Referat

tirsdag den 15. december 2020 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Handicapråd
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Ulrik Sørensen, Kirsten Nørgaard Christensen, Helga Thiesen, Mette Marie Larsen, Jonna Holm, Stig Westhoff, Mette Strojek
Bemærkninger: Afbud: Kirsten Nørgaard Christensen. Bent Ulrik Sørensen. Iben Hansen. Mette Larsen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8963, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal handicaprådet drøfte proces og aktiviteter for udarbejdelsen af en ny Handicappolitik i Aabenraa kommune.

  På det seneste møde den 19. august 2020 drøftede  Handicaprådet brugersidens ønske om, at Aabenraa kommunes handicappolitik bliver fornyet i 2021, idet den gældende politik er udarbejdet og godkendt af byrådet tilbage i 2013. Et enig Handicapråd tilsluttede sig brugersidens ønske, og sagen er efterfølgende blevet rejst i Social- og Sundhedsudvalget den 30. september 2020.

  Social- og Sundhedsudvalget udtalte i deres beslutning den 30. september 2020 enighed med Handicaprådet om, at politikken med fordel kan få et servicetjek, og udvalget anmode Handicaprådet om at indlede dette servicetjek i dialog med brugerorganisationerne på området.
   

  Endvidere bad Social- og Sundhedsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget om, at tilkendegive, om der her er opbakning til at lave en sammenhængende handicappolitik der også inkluderer området under 18 år.

   

  På mødet kan drøftes hvordan en proces hen imod en ny handicappolitik kan planlægges, herunder en overordnet tids- og aktivitetsplan som sikrer en hurtig opstart januar 2021, med en koncentreret proces i vintermånederne. På den måde vil et første udkast kunne behandles på Handicaprådsmødet til marts 2021, og efterfølgende forelægges i Social- og Sundhedsudvalget på junimødet 2021.

   

  Målsætningen er at en ny Handicappolitik efter behandling i Social- og Sundhedsudvalget, kan indstilles til en endelig godkendelse i det nuværende byråd inden en ny kommunalbestyrelse træder til.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at sagens drøftes med henblik på, at en overordnet tids- og aktivitetsplan kan opstilles.

  Beslutning Handicapråd den 15-12-2020

  Blev drøftet.


  En konkret tids- og procesplan udarbejdes december/primo januar og forelægges til orientering for Social- og Sundhedsudvalget på første møde i 2021.

   

  Afbud: Kirsten Nørgaard Christensen.  Bent Ulrik Sørensen. Iben Hansen. Mette Larsen.


   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8963, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Brugersiden i Handicaprådet har anmodet om en status og en drøftelse af det seneste års aktiviteter og tiltag på udsatte området i Aabenraa Kommune.

  På mødet vil der blive orienteret om særligt etableringen af udsatte boliger samt også om nedsættelsen af et dialogforum for udsatte og socialtandpleje mv. Dette er temaer som har været behandlet af Social- og Sundhedsudvalget på forskellige møder i løbet af 2020, ligesom det senest har været drøftet på det årlige dialogmøde med Den Blå Oase 30. november 2020.


  Udsatte boliger

  Der findes ikke i dag, i Aabenraa Kommune, et boligtilbud til målgruppen for udsatte med behov for en boligtype, der ikke er en del af den almindelig boligmasse. Formålet med at etablere udsatte boliger er, at sikre en udsat gruppe af borgere har en passende bolig der kan danne rammen om deres liv med støtte i hverdagen.

   

  Målgruppen har behov for en bolig, der ligger i bymæssig sammenhæng samtidig med, at boligerne skal ligge for sig selv og ikke indgå i direkte naboskab med andre være det sig et villakvarter eller en opgang. Boligerne skal derudover være af en overskuelig størrelse på ca. 40-50 m2, være fritliggende med egen indgang og være en billig bolig, der er til at betale for målgruppen. Vurderingen af boligbehovet er, at der bør etableres seks til otte udsatte boliger.

   

  Dialogforum for udsatte

  Ønsket om et dialogforum er udsprunget af handleplan for udsatte, der blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 7.marts 2018. Et af elementerne er øget dialog med udsatte og hjemløse. Der lægges op til, at et dialogforum bliver etableret som et projekt i 2 år fra 2021. Projektet evalueres inden udløb af perioden.

   

  Et dialogforum skal ses som et alternativ til et Udsatteråd, idet der ønskes en mere åben organisering og et forsøg på en større deltagelse af de borgere det drejer sig om, og i en form hvor der kan tages de emner op, der er behov for, med de personer som har et behov, eller repræsentanter for disse.

   

  Det forventes, at kommunens og organisationernes ansatte i en opstart skal hjælpe borgerne med at se mening med deltagelse og evt. ledsage en del borgere.

  Socialtandpleje

  Loven om socialtandpleje trådte i kraft 1. juli 2020 og betyder, at kommunerne skal tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer.

   

  For at være omfattet af ordningen skal enborger have et behandlingsbehov og ikke være i stand til at anvende de almindelige tandplejetilbud. Ordningen omfatter særligt socialt udsatte personer, herunder gadehjemløse og personer, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder også personer som ikke kan opholde sig i egen bolig.

   

   

   

  Kommunen foretager vurdering af de enkelte borgeres sag ud fra ovenstående kriterier og visiterer til tilbuddet.

  Aabenraa kommune har modtaget 0,382 mio. kr. til opstarten i 2020 samt foreløbig 0581 mio. kr. til den egentlige drift i 2021.

   

  Selve opgavevaretagelse udbydes til privat leverandør og der bliver indgået et samarbejde med Den Blå Oase, så tandbehandlingen fysisk kan finde sted i deres lokaler. Ud over en god tilgængelighed for målgruppen, vil en placering af tilbuddet her også have den fordel, at Den Blå Oase kan være behjælpelig med at spotte, oplyse og henvise målgruppen til tilbuddet.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 15-12-2020

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Afbud: Kirsten Nørgaard Christensen.  Bent Ulrik Sørensen. Iben Hansen. Mette Larsen.
   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1331, Sagsinitialer: NLAN

  Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødedatoer for Handicaprådet i 2021:

   

  • Onsdag den 10. februar
  • Onsdag den 14. april
  • Onsdag den 16. juni
  • Onsdag den 18. august
  • Onsdag den 29 september
  • Onsdag den 15. december

   

  Alle møder fra kl. 16.00 – 18.00

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at mødeplan for 2021 godkendes.

  Beslutning Handicapråd den 15-12-2020

  Godkendt.

  Datoerne opdateres på Handicaprådets hjemmeside på www.Aabenraa.dk

   

  Afbud: Kirsten Nørgaard Christensen.  Bent Ulrik Sørensen. Iben Hansen. Mette Larsen.
   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1331, Sagsinitialer: NLAN

  Sagsfremstilling

  1. Nyt fra udvalgsområderne – orientering fra politiske repræsentanter.
  2. Nyt fra brugerområderne – orientering fra brugerrepræsentanterne.
  3. Nyt fra forvaltningen – orientering fra forvaltningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Handicapråd den 15-12-2020

  Ad 1
  Karsten Meyer Olesen orienterede om, at Integrationspolitikken nu er færdigbehandlet og godkendt i byrådet efter en lang og god proces.

   

  Karsten Meyer Olesen orienterede om vækststrategien som behandles politisk 16. december 2020.

  ad 2
  Brugersiden ønsker en drøftelse i 2021 af bevilling af fuldautomatiske toiletter i lyset af ny velfærdsteknologi.

  ad 3
  Lars Harding Hansen orienterede om den aktuelle nedlukning af Aabenraa Kommune fra i morgen den 16. december kl. 16.00.

   

  Lars Harding Hansen orienterede om organisationsændringerne i Social & Sundhedsforvaltningen fra 1. januar 2021, herunder oprettelsen af en stilling som socialchef fra 1. marts 2021.
   

  Afbud: Kirsten Nørgaard Christensen.  Bent Ulrik Sørensen. Iben Hansen. Mette Larsen.