kirsten B. Rasmussen.

  Ellen Skaarup Hansen deltog som suppleant for Kirsten B. Rasmussen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/20232, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Handicaprådet om Aabenraa Kommunes og Psykiatrien i Region Syddanmarks fælles ansøgning til satspuljen ’Styrket indsats for børn og unge som pårørende’.

  Den nuværende ansøgning er indholdsmæssigt en videreudvikling af de samme parters ansøgning i juni 2015   til satspuljen ’En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser’. Sundhedsstyrelsen meddelte december 2015, at de ikke udmøntede puljen men i stedet genopslog den med et udvidet formål, der også  omfattede børn, hvis forældre eller søskende havde en alvorlig somatisk sygdom.

  Formålet med puljen er, jf. satspuljeopslaget, at ’opspore eller helt undgå mistrivsel hos barnet eller den unge, som måtte opstå i forbindelse med forældres eller søskendes

  alvorlige sygdomsforløb’. Med alvorlige sygdomsforløb menes både psykisk sygdom og alvorlig somatisk sygdom.

  Ansøgningen, der er en fælles koordineret ansøgning fra Psykiatrien i Region Syddanmark og Aabenraa Kommune og som er sendt til Sundhedsstyrelsen den 28. april 2016, er vedlagt som bilag. Politisk godkendelse kan eftersendes.

  Aabenraa Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark har valgt at fastholde fokus fra den første ansøgning, dvs. på børn og unge, der er pårørende til borgere med sindslidelse.

  Sundhedsstyrelsen forventer at kunne meddele ansøgerne tilsagn eller afslag senest den 31. maj 2016.

  Hvis ansøgningen bevilges vil projektet løbe i perioden oktober 2016 til og med juni 2019, hvor de første 8 måneder vil være en udviklingsfase, hvor projektet detailplanlægges.

  De primære aktører i projektet vil fra regional side være Psykiatrisk afdeling Aabenraa (såvel sengeafdelingen som den ambulante psykiatri i Lokalpsykiatrien) og PsykInfo (Region Syddanmarks  psykiatriske informationscenter). Fra kommunal side vil det være Familie- og Ungecentret i Børn & Skole samt Center for Socialpsykiatri & Udsatte i Social & Sundhed.

  De væsentligste aktiviteter i projektet og sammenhængen mellem aktiviteter, delmål og vision, fremgår af indsatsteorien, der er vedlagt som bilag 2. Her kan nævnes anvendelse af netværkskortet og tilbud om familiesamtaler i den regionale psykiatri og i den kommunale socialpsykiatri, og gennemførelse af pårørendegrupper i regi af familie- og ungecentret samt forældrenetværksgrupper drevet af projektlederen og frivillige.

  Økonomi og afledt drift

  Der søges i fællesskab med Psykiatrien i Region Syddanmark om i alt 2.637.889 kr. fordelt over 4 budgetår (2016-2019). Budgetskemaer, samlet og fordelt på de enkelte budgetår, indgår i det vedlagte ansøgningsmateriale.

  Det ansøgte beløb dækker først og fremmest udgifter til løn til 1 fælles projektleder samt frikøb af nøglepersoner i de deltagende organisationer (15 timer/uge i Familie- og Ungecentret, 5 timer/uge i Socialpsykiatrien og 5 timer/uge i Psykiatrisk afdeling).

  Derudover vedrører beløbet udgifter til afholdelse af kursus, trykning af informationsmateriale, transportudgifter i forbindelse med børn og unges deltagelse i pårørendegrupper, konsulentbistand i forbindelse med evaluering og udgifter til revision.

  Der er i ansøgningen forudsat en egenfinansiering på 229.000 kr. for Aabenraa Kommunes vedkommende, der vedrører vikardækning i forbindelse med ca. 100 medarbejderes deltagelse i 1 kursusdag i forbindelse med projektet. Denne udgift forudsættes afholdt indenfor de respektive forvaltningers eksisterende budgetmæssige rammer.

  Social- og Sundhedsudvalgets andel af de 0,229 mio. kr. udgør 25%.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 24-05-2016

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat, Povl Kylling Petersen, Mette Strojek, Kirsten B. Rasmussen.

  Ellen Skaarup Hansen deltog som suppleant for Kirsten B. Rasmussen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18408, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres i denne sag om ansøgning om projektmidler fra Landsbyggefonden til boligsocialt projekt i Høje Kolstrup.

  Økonomiudvalget besluttede på mødet den 8. september 2015 at godkende ansøgning til Landsbyggefonden om

  prækvalifikation af nyt boligsocialt projekt på Høje Kolstrup. Prækvalificeringen i Landsbyggefonden er sket og byrådet skal nu behandle den endelige ansøgning. Ansøgningen er godkendt af bestyrelserne for Kolstrup Boligforening og Aabenraa Andelsboligforening på et fælles bestyrelsesmøde den 13. april 2016.

  Det blev ligeledes på mødet i Økonomiudvalget besluttet, at projektets politiske forankring er i Arbejdsmarkedsudvalget. Endelig betyder det nye projekt, at der udarbejdes en ny helhedsplan for Høje Kolstrup.

  Der afholdes indstillingsmøde om ansøgningen i Landsbyggefonden den 27. april, derfor kan der endnu forekomme mindre justeringer i forhold til selve aktivitetsbeskrivelserne. Budget og aktiviteter ligger dog fast.

  Ansøgningen forventes endelig godkendt af byrådet den 25. maj. Godkender byrådet ansøgningen, kan den herefter fremsendes til Landsbyggefonden.  Derfra forventes endelig tilsagn medio juni 2016.

  Det er det tredje boligsociale projekt i området siden 2008.

  I den sidste projektperiode, der sluttede i 2015, var der fokus på ”Trivsel, Aktivitet og Image”.

  Denne gang er projektperiode fra 1. juli 2016 – 30. juni 2020, og fokus er på 3 indsatsområder:  1) Tryghed og Trivsel, 2) Uddannelse og Beskæftigelse samt 3)  Forebyggelse og Forældreansvar. Der arbejdes med 15 forskellige aktiviteter indenfor de 3 forskellige indsatsområder.

  Prækvalifikationen  i Landsbyggefonden var  betinget af, at der blev arbejdet på at forstærke den tidlige forebyggelse blandt børn og unge og på en større sammenhæng i indsatsen.

  På møde med Landsbyggefonden den 10. februar 2016 faldt projektdesignet og budgettet for den nye ansøgning endeligt på plads. Landsbyggefonden hævede sin bevilling med 0,631 mio. kr., så det samlede projektbudget er på 11,482 mio. kr.  Landsbyggefonden bidrager med 8,131 mio. kr. boligforeningerne med 1,440 mio. kr. og Aabenraa Kommune bidrager med arbejdstimer, svarende til en værdi af 1,911 mio. kr. 

  Alle parterne i den nye helhedsplan har deltaget i udarbejdelse af projektansøgningen, og har desuden godkendt medfinansiering, som den fremgår af budgettet.

  Ansøgningen består af en strategisk aftale, der gælder for hele projektperioden, en delaftale for hver af de 3 indsatsområder og budget. I delaftalerne fremgår de partnere, der specifikt indgår i indsatsområderne.

  Der kan lokalt justeres i delaftalerne, så længe linjerne i den samlede ansøgning overholdes. Alle justeringer i delaftalerne skal godkendes af bestyrelsen/styregruppen.

  Projektorganisering:

  Efter krav fra Landsbyggefonden er der nedsat en bestyrelse/styregruppe samt følgegrupper for indsatsområderne.

  Styregruppen består af direktøren i SALUS Boligadministration samt vicekommunaldirektøren i Aabenraa Kommune.

  Der nedsættes derudover en særlig følgegruppe i boligforeningernes regi, som følger hele projektet. Gruppen fungerer som særlig følgegruppe på aktiviteterne ”Beboerambassadører” og ”reducering af udgifter ved fraflytning” under indsatsområde 1.

  Delaftaler beror i sagen.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede projektbudget over 4 år er på 11,482 mio. kr., hvoraf Aabenraa Kommune bidrager med arbejdstimer til en samlet værdi af 1,911 mio. kr.

  Projektbudget for boligsocialt projekt Høje Kolstrup:

  Bidragsyder:

  Beløb

  Landsbyggefonden

  8.131

  Boligorganisation

  1.440

  Aabenraa Kommune

  1.911

  Total:

  11.482

  Beløb i 1.000 kr.

  Bidraget fra Aabenraa Kommune finansieres indenfor de eksisterende budgetrammer.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 24-05-2016

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat, Povl Kylling Petersen, Mette Strojek, Kirsten B. Rasmussen.

  Ellen Skaarup Hansen deltog som suppleant for Kirsten B. Rasmussen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/40235, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet behandlede senest den 16. marts 2016 problemstillingen omkring tilgængelighed på busstationen i Aabenraa. Brugerrepræsentanterne i handicaprådet ønsker på mødet en fortsat drøftelse af sagen.

  Forvaltningen giver på mødet en status på arbejdet med øget tilgængelighed etc. på busstationen på baggrund en status fra forvaltningen Kultur, Miljø & Erhverv som foreligger til mødet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at sagen drøftes.

  Beslutning Handicapråd den 24-05-2016

  Der orienteres om, at toilet er under indretning. Der følges yderligere op på næste møde.

  Afbud: Karina T. Rogat, Povl Kylling Petersen, Mette Strojek, Kirsten B. Rasmussen.

  Ellen Skaarup Hansen deltog som suppleant for Kirsten B. Rasmussen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning

  Beslutning Handicapråd den 24-05-2016

  Ad 1. Social- og Sundhedsudvalget  har budgetmøde fredag d. 27. maj. Handicaprådets høringssvar indgår i behandlingen.

  KME har byfornyelse på dagsordenen.

  Ad 2. Handicaprådet ønsker præcis information om kommende tilfredshedsundersøgelse på handicapområdet.

  Handicaprådet ønsker en oversigt over venteliste/behovslister til botilbud på handicap- og psykiatriområdet på augustmødet.

  Ad 3. Intet.

  Afbud: Karina T. Rogat, Povl Kylling Petersen, Mette Strojek, Kirsten B. Rasmussen.

  Ellen Skaarup Hansen deltog som suppleant for Kirsten B. Rasmussen.