Referat

onsdag den 13. marts 2019 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Ulrik Sørensen, Kirsten Nørgaard Christensen, Knud Bendixen, Mette Marie Larsen, Stig Westhoff, Helga Thiesen, Jonna Holm
Bemærkninger: Afbud: Kirsten Nørgård Christensen. Mette Larsen. Lars Borst. Jette Julius Kristensen deltog som suppleant for Kirsten Nørgård Christensen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/3111, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Handicaprådet om byrådets beslutning om, at afsætte midler til en forbedring af adgangsforholdene til de offentlige toiletter.

  Byrådet har afsat hhv.  0,2 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 til en forbedring af adgangsforholdene ved offentlige toiletter. De i alt 0,7 mio. kr. samles i en anlægspulje til mindre anlæg.

  De nuværende adgangsforhold til de offentlige toiletter svinger en del i forhold til handicappedes muligheder for at benytte toiletterne, hvorfor forvaltningen har besigtiget toiletterne og prøvet på at klarlægge hvilke toiletter der har behov for forbedringer og derefter skal der tages stilling hvad der fysisk skal foretages.

  Der er 18 toiletter på vedhæftede liste som planlægges forbedret for de i alt 0,7 mio. kr.

  Peter Kierkegaard fra Driftsenheden under KME deltager i punktets behandling for at orientere om projektet og noterer evt. bemærkninger  fra Handicaprådet til den medfølgende liste.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 13-03-2019

  Handicaprådets brugermedlemmer udarbejder en anbefaling til prioritering af adgangsforhold til offentlig toiletter.

  Handicaprådets brugerrepræsentanter anbefaler, at kommunen prioriterer tilgængelighed og sikkerhed højt i forhold til adgang til de toiletter, der benyttes af flest borgere herunder handicappede.

  Øvrigt bemærkes, at der ved nyetablerede toiletter anbefales, at alle kommunens toiletter skal være handicapvenlige og, at de eksisterende toiletter gøres handicapvenlige.

  Der ønskes en tilbagemelding på om de toiletter, der gives tilskud til er handicapvenlige fx Hjordkær Kirke.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen. Mette Larsen. Lars Borst. Jette Julius Kristensen deltog som suppleant for Kirsten Nørgård Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/3111, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet drøftede på mødet den 23. januar 2019 rådets indsatsområder i 2019-2021.

  Det blev beslutte at der til mødet i marts 2019 ønskedes en statusorientering for indhold og den igangværende proces frem imod ’Sundhedsaftale 2019-2021’.

  Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Den har til formål at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorer og omfatter både somatik og psykiatri for borgere i alle aldre.

  På mødet gives der en orientering om status for ’Sundhedsaftale 2019-2021’.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 13-03-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen. Mette Larsen. Lars Borst. Jette Julius Kristensen deltog som suppleant for Kirsten Nørgård Christensen..

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/3111, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af ’Vedtægter for Handicaprådet i Aabenraa Kommune’ at Handicaprådet afgiver årligt en beretning om rådets arbejde og forslag til Byrådet.

  Handicaprådet drøftede senest på mødet den 23. januar 2019 rådets arbejde i 2018 og besluttede i den forbindelse, at brugersiden i Handicaprådet til det kommende møde udarbejder et udkast til en årsberetning for 2018.

  Udkast til årsberetning for Handicaprådet i Aabenraa Kommune 2018 er vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Handicaprådet godkender Årsberetningen for 2018.

  Beslutning Handicapråd den 13-03-2019

  Årsberetningen godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen. Mette Larsen. Lars Borst. Jette Julius Kristensen deltog som suppleant for Kirsten Nørgård Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36291, Sagsinitialer: akpa

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres i denne sag om handleplan 2019 for digital sundhed og velfærdsteknologi.

  Handleplanens formål

  Formålet med handleplan 2019 for digital sundhed og velfærdsteknologi er at konkretisere og udmønte ’Det gode liv i digitale fællesskaber – Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022’, som byrådet vedtog i oktober 2018. Derudover bidrager handleplanen til at realisere målsætningerne i kommunens vækststrategi ’Sund Vækst 2018-2030’ og målene i ’Vækstplan 2022’.

  Handleplanen løfter på et højt ambitionsniveau, der medfører gennemgribende forandringer i form af en digital transformation af kommunens opgaveløsning på social og sundhedsområdet, som får betydning for borgere såvel som medarbejdere. Det er vigtigt, at vi gennemfører de forandringer på en måde, så både borgere og medarbejdere spiller en aktiv rolle og føler sig trygge.

  Handleplanens indhold

  Handleplan 2019 beskriver indsatser og handlinger, der skal bidrage til at vi lykkes med den digital transformation af opgaveløsningen, så det giver mening og værdi for borgere og medarbejdere.

  Grundlaget for handleplanen er konkrete og specifikke mål, aktiviteter og milepæle i 2019 for samtlige centre og områder i Social & Sundhed, der samles i en række indsatser og tilhørende handlinger. Handleplanens grundlæggende opbygning er, at disse indsatser og handlinger kobles til de strategiske spor og målsætninger i ’Det gode liv i digitale fællesskaber – Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022’ og alle centre og områder i Social & Sundhed indgår i arbejdet med en eller flere indsatser.

  Hver indsats beskrives med en kort tekst, hvorefter der skitseres en række handlinger, der gennemføres i 2019. Det fremgår under alle indsatser hvilke centre og områder, der har ansvaret for gennemførelse efter principper central styring og decentral ledelse.

  Den videre proces

  Handleplanen fungerer som et styringsværkstøj, der skal sikre sammenhæng mellem prioritering af konkrete aktiviteter og udmøntning af strategiens vision og målsætninger. De økonomiske investeringer i indsatser finansieres via social- og sundhedsudvalgets anlægsbevilling til velfærdsteknologi og eventuelle eksterne midler. Gennemførelsen sker som en del af driften. De økonomiske midler anvendes også til investering i udvikling af medarbejdere og organisation.

  Indsatserne igangsættes i første kvartal 2019 med løbende opfølgning over året. Handleplanen følges op af en resultatopgørelse til social & Sundhedsudvalget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 13-03-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen. Mette Larsen. Lars Borst. Jette Julius Kristensen deltog som suppleant for Kirsten Nørgård Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17681, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres i denne sag om ” Årsredegørelsen for de kommunale tilsyn på plejecentre og leverandører af personlig og praktisk hjælp samt pædagogisk støtte til borgere i eget hjem”. I orienteringen er kun medtaget resultater af tilsyn vedrørende socialpædagogisk støtte.

  Tilsynet er sket ved observation og interview af borgere, ledere og medarbejdere. Tilsynet er varetaget af Ernst & Young.

  Tilsynet er afviklet med udgangspunkt i Tilsynspolitikken 2018 med temaerne; Trivsel & Værdighed, Sundhed og Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer, deltagelse i fællesskaber og Beboer og Pårørende råd.

  For tilsynene på det socialpædagogiske område gælder:

  • At der arbejdes målrettet på at forbedre borgerens mulighed for at mestre eget liv og at skabe en struktureret hverdag.

  • At der arbejdes på at styrke borgerens evne til at indgå i sociale fællesskaber og aktiviteter med henblik på øget fysisk og psykisk sundhed.

  • At støtten er tilrettelagt på en sådan måde, at det i videst mulig omfang støtter borgerens egne ønsker og drømme.

  • At medarbejderne har løbende fokus på, at borgerne inddrages i at opstille delmål på baggrund ag de langsigtede mål, der opstilles i handleplanen, således at de oplever at have indflydelse og medansvar i eget liv.

  • At medarbejderne støtter borgeren i at fastholde en sund livsstil, både fysisk og psykisk, ved hjælp af motiverende samtaler.

  De enkelte tilsynsrapporter vil blive gjort tilgængelige på kommunens hjemmeside og på Tilbudsportalen.

  Rapporterne kan ligeledes rekvireres i forvaltningen.

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering, deltager ved sagens behandling.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 13-03-2019

  Sagen udsat.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen. Mette Larsen. Lars Borst. Jette Julius Kristensen deltog som suppleant for Kirsten Nørgård Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2744, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres i denne sag om ”Tilsynspolitik 2019”. Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner.

  ”Tilsynspolitik 2019” beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige tilsyn med kommunale såvel som private leverandører af personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og på plejecentre, pædagogisk støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

  Tilsynet tager afsæt i den fælles kerneopgave; Sundhed, mestring og fællesskabelse og visionen for Aabenraa Kommunes Handicappolitik og Ældre- og Værdighedspolitik.

  Formålet med det kommunale tilsyn efter serviceloven er at påse om:

  · borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Byrådet har truffet,

  · hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde, og

  · Tilsynsmodellen understøtter systematisk kvalitetssikring og bidrager til udvikling af kommunens tilbud, herunder opfølgning på kvalitetsarbejdet på det enkelte tilbud.

  Gennem anmeldte og/eller uanmeldte tilsyn foretages en stikprøvekontrol og vurdering af leverandørernes praksis og kvalitet. Kvaliteten i tilbuddet vurderes ud fra 6 kvalitetstemaer; Trivsel og værdighed, Sundhed & Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer, pårørende samarbejde/inddragelse samt Tilbudsportalen.

  Der er i forhold til tilsynspolitikken for 2018 tilføjet tema for arbejde med pårørende. Dette er begrundet i den reviderede Ældre- og værdighedspolitik. Derfor foreslås det tidligere prioriterede emne om bruger- og pårørenderåd erstattet med et bredere tema om inddragelse af pårørende.  Der er mulighed for at ønske andre temaer.

  Forvaltningen anbefaler, at nuværende temaer fortsætter, da de fortsat vurderes at være de væsentligste i forhold til løsning af kerneopgaven. Samtidig relaterer temaerne sig til Ældre- og Værdighedspolitikken og Handicappolitikken.

  Social- & Sundhedsudvalget modtager 1 gang årligt en redegørelse for årets tilsyn, såfremt tilsynene ikke har givet anledning til andre handlinger.

  De lovpligtige kommunale tilsyn skal ses som supplement til de risikobaserede tilsyn som udføres af Styrelsen for patientsikkerhed.

  I 2017 og 2018 er de kommunale tilsyn gennemført af en ekstern tilsynskonsulent. Det er forvaltningens opfattelse, at der vil kunne gennemføres grundigere tilsyn og bedre opfølgning på tilsynene, såfremt opgaven varetages af Aabenraa Kommune indenfor den samme økonomiske ramme. Dette kræver, at tilsyns- og vejledningsfunktionen bliver organiseret som en myndighedsfunktion, der ikke er en del af den daglige drift. Tilsynsfunktionen vil blive organiseret sammen med værgemålssager og magtanvendelse.

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering, deltager ved sagens behandling.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 13-03-2019

  Sagen udsat.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen. Mette Larsen. Lars Borst. Jette Julius Kristensen deltog som suppleant for Kirsten Nørgård Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1331, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter.
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne.
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.  

  Beslutning Handicapråd den 13-03-2019

  Ad 1. Byrådet har haft et temamøde om den nordlige ende af gågaden, hvor der blev nævnt spørgsmål om tilgængelighed for handicapmålgrupper.

  Byrådet er påbegyndt arbejdet med budgetlægning for 2020 med godkendelse af en ny økonomisk politik.

  Social og Sundhedsudvalget har været til generalforsamling på Kirsebærhaven med ca. 120 deltagere.

  Ad 2. Der har været afholdt generalforsamling i DH med deltagelse af Handicaprådet.

  Ad 3. Forvaltningen orienterede om fremsendelse af ansøgning til medfinansiering af sundhedshus.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen. Mette Larsen. Lars Borst. Jette Julius Kristensen deltog som suppleant for Kirsten Nørgård Christensen.