Referat

tirsdag den 20. september 2016 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Mette Strojek, Helga Nørgaard, Conni Nielsen, Karin Hansen, Povl Kylling Petersen, Lars Kristensen, Kaj Westphal, H. Kristian Wollesen, Karina T. Rogat, Ellen Skaarup Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17775, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet  orienteres  i denne sag om en genansøgning fra Aabenraa Krisecenter om en udvidelse af den økonomiske driftsramme som Social- og Sundhedsudvalget godkendte på deres møde den 10. august 2016:

  ”Udvalget behandlede den 4. maj 2016 en ansøgning fra Aabenraa Krisecenter om udvidelse af den eksisterende lønramme til udjævning af ubalance, engangsbeløb til udligning af oparbejdet driftsunderskud, udvidelse af lønrammen til administrative opgaver samt udvidelse af drifts-rammen til etablering af tilbud om psykologsamtaler til kvinder med ophold på krisecentret.

  Udvalget besluttede at ansøgningen om tilskud til udligning af oparbejdet driftsunderskud delvis imødekommes med et engangstilskud i 2016 på 150.000 kr., og at der meddeles afslag på de øvrige ansøgte udvidelser. Det besluttes endvidere, at ansøgningen om rammeudvidelse ikke medtages som budgetønske til budget 2017 – 2020.

  På baggrund af udvalgets beslutninger har forretningsudvalg og leder arbejdet med tiltag og strukturer for at tilpasse serviceniveauet til den økonomiske ramme. Men forretningsudvalget konstaterer, at det ikke er muligt at skabe holdbare løsninger på længere sigt.

  Forretningsudvalget genfremsender derfor ansøgning om udvidelse af driftsrammen med 310.000 kr. til opnormering med en administrativ medarbejder.

  Opnormeringen begrundes i at belægningen på krisecentret indenfor det sidste år er steget fra 70 % til 90 %, og at den gennemsnitlige opholdstid er øget fra ca. 22 til 44 dage. Som led i den øgede opholdstid er der konstateret stigende kompleksitet hos brugerne samtidig med, at den kommunale specialisering på myndighedsområdet medfører flere kommunale samarbejdsparter. Endelig medfører bortfaldet af psykologhjælp til kvinder på krisecentre, at krisecentret nu er eneste samtalepart i den første del af opholdet, ligesom der nu anvendes tid på fondsansøgninger om psykologhjælp.

  Forretningsudvalget er bekymret for om det fremtidige frivillige engagement i krisecentret kan opretholdes, såfremt der ikke sker en aflastning i forhold til de administrative opgaver.

  Det er Handicap & Psykiatris vurdering, at den frivillige indsats primært kan rekrutteres til det direkte arbejde med kvinder og børn på krisecentret, og at de administrative opgaver løses indenfor centrets driftsramme.

  Som angivet i ansøgningen er der sket en vækst i kompleksitet, øget belægning og længere opholdstid. Den samlede konsekvens heraf er en øgning i de administrative opgaver.

  Handicap & Psykiatri finder derfor, at argumentationen for opnormering af den administrative bistand er holdbar.

  Økonomi og afledt drift

  Den kommunale udgift til kvindekrisecentre er omfattet af statsrefusion på 50 %. En øgning af den økonomiske ramme med 310.000 kr. vil således medføre en kommunal merudgift på 155.000 kr. En øget økonomisk ramme medfører ligeledes, at takstberegningsgrundlaget øges tilsvarende. Som konsekvens af, at der sælges pladser til andre kommuner, vil Aabenraa Kommunes nettoudgift ved en rammeudvidelse være på 80.000 kr. årligt.

  Som anført ved udvalgets behandling af ansøgningen den 4. maj 2016 kan der over de seneste år konstateres et mindreforbrug på budgettet til mellemkommunale betalinger for kvindekrise-centre.

  Med virkning for budget 2017 og overslagsårene kan rammeudvidelsen finansieres ved en om-placering af 80.000 kr. fra mellemkommunale betalinger til krisecentrets drift.”

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 20-09-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Lars Kristensen. H. Kristian Wollesen. Conni Nielsen. Ellen Skaarup Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/24868, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres i denne sag om fremsendt ansøgning til Den A. P. Møllerske Støttefond.

  Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde mellem UC Syd (NetOpNu-psykologerne), Handicap og Psykiatri og Jobcenter og Borgerservice i Haderslev Kommune og Handicap & Psykiatri i Aabenraa Kommune.

  Fonden søges om midler til yderligere udvikling af Dialektisk Adfærdsterapeutiske Træningsforløb for unge mellem 18 og 30 år, der er frafaldstruede i uddannelsesforløbet på grund af vanskeligheder med emotionel regulering, relationer til andre, opmærksomhed og at være i svære følelser. Målet for forløbene er via en forebyggende indsats at fastholde/få de unge i job/uddannelse.

  Projektperioden er 4 år og der søges om i alt 3.990.023 kr.

  Aabenraa Kommunes finansiering er ca. 15 medarbejdertimer ugentlig i projektperioden.

  Center for Socialpsykiatri & Udsatte  og NetOpNu-psykologerne har i 2015/16 gennemført tilsvarende forløb med delvis finansiering af projektmidler fra Socialministeriet. CSU har afholdt udgiften til medarbejdertimer og uddannelse af medarbejdere og vil også kunne afholde udgiften til medarbejdertimer i det ansøgte projekt.

  Der foreligger som bilag evaluering af det gennemførte DAT-forløb.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa kommunes medfinansiering udgør 15 medarbejdertimer ugentligt, som afholdes af CSU indenfor centerområdets budget evt. suppleret med udviklingsmidler fra Handicap & Psykiatri.

  Det bemærkes, at udviklingsmidler jf. rammeaftalen afsættes til udvikling udover almindelige kurser m.v. f.eks. midler til at frikøbe arbejdskraft på tilbud til gennemførelse af udviklingsprojekter. Der er i budget 2017-2020 årligt afsat 0,449 mio. kr. i udviklingsmidler.

  Indstilling

  Social og sundhed indstiller,

  at handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 20-09-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Lars Kristensen. H. Kristian Wollesen. Conni Nielsen. Ellen Skaarup Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/23458, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres i denne sag om Social- og sundhedsudvalgets godkendelse af ekstraordinært tilskud til Aabenraa Selvhjælp i 2016 og øget tilskud til Aabenraa Selvhjælp i 2017 – 2020.

  Foranlediget af den budgetusikkerhed, som 1-årige PUF-midler fra Social- og Indenrigsministeriet giver for en kontinuerlig drift af Aabenraa Selvhjælp, drøftede udvalget i august 2014 den fremtidige støttemodel. Drøftelsen blev omsat i en tilskudspraksis med et årligt kommunalt grundtilskud på 300.000 kr. samt evt. supplering af PUF-midlerne i forbindelse med 2. runde-tildelingen af § 18-midler.

  Aabenraa Selvhjælp har ultimo juni 2016 i lighed med en række andre selvhjælpsgrupper fået afslag på PUF-midler i 2016. Landsforeningen Frivillighedscentre og Selvhjælp Danmark har på baggrund af 2016 tildelingen af PUF-midlerne søgt en dialog med Social- og Indenrigsministeriet.

  Afslaget betyder, at Aabenraa Selvhjælp ikke kan fortsætte året ud med det planlagte aktivitetsniveau uden yderligere finansiering, og at foreningen omgående må arbejde hen mod en lukning inden årets udgang.

  Aabenraa Selvhjælp har et årligt finansieringsbehov på 650.000 kr. (2014 priser). I 2015 har Aabenraa Selvhjælp modtaget 300.000 kr. i grundtilskud og 100.000 kr. af § 18-midlerne fra Aabenraa Kommune samt 250.000 kr. i PUF-midler.

  I 2016 har Aabenraa Selvhjælp modtaget 300.000 kr. i grundtilskud og 100.000 kr. af § 18-midlerne. Aabenraa Selvhjælp har således en finansieringsmanko på 250.000 kr. i 2016 og de efterfølgende budgetår.

  Efter drøftelse med Aabenraa Selvhjælp og gennemgang af foreningens tilpassede budget  2016, kan den manglende  finansiering i 2016 reduceres til 140.000 kr.,  idet aktivitets- og uddannelsesniveau tilpasses de ændrede forudsætninger.

  Aabenraa Selvhjælp har i 2015 haft 858 individuelle samtaler og samarbejder med 10 frivillige foreninger.

  Frivillighedspolitikken skal revurderes i efteråret 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Social & Sundhed har ingen løse, uprioriterede midler i 2016, men forventer, at udgiften ved regnskabsafslutningen for 2016 kan finansieres indenfor de centrale konti i Handicap & Psykiatri.

  Der indgår ikke yderligere tilskud til Aabenraa Selvhjælp i Social- og Sundhedsudvalgets budgetforslag 2017-2020.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 20-09-2016

  Taget til efterretning.

  Handicaprådet ønsker at følge sagen omkring Aabenraa Selvhjælp.

  Afbud: Lars Kristensen. H. Kristian Wollesen. Conni Nielsen. Ellen Skaarup Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44563, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Handicaprådet, om Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse den 7. september 2016,  af en ændring af valgperioden for brugerrepræsentanterne i kontaktrådene på handicap- og psykiatriområdet.

  Kontaktrådet for Bo & Aktivitet har foreslået, at valgperioden for brugerrepræsentanterne i kontaktrådene ændres fra 2 til 4 år, således at valgperioden følger den kommunale valgperiode. Forslaget har været drøftet i ledergruppen for Handicap & Psykiatri, som støtter forslaget, idet en 2-årig valgperiode giver repræsentanterne begrænset mulighed for at få tilstrækkeligt kendskab til området samtidig med, at afholdelsen af valg er en ressourcekrævende proces.

  Serviceloven fastsætter i § 16 den kommunale mulighed for at inddrage brugere og pårørende på handicap- og psykiatriområdet. Byrådet fastsætter sammensætningen af bruger- og pårørenderåd under hensyntagen til lokale forhold, dog således at brugere og pårørende udgør et flertal i rådet.

  Bruger- og pårørenderåd varetager beboernes interesser og inddrages ved fastlæggelsen af retningslinjer for dagligdagen på institutionsniveau, herunder retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.v. Rådet kan ikke behandle person- og personalesager.

  Byrådet fastsætter i samarbejde med rådet forretningsorden for rådets arbejde.

  På handicap- og psykiatriområdet er institutionsdriften organisatorisk fordelt på 5 centerområder med hver sin centerleder. Bruger- og pårørendeinddragelsen følger denne organisering i form af et kontaktråd på hvert af de 5 områder. Sammensætning af kontaktrådene afspejler hvert områdes egenart og mulighed for inddragelse af brugere og pårørende.

  Som supplement til bruger- og pårørendeinddragelsen i kontaktråd bør inddragelsen af brugere på institutionsniveau formaliseres. Retningslinjerne for inddragelsen på institutionsniveau kan udformes af kontaktrådet for det enkelte område.

  Udgiften til kontaktrådenes virksomhed afholdes af de respektive centerområder indenfor det afsatte budget. Der ydes ikke mødediæter til kontaktrådets medlemmer.

  Kontaktrådenes funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, således at repræsentanter til kontaktrådene vælges/udpeges i 4. kvartal i samme år, som der afholdes kommunalvalg.

  Den godkendte ændring af valgperioden indebærer, at valgperioden for de nuværende kontaktrådsrepræsentanter forlænges til udgangen af 2017. i nødvendigt omfang kan det enkelte centerområde afholde suppleringsvalg.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 20-09-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Lars Kristensen. H. Kristian Wollesen. Conni Nielsen. Ellen Skaarup Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/28812, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet var den 25. august 2016 vært for et åbent borgermøde om implementering af Handicappolitikken på Folkehjem i Aabenraa.

  I det vedhæftede referat er opsummeret de ideer, som blev beskrevet og afslutningsvist præsenteret for alle deltagere, som et resultat af drøftelser i 6 tematiserede grupper.

  Indenfor de 6 temaer kan Handicaprådet eksempelvis prioritere f.eks. 2-3 af de fremkomne idéer som der kan arbejdes videre med i den nærmeste fremtid samt andre mener som kan tages op på et senere tidspunkt.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet drøfter og prioritere workshoppens forslag til indsatsområder.

  Beslutning Handicapråd den 20-09-2016

  Handicaprådet fandt, at workshoppen om Handicappolitikken den 25. august 2016 på Folkehjem, var forløbet tilfredsstillende og at der var fremkommet mange gode forslag til indsatsområder.

  På baggrund af en drøftelse af udvalgte forslag til indsatsområder ønskes følgende prioriteret og nærmere undersøgt:

  - Lyskryds. Større tryghed for synshandicappede og fysiske handicappede. Akustiske fyr mv.

  - Fortove og stier i kommunen ønskes gjort mere handicapvenlige på underlagene samt ved beskæring af tilstødende bevoksning.

  -Øget fokus på handicappede borgeres adgang til brug af motionscentre og andre motionstilbud ved målrettet modtagelse og vejledning.

  -Øget fokus på sundhedstilbud både fysisk og psykisk – motion, social kontakt, kost mv. – til handicappede borgere.

  - Øget fokus på information og formidling om hvilke tilbud der allerede forefindes til handicappede borgere i kommunen.

  -Det ønskes undersøgt om der kan bruges en App løsning til formidling til borgere og pårørende omkring borgerens dagligdag.

  -Det ønskes endvidere undersøgt om der f.eks. ved det kommende omsorgssystem kan gives en adgang for borgerne til at få indsigt i deres borgersag.

  Handicaprådet ønsker at emnerne følges løbende på de kommende møder.

  Afbud: Lars Kristensen. H. Kristian Wollesen. Conni Nielsen. Ellen Skaarup Hansen.

  Kaj Westphal forlod mødet kl. 17.15, og deltog ikke i pkt. 5-6.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 20-09-2016

  1) Der blev givet en orientering fra den igangværende budgetgodkendelsesproces.

  Der blev i den forbindelse givet en orientering om den igangværende Budgetanalyse på Handicapområdet som udarbejdes af Staben.

  2) Handicaprådet deltog i budgethøringsmødet for Seniorrådets og Handicaprådets brugerrepræsentation, og gav en orientering om indholdet af det foreliggende udkast til et høringssvar.

  3) Intet at bemærke.

  Afbud: Lars Kristensen. H. Kristian Wollesen. Conni Nielsen. Ellen Skaarup Hansen.

  Kaj Westphal forlod mødet kl. 17.15, og deltog ikke i pkt. 5-6.