Referat

onsdag den 8. marts 2017 kl. 16:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Karin Hansen, Povl Kylling Petersen, Conni Nielsen, Helga Nørgaard, Mette Strojek, Lars Kristensen, Kaj Westphal, H. Kristian Wollesen, Helga Thiesen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Karina T. Rogat. Kaj Westphal forlod mødet kl. 17.50, og deltog ikke i pkt. 4-9.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1434, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet blev senest orienteret om projekteringen af ”Områdefornyelse, sydlig bydel” på mødet den 10. februar 2016 og afgav i den forbindelse et høringssvar.

  Anlæggelsen af de nye gader og torvet i forbindelse med Områdefornyelse Syd er i fuld gang.  I den forbindelse inviteres Handicaprådet til besigtigelse på stedet. Ved besigtigelsen vil man få mulighed for at se og afprøve de gader, der er nyetablerede og de gader/torve, der er under anlæggelse.

  Et besøg i området sammen med en trafikplanlægger fra Kultur, Miljø & Erhverv kan eksempelvis planlægges i forbindelse med det kommende handicaprådsmøde den 3. april 2017.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet drøfter og planlægger et besøg i den sydlige bymidte.

  Beslutning Handicapråd den 08-03-2017

  Blev drøftet.

  Handicaprådet ønsker at deltage i en besigtigelse i forbindelse næste møde.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/20204, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet drøftede på brugersidens initiativ den 24. maj 2016 et ønske om, at der i Aabenraa kommune evt. udarbejdes en Tilgængelighedspolitik.

  En Tilgængelighedspolitik kan eksempelvis omhandle hvordan og hvornår det eksisterende byggeri i kommunen skal være tilgængeligt samt indeholde vejledning for nyt byggeri, for udearealer, naturområder m.m.

  Handicaprådet indstillede efterfølgende til Teknik- og Miljøudvalget, at der blev iværksættes en proces med henblik på udarbejdelse på en tilgængelighedspolitik for Aabenraa Kommune.

  Handicap & Psykiatri har rykket for et svar fra KME. KME foreslår, at repræsentanter for Handicaprådet deltager i et møde med TMU, hvor der sættes et punkt på dagsordenen om en drøftelse af en mulig Tilgængelighedspolitik.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet drøfter en deltagelse i et møde med TMU om en evt. Tilgængelighedspolitik.

  Beslutning Handicapråd den 08-03-2017

  Blev drøftet.

  Handicaprådet ønsker at deltage i et møde med Kultur, Miljø & Erhverv samt eventuelt repræsentanter fra Teknik og Miljø Udvalg. Dagsordenfor mødet ønskes at omhandle både en eventuelt Tilgængelighedspolitik såvel som andre emner.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/28812, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet drøftede seneste på mødet den 15. november2016 implementeringen af Handicappolitikken.

  I september blev de nedenfor nævnte syv indsatsområder opstillet som sigte for indsatsen ud fra de tilbagemeldinger der kom på borgermødet på Folkehjem.

  Handicaprådets brugerrepræsentanter ønsker en status og en løbende drøftelse på møderne.

  1. Lyskryds. Større tryghed for synshandicappede og fysiske handicappede. Akustiske fyr mv

  .

  Status:
  Afventer budget 2018.

  2. Fortove og stier i kommunen ønskes gjort mere handicapvenlige på underlagene samt ved beskæring af tilstødende bevoksning.

  Status
  På det næstkommende møde i Handicaprådet den 3. april,  giver repræsentant for forvaltningen KME en orientering om de mange tiltag som er iværksat i bl.a. Aabenraa bymidte, og som også sigter imod en større og lettere tilgængelighed for Handicappede borgere.

  3. Øget fokus på handicappede borgeres adgang til brug af motionscentre og andre motionstilbud ved målrettet modtagelse og vejledning.


  Status
  Aabenraa Kommune har løbende fokus på tilgængelighed i dialog med motionstilbud i kommunen. Herunder indtænkes både fysisk tilgængelighed samt mulighed for at deltage i selve aktiviteten. Konkret kan nævnes, at det motionscenter der findes i tilknytning til kommunens sundhedscenter i Rødekro er indrettet handicapvenligt.

  4. Øget fokus på sundhedstilbud både fysisk og psykisk – motion, social kontakt, kost mv. – til handicappede borgere.

  Status
  Sundhedstilbud til handicappede borgere indgår i proces forud for udarbejdelsen af kommunens kommende i ’Sundhedsplan 2017-2018’ .

  5. Øget fokus på information og formidling ift. hvilke tilbud der allerede forefindes til handicappede borgere i kommunen.

  6.
  Status
  Projektet ’Aabenraa i Bevægelse ’ sigter imod at få den del af Aabenraa kommunes borgere, der ikke bevæger sig tilstrækkeligt, til at bevæge sig mere – herunder naturligvis også handicappede borgere. Konkret er der hjælp til, at opstarte og formidle  bevægelsesaktiviteter. Endvidere er der udviklet en app’ ’Aabenraa i Bevægelse’.

  Det undersøges, om der kan bruges en App løsning til formidling til borgere og pårørende om borgerens hverdag.

  Status
  På Handicaprådets møde den 16. januar 2017 blev der orienteret om kommunikationsplatformen ’Life Partners’.



  7. Det undersøges endvidere om der fx ved det kommende omsorgssystem kan gives en adgang for borgerne til at få indsigt i egen borgersag.

  Status
  På Handicaprådets møde den 16. januar 2017 blev der orienteret om det kommende omsorgssystem ’KMD Nexus’.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 08-03-2017

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1434, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Brugerrepræsentanterne ønsker en generelt drøftelse af Handicaprådets virke og sammensætning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådets drøfter  rådets virke og sammensætning.

  Beslutning Handicapråd den 08-03-2017

  Forskellig modeller for Handicaprådets fremtidige virke og sammensætning blev drøftet.

  Emnet ønskes taget op igen på næste møde i Handicaprådet.

  Afbud: Karina T. Rogat.

  Kaj Westphal deltog ikke i punktets behandling.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Til Handicaprådet er i dag udpeget 5 medlemmer fra Aabenraa Byråd. Ifølge Bekendtgørelse nr. 722 af 19/06/2013 om retssikkerhed og administration på det sociale område er det kun nødvendigt at udpege 1 – 2 medlemmer fra Byrådet.

  Brugerrepræsentanterne i Handicaprådet inviteres hermed til at afgive et høringssvar om en eventuel reduktion af antallet af udpegede byrådsmedlemmer.

  Høringen sættes i gang, fordi Økonomiudvalget har ønsket at afklare, hvilke råd, nævn og bestyrelser mv. man fortsat har enten en strategisk eller en anden klar interesse i at udpege byrådsmedlemmer til. I den forbindelse ønsker Økonomiudvalget, at de råd, nævn og bestyrelser mv., hvor det overvejes om udpegning skal ophøre, får mulighed for at gøre opmærksom på forhold, som gør, at udpegningen bør fortsætte. 

  Ønsket om en afklaring af en mulig reduktion i de omfattende udpegninger til i øjeblikket over 50 råd, nævn og bestyrelser mv. har flere årsager. For det første oplever byrådsmedlemmerne en stadig stigende arbejdsbyrde, hvor flertallet lægger 15-20 timer eller mere om ugen oven i et fuldtidsjob og familieliv. Samtidig oplever kun et mindretal af byrådsmedlemmerne, at deres deltagelse i råd, nævn og bestyrelser mv. tillægger stor værdi. Derfor er ønsket, at man allerede, når det nye Byråd tiltræder efter kommunalvalget 21. november 2017, udpeger byrådsmedlemmer til færre råd, nævn og bestyrelser end tilfældet er i dag.

  Samtidig er der et ønske om at skabe større ensartethed i udpegninger end i dag, hvor eksempelvis nogle ejerforeninger eller legater ikke længere har udpegede byrådsmedlemmer i deres bestyrelser, mens andre fortsat har.

  Endelig oplever et flertal af byrådsmedlemmerne i større eller mindre grad loyalitetskonflikter i deres hverv som udpegede til råd, nævn og bestyrelser mv.  I Økonomiudvalgets afklaring indgår også principielle overvejelser om udpegning af byrådsmedlemmer og stringens i form af ensartet udpegning til samme typer råd, nævn og bestyrelser mv. Her er det vigtigt at holde sig for øje, at byrådsmedlemmer har det overordnede tilsyn med og beslutningskompetencer ift. større beslutninger om kommunale institutioner mv. I den forbindelse skal de varetage kommunens overordnede interesser. Derfor er det principielt en udfordring, hvis byrådsmedlemmer samtidig er medlemmer af f.eks. en institutionsbestyrelse, hvor man forventes at varetage netop den institutions specifikke interesser.

  I drøftelserne i Økonomiudvalget har der været enighed om at reducere antallet af råd, nævn og bestyrelser mv, hvortil der udpeges byrådsmedlemmer samt evt. at reducere antallet af byrådsmedlemmer i råd, nævn og bestyrelser mv., hvor deltagelsen er lovpligtig.

  På mødet den 10. januar 2017 besluttedes det at høre de 22 råd, nævn og bestyrelser mv. hvor et ophør af udpegning af byrådsmedlemmer er blevet foreslået. De berørte råd, nævn og bestyrelser mv. fremgår af vedlagte oversigt. Her er de kategoriserede som uden åbenlys strategisk eller anden klar borgernær, politisk eller økonomisk interesse og med en anbefaling om, at der arbejdes for ophør af udpegning af byrådsmedlemmer fra næste byrådsperiode.

  Af samme oversigt fremgår det, at Økonomiudvalget foreløbigt har identificeret 29 råd, nævn og bestyrelser mv., hvor der synes at være enten en åbenlys strategisk eller en klar borgernær, politisk eller økonomisk interesser i udpegningerne.

  Derudover besluttede Økonomivalget at høre Handicaprådet om en eventuel reduktion af antallet af udpegede byrådsmedlemmer, hvilket også fremgår af oversigten i kategorien Anden klar borgernær interesse for Byrådet.

  Den overordnede beslutning om at iværksætte en reduktion af udpegning af byrådsmedlemmer til råd, nævn og bestyrelser træffes af Byrådet, men herefter starter en dialog med hvert enkelt råd, nævn og bestyrelse mv. om, hvordan vedtægtsændringer mv. i givet fald kan gennemføres i fuld respekt for det enkelte råd, nævn eller bestyrelses beslutningskompetence. En beslutning i Byrådet om reduktion af udpegninger skal derfor opfattes som en principiel målsætning om færre udpegninger fra næste byrådsperiode, mens den egentlige beslutning om vedtægtsændringer mv., som muliggør ophør af udpegningen af et eller flere byrådsmedlemmer, ligger i det enkelte råd, nævn eller bestyrelses beslutningskompetence.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at en eventuel reduktion af antallet af udpegede byrådsmedlemmer drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar.

  Beslutning Handicapråd den 08-03-2017

  Brugerrepræsentanterne i Handicaprådet udarbejder et høringssvar.

  Afbud: Karina T. Rogat.

  Kaj Westphal deltog ikke i punktets behandling.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/109, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres i denne sag om ”Årsredegørelse 2016 for det kommunale tilsyn med det specialiserede socialområde for voksne”.

  Tilsynet har i alt afviklet 9 anmeldte tilsyn på det specialiserede socialområde for voksne. Der er gennemført interviews med 9 afdelingsledere, 17 medarbejdere og 14 borgere.

  Tilsynet er afviklet med udgangspunkt i Tilsynspolitikken 2016 med temaerne; Sundhed, Trivsel & Rehabilitering, Ledelse & Kompetence, Dokumentation og Tilbudsportalen.

  Syv tilsyn blev vurderet; Godkendt med anmærkninger

  To tilsyn blev vurderet; Godkendt.

  Borgerne oplyser, at de trives med den pædagogiske støtte, hjælp og vejledning de modtager i de forskellige tilbud. Borgerne medinddrages i udarbejdelsen af individuelle mål for fremtiden og føler sig anerkendt og respekteret. Der udbydes aktiviteter som tager afsæt i Sundhed, Mestring og Fællesskabelse, og borgerne fortæller, at aktiviteterne er med til at give dem en tryghed i hverdagen og gode sociale relationer.

  Medarbejdere og afdelingsledere fortæller, at aktiviteterne er med til at vedligeholde og rehabilitere borgernes funktionsniveau og give dem redskaber til at mestre eget liv.

  Medarbejdertrivslen er god på samtlige institutioner, og på Aktivitetscenter Tinglev har man valgt at udarbejde ”anerkendelseskort” og ”samarbejdskontrakter” til bevaring af det gode arbejdsmiljø.

  Kompetencer opretholdes og udvides bl.a. gennem temamøder og drøftelse af konkrete problemstillinger i hverdagen gennem en kobling af teori og praksis. På værestederne rummer medarbejderne mange forskellige kompetencer, som f.eks. NADA- akupunktur og kognitiv uddannelse mm.

  Der dokumenteres i de institutioner, der er underlagt et dokumentationskrav. Der er i tilsynets stikprøvekontrol fundet mangler i den forbindelse, der har givet anledning til anmærkninger. På de enheder, der har fået anmærkninger, er der efterfølgende udarbejdet handleplaner.

  Enkelte institutioner har fået anmærkninger på en manglende indberetning på Tilbudsportalen.

  Tilsynet vurderer, at den samlede ydelse der leveres på det specialiserede socialområde for voksne er i overensstemmelse med den kvalitet, der er truffet afgørelse om og imødekommer borgernes behov. Der er fundet få og mindre fejl og mangler, der har udløst anmærkninger. De anses ikke for kritiske for borgerne.

  De enkelte tilsynsrapporter og handleplaner henligger i sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 08-03-2017

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat.

  Kaj Westphal deltog ikke i punktets behandling.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/6199, Sagsinitialer: jeo

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres om ”Tilsynspolitik 2017”.  Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner.

  ”Tilsynspolitik 2017” beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige tilsyn med kommunale såvel som private leverandører af personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og på plejecentre, pædagogisk støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

  Formålet med det kommunale tilsyn efter serviceloven er at påse om:

  - borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som byrådet har truffet,

  - hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde, og

  Tilsynsmodellen understøtter systematisk kvalitetssikring og bidrager til udvikling af kommunens tilbud, herunder opfølgning på kvalitetsarbejdet på det enkelte tilbud.


  Seniorrådet har fremsat ønske om at tilsynspolitikken indarbejder afsnit baseret på indholdet  i værdighedspolitikken. Det fremgår både af et nyt tema ”Trivsel og værdighed” og spørgeguiden.

  Gennem anmeldte og/eller uanmeldte tilsyn foretages en stikprøvekontrol og vurdering af leverandørernes praksis og kvalitet. Kvaliteten i tilbuddet vurderes ud fra 5 kvalitetstemaer; Trivsel og værdighed, Sundhed & Rehabilitering, Dokumentation,  Ledelse & Kompetencer samt Tilbudsportalen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 08-03-2017

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat.

  Kaj Westphal deltog ikke i punktets behandling.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 3. februar 2017 sagen ”Budget i balance 2017 pr. 1. februar 2017” og godkendte i den forbindelse en række handlemuligheder.

  Forvaltningen orienterer på mødet om konsekvenserne af de besluttede handlemuligheder.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 08-03-2017

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat.

  Kaj Westphal deltog ikke i punktets behandling.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter.

  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne.

  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 08-03-2017

  Ad 1.

  Povl Kylling Petersen (PKP) orienterede om projekt ”Bevæg dig for livet”.

  PKP orienterede om Social- og Sundhedsudvalgets studietur til Holland, hvor der bl.a. var blevet aflagt besøg på et demensplejehjem.

  PKP orienterede om processen for revisionen af kommunens Frivillighedspolitik. Handicaprådet inviteres i den forbindelse til en workshop den 5. april 2017.

  PKP orienterede om deltagelsen i Det Centrale Handicapråds årsmøde 7. februar 2017, hvor der var sat fokus på fordomme om mennesker med handicap og hvordan disse bekæmpes.

  Ad 2.

  Intet at bemærke.

  Ad 3.
  Intet at bemærke.

  Afbud: Karina T. Rogat.

  Kaj Westphal deltog ikke i punktets behandling.