Referat

onsdag den 13. september 2017 kl. 16:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Karin Hansen, Povl Kylling Petersen, Conni Nielsen, Helga Nørgaard, Mette Strojek, Lars Kristensen, Kaj Westphal, H. Kristian Wollesen, Helga Thiesen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Lars Kristensen. Karina T. Rogat.
Helga Nørgaard forlod mødet kl. 18.30, og deltog ikke i sag nummer 8,9 og 10.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1434, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Aabenraa kommunes borgervejleder Malene Ravn Neumann fra Jobcenter og Borgerservice vil på mødet give en orientering om funktionen som borgervejleder.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 13-09-2017

  Orienteringen taget til efterretning.

  Handicaprådet takker for et godt og informativt oplæg og anbefaler,  at borgerne henvender sig til borgervejlederen, når der er behov, samt at der gøres tydeligt opmærksom på funktionen på kommunens hjemmeside.

  Afbud: Lars Kristensen. Karina T. Rogat. 

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/27101, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med kommunens drøftelser om samskabelse tilkendegav handicaprådet et behov for, at se anderledes på mødet med borgeren, fra sagsbehandlernes side. Ligeledes var der drøftelser med Danske Handicaporganisationer som havde fået lavet en GAP analyse, som beskrev forskellen imellem borgerens opfattelse af mødet med borgeren og sagsbehandlerens opfattelse af samme møde.

  Drøftelserne betød, at der på voksen og ældreområdet blev sat fokus på sagsbehandlerens møde med borgeren og hvordan lykkes vi med borgerens medinddragelse, indlevelse i borgerens situation og ligeværdighed.

  Der blev ligeledes aftalt at der efterfølgende skulle laves en brugerundersøgelse i Aabenraa Kommune i forhold til sagsbehandlingen.

  Hvad gjorde vi:

  .

  Medarbejderne har haft særlig fokus på, hvordan de møder borgerne i deres hverdag, bl.a. hvordan de kan inddrage borgerne, hvordan de stiller åbne spørgsmål, hvordan deres kropssprog og tonefald virker. Det og meget andet har været under lup.

  Forløbet har budt på fælles arrangementer, observationer hvor en konsulent har været med på besøg hos borgerne og individuelle læringsmål, som den enkelte medarbejder har arbejdet med.

  ”Alle er gået ind i forløbet med åbenhed og engagement og har taget input om styrker og udviklingsmuligheder til sig. Vi kan nu forsætte udviklingen hver især, men også samlet som afdeling, fortæller Pia Langkilde Kjær”, visitator og arbejdsmiljørepræsentant i Visitation & Rehabilitering.

  Målet for forløbet var at understøtte visitatorer og sagsbehandlere i at opnå større indsigt og bevidsthed om deres kommunikation og samarbejde med borgerne. 

  Indstilling

  Chefen for Visitation og Rehabilitering indstiller

  At orienteringen drøftes

  Beslutning Handicapråd den 13-09-2017

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Lars Kristensen. Karina T. Rogat. 

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13988, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet høres i denne sag om deltagelse i frikommuneforsøg  med henblik på endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget den 4. oktober 2017.

  Økonomiudvalget godkendte d. 15. marts 2016, at Aabenraa Kommune i form af Social- og Sundhedsudvalget indtrådte i frikommuneforsøgsarbejdet. Udvalget blev den 2. november 2016 orienteret om, at Aabenraa Kommune indgik i udarbejdelse af en række konkrete frikommuneforsøg.

  Folketinget har på baggrund af de forskellige forsøgsansøgninger nu vedtaget lov om frikommunenetværk, som trådte i kraft 1. juli 2017. Loven giver Aabenraa Kommune mulighed for at gennemføre forsøg i perioden frem til d. 31. december 2021 med det formål at opnå en bedre opgaveløsning til gavn for borgerne gennem effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i kommunen. Forsøgene vil kunne igangsættes i Aabenraa Kommune efter Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

  De tre forsøg er organiseret i netværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde” (Favrskov-netværket) og gennemføres i samarbejde med Silkeborg, Favrskov, Skive, Holstebro, Herning og Randers kommuner.

  Forsøg i netværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde”

  Det første forsøg handler om brug af teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg i tilfælde, hvor borgeren ikke modsætter sig brugen af teknologiske hjælpemidler, men hvor borgeren ikke er i stand til at give et informeret samtykke. Forsøget giver mulighed for at afprøve personlige alarm- eller pejlesystemer og situationsbestemt video-, audio- og bevægelsesovervågning (f.eks. trædemåtter) hos borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Dette kunne f.eks. være relevant i relation til demente borgere. Målet er at vi gennem individuel stillingtagen til anvendelse af ny teknologi kan skabe værdi for borgeren. Tilladelse skal gives af den kommunale myndighed for magtanvendelse.

  Eksempelvis afprøves der i Aabenraa Kommune virtuelle tilsyn om natten for borgere med urolig natteadfærd, således borgeren ikke bliver unødigt forstyrret af faste besøg om natten.

  Det andet forsøg vedrører tilkøbsydelser og hjemmehjælp efter servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp) og § 85 (socialpædagogisk støtte). Forsøget giver mulighed for, at borgere, der er visiteret til ydelser vedrørende personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk støtte, får mulighed for at tilkøbe flere af de visiterede ydelser eller andre ydelser omfattet af servicelovens §§ 83 og 85. For at blive omfattet af forsøget er det en betingelse, at borgeren allerede er visiteret til en eller flere ydelser efter servicelovens § 83 og/eller § 85, samt at de tilkøbte ydelser ikke træder i stedet for ydelser, som borgeren omkostningsfrit har krav på. En sådan ydelse kunne f.eks. være tilkøb af ledsagelse i forbindelse med ferier.

  I Aabenraa Kommune foreslås udvidet praktisk hjælp som ekstra rengøring, indvendig vinduespudsning, vask af gardiner, strygning, hjælp ved besøg, højtider og fødselsdage og lign. Eller ekstra ydelser i form af indkøb, madlavning, ledsagelse til aktiviteter, pasning af kæledyr og individuelle tilbud i egen bolig til højtlæsning, brevskrivning, selskab eller lign. Lignende tilkøbsydelser vil blive tilgængelige for modtagere af §85-støtte som pædagogisk støtte.

  Det tredje forsøg giver mulighed for, at Aabenraa Kommune kan beslutte at flytte borgere med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig en flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke, såfremt borgerens værge giver sin accept. Dermed er kravet om inddragelse af statsforvaltningen fjernet.

  Der er i samarbejde med de andre kommuner nedsat implementeringsgrupper med repræsentanter fra de involverede områder, der har udarbejdet de vedhæftede forsøgsansøgninger.

  Inden forsøgene igangsættes skal projektbeskrivelserne for de enkelte forsøg udarbejdes, indsendes og godkendes af det relevante ressortministerium. Projekterne evalueres i samarbejde med de øvrige kommuner og VIVE.

  Forvaltningens vurdering er, at frikommuneforsøgene med hjemmel i lov om frikommunenetværk giver gode muligheder for at erhverve erfaringer med nye løsninger, der giver en bedre service for borgerne og bidrager til en mere effektiv opgaveløsning. Frikommuneforsøgene forventes at fjerne nogle af de barrierer og udfordringer, som er en begrænsning i at kunne levere en bedre service til borgerne.

  Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at estimere, hvor mange borgere, der vil drage fordel af forsøgene. Forventningen er, at forsøget med mulighed for tilkøb af ydelser efter servicelovens §§ 83 og 85 vil få det største omfang, da målgruppen omfatter borgere fra både Handicap & Psykiatri samt Pleje & Omsorg. Muligheden for at tilkøbe ydelser har længe været efterspurgt som en mulighed blandt borgerne og deres pårørende. Det vides dog at målgruppen for tredje forsøg forventes at være meget få borgere.

  Frist for afgivelse af høringssvar er den 26. september 2017. Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering deltager ved sagens behandling.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til deltagelse i frikommuneforsøg drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar.

  Beslutning Handicapråd den 13-09-2017

  Blev drøftet og Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
  Handicaprådet valgte ikke at afgive et høringssvar.

  Afbud: Lars Kristensen. Karina T. Rogat. 

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39067, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet høres i denne sag om udkast til retningslinjer for frivilligt socialt arbejde med henblik på endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget den 4. oktober 2017.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 1. marts 2017, at der arbejdes med nye retningslinjer for uddeling af §18 midler til understøttelse af frivilligt socialt arbejde. Baggrunden er, at Aabenraa Kommunes Frivillighedspolitik efter Servicelovens § 18 udløb med udgangen af 2016.

  I forbindelse med det årlige dialogmøde med foreninger og organisationer blev der afholdt en workshop med henblik på input til retningslinjerne. Resultat af input fra arbejdsgrupperne er bilagt.

  På workshoppen blev det bl.a. tilkendegivet, at der er et ønske om at fastholde 2 uddelingsrunder, og at der skulle ændres i sammensætningen af Frivillighedsrådet.

  I udkastet til nye retningslinjer er der lagt op til, at målgruppen først og fremmest er borgere under 60 år. Støtte til frivilligt socialt arbejde blandt ældre gives efter § 79 i lov om social service. Dette vil give en adskillelse af ansøgninger i forhold til § 18 og § 79, der bl.a. er efterlyst fra råd og udvalget.

  Endvidere er der som en ændring foreslået, at ansøgninger fra foreninger og organisationer, der modtager fast årlig § 18 støtte fra kommunen, ikke indgår i Frivillighedsrådets indstilling, men skal forelægges direkte for udvalget.

  Frist for afgivelse af høringssvar er den 26. september 2017.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udkast til retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar.

  Beslutning Handicapråd den 13-09-2017

  Udkast til retningslinjer blev drøftet. Brugersiden i Handicaprådet afgiver et høringssvar.

  Afbud: Lars Kristensen. Karina T. Rogat. 

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1434, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Handicaprådet tage stilling til om rådet vil afgive et høringssvar omkring en udbudsforretning på bleer. Der gennemføres et landsdækkende udbud på levering af bleer bevilget til borgere efter Servicelovens §112.

  Udbuddet gennemføres af SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice) som har sendt høringsmateriale til alle landets kommuner til brug for høring i ældre- og handicaprådene. Udbudsmaterialet er relativt omfattende og vil fremsendes separat på mail.

  Det høringsmaterialet består af:

  •        Vejledning til ældreråd og handicapråd

  •        Udbudsbetingelser

  •        Periodekøbskontrakt

  •        Kravspecifikation

  Aabenraa Kommune skal i løbet af efteråret tage stilling til, om kommunen ud fra det samlede udbudsmateriale finder det fordelagtig at tilslutte sig denne landsdækkende aftale på levering af bleer.

  Aabenraa Kommune har tidligere udbudt bleer sammen med Tønder Kommune, og har på nuværende tidspunkt en aftale der udløber den 30. april 2020.

  Vælger Aabenraa Kommune at tilslutte sig den landsdækkende aftale, vil denne aftale først træde i kraft den 1. maj 2020 og være gældende i fire år.

  Et evt. høringssvar skal fremsendes til kommunens udbudsenhed senest fredag, den 29. september 2017.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller.

  at Handicaprådet drøfter afgivelse af en høringssvar.

  Beslutning Handicapråd den 13-09-2017

  Handicaprådet ønsker ikke at afgive et høringssvar.

  Afbud: Lars Kristensen. Karina T. Rogat. 

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1434, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Brugersiden i Handicaprådet ønsker en generelt drøftelse og præcisering af kommunens høringsforpligtigelse i relation til Handicaprådet.

  Forvaltningen vil på mødet give en orientering om kommunens høringsforpligtigelse mv.

  Indstilling

  Social og Sundhed  indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 13-09-2017

  Orienteringen taget til efterretning.

  Forvaltningen vil på et kommende møde præsentere en løs-ningsmodel der sikrer, at Handicaprådet fremover bliver hørt i alle sager af relevans for handicappede borgere.

  Afbud: Lars Kristensen. Karina T. Rogat. 

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35983, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet har fra forvaltningen Kultur, Miljø & Erhverv, og efter aftale med skolechefen, den 5. september 2017 fået fremsendt projektforslag med fremtidige planer for Fjordskolen på adressen Åbjerg 8B, Kruså (vedhæftet som bilag).

  Projektforslaget er fremsendt med henvisning til Retssikkerhedsloven §37 der bl.a. fastslår at ”Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.”

  For at der så vidt muligt kan indarbejdes de forslag Handicaprådet har, inden projektet sendes i udbud,

  vil en snarlig tilbagemelding til forvaltningen Kultur, Miljø & Erhverv være ønskelig.

  Projektet sendes i udbud 13. oktober, hvorved Handicaprådets kommentering ønskes senest 1. oktober 2017 eller efter nærmere aftale.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet drøfter det fremsendte projektforslag.

  Beslutning Handicapråd den 13-09-2017

  Handicaprådet deltager i et møde med Kultur, Miljø og Erhverv enten den 19 eller den 25. september 2017.

  Handicaprådet anmoder endvidere KME om et nyt møde,hvor rådet kan blive orienteret om arkitekttegninger mv.

  Afbud: Lars Kristensen. Karina T. Rogat. 

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/33328, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Formanden for Handicaprådet ønsker en drøftelse af om der igen i 2017 skal uddeles en handicappris i kommunen.

  Handicapprisen har været uddelt i tre år startende i 2014 og med stadigt færre indstillede til prisen, trods et stort fokus på at få annonceret bredt og med en god dækning i den lokale presse. I 2016 var der således 4 ansøgninger og af disse opfyldte kun de 3 de formelle kriterier

  Prisen er på 5.000 kr. der efter modtagerens eget valg skal anvendes til, at tilgodese kommunens handicappede borgere. Endvidere har modtageren fået overrakt en mindre gave fra en lokal kunstner.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet drøfter om der skal ske en uddeling af Handicapprisen i 2017.

  Beslutning Handicapråd den 13-09-2017

  Handicaprådet ønsker ikke at uddele en pris i 2017. Om der skal uddeles en pris igen i 2018 skal afgøres af det kommende Handi-capråd i 2018.

  Afbud: Lars Kristensen. Karina T. Rogat. 

  Helga Nørgaard deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1434, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Formanden for Handicaprådet ønsker en drøftelse af hvilke temaer og opgaver som det nuværende handicapråd ønsker at videresende til det kommende Handicapråd.

  På mødet ønskes en drøftelse af temaer og opgaver som det vurderes det vil være hensigtsmæssigt at videregive med en anbefaling om en fortsat indsat/interesse i den kommende rådsperiode.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at Handicapråder drøfte hvilke emner som ønskes videresendt til den kommende Handicapråd med en anbefaling om fortsat at følge.

  Beslutning Handicapråd den 13-09-2017

  På mødet i november vil et forslag til en stafet til det kommende Handicapråd blive præsenteret.

  Afbud: Lars Kristensen. Karina T. Rogat. 

  Helga Nørgaard deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter.

  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne.

  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 13-09-2017

  1. Povl Kylling Petersen (PKP) orienterede om lyttemødet den 7. september 2017 og havde noteret på mødet, at der er behov for et forbedret samspil mellem psykiske borgere, pårørende og kommu-nen.

  PKP orienterede om det indgåede budgetforlig for 2018 der var vedtaget med 30 ud af 31 byrådsmedlemmer stemmer.

  2.

  Helga Thiesen orienterede også om lyttemødet den 7. september 2017. Der var fremsat et forslag til udarbejdelse af en pårørende-politik i Aabenraa kommune. Der planlægges et nyt lyttemøde til næste år.

  Mette Strojek efterlyste en løsning på problemstillinger med Aabenraa lydavis. PKP beder om at dette emne tages med på det kommende møde i Handicaprådet med henblik på en løsning af problemet.

  3. intet

  Afbud: Lars Kristensen. Karina T. Rogat. 

  Helga Nørgaard deltog ikke i punktet.