Referat

onsdag den 23. januar 2019 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Ulrik Sørensen, Kirsten Nørgaard Christensen, Knud Bendixen, Mette Marie Larsen, Poul Erik Bøgelund, Stig Westhoff, Helga Thiesen, Jonna Holm
Bemærkninger: Afbud: Karsten Meyer Olesen.
Poul Erik Bøgelund (Suppleant Jonna Holm deltog i mødet).
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/3111, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Det følger af Handicaprådets vedtægter, at ”Handicaprådet årligt afgiver en beretning om rådets arbejde og forslag til Byrådet”.

  Formandskabet ønsker på mødet at drøfte rådets arbejde mm. i 2018, og på baggrund af drøftelserne vil brugersiden udarbejde et forslag til en årsberetning som kan præsenteres på mødet i marts.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet drøfter sagen.

  Beslutning Handicapråd den 23-01-2019

  Blev drøftet.

  Til mødet i marts måned i Handicaprådet udarbejder brugersiden et udkast til en årsberetning for 2018.

  Afbud: Karsten Meyer Olesen. Poul Erik Bøgelund (Suppleant Jonna Holm deltog i mødet).

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/3111, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Brugersiden i Handicaprådet har drøftet forskellige emner og  fagområder som ønskes belyst og drøftet på de kommende  møder i handicaprådet.

  Det er brugersidens ønske, at de forskellige emner og fagområder kan tages op på de kommende møder ved eksempelvis temadrøftelser, besøg af relevante fagpersoner samt evt. besøg på kommunale institutioner mv. I den sammenhæng kan Handicaprådets møder i nogle tilfælde afholdes andetsteds end rådhuset.


  Brugersiden har udarbejdet vedhæftede oversigt over emner og fagområder, som på mødet kan benyttes som et udgangspunkt for en drøftelse af Handicaprådet indsatsområder i perioden 2019-2021, samt en planlægning af de kommende møder.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet drøfter indsatsområder 2019-2021.

  Beslutning Handicapråd den 23-01-2019

  Blev drøftet.

  Til Handicaprådets  møde i marts planlægges der med en statusorientering om sundhedsaftalen m.v.

  Til Handicaprådets møde i maj planlægges der med et temamøde om arbejdsmarkedsområdet i relation til handicappede borgere.  Mødet ønskes afholdt på Jobcentret.

  Afbud: Karsten Meyer Olesen. Poul Erik Bøgelund (Suppleant Jonna Holm deltog i mødet).

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/3111, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Den 10. december 2018 havde Aabenraa Kommunes borgmester Thomas Andresen inviteret  bl.a. DSB og Banedanmark til at komme og deltage i en fælles  besigtigelse af Rødekro station. Fra Handicaprådet var formanden for Social og Sundhedsudvalget samt Handicaprådets formand inviteret.

  Vedhæftet sagen er et referat af besøget samt de emner som blev drøftet.

  På mødet ønsker brugersiden en orientering og drøftelse af om besigtigelsen mv.


  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at sagen drøftes.

  Beslutning Handicapråd den 23-01-2019

  Handicaprådet drøftede sagen og noterede med tilfredshed at der er udvikling i sagen omkring en elevatorløsning på Rødekro Station.

  Handicaprådet forventer at blive inddraget omkring selve tilgængeligheden på stationerne i kommunen i forbindelse med anlægsarbejder.

  Afbud: Karsten Meyer Olesen. Poul Erik Bøgelund (suppleant Jonna Holm deltog i mødet).

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/40966, Sagsinitialer: taa

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres i denne sag om status på frikommuneforsøget ”teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg til borgere, der ikke kan give samtykke”.

  Økonomiudvalget godkendte d. 15. marts 2016, at Aabenraa Kommune i form af Social- og Sundhedsudvalget indtrådte i frikommuneforsøgsarbejdet. Udvalget blev den 2. november 2016 orienteret om, at Aabenraa Kommune indgik i udarbejdelse af en række konkrete frikommuneforsøg.

  Dette forsøg giver os mulighed for at afprøve teknologiske hjælpemidler hos borgere fra det specialiserede socialområde og fra ældreområdet, som har betydeligt nedsat psykisk funktionsevne og ophold i botilbud. Forsøget finder sted på Hjernecenter Syd, Autismecenter Syd samt Plejehjemmet Rønshave, da vurderingen er, at størstedelen af målgruppen befinder sig der.

  På opfordring fra Aabenraa Kommune er forsøget udvidet til også at omfatte borgere, hvor Aabenraa Kommune er opholdskommune, men hvor anden kommune er handlekommune. Begrundelsen er, at de solgte pladser i Hjernecenter Syd og Autismecenter Syd til andre kommuner vedrører særlig sårbare borgere, som vurderes til at kunne drage nytte af teknologiske hjælpemidler.

  Formålet med forsøget er at undersøge effekten på borgeres livskvalitet, frihed og privatliv, de pårørendes tryghed, personalets arbejdsmiljø samt generel ressourceoptimering, hvis der fjernes nogle barrierer for anvendelse af teknologiske hjælpemidler.

  Forsøget bygger på en tese om, at overvågning ved personales fysiske tilstedeværelse kan være mere indgribende i den personlige frihed, retten til et privatliv og livskvalitet, end anvendelse af f.eks. alarmer, pejlesystemer og kameraer.

  Da målgruppen i forsøget ikke kan give informeret samtykke til deltagelse, sidestilles forsøget med en magtanvendelse, og en ansøgning om en borgers deltagelse i forsøget sagsbehandles på lignende måde, som Aabenraa Kommune i dag sagsbehandler magtanvendelser. Det betyder, at før en teknologi tages i brug, skal en ansøgning udarbejdes og godkendes.

  Pårørende/værge skal inddrages på det tidspunkt, hvor personalet i botilbuddet overvejer om brug af et teknologisk hjælpemiddel kunne gøre en forskel for borgeren frem for de metoder, der tidligere har været anvendt.

  Efter dialog med ledelsen og medarbejdere er vurderingen, at ca. 17 borgere kan indgå i forsøget. Der tegner sig et billede af, at døralarmer og GPS efterspørges i forhold til borgere med autisme og udviklingshæmning samt borgere med demens, som er til fare for sig selv, når de forlader deres bolig. Natlige tilsyn via korte ”kig ind” over videoløsning efterspørges hos borgere med multiple handicaps for ikke at forstyrre deres nattesøvn og for bedre at kunne imødekomme deres individuelle behov.

  Aabenraa Kommune er ansvarlig for at sikre, at medarbejdere og ledere får de nødvendige kompetencer både i forhold til de konkrete teknologier og i forhold til frikommuneloven og dens konsekvenser.

  Evaluering af projektet udarbejdes i samarbejde med VIVE. Både pårørende, medarbejdere og ledelsen vil blive inddraget i evalueringen, som foreligger ultimo 2020.

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering deltager ved sagens behandling med henblik på besvarelse af eventuelle spørgsmål.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 23-01-2019

  Handicaprådet drøftede sagen.

  Afbud: Karsten Meyer Olesen. Poul Erik Bøgelund (suppleant Jonna Holm deltog i mødet).

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1331, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter.
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne.
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 23-01-2019

  Ad 1.
  Bent Ulrik Sørensen orienterede om et punkt fremsendt fra Arbejdsmarkedsudvalget til orientering for Handicaprådet ”Orientering om projekt flere handicappede i job”.

  Emnet vil indgå i temamødet på Jobcenteret til maj 2019.

  Ad 2
  Helga Thiesen orienterede om:

  - indkaldelse til årsmøde i Danske Handicaporganisationer Aabenraa den 24. januar 2019 kl 18.00.

  - indbydelse til at besigtige Fjordskolen samt gennemført besøg.

  - at Bedre Psykiatri afholder en konference om pårørendeinddragelse i regionen den 28. marts kl. 16.30-20.30 i Sosu’s lokaler i Kolding. Foreningen Bedre Psykiatri udsender invitation til Handicaprådet m.fl.
   

  Ad 3.

  Intet at bemærke.

  Afbud: Karsten Meyer Olesen. Poul Erik Bøgelund (suppleant Jonna Holm deltog i mødet).