Referat

onsdag den 11. december 2019 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Ulrik Sørensen, Kirsten Nørgaard Christensen, Knud Bendixen, Mette Marie Larsen, Stig Westhoff, Helga Thiesen, Jonna Holm
Bemærkninger: Afbud: Mette Larsen. Knud Bendixen.For Mette Larsen deltog suppleant Mette Strojek.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/3111, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Brugersiden ønsker en drøftelse af Aabenraa kommunes lydavis, efter at have modtaget tilkendegivelser fra en bruger af lydavisen som mener, at lydavisen ikke fungere helt hensigtsmæssigt set ud fra et brugersynspunkt. Lydavisen hører under kommunens biblioteker.

  Forvaltningen har indhentet vedhæftede statusnotat fra Aabenraa Bibliotekerne som står for udarbejdelsen af lydavisen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Handicaprådet drøfter sagen

   

   

  Beslutning Handicapråd den 11-12-2019

  Handicaprådet anmoder administrationen og Aabenraa Bibliotekerne om, at drøfte lydavisens indhold og kvalitet mv., set i forhold til målgruppens behov og ønsker og at målgruppen inddrages.

   

  Afbud: Mette Larsen. Knud Bendixen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/3111, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådets brugerside ønsker i denne sag at drøfte Flekstrafiks/Sydtrafiks rabatordning ved bestilling af rejser via selvbetjening. Brugersiden mener at det er diskriminerende overfor handicappede borgere, at der kan opnås en rabat på 20% ved bestilling af rejser via selvbetjening.

   

  Årsagen er at netop handicappede borgere gennemgående har en udfordringen i at opnå denne rabat, idet de som følge af deres handicap ofte har vanskeligt ved at benytte selvbetjeningsløsninger. Dette kunne være at bruge en pc til bestilling af rejser via Flekstrafiks hjemmeside eller ved brug af Flekstrafiks app.

   

  Den elektroniske selvbetjening vil således give nogle handicappede borgere en mulighed for at få en rabat på 20 %, hvorimod andre handicappede borgere ikke kan opnå denne rabat. Dermed opstår der ifølge brugersiden en forskelsbehandling/diskrimination indenfor en i forvejen udsat gruppe mennesker. 

   

  I Sydtrafik´s folder om Handicapkørsel står der på side 3, at der gives 20 % rabat ved bestilling via selvbetjening. Folderen er vedhæftet sagen som bilag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at sagen drøftes.

  Beslutning Handicapråd den 11-12-2019

  Handicaprådet besluttede, at brugersiden retter henvendelse til Sydtrafik og rejser problemstillingen.

   

  Afbud: Mette Larsen. Knud Bendix.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1331, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødedatoer for Handicaprådet i 2020:

   

  • Onsdag den 22. januar
  • Onsdag den 11. marts
  • Onsdag den 13. maj
  • Onsdag den 19. august
  • Tirsdag den 27. oktober
  • Tirsdag den 15. december

  Alle møder fra kl 16.00 – 18.00.

   

  Endvidere foreslås det, at konkrete temadrøftelser samt eventuelle besøg på eksterne steder drøftes.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at mødeplan for 2020 godkendes.

   

   

  Beslutning Handicapråd den 11-12-2019

  Mødeplanen blev godkendt.

  Brugersiden ønsker nedenstående emner drøftet på møderne i 2020:
   

  -         Fjordskolen (besøges samtidig).

  -         FGU(besøges samtidig).

  -         STU.

  -         Ældre med handicap.

  -         Hjemløse og udsatte.

  -         Handicappolitik.

   

  Afbud: Mette Larsen. Knud Bendixen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1331, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter.

  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne.

  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 11-12-2019

  Ad 1
   

  Karsten Meyer Olesen (KMO) orienterede om budgetprocessen herunder om udvalgets omplaceringer.


  KMO orienterede om Social og Sundhedsudvalgets indsatsområder i 2020 herunder udsatteområdet mv.

   

  Ad 2

  Helga Thiesen orienterede om brugersidens drøftelser, møder og aktiviteter omkring:
   

  -         tilgængelighed

  -         ældre med Handicap

  -         møder med seniorrådet,

  -         pårørenderådgiveren

  -         møde med lokalpsykiatrien 

   

  Ad 3

  Karen Storgaard Larsen, der tiltrådte som direktør i forvaltningen Social & Sundhed den 1. november 2019, deltog i mødet indledningsvist for at hilse på Handicaprådet, og høre nærmere om brugersidens aktiviteter og baggrund mv.

  Susanne Skade, teamleder i Visitation & Rehabilitering i forvaltningen Social & Sundhed, deltog i mødet indledningsvist for at orientere om ”Rådgivning Social & Sundhed”, som åbner op i lokaler på Ramsherred i Aabenraa til februar 2020.      

   

  Afbud: Mette Larsen. Knud Bendixen.