Referat

onsdag den 15. maj 2019 kl. 16:00

Mødested: Jobcentret, Kallemosen, mødelokale N38
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Ulrik Sørensen, Kirsten Nørgaard Christensen, Knud Bendixen, Mette Marie Larsen, Stig Westhoff, Helga Thiesen, Jonna Holm
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/37475, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

   På mødet den 23. januar 2019 besluttede Handicaprådet, at forskellige emner og fagområder ønskes belyst og drøftet på de kommende møder i Handicaprådet. Dette kunne ske ved

  eksempelvis temadrøftelser, besøg af relevante fagpersoner samt evt. besøg på kommunale institutioner mv., samt ved at Handicaprådets møder i nogle tilfælde afholdes andetsteds end rådhuset.

   

  Handicaprådets besluttede, at mødet den 15. maj 2019 skulle afholdes som et temamøde om arbejdsmarkedsområdet i relation til handicappede borgere. 

   

  På mødet vil Handicaprådet få en orientering fra Jobcenteret om handicapindsatsn ved kontorleder Nikolaj Stage Jensen og projektleder Bent Christensen, herunder:

   

  -         Ministermål

  -         Ansættelsesforhold og handicap

  -         Jobcenteret arbejdsområder og jobcentrets rolle i forhold til personer med funktionsnedsættelser

  • KIKII
  • Målgrupper hvor der er borgere med funktionsnedsættelser
  • Kompenserende ordninger

  -         Projekt ”Handicappede i job”.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Handicapråd den 15-05-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/37475, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 14. januar 2019, at ’Orientering om projekt flere handicappede i job’ skulle sendes til høring i hhv. Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet. Social- og Sundhedsudvalget tog sagen til efterretning på mødet den 6. februar 2019.

   

  Jobcenter Aabenraa har fået tilsagn fra STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - til projektet ”flere handicappede i job” under puljen ”Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap, 2018-2020” Finanslovskonto 17.59.21.70.  Projektets varighed er fra 1. jan. 2019 til 31. sept. 2020. Der er bevilliget et samlet budget på 1.810.700,00 kr. Projektet gennemføres i samarbejde med Dansk Handicap Forbund.

   

  Projektets målgruppe er ledige med handicap i Aabenraa Kommune, som enten modtager kontant- eller uddannelseshjælp, ledighedsydelse eller dagpenge. Målgruppen i projektet omfatter alle typer af handicap,  både fysiske, psykiske, kognitive og sensoriske handicap, dog skal der være tale om en varig funktionsnedsættelse.

   

  Projektets formål er, ud fra en helhedsbetragtning af målgruppens jobmål, ønsker og ressourcer, at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for mennesker med handicap.

   

  Målet er at deltagerne i projektet oplever en forandring i kommunens fokus på handicap og beskæftigelse, de kompenserende ordninger og jobmatch på ordinære timer. Derudover skal målgruppen opleve en forandring i deres viden om egen situation, handicap, kompensationsmuligheder og muligheder på det lokale arbejdsmarked.

   

  Projektet skal forsøge at opnå dette ved at implementere en række tiltag i de eksisterende arbejdsgange i kommunen:

   

  • Screeningsmodel for at identificere relevante borgere til projektet
  • Brug af personlige jobformidlere for deltagerne i projektt
  • Målrettet tilpasning af borgerens CV og brug af MinPlan
  • Fast-track ordning for de kompenserende ordninger
  • Virksomhedsrettet indsats og et efterværn for borgere visiteret til fleksjob.

   

  Projektet skal screene i alt 1650 borgere på kontanthjælp, dagpenge eller ledighedsydelse og at visiterer 330 borgere ind i projektet. Heraf forventes det, at 288 opnår løntimer i ordinær beskæftigelse.

   

  Forventet antal screenede borgere (akkumuleret) i projektet opdelt på ydelsesgrupper.
   

  Målgruppe

  Medio 2019

  Ultimo 2019

  Medio 2020

  Dagpengemodtagere

  200

  400

  600

  Ledighedsydelse

  100

  200

  300

  Kontanthjælpsmodtagere

  250

  500

  750

   

  Forventet antal borgere (akkumuleret) visiteret til projektet opdelt på ydelsesgrupper.
   

  Målgruppe

  Medio 2019

  Ultimo 2019

  Medio 2020

  Dagpengemodtagere

  40

  80

  120

  Ledighedsydelse

  20

  40

  60

  Kontanthjælpsmodtagere

  50

  100

  150

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,
   

  at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 15-05-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17681, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres i denne sag om ” Årsredegørelsen for de kommunale tilsyn på plejecentre og leverandører af personlig og praktisk hjælp samt pædagogisk støtte til borgere i eget hjem”. I orienteringen er kun medtaget resultater af tilsyn vedrørende socialpædagogisk støtte.

  Tilsynet er sket ved observation og interview af borgere, ledere og medarbejdere. Tilsynet er varetaget af Ernst & Young.

  Tilsynet er afviklet med udgangspunkt i Tilsynspolitikken 2018 med temaerne; Trivsel & Værdighed, Sundhed og Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer, deltagelse i fællesskaber og Beboer og Pårørende råd.

  For tilsynene på det socialpædagogiske område gælder:

  • At der arbejdes målrettet på at forbedre borgerens mulighed for at mestre eget liv og at skabe en struktureret hverdag.

  • At der arbejdes på at styrke borgerens evne til at indgå i sociale fællesskaber og aktiviteter med henblik på øget fysisk og psykisk sundhed.

  • At støtten er tilrettelagt på en sådan måde, at det i videst mulig omfang støtter borgerens egne ønsker og drømme.

  • At medarbejderne har løbende fokus på, at borgerne inddrages i at opstille delmål på baggrund ag de langsigtede mål, der opstilles i handleplanen, således at de oplever at have indflydelse og medansvar i eget liv.

  • At medarbejderne støtter borgeren i at fastholde en sund livsstil, både fysisk og psykisk, ved hjælp af motiverende samtaler.

  De enkelte tilsynsrapporter vil blive gjort tilgængelige på kommunens hjemmeside og på Tilbudsportalen.

  Rapporterne kan ligeledes rekvireres i forvaltningen.

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering, deltager ved sagens behandling.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 13-03-2019

  Sagen udsat.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen. Mette Larsen. Lars Borst. Jette Julius Kristensen deltog som suppleant for Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Handicapråd den 15-05-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2744, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres i denne sag om ”Tilsynspolitik 2019”. Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner. 

   

  ”Tilsynspolitik 2019” beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige tilsyn med kommunale såvel som private leverandører af personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og på plejecentre, pædagogisk støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

   

  Tilsynet tager afsæt i den fælles kerneopgave; Sundhed, mestring og fællesskabelse og visionen for Aabenraa Kommunes Handicappolitik og Ældre- og Værdighedspolitik.

   

  Formålet med det kommunale tilsyn efter serviceloven er at påse om:

   

  • borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Byrådet har truffet,

   

  • hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde, og

   

  • Tilsynsmodellen understøtter systematisk kvalitetssikring og bidrager til udvikling af kommunens tilbud, herunder opfølgning på kvalitetsarbejdet på det enkelte tilbud.

   

  Gennem anmeldte og/eller uanmeldte tilsyn foretages en stikprøvekontrol og vurdering af leverandørernes praksis og kvalitet. Kvaliteten i tilbuddet vurderes ud fra 6 kvalitetstemaer; Trivsel og værdighed, Sundhed & Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer, pårørende samarbejde/inddragelse samt Tilbudsportalen.

   

  Der er i forhold til tilsynspolitikken for 2018 tilføjet tema for arbejde med pårørende. Dette er begrundet i den reviderede Ældre- og værdighedspolitik. Derfor foreslås det tidligere prioriterede emne om bruger- og pårørenderåd erstattet med et bredere tema om inddragelse af pårørende.  Der er mulighed for at ønske andre temaer.

   

  Forvaltningen anbefaler, at nuværende temaer fortsætter, da de fortsat vurderes at være de væsentligste i forhold til løsning af kerneopgaven. Samtidig relaterer temaerne sig til Ældre- og Værdighedspolitikken og Handicappolitikken.

   

  Social- & Sundhedsudvalget modtager 1 gang årligt en redegørelse for årets tilsyn, såfremt tilsynene ikke har givet anledning til andre handlinger.

   

  De lovpligtige kommunale tilsyn skal ses som supplement til de risikobaserede tilsyn som udføres af Styrelsen for patientsikkerhed.

   

  I 2017 og 2018 er de kommunale tilsyn gennemført af en ekstern tilsynskonsulent. Det er forvaltningens opfattelse, at der vil kunne gennemføres grundigere tilsyn og bedre opfølgning på tilsynene, såfremt opgaven varetages af Aabenraa Kommune indenfor den samme økonomiske ramme. Dette kræver, at tilsyns- og vejledningsfunktionen bliver organiseret som en myndighedsfunktion, der ikke er en del af den daglige drift. Tilsynsfunktionen vil blive organiseret sammen med værgemålssager og magtanvendelse.

   

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering, deltager ved sagens behandling.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 13-03-2019

  Sagen udsat.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen. Mette Larsen. Lars Borst. Jette Julius Kristensen deltog som suppleant for Kirsten Nørgård Christensen.

  Beslutning Handicapråd den 15-05-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/24706, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 8. maj 2019, at sende et forslag til ’Helhedsplan for Autismecenter Syd for perioden 2019-2021’ i høring i Handicaprådet, inden endelig behandling i udvalget.

   

  Helhedsplan for Autismecenter Syd 2019-2021 er et delelement i den samlede boligstrategi, og den skal ses som en konkretisering af boligstrategien på autismeområde, hvor forskellige udfordringer og muligheder har skabt et behov for en mere detaljeret delplan.

  Formålet med ’Helhedsplanen for Autismecenter Syd 2019-2021’ er indenfor en relativ kort årrække at skabe et mere sammenhængende centerområde på botilbudsområdet under Autismecenter Syd (AUC Syd), herunder at:
   

  -                      Sikre den rette kapacitet på botilbudsområdet under hensyntagen til forventet tilgang.
   

  -                      Sikre at viften af botilbud er sammensat hensigtsmæssigt, således at borgernes funktionsevne og medarbejdernes kompetencer matcher.
   

  -                      Sikre at de enkelte botilbud har en hensigtsmæssig størrelse, således at de enkelte tilbud kan varetages med lavest mulige driftsomkostninger.
   

  -                      Sikre den fornødne fleksibelt til, at agere på ændret efterspørgsel efter botilbud på autismeområdet.
   

  -                      Sikre et bredt og alsidigt tilbud til unge borgere med autisme i et selvstændigt og attraktivt nærmiljø i Bylderup-Bov.

   

  Hvor Autismecenter Syds botilbud i dag er fordelt på 4 adresser, sigter Helhedsplanen på at samle disse på 3 adresser. Botilbuddene vil få en hensigtsmæssig størrelse driftsmæssigt; Skovbo, et udvidet Rhedersborg inkl. målgruppen for Mejerihaven, og en fordelagtig fleksibel kapacitet ved et kommende klyngebotilbud i Bylderup-Bov.

   

  Med en udmøntning af Helhedsplanen for Autismecenter Syd 2019-2021 vil Aabenraa Kommune optimere et flow for borgerne, således at Aabenraa Kommune lettere kan tilbyde borgerne en plads i et mindre indgribende tilbud, når dette er muligt. Endvidere vil organiseringen bedre kunne løfte på borgernes udfordringer ved at kunne tilbyde plads på et botilbud hvor de faglige metoder tilpasses borgerens udfordringer, ligesom der bedre kan skabes medarbejdergrupper af en størrelse som muliggør et optimalt match mellem borgernes behov og medarbejdernes kompetencer.

  Det skal bemærkes, at Styringsaftalen på det specialiserede socialområde forudsætter, at Aabenraa Kommune sender sagen i høring i Socialdirektørforum, førend at der kan ske en opnormering af antallet af pladser.

   

  Samlet set betyder planen, at der udvides netto med 3 pladser på Rhedersborg og der gives mulighed for en løbende tilpasning af pladser i Bylderup-Bov. Udvidelse af ekstra pladser i Bylderup Bov budgetteres med en tilgang på netto 4. Driftsmæssigt vil en samling af borgerne fra Mejerihaven med Rhedersborg medføre en optimering, der betyder faldende gennemsnitstakster på borgerniveau.

   

   

   

  Lovgrundlag

  Udbygningen kan ske i henhold til Andelsboligloven eller alternativt som kommunalt byggeri efter Serviceloven.

  Planmæssige forhold

  Boligudbygningen kan ske indenfor eksisterende lokalplan.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set betyder helhedsplanen for Autismecenter Syd (fra nuværende løsning for 17 borgere på to adresser til 20 borgere på et udvidet Rhedersborg) samlede årlige merudgifter for Visitationsbudgettet på 1,509 mio. kr. årligt.

   

  Beregningerne er baseret på gennemsnitstakster.

   

  Hertil kommer, at der foretages investeringer på 0,705 mio. kr. i 2019, som forventes finansieret i form af mindreudgifter til tomgangshusleje i årene 2019-2021.

   

  Den samlede økonomi behandles i forbindelse med behandling af Boligstrategien og budget 2020-2023 på udvalgsmøder den 28. maj 2019 og den 12. juni 2019.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Handicaprådet drøfter sagen med henblik på, at brugersiden afgiver et høringssvar.

  Beslutning Handicapråd den 15-05-2019

  Drøftet.
  Brugersiden i Handicaprådet afgiver et høringssvar.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/37475, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 8. maj 2019, at sende forslag til Boligstrategi og Kapacitetsplan 2019-2025 til høring i Seniorråd og Handicapråd inden endelig behandling i udvalget. Social- og Sundhedsudvalget havde tidligere på udvalgsmødet d. 16. september 2018 behandlet Boligstrategien og Kapacitetsplanen. Der refereres i denne sag yderligere til Social- og sundhedsudvalgets temamøde d. 20. februar 2019 om Boligstrategien og Kapacitetsplanen.

   

  Boligstrategien skal som overordnet sektorplan sætte retning for og sikre den nødvendige kapacitet og udvikling af kommunens boligtilbud herunder pleje-, botilbudsboliger og midlertidige boliger.

   

  Boligstrategien understøtter visionen om ’Det Gode Liv’ byggende på fem centrale strategiske pejlemærker og parametre:

  • Hjemlighed og tidssvarende boliger,
  • Fleksibilitet,
  • Bæredygtighed,
  • Kapacitet,
  • Kompetencer og trivsel

  En beskrivelse af disse parametre fremgår af Boligstrategien for Social & Sundhed 2019-2025.

   

  Boligstrategien tager sit udgangspunkt i forvaltningens vurdering af boligbehovet i perioden 2019 til 2025, som den fremgår af Boliganalyse 2019. En vurdering, der har anslået et samlet behov på 80-100 yderligere boliger på udvalgets område. Med udgangspunkt i et ønsket forsigtighedsprincip er dette behov indledningsvist reduceret til en udvidelse på 73 boliger, fordelt på 66 plejeboliger og syv botilbudsboliger, da man ved at anvende forsigtighedsprincippet ønsker at reducere risikoen for at etablere en overkapacitet af boliger.

   

  I forlængelse af forsigtighedsprincippet er der indlagt en fleksibilitet i form af en række kapacitetsudvidelsesmuligheder, såfremt behovet stiger udover niveauet, der er lagt i henhold til forsigtighedsprincippet. Disse udvidelsesmuligheder er kort nævnt i kapacitetsplanen, men indgår ikke som en del af kapacitetsudviklingen og den tilhørerende økonomi. Der er således mulighed for at justere kapacitetsplanen i såvel opadgående eller nedadgående retning i henhold til den konkrete udvikling i perioden frem til 2025.

   

  Derudover har forvaltningen peget på et øget behov for midlertidige pladser til særligt at håndtere sektorovergange, terminale borgere, borgere der venter på plejebolig og døgnrehabilitering.

   

  Kapacitetsplan for Boligstrategien 2019-2025 beskriver således, hvordan ovenstående kapacitetsbehov foreslås dækket. Eksempelvis gennem anvendelse af friplejehjemsboliger, omlægning af tryghedsboliger på Rise Parken, udvidelsen med nybygningen af Ny Grønningen samt en udvidelse af botilbudsboliger på autismeområdet ved at udvide Rhedersborg og inddrage ældreboliger i Bylderup-Bov samt en udvidelse af den midlertidige kapacitet på SRC. På mødet vil udvalget blive præsenteret for elementerne i Kapacitetsplan for Boligstrategien 2019-2025.

   

  Boligstrategien skal ligeledes ses i sammenhæng med en kommende ældreboligstrategi for Aabenraa Kommune, hvori Boligstrategien bliver et af værktøjerne til at løse udfordringerne forbundet med uudnyttede ældreboliger.

   

  Boligstrategien og Kapacitetsplanen danner baggrund for den kommende budgetlægning af budget 2020-2023.

   

  Boliganalysen for Social- og Sundhedsområdet beror i sagen. Udviklingsplanen vil blive udarbejdet på baggrund af den endelige boligstrategi og kapacitetsplan.

  Økonomi og afledt drift

  Anlæg:

  Kapacitetsplanen peger på et ikkefinansieret anlægsbehov på 2,41 mio. kr. for perioden 2020-2022. I budgettet for 2021 er der afsat 5,0 mio. kr. til boligstrategiens projektering og opstart.

   

  Drift:

  Ved en udvidelse af plejeboligkapaciteten (med 66 boliger) og antallet af midlertidige boliger (med syv boliger) vil der fra 2021 være en øget driftsudgift på ca. 29 mio. kr. om året.

   

  Finansieringen af de nye plejeboliger og midlertidige boliger på de ca. 29 mio. kr. foreslås prioriteret inden for social- og sundhedsudvalgets ramme (demografimidlerne). Endvidere forventes mindre efterspørgsel af hjemmehjælp m.v. i eget hjem.

   

  I relation til udvidelsen af kapaciteten af botilbudsbolig med syv er der et ikkefinansieret driftsbehov på ca. 5,8 mio. kr.

   

  Deponering:

  Der vil være et krav om deponeringen af ca. 5,8 mio. kr. ved omlægningen af Funkevej til midlertidige boliger. Deponeringen kan ske gennem almindelig deponering eller ved en tilsvarende reduktion i lånerammen. Der er ikke anvist finansiering af denne udgift.

   

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Handicaprådet drøfter sagen med henblik på, at brugersiden afgiver et høringssvar.

  Beslutning Handicapråd den 15-05-2019

  Drøftet.
  Brugersiden i Handicaprådet afgiver et høringssvar.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1331, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

   

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter.

  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne.

  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

   

  Beslutning Handicapråd den 15-05-2019

  Ad 1.
  Karsten Meyer Olesen og Kirsten Nørgaard Christensen orienterede om, at der til budgetlægningen for 2020 er mulighed for at udvalgene kan komme med forslag til engangsønsker. Kommunens samlede ramme til engangsønsker udgør 13,3 mio. kr. Vilkår for forslag er, at der skal være tale om engangsdispositioner i 2020 herunder bæredygtighedsinitiativer.

   

  Karsten Meyer Olesen orienterede om budgetprocessen for budget 2020 og den overordnede tidsplan.

   

  Karsten Meyer Olesen orienterede om planerne for et sundhedshus i Aabenraa.

   

  Ad 2.

   Helga Thiesen orienterede om funktionen pårørenderådgiver.

   

  Ad 3.
  Lars Borst Hansen orienterede om den igangværende proces med at få Fjordskolen klar til at åbne til august.

   

  Orienteringerne taget til efterretning.