Referat

mandag den 2. oktober 2017 kl. 16:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Karin Hansen, Povl Kylling Petersen, Conni Nielsen, Helga Nørgaard, Mette Strojek, Lars Kristensen, Kaj Westphal, H. Kristian Wollesen, Helga Thiesen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Lars Kristensen. H. Kristian Wollesen. Kaj Westphal. Karina T. Rogat. Helga Nørgaard forlod mødet kl. 18.10, og deltog ikke i pkt. 7 og 8.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/20218, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Handicaprådet om status for projektet ”Ung til ung samvær for borgere med multihandicap”, som Social & Sundhedsudvalget den 4. maj 2016 besluttede at give støtte til og som har forløbet i perioden juni 2016 til juni 2017.

  Et overblik over projektet er vedhæftet sagen til orientering.

  Med baggrund i Workshoppen den 5. oktober 2015 om ældrepolitikken og handicappolitikken blev der dannet en arbejdsgruppe af frivillige og medarbejdere fra Bosted Kliplev, som ønskede at være med til at skabe et meningsfyldt tilbud til yngre borgere med multihandicap.

  Projektet var rettet imod borgere, som er afhængig af omfattende støtte i hverdagen, og som ikke selv er i stand til at indgå i fællesskaber. Det betyder, at borgerne oftest er udelukket fra andre fritidstilbud for personer med handicap.

  På mødet deltager en leder fra Bosted Kliplev og giver en orientering.


  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Handicapråd den 02-10-2017

  Orienteringen taget til efterretning.
  Afbud: Lars Kristensen. H. Kristian Wollesen. Kaj Westphal. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1434, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Handicaprådet efter formandens ønske drøfte en henvendelse fra Danske Handicaporganisationer (DH)fremsendt til byrådet og forvaltningen i Aabenraa kommune.

  Henvendelsen vedrører høringsforpligtigelsen af Handicaprådet i alle sager som har med handicappede borgere at gøre samt ønsket om rimelige høringsfrister i de sager, der skal sendes til høring.

  Handicaprådet behandlede senest på mødet den 13. september 2017 emnet, men henvendelsen fra DH Aabenraa til Byrådet m.fl. er modtaget efter dagsordenen til dette møde blev udsendt.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet drøfter sagen.

  Beslutning Handicapråd den 02-10-2017

  Blev drøftet.


  Emnet tages op på kommende møder i Handicaprådet, og til mødet i november vil forvaltningen undersøge hvordan høringsforpligtigelsen håndteres i andre kommuner.

  Afbud: Lars Kristensen. H. Kristian Wollesen. Kaj Westphal. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1434, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet behandlede den 8. marts 2017 en sag om reduktion i den fremadrettede politiske repræsentation i bl.a. handicaprådet,  og handicaprådet afgav i den forbindelse et høringssvar.

  Til Handicaprådet er i dag udpeget 5 medlemmer fra Aabenraa Byråd. Ifølge Bekendtgørelse nr. 722 af 19/06/2013 om retssikkerhed og administration på det sociale område er det kun nødvendigt at udpege 1 – 2 medlemmer fra Byrådet.

  Byrådet har d. 31. maj 2017 truffet beslutning om at ophøre med udpegningen af byrådsmedlemmer til 21 råd, nævn og bestyrelser ud af de samlede 52. Derudover er der truffet beslutning om ændret udpegning for en række råd, nævn og bestyrelser eksempelvis reducering i antal udpegede medlemmer, midlertidige udpegelser og lignende.

  Det betyder for handicaprådet at udpegelsen af byrådsmedlemmer reduceres.

  På mødet kan drøftes hvordan rådets mødestruktur bedst muligt tilrettelægges fremadrettet. Dette både hvad angår selve Handicaprådsmøderne, men også hvordan der sikres en hensigtsmæssig betjening af rådet fra forvaltningens side.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet drøfter sagen.

  Beslutning Handicapråd den 02-10-2017

  Blev drøftet.

  Resultatet bliver tre politisk udpegede – herunder formand og næstformand for Social- og Sundhedsudvalget, formanden for Børn- og Uddannelsesudvalget samt to embedsmænd fra de respektive forvaltninger som tilforordnede.

  Afbud: Lars Kristensen. H. Kristian Wollesen. Kaj Westphal. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1434, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri afholdt den 7. september 2017 et Lyttemøde. Brugersiden i Handicaprådet ønsker en drøftelse af mødets opmærksomhedspunkter mv. og vil i den forbindelse give en orientering om mødet.

  På mødet lyttede bl.a. flere lokalepolitikere til Bedre Psykiatris oplæg, om hvorfor foreningen ønsker hhv. en  pårørendepolitik, et pårørenderåd og en pårørendevejleder, samt en kommune der inddrager de pårørende og ser dem som en ressource i samarbejdet omkring den psykisk syge/ handicappede.

  Spørgeskemaundersøgelsen ”Aabenraa Kommunes indsats overfor psykisk syge og deres pårørende” er vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet drøfter lyttemødets opmærksomhedspunkter.

  Beslutning Handicapråd den 02-10-2017

  Blev drøftet.

  Afbud: Lars Kristensen. H. Kristian Wollesen. Kaj Westphal. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35983, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  På mødet den 13. september 2017 drøftede Handicaprådet et fremsendt projektforslag for de fremtidige planer for Fjordskolen på adressen Åberg 8B i Kruså.

  Handicaprådet var endvidere inviteret til at deltage i et yderligere møde med Kultur, Miljø og Erhverv (KME) den 25. september 2017.

  Formanden for Handicaprådet ønsker at sagen drøftes på ny efter det seneste møde med KME.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller.

  at Handicaprådet drøfter sagen.

  Beslutning Handicapråd den 02-10-2017

  Blev drøftet. Brugerrepræsentanterne i Handicaprådet udarbejder høringssvar.

  Afbud: Lars Kristensen. H. Kristian Wollesen. Kaj Westphal. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1434, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Brugersiden ønsker en orientering om Aabenraa kommunes lydavis, som det er vurderingen ikke har fungeret helt hensigtsmæssigt set ud fra et brugersynspunkt. Lydavisen hører under kommunens biblioteker.

  Til mødet vil foreligge en orientering fra bibliotekerne om de tiltag som er planlagt for få lydavisen til at fungere mere optimalt.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 02-10-2017

  Orienteringen taget til efterretning.

  En repræsentant for biblioteket inviteres til det kommende møde i Handicaprådet for at drøfte de forskellige problemstillinger omkring lydavisen.


  Brugersiden i Handicaprådet har udarbejdet et notat med problemstillinger ved lydavisen.

  Afbud: Lars Kristensen. H. Kristian Wollesen. Kaj Westphal. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/37487, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet blev den 25. oktober 2016 orienteret om mulige scenarier for udviklingen af børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune, herunder en mulig oprettelse af ny afdeling med tilknytning til Posekær ”Lille Kær” hvor en gruppe flyttes til andre lokaliteter.

  Formanden for handicaprådet ønsker en status for planerne omkring ”Lille Kær” og forvaltningen vil på mødet orientere om de aktuelle planer.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 02-10-2017

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Lars Kristensen. H. Kristian Wollesen. Kaj Westphal. Karina T. Rogat. Helga Nørgaard deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter.

  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne.

  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 02-10-2017

  1. Intet at bemærke.

  2. Brugersiden i Handicaprådet orienterede om, at de er inviteret til et møde om en borgerundersørgelse.

  3. Intet at bemærke.

  Afbud: Lars Kristensen. H. Kristian Wollesen. Kaj Westphal. Karina T. Rogat. Helga Nørgaard deltog ikke i punktets behandling.