Referat

onsdag den 8. november 2017 kl. 16:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Karin Hansen, Povl Kylling Petersen, Conni Nielsen, Helga Nørgaard, Mette Strojek, Lars Kristensen, Kaj Westphal, H. Kristian Wollesen, Helga Thiesen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Karin Hansen. Conni Nielsen. Mette Strojek. Karina T. Rogat. Lars Kristensen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1434, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet deltog i tilknytning til mødet den 14. juni 2017 i en besigtigelse af de på det tidspunkt igangværende anlægsarbejder til en byfornyelse i Aabenraa midtby.

  I forbindelse med kommende anlægsarbejder af lignende karakter har brugersiden et ønske om, at handicappede borgere bliver inddraget i processen på et relativt tidligt tidspunkt, så deres viden og erfaringer kan indgå i den endelige projektering.

  Byfornyelsen i midtbyen er nu tilendebragt, og derfor ønsker brugersiden en opsamling og drøftelse af resultatet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicapråder drøfter resultatet af anlægsarbejderne i midtbyen.

  Beslutning Handicapråd den 08-11-2017

  Handicaprådet ønsker at få forelagt et referat fra besigtigelsen den 14. juni 2017 fra Kultur, Miljø og Erhverv (KME).

  Handicaprådet ønsker endvidere, at KME deltager i et kommende møde med Handicaprådet for at drøfte status på byfornyelsen med henblik på at skabe læring fremadrettet.

  Afbud: Karin Hansen. Conni Nielsen. Mette Strojek. Karina T. Rogat. Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1434, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet drøftede senest den 8. november 2017 problemstillinger ved adgangsforhold på busser i Aabenraa Kommune – drevet af Sydtrafik.

  Sydtrafik er ejet af Region Syddanmark sammen med Esbjerg, Billund, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Vejle, Vejen, Varde, Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommuner.

  Trafik og Anlæg (KME) har spurgt busselskabet (der kører for Sydtrafik) der betjener ruten om muligheden for at passagererne evt. kan tjekke ind med deres rejsekort i midten af bussen, og tilbagemeldingen er, at det skulle kunne lade sig gøre at vende rejsekortstandernes funktion.

  Det er endvidere oplyst, at det letteste vil nok være at passageren taler med chaufføren via indgangen forrest, og så går hen midtpå til tjek ind. Så kan chaufføren være klar med en ”vending” når passageren er synlig ved automaten.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at sagen drøftes.

  Beslutning Handicapråd den 08-11-2017

  Handicaprådet opfordrer Teknik- og Miljøudvalget til fremadrettet at sikre,

  - at tilgængelighed tydeligt skrives ind i udbudsmateriale på relevante områder samt,

  - at Handicaprådet høres i udbudssager mv., når dette er relevant.

  Afbud: Karin Hansen. Conni Nielsen. Mette Strojek. Karina T. Rogat. Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1434, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  På mødet vil forvaltningen give en orientering om hvordan mødestruktur og sekretariatsbetjening af handicaprådet evt. kan tilrettelægges fra 2018.

  Byrådet har d. 31. maj 2017 truffet beslutning om at ophøre med udpegningen af byrådsmedlemmer til 21 råd, nævn og bestyrelser ud af de samlede 52. Derudover er der truffet beslutning om ændret udpegning for en række råd, nævn og bestyrelser eksempelvis reducering i antal udpegede medlemmer, midlertidige udpegelser og lignende.

  Det betyder for Handicaprådet at udpegelsen af byrådsmedlemmer reduceres til 3 politisk udpegede – formand og næstformand for Social- og Sundhedsudvalget samt formanden for Børn- og Uddannelsesudvalget.

  Handicaprådet har senest den 2. oktober 2017 drøftet hvordan en fremtidig mødestruktur bedst muligt tilrettelægges bl.a. i lyset af den ændrede politiske repræsentation.

  Som en følge af den reducerede politiske repræsentation har rådet tidligere drøftet muligheden for at justere mødestrukturen og for at målrette den forvaltningsmæssige betjening af rådet på tværs af forvaltningerne.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet drøfter sagen.

  Beslutning Handicapråd den 08-11-2017

  Handicaprådet drøftede sagen. Forvaltningen anmodes om til næste møde at udarbejde et udkast til hhv.:

  - reviderede vedtægter

  - forretningsorden samt

  - vejledning om høringspligt af Handicaprådet.

  Afbud: Karin Hansen. Conni Nielsen. Mette Strojek. Karina T. Rogat. Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1434, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet har på møderne i hhv. september og oktober 2017 drøftet kommunens høringsforpligtigelse i relation til Handicaprådet generelt-

  Brugersiden i Handicaprådet ønsker på mødet en konkret drøftelse af proces og behov for kommunikation i enkeltsager om dispensation fra byggeregler mv.

  Forvaltningen vil til mødet fremsende nogle eksempler fra andre kommuner i hvordan  de generelt sikrer høringspligten af bl.a. deres handicapråd opfyldt.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at Handicapråder drøfter proces og behov for kommunikation i høringssager om dispensation.

  Beslutning Handicapråd den 08-11-2017

  Forvaltningen udarbejder på baggrund af to konkrete eksempler fra andre kommuner et udkast til en vejledning om høringspligt af Handicaprådet.

  Afbud: Karin Hansen. Conni Nielsen. Mette Strojek. Karina T. Rogat. Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3484, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter.

  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne.

  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 08-11-2017

  1.
  Povl Kylling Petersen orienterede om serviceniveau for nødkaldeanlæg fremadrettet.

  2.
  Helga Thiesen orienterede om:
  - et afholdt møde med myndighedsafdelingen Visitation & Rehabilitering omkring sagsbehandling.
  - Bedre Psykiatri´s samtalegrupper.

  3.
  Lars Harding Hansen orienterede om organisationsændringerne indenfor Social & Sundhed. Organisationsdiagram udsendes.

  Afbud: Karin Hansen. Conni Nielsen. Mette Strojek. Karina T. Rogat. Lars Kristensen.