Referat

onsdag den 13. maj 2020 kl. 16:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Ulrik Sørensen, Kirsten Nørgaard Christensen, Knud Bendixen, Mette Marie Larsen, Poul Erik Bøgelund, Stig Westhoff, Helga Thiesen, Jonna Holm
Bemærkninger: Afbud: Knud Bendixen og Mette Larsen.
Suppleant: Lars Creutz.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8963, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af ’Vedtægter for Handicaprådet i Aabenraa Kommune’ at Handicaprådet afgiver årligt en beretning om rådets arbejde og forslag til Byrådet.

  Brugersiden i handicaprådet har udarbejdet et udkast til årsberetning for Handicaprådet i Aabenraa Kommune 2019, som er vedhæftet som bilag.

  Indstilling

   

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Handicaprådet godkender Årsberetningen for 2019.

   

  Beslutning Handicapråd den 13-05-2020

   

   

  Godkendt.

   

  Afbud: Knud Bendixen og Mette Larsen.

  Suppleant: Lars Creutz.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8963, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet drøftede seneste Aabenraa Kommunes lydavis på det senest afholdte møde den 11. december 2019.

  Handicaprådet besluttede, at forvaltningen og Aabenraa Bibliotekerne skulle drøfte lydavisens indhold mv.
   

  Lydavisen har pt. ca. 60 brugere og antallet af brugere har været faldende gennem årene.

   

  Aabenraa Bibliotekerne har pt. et budget på 170.000 kr. årligt, til at afholde udgifter til at sikre en lydavis for kommunens borgere. En egenproduktion af lydavisen er ikke mulig indenfor denne ramme, hvorfor lydavisen udarbejdes af et privat firma.

  Ifølge den aftale som er indgået skal lydavisen indeholde lokale nyheder, navnestof og arrangementer fra Jydske Vestkysten, Aabenraa Ugeavis samt Tinglev Ugeavis.

   

  Aabenraa Bibliotekerne og forvaltningen vurderer samlet set, at det produkt som modtages er fuldt ud dækkende og tilfredsstillende set i forhold til den aftale som er indgået, ligesom det er vurderingen at brugerne overordnet set er tilfredse med lydavisen.
   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller.

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 13-05-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Knud Bendixen og Mette Larsen.

  Suppleant: Lars Creutz.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8963, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 4. marts 2020 at ’Forslag til Tilsynspolitik 2020’ skal sendes høring i Seniorrådet og Handicaprådet forud for en endelig politisk godkendelse.

   

  Forslag til Tilsynspolitik 2020 beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige tilsyn med plejehjem, kommunale og private leverandøre af personlig og praktisk hjælp, leverandøre af pædagogisk støtte i eget hjem, aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.

   

  Tilsynspolitikken har en kobling til visionen for Aabenraa Kommunes Handicappolitik og Ældre- og værdighedspolitik samt til den fælles Kerneopgave; Sundhed, mestring og fællesskabelse.

   

  Formålet med de kommunale tilsyn er at påse at:

  -         Borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og det serviceniveau, som Byrådet
            har besluttet.

  -         Hjælpen eller støtten er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

   

  Tilsynet er med til at understøtte en systematisk kvalitetskontrol med henblik på læring og udvikling af tilbuddene.

  Herudover har Tilsynet fokus på, hvordan leverandørerne arbejder med effektmåling, og opnår resultater sammen med borgeren.

   

  Tilsynsfokus for 2020 er uændret i forhold til 2019, og udmøntet i 6 kvalitetstemaer.

  Temaerne vurderes fortsat at være relevante og væsentlige i forhold til løsning af kerneopgaven.

   

  -         Trivsel & Værdighed

  -         Sundhed & Rehabilitering

  -         Dokumentation

  -         Samarbejde med og inddragelse af pårørende

  -         Ledelse og kompetencer

  -         Tilbudsportal & Plejehjemsoversigt

   

  Hvert kvalitetstema er konkretiseret i et dertilhørende kriterier. Der er tilføjet flere nye kriterier i forhold til Tilsynspolitik 2019. Ændringerne er markeret med rødt.

   

  Kvalitetskriterierne udmøntes yderligere i en interviewguide, der benyttes under tilsynet og tilpasses målgruppen.

   

  Tilsynene foregår uanmeldte eller anmeldte i henhold til, hvad loven foreskriver.

  Under tilsynet foretages observationer, stikprøvekontrol af dokumentation, interview med borgere, pårørende, ledere og medarbejdere. Vurdering af tilbuddet sammenfattes i en tilsynsrapport. En gang årligt modtager Social- og Sundhedsudvalgt en årsredegørelse for de samlede tilsyn.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,
   

  at ’Forslag til Tilsynspolitik’ drøftes med henblik på en eventuel afgivelse af et høringssvar.

   

  Beslutning Handicapråd den 13-05-2020

  Blev drøftet. Brugerrådet har afgivet høringssvar.

   

  Afbud: Knud Bendixen og Mette Larsen.

  Suppleant: Lars Creutz.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57409, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Handicaprådet om opdatering af dokumentet ”Aflastningsforanstaltninger for hjemmeboende børn og unge med særlige behov”, som erstattes af ”Serviceniveau for aflastning til hjemmeboende børn og unge med særlige behov” efter beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 7. januar 2020.

   

  Baggrunden for opdateringen er, at det nuværende dokument stammer fra 2013, og at teksten fremtræder uaktuel. Der er ikke sket ændringer i lovgivningen på området, og opdateringen betyder ikke  ændringer i serviceniveauet. Der er alene tale om en sproglig/teknisk opdatering.

   

  Væsentlige ændringer i den nye udgave ift. den tidligere udgave

  • Titlen på dokumentet er ændret, så det fremgår, at der er tale om et serviceniveau
  • Teksten er omskrevet, så den passer til aktuel sprogbrug og generelt afspejler formuleringer i lovteksten.
  • Teksten er blevet opdelt i afsnit med overskrifter af hensyn til overskueligheden.
  • De detaljerede vejledende serviceniveauer i den tidligere udgave er i den nye version erstattet af afsnit om kriterier for bevilling af aflastning og om rammerne for

  aflastningsforløb. Begrundelsen er, at der sker en konkret og individuel socialfaglig vurdering i hver enkelt sag, hvilket ikke matcher med en opdeling i grupper med vejledende serviceniveauer.

  • Dokumentet er opdateret ift. Aabenraa-modellen – se afsnittet om kriterier for bevilling af aflastning og om opfølgning.

   

  Ændringer af teksten er i vedhæftede bilag ” Aflastningsforanstaltninger for hjemmeboende

  børn og unge med særlige behov” markeret med gult.

  Lovgrundlag

  Servicelovens § 52, § 55 og § 50

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 13-05-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Knud Bendixen og Mette Larsen.

  Suppleant: Lars Creutz.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57409, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Handicaprådet om opdatering af dokumentet ”Aflastninger uden for

  hjemmet for børn og unge med handicaps - serviceniveau 2013 og frem”, som erstattes af

  ”Serviceniveau for aflastning/afløsning for børn og unge med handicap” efter beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 7. januar 2020.

   

  Baggrunden for opdateringen er, at den nuværende udgave af dokumentet stammer fra 2013, hvor udgangspunktet var en reducering af serviceniveauet. Teksten fremtræder derfor i 2019 uaktuel og i øvrigt lidt uoverskuelig. Der er ikke sket ændringer i lovgivningen på området, og opdateringen betyder ikke ændringer i serviceniveauet. Der er alene tale om en

  sproglig/teknisk opdatering.

   

  Væsentlige ændringer i den nye udgave ift. den tidligere udgave

  • Den første halvdel er omskrevet, så den passer til aktuel sprogbrug og afspejler formuleringer i lovteksten.
  • Teksten er blevet opdelt i afsnit med overskrifter af hensyn til overskueligheden.
  • Der er tilføjet et afsnit om opfølgning jf. Aabenraa-modellen.
  • De detaljerede vejledende serviceniveauer i den tidligere udgave er i den nye version erstattet af et afsnit om rammerne for aflastning. Begrundelsen er, at der sker

  en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag, hvilket ikke matcher med en opdeling i grupper med vejledende serviceniveauer.

  • Serviceniveauet forholder sig til både aflastning og afløsning (aflastning foregår udenfor

  hjemmet, mens afløsning foregår i hjemmet, hvor en afløser passer barnet/den unge).

   

  Ændringer af teksten er i vedhæftede bilag ”Aflastninger uden for hjemmet for børn og unge

  med handicaps - serviceniveau 2013 og frem” markeret med gult.

  Lovgrundlag

  Servicelovens § 44 jf. § 84, § 41 og § 52

  Planmæssige forhold

   

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 13-05-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Knud Bendixen og Mette Larsen.

  Suppleant: Lars Creutz.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2770, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet orienteres i denne sag om ”Årsrapport 2019 med sammenfatning af tilsyn på det specialiserede socialområde” afviklet af Socialtilsyn Syd. Der er tale om en meget kort

  sammenfatning af Socialtilsyn Syds 15 tilsyn på botilbud og tilhørende aktivitets- og

  samværstilbud, heraf 13 anmeldte tilsyn og 2 uanmeldte tilsyn. Listen af institutioner fremgår

  af tabel 1.

  Tilsynene gennemføres med afsæt i en dialogbaseret kvalitetsmodel med 7 kvalitetstemaer og

  underliggende indikatorer. De 7 kvalitetstemaer er: Uddannelser og beskæftigelse,

  Selvstændighed og relationer, Målgruppe, metoder og resultater, Sundhed og trivsel,

  Organisation og ledelse, Kompetencer & Fysiske rammer.

  De 7 kvalitetstemaer og underliggende indikatorer vurderes ud fra en 5 punkt skala, hvor 5 er

  den højeste score, der udtrykker ”I meget høj grad opfyldt”. Aabenraa Kommunes institutioner

  ligger alle med en høj gennemsnitlig score.

  Samlet konklusion:

  Generelt er tilbuddene kendetegnet ved, at der foreligger en klar målgruppebeskrivelse, hvor

  tilbuddene anvender relevante faglige tilgange og metoder. Tilbuddene involverer borgerne i

  de mål, der udarbejdes og der tages udgangspunkt i bestillingen fra visitationen. Målene

  dokumenteres kontinuerligt og systematisk i det elektroniske fagsystem.

  Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddene i høj grad understøtter borgernes udvikling,

  selvstændighed og indgåelse i sociale relationer i overensstemmelse med borgerenes egne

  ønsker og behov. Det vurderes endvidere at samtlige tilbud drives af en faglig kompetent

  ledelse med kompetente og veluddannede medarbejdere.

  På tilsynene samtales med borgere, pårørende (hvor dette er muligt), ledere, medarbejdere og

  visiterende myndighed. Derudover gennemgås udviklingsplaner, personaleoversigter,

  sygefraværsstatistik, oplysninger på Tilbudsportalen og den borgerrettede dokumentation i det

  elektroniske fagsystem

  Tilsynsrapporterne giver ikke anledning til bemærkninger fra forvaltningen.

  De enkelte tilsynsrapporter henligger i sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Årsrapport 2019 med sammenfatning af tilsyn på det specialiserede socialområde tages til

  efterretning

  Beslutning Handicapråd den 13-05-2020

  Handicaprådet tog Årsrapport 2019 med sammenfatning af tilsyn på det specialiserede socialområde til efterretning.

   

  Afbud: Knud Bendixen og Mette Larsen.

  Suppleant: Lars Creutz.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1331, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter.

  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne.

  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 13-05-2020

  Ad 1
   

  Karsten Meyer Olesen orienterede om:

  -         Budgetprocessen, herunder om Social og Sundhedsudvalgets arbejde med budget i balance, handlekatalog om 1 % effektivisering mv.

  -         at der i næste uge er første spadestik på det nye plejecenter i Tinglev.

  -         planerne for et nyt privat plejehjem i Aabenraa midtby.
   

  Bent Sørensen orienterede om udvalgets arbejde med at sikre en tilstrækkelig boligkapacitet, og de udfordringer denne proces har med skiftende efterspørgsel mv.


  Kirsten N. Christensen orienterede om Børn og Ungeudvalgets gennemførte budgetkontrol, hvor der forventes balance i budgettet, trods udfordringer på specialområdet.

   

  Endvidere orienterede Kirsten N. Christensen om en gennemført budgetanalyse på specialområdet, gennemført af revisions- og analysefirmaet BDO.

   

  Ad 2

  Helga Thiesen orienterede om den gennemførte budgetorientering for Handicaprådet, herunder handlekataloget om 1 % effektivisering. Endvidere orienterede HT om, at handicaprådets brugerside ønsker at styrke kontakten til andre organisationer på området i kommunen. Foreningslivet har dog været noget reduceret de seneste måneder grundet Covid-19.

   

  Ad 3

   

  Lars Harding Hansen orienterede om aktiveringen af hhv. Sundhedsberedskabet og Beredskabet i Aabenraa kommune den 12. marts 2020 og den samlede indsats der er sket i perioden.

  Anders Lundsgaard orienterede om, at i hele perioden efter 12. marts og frem til i dag var det lykkedes at give alle børn på specialområdet et konkret tilbud.

   

   

  Afbud: Knud Bendixen. Mette Larsen.

  Suppleant: Lars Creutz.