Referat

onsdag den 22. august 2018 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Ulrik Sørensen, Kirsten Nørgaard Christensen, Knud Bendixen, Mette Marie Larsen, Poul Erik Bøgelund, Stig Westhoff, Helga Thiesen
Bemærkninger: Afbud: Mette Marie Larsen. Poul Erik Bøgelund.
Karsten Meyer Olesen og Kirsten Nørgaard Christensen tiltrådte mødet k. 17, og deltog ikke under behandling af pkt. 1-4.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1331, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Handicaprådet drøfte adgangsforholdene på Rødekro Station. Adgang til perronerne på Rødekro Station er alene mulig via trapper fra tunnelen under perronerne. Der forefindes ingen elevator på stationen hvilket besværliggør – eller forhindrer – adgangen til perronerne for f.eks. kørestolsbrugere og brugere af rollator. Det er DSB Ejendomme, der ejer bygningen.

  Borgmesteren har tilbage i efteråret 2017 rettet henvendelse til DSB omkring adgangsforholdene på Rødekro Stadion. Seniorrådet har besigtiget stationen og drøftet adgangsforholdene med borgmesteren og formanden for social- og sundhedsudvalget den 15. maj 2018.

  DSB har indvilliget i at afholde et møde med Aabenraa kommune efter sommeren 2018 omkring mulige løsninger.  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet drøfter adgangsforholdene på Rødekro Station.

  Beslutning Handicapråd den 22-08-2018

  Drøftet. Brugersiden i Handicaprådet afgiver en udtalelse om adgangsforholdene på Rødekro Station.

  Afbud: Mette Marie Larsen. Poul Erik Bøgelund.

  Karsten Meyer Olesen og Kirsten Nørgaard Christensen deltog ikke under punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17415, Sagsinitialer: akpa

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget behandlede på mødet d. 20. juni 2018 udkast til en samlet strategi for digitale løsninger og velfærdsteknologi: ”Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022 – Det gode liv i digitale fællesskaber”. Inden endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget i september høres sagen i Seniorrådet og Handicaprådet.

  Den digitale strategi for Social & Sundhed har til formål at gribe digitaliseringens muligheder for at skabe værdi for borgeren, understøtte kommunens vækststrategi og udvikle løsningen af Kerneopgaven sammen med borgeren. Strategien repræsenterer et gearskifte i arbejdet med digitale løsninger og velfærdsteknologi, og sætter dermed retningen for en ambitiøs digital transformation af social- og sundhedsområdet i de kommende år.

  Strategien rammesætter, sammen med Ældre- og værdighedspolitikken, Politikken for borgere med handicap og Sundhedspolitikken, Social & Sundheds bidrag til den reviderede vækststrategis mission om det gode liv. Strategien tager afsæt i vækststrategiens vision om et verdenskendt digitalt fællesskab og i særlig grad det nye spor om digitalisering og teknologi samt Sundhed og Læring.

  Visionen for strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi er: Digital transformation med værdi for borgeren.

  Tilgangen til arbejdet med digitale løsninger og velfærdsteknologi bygger på tre styrende principper:

  · Det handler om borgeren og det skal altid give mening

  · Vi har udsyn, fremmer nytænkning og samarbejder

  · Vi skaber værdi på flere bundlinjer

  Strategien fokuserer arbejdet med velfærdsteknologi og digitale løsninger omkring fem strategiske indsatsområder:

  1. Digitale muligheder i eget hjem

  2. Digitale muligheder i botilbud

  3. Udvikling i digitale fællesskaber

  4. Fremtidens digitale kompetencer

  5. Digital infrastruktur og data

  Strategien omsættes i årlige handleplaner, der rummer de konkrete aktiviteter, projekter og implementeringer, der samlet set skal virkeliggøre strategiens vision. Strategien bygger på og erstatter den nuværende strategi for velfærdsteknologi.

  Strategien løfter på nationale strategier på området og der er indhentet inspiration fra bl.a. den nye skotske strategi for digitalisering af social- og sundhedsområdet. Strategien er drøftet i Direktionen 8. juni.

  Direktør Jakob Kyndal deltager i punktets behandling med henblik på yderligere information og besvarelse af eventuelle spørgsmål.

  Høringssvar skal foreligge senest tirsdag den 28. august 2018.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udkast til strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022 – Det gode liv i digitale fælleskaber drøftes med henblik på eventuel afgivelse af høringssvar.

  Beslutning Handicapråd den 22-08-2018

  Taget til efterretning.

  Der afgives ikke et høringssvar.

  Afbud: Mette Marie Larsen. Poul Erik Bøgelund.

  Karsten Meyer Olesen og Kirsten Nørgaard Christensen deltog ikke under punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1331, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Handicaprådet afgive høringssvar til Invitation til høring til en opdateret udgave af ’Sund Opvækst - Aabenraa Kommunes børne-, familie- og ungepolitik’.

  På mødet den 29. maj 2018 besluttede Børne-og Uddannelsesudvalget at sende oplægget til en opdateret udgave af Sund Opvækst – Aabenraa Kommunes børne-, familie- og ungepolitik – i høring hos:

  •        Bestyrelserne i institutioner på Børn og Skoles område

  •        Handicaprådet

  •        Fælleselevrådet

  •        Ungdomsuddannelserne (EUC Syd, IBC, Social- og Sundhedsskolen, Aabenraa Statsskole, VUC Syd, Deutsches Gymnasium) og produktionsskolen

  •        MED-udvalg på Børn og Skoles område.

  Den nuværende udgave af Sund Opvækst stammer fra 2012, og der er behov for at justere den i forhold til den udvikling, der er sket i de mellemliggende år.

  De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende udgave er:

  •        Der er foretaget en generel opdatering af begreber og formuleringer, herunder omskrivning af temaet om ”Tidlig forebyggende indsats”

  •        Der er sket en fokusering af teksten – der er mindre tekst og færre gentagelser (på baggrund af input fra lederne i Børn og Skole)

  •        Mål, der havde karakter af hensigtsformuleringer som ”vi vil arbejde for…”, er blevet skærpet

  •        Der er 6 mod tidligere 7 temaer – ”Sammenhæng og kontinuitet” er lagt ind under de andre temaer (på baggrund af input fra lederne i Børn og Skole)

  •        Nye målformuleringer om ”alle børn skal blive så dygtige, som de kan” og om opfølgning på effekt af indsatser

  •        Nogle af målene er flyttet rundt til andre steder i teksten

  •        Baggrundsafsnittet er taget ud

  •        ”Børne-, familie- og ungepolitik” er ændret til ”børne-, unge- og familiepolitik”

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet afgiver et høringssvar.

  Beslutning Handicapråd den 22-08-2018

  ”Sund Opvækst – Aabenraa Kommunes børne-, familie- og ungepolitik”  blev drøftet.

  Brugersiden i Handicaprådet afgiver et høringssvar.

  Afbud: Mette Marie Larsen. Poul Erik Bøgelund.

  Karsten Meyer Olesen og Kirsten Nørgaard Christensen deltog ikke under punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1331, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 6. juni 2018, at et forslag til vejledende serviceinformation for borgere, der flytter i botilbud - enten som varigt tilbud efter § 108, alternativt § 85/105 eller som midlertidigt botilbud efter § 107 blev sendt til høring i Handicaprådet før endelig godkendelse i udvalget. Formandskabet i handicaprådet modtog den 7. juni 2018 høringsmaterialet.

  Den overordnede tilgang til støtte for borgere med handicap eller psykiske udfordringer er, at så få borgere som muligt, men så mange som nødvendigt, flytter i døgninstitution. Dette bliver forsøgt omsat ved, så længe som muligt at fastholde borgeren i at afprøve at leve og bo i egen bolig med støtte – enten personligt og eller fra værested. Denne målsætning skal sikre, at borgeren i så høj grad som muligt oplever en selvstændig boform.

  Tilbud om ophold i døgninstitution kan ske på grundlag af 3 forskellige lovgivninger.

  1. § 85 støtte, hvor borgeren lejer en lejlighed under institutionslignende vilkår. Lejemålet kan anbefales, fordi der eksempelvis er en fælles lejlighed, hvor der er personale.

  Borgeren i egen bolig med støtte efter § 85 er omfattet af lejeboligloven. Tilbud efter § 85 kan være en udfordring, dels grundet huslejeudmåling og dels grundet borgerens tilknytning til lejeboligloven. Borgeren kan ikke flyttes, hvis borgeren ikke er målgruppe, med mindre borgeren selv ønsker det. Der er en del af disse opholdssteder i Aabenraa kommune.

  2. § 107 tilbud er et midlertidigt ophold, hvor opholdet sker på en institution, og borgeren betaler husleje efter evne. Tilbuddet er en helhed, og institutionen løser de opgaver, der er aftalt imellem visiterende myndighed, borgeren og institutionen. Borgeren kan flyttes, hvis borgerens problemer ikke længere matcher målgruppen for stedet. Begrebet midlertidig er relativt, men signalerer, at der ikke er tale om et livslangt ophold. Borgere som visiteres til bolig efter § 107 har ikke ret til frit valg.

  3. § 108 er længerevarende eller varige ophold på institution. Opholdet er efter de samme regler som ved § 107, men med forventning om at opholdet er længerevarende eller varigt. Borgere som visteres til botilbud efter § 108 har ret til frit valg.

  Ud fra en faglig og administrativ synsvinkel er § 107 tilbud bestemt at foretrække på grund af den større fleksibilitet i forhold til boliger oprettet med støtte efter § 85. Finansiering af boligerne spiller en væsentlig rolle for valg af boliger efter almenboligloven.

  De grundlæggende principper i visitationen er at afprøve den mindst indgribende foranstaltning først. Eventuelt i form af et udredningsforløb. Et udredningsforløb kan iværksættes som et døgnophold, men det kan resultere i et andet tilbud end først forventet. Alle borgere i et udredningsforløb skal forvente, at dette medfører en flytning.

  Alt støtte i et botilbud gives efter de samme regler som støtte til borgere i eget hjem, men borgerens behov for afskærmning i forhold til andre eller borgerens behov for tilstedeværelse af personale hele døgnet gør, at borgeren skal have et botilbud.

  I botilbuddene gælder som i borgerens hjem, at der arbejdes på at borgeren hele tiden bevarer eller udvider sine individuelle rettigheder og evner så godt som muligt.

  Personalet på botilbuddene  har på samme måde som i eget hjem mulighed for at anvende alle de teknologiske hjælpemidler som er hensigtsmæssige i forhold til at løse opgaven hos borgeren.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller, 

  at Handicaprådet afgiver et høringssvar.

  Beslutning Handicapråd den 22-08-2018

  Taget til efterretning.

  Der afgives ikke et høringssvar.

  Afbud: Mette Marie Larsen. Poul Erik Bøgelund.

  Karsten Meyer Olesen og Kirsten Nørgaard Christensen deltog ikke under punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1331, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter.
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne.
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 22-08-2018

  Ad 1
  Karsten Meyer Olesen orienterede om budgetarbejdet for 2019.  Tilgang af nye borgere til Handicapområdet betyder, at der foretages omfordelinger indenfor udvalgets område for at kunne opretholde serviceniveauet.

  Karsten Meyer Olesen orienterede om arbejdet med Boligstrategien på udvalgets område som pt. behandles i det politiske system.

  Kirsten Nørgaard Christensen orienterede om problemstillinger i relation til dobbeltudgifter i forbindelse med Fjordskolens flytning. Bliver håndteret i forbindelse med budgetvedtagelsen.

  Kirsten Nørgaard Christensen orienterede om tildeling af satspuljemidler til forskellige forsøgsordninger inden for børne- og ungeområdet.


  Ad 2
  Helga Thiesen orienterede om det husstandsomdelte blad ’Ruden’, som fremadrettet også vil omhandle indhold fra Handicaprådet. Handicaprådet ønsker en artikel om rådets virke i bladet.

  Ad 3
  Lars Harding Hansen orienterede om en vejledning ’God praksis for høring af Handicaprådet’ som er udsendt  til de forskellige fagudvalgs sekretariater i kommunen.

  Herunder også at det er en god praksis at udsende besked om høringssager umiddelbart efter fagudvalgenes møder.

  Lars Borst Hansen orienterede om resultatet med udbudsrunden for kørsel af Fjordskolens elever.

  Afbud: Mette Marie Larsen. Poul Erik Bøgelund.