Referat

torsdag den 22. marts 2018 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Ulrik Sørensen, Kirsten Nørgaard Christensen, Knud Bendixen, Mette Marie Larsen, Poul Erik Bøgelund, Stig Westhoff, Helga Thiesen
Bemærkninger: Afbud: Knud Bendixen, Stig Westhoff.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1331, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i.h.t. ’Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37A’ nedsat et Handicapråd. Det følger af loven at Handicaprådet selv godkender sin forretningsorden.

  På Handicaprådets konstituerende møde den 25. januar 2018 blev godkendelse af forretningsorden udsat til mødet den 22. marts 2018, idet det ønskes undersøgt om stedfortrædere kan deltage i rådets møder.

  Social & Sundhed har forelagt spørgsmålet for kommunens juriske enhed, der henviser til vedhæftede svarskrivelse fra ministeren - ”Skrivelse med orientering om spørgsmål i forbindelse med kommunalbestyrelsens nedsættelse af handicapråd”.

  Her fremgår det under punktet ”Åbne eller lukkede møder” at de personlige stedfortrædere ikke kan deltage under møderne i handicaprådet – heller ikke som observatører eller lignende.

  Handicaprådet har i den senest afsluttede valgperiode haft en forretningsorden, der er udarbejdet med udgangspunkt i vejledende materiale fra KL, Det centrale Handicapråd og Danske Handicaporganisationer.

  Den i sagen fremsatte forretningsorden er justeret således, at formand og næstformand vælges blandt brugerrepræsentanterne.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forretningsordenen godkendes.

  Beslutning Handicapråd den 22-03-2018

  Blev godkendt.

  Afbud: Knud Bendixen, Stig Westhoff.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1331, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget behandlede på mødet den 7. marts 2018 ”Forslag til revideret vejledende serviceniveau for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder”. Inden endelig godkendelse på udvalgets møde i april ønskes sagen sendt til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

  I vejledende serviceniveau beskrives dels hvordan og efter hvilke kriterier genbrugshjælpemidler tildeles af Visitationen, dels hvordan de udvælges, tilpasses, registreres og udlånes af HjælpemiddelHuset.

  Vejledende serviceniveau har – i lighed med de lovpligtige kvalitetsstandarder om hjemmehjælp, madservice og træning – til formål at samle en række praktiske oplysninger. Desuden har vejledningen til formål at informere om det kommunalt fastsatte serviceniveau i forhold til for eksempel sagsbehandlingsfrister.

  I forhold til tidligere version af vejledningen er der indarbejdet ny lov af 1. januar 2018, hvor der er indført kommunal mulighed for at bevillige midlertidige hjælpemidler.

  Af vejledningen til ny lov fremgår, at bevilling af midlertidige hjælpemidler primært kan være relevant i forbindelse med rehabilitering eller efter et sygdomsforløb, hvor der ikke ydes relevant hjælp efter anden lovgivning. Herved kan borgeren opretholde forbindelsen til f.eks. arbejdsmarkedet eller uddannelsesstedet. Forvaltningen anbefaler derfor, at der i forbindelse med fastlæggelse af kommunens serviceniveau tages stilling til disse primære områder.

  Det er forvaltningens opfattelse, at en yderligere udvidelse af serviceniveau i forhold til midlertidighed ikke kan holdes indenfor nuværende økonomiske ramme.

  Der må forventes en øget drøftelse med borgere og sygehus efter indførelse af midlertidighedsbegrebet i forbindelse med hjælpemidler. Denne udvikling vil blive fulgt.

  Økonomi og afledt drift

  Det reviderede forslag til vejledende serviceniveau for genbrugshjælpemidler forventes holdt indenfor nuværende økonomiske ramme.

  Det bemærkes, at Aabenraa Kommunes andel af værdighedsmidlerne  i 2018 samlet udgør 12,648 mio. kr. Heraf har Social- og Sundhedsudvalget den 4. oktober 2017 godkendt anvendt 0,500 mio. kr. til ”Lettere adgang til hjælpemidler”.

  Disse midler har stort set været anvendt til hjælpemidler i forbindelse med rehabilitering og træning

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet afgiver et høringssvar.

  Beslutning Handicapråd den 22-03-2018

  Afdelingschef Bjarne Ipsen Visitation & Rehabilitering gennemgik det reviderede forslag til vejledende serviceniveau for genbrugshjælpemidler.

  Brugerrepræsentanterne udarbejder et høringssvar og fremsender dette senest den 15. april 2018 med henblik på, at sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget på mødet i maj 2018.

  Afbud: Knud Bendixen, Stig Westhoff.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1331, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  På mødet deltager de to fagdirektører Chriss Mailandt-Poulsen, Børn & Skole, og Jakob C. Kyndal, Social & Sundhed for hver at give Handicaprådet en introduktion til deres fagområder mv.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 22-03-2018

  Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

  Afbud: Knud Bendixen, Stig Westhoff.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1331, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  På mødet den 7. marts 2018 i Social- og Sundhedsudvalget godkendte udvalget ’Handleplan for hjemløse’. Udvalget  besluttede at foreligge handleplanen for Handicaprådet med henblik på inddragelse i den videre realisering af planen.

  Socialstyrelsen og kommunen afholdt den 28. september 2017 et møde, hvor Socialstyrelsen tilbød kommunen et samarbejde om hjemløse med fokus på Housing First som metode til at imødegå problemerne for hjemløse.

  Principperne for Housing First er, at der er fokus på at løse borgerens boligproblem i en tidlig fase. Der så følges op med andre indsatser.

  Der er i den forløbne tid været afholdt interview med nøglepersoner på området, og Socialstyrelsen har præsenteret deres anbefalinger.

  Sagen har været drøftet i Ungeindsatsen, der er positiv i forhold til, at indgå i fortsat samarbejde om handleplan for indsatsen.

  I alt havde Aabenraa Kommune 27 hjemløse i uge 6 2017, i 2015 var der 25, hvilket er under landsgennemsnittet.

  Handleplanen tager udgangspunkt i at opgaven løses indenfor eksisterende rammer.

  Det er sandsynligt, at der i forbindelse med arbejdet vil blive et tydeligere behov for særlige boliger. En sådan problemstilling vil blive forelagt særskilt til politisk drøftelse.

  Handleplanen tager ligeledes hensyn til, at problemet i Aabenraa Kommune er mindre end problemet på landsplan. Det betyder, at forvaltningen har prioriteret, at arbejde med 4 af 56 anbefalinger fra Socialstyrelsen.

  1. Udarbejdelse og revidering af interne samarbejdsaftaler og arbejdsprocedure på tværs.
  2. Tydelige kriterier i sagsbehandlingen på tværs af fagområder.
  3. Mere fleksibel bostøtte.
  4. Boliger eller bolig tilbud.

  For at prioritere indsatsen har forvaltningen arbejdet ud fra mål for borgeren.

  Målet for udsatte borgere er at understøtte den udsatte borgers muligheder for at leve et godt, værdigt og aktivt liv; herunder at borgeren bliver i stand til at forsørge sig selv, igennem principperne for Housing First.

  Mål med indsatsen

  At ingen borgere i Aabenraa Kommune ufrivilligt oplever at komme til at stå uden bolig og uden mulighed for forsørgelse.

  Handleplanen retter sig imod:

  • Forebygge udsættelse
  • Understøtte borgere i at bo og leve et selvstændigt liv
  • Anvende afprøvede metoder i indsatsen overfor udsatte
  • Anvende tværfaglig viden i arbejdet med udsatte
  • Boliger for de udsatte

  I det daglige arbejde skelnes imellem 3 begreber.

  Husvilde: Personer der pludselig står uden tag over hovedet.

  Boligløse: Personer der har behov for en anden bolig som følge af ændrede vilkår. Borgeren behøver i øvrigt ikke at have behov for hjælp fra det offentlige.

  Hjemløse: Personer der har svært ved at tilpasse sig samfundets muligheder og begrænsninger og som ikke har nogen bolig.

  Denne handleplan retter sig primært imod hjemløse, men planen skal også forebygge, at personer, som er boligløse eller husvilde, bliver hjemløse.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicapudvalget drøfter sagen.

  Beslutning Handicapråd den 22-03-2018

  Afdelingschef Bjarne Ipsen orienterede om baggrund for og hovedtræk i ‘Handleplan for Hjemløse’.

  Handicaprådet drøftede handleplanen, herunder principperne for Housing First.

  Afbud: Knud Bendixen, Stig Westhoff.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1331, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Formand og næstformand i Handicaprådet ønsker en drøftelse af muligheden for, at Aabenraa Kommune styrker indsatsen overfor de pårørende.

  Konkret peges der på ønsket om hhv. en pårørendekoordinator, en digital adgang for pårørende og borgere samt en pårørendepolitik.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet drøfter sagen.

  Beslutning Handicapråd den 22-03-2018

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Knud Bendixen, Stig Westhoff.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1331, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådets formandskab ønsker en drøftelse af muligheden for at der i Aabenraa Kommune udgives et blad målrettet handicappede borgere og deres pårørende.

  Bladet ’Ruden’ som udgives af kommunen og er målrettet ældre borgere og deres pårørende dækker dette behov. Der  foreslås enten en udvidelse af ’Rudens’ målgruppe til også at omhandle handicappede borgere og pårørende eller et selvstændigt blad for handicappede borgere mv.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet drøfter sagen.

  Beslutning Handicapråd den 22-03-2018

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Knud Bendixen, Stig Westhoff.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/26251, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter.
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne.
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen.

   Handicaprådets brugerrepræsentanter inviteres sammen med Seniorrådets medlemmer til at deltage i et miniseminar om kommunal regnskabsforståelse. Seminaret er planlagt til mandag den 30. april 2018 kl. 10:00 – 12:00 i lokale 425 på Rådhuset. Tilmelding skal ske til Rita Kruse Røjkjær på mail: rkroe@aabenraa.dk senest mandag den 23. april.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 22-03-2018

  Ad 1: Intet at bemærke.

  Ad 2: Intet at bemærke.

  Ad 3: Helga Thiesen orienterede om at politikerne i Byrådet er inviteret til et møde om pårørende til psykiske borgere i regi af Bedre Psykiatri den 3. maj 2018.

  Indbydelsen til miniseminaret blev taget til efterretning.

  Afbud: Knud Bendixen, Stig Westhoff.